Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

В навчальному процесі

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

„Міжнародне право”

галузь знань “Право” (6.0304)
напрям підготовки “Правознавство” (6.030402)
освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
форма навчання заочна

 

Харків

Рекомендовано до використання
Схвалено до використання в навчальному процесі Вченою радою Навчально-наукового інституту права, економіки і соціології „8” __квітня__ 2010 р. Протокол №__8__

в навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

„_13_” _квітня_ 2010 р.

Протокол №_4__

 

 

Рецензенти:

 

Червяцова А.О., доцент кафедри конституційного, муніципального та міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Тітов Є.Б., старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

 

Міжнародне право: Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання / А.В. Войціховський. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. – 33 с.

 

 

Ó Войціховський А.В., 2010

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.

1. Анотація навчальної дисципліни

«Міжнародне право»

 

Навчальний курс „Міжнародне право” має предметом вивчення процесів формування, еволюції, сучасного функціонування та тенденцій розвитку міжнародного-правових відносин за участю суб’єктів міжнародного права, міжнародно-правових документів і вітчизняного законодавства щодо діяльності України на міжнародній арені. Вивчивши дану навчальну дисципліну студенти повинні знати зміст міжнародно-правових документів і національного законодавства, основних принципів міжнародного права, отримати всебічну картину міжнародно-правових відносин і визначити роль України як суб’єкта міжнародного права.

За підсумками вивчення дисципліни «Міжнародне право» студент повинен:

знати:

· еволюцію, сучасний стан, основні риси та закономірності розвитку міжнародного права;

· сутність міжнародного права через його системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі;

· предмет правового регулювання міжнародного права;

· основні поняття і терміни міжнародного права;

· співвідношення міжнародного публічного й міжнародного приватного права, їх взаємодію та взаємопроникнення;

· роль міжнародного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин;

· взаємозв’язок і взаємозалежність міжнародного й внутрішньодержавного права на прикладі України;

· місце та роль міжнародних організацій в міжнародній системі, механізм їх функціонування, юридичну силу прийнятих актів;

· положення міжнародно-правових документів і національного законодавства щодо участі України на міжнародній арені;

· роль України – суб’єкта міжнародного права;

· важливість впливу міжнародного права на формування світогляду особи.

уміти:

· визначати об’єкт міжнародного права;

· аналізувати відносини, що регулюються нормами міжнародного права, в тому числі, міжнародні міждержавні відносини і міжнародні відносини недержавного характеру;

· тлумачити міжнародні договори;

· керуючись текстами міжнародних угод, аналізувати чинне законодавство України на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України;

· аналізувати міжнародно-правові явища: чим вони були, чим є нині та чим можуть стати відповідно до сучасних тенденцій розвитку; розглядати їх у взаємозв’язку та взаємодії з іншими міжнародно-правовими явищами;

· розглядати міжнародно-правові та внутрішньодержавні проблеми через призму захисту та забезпечення прав людини;

· давати морально-правову оцінку діям України та інших держав на міжнародній арені;

· застосовувати набуті знання у власній професійній діяльності;

· формувати й аргументовано відстоювати власну позицію стосовно проблем міжнародного права.

 

Організаційно-методичні вказівки

Предметом навчальної дисципліни „Міжнародне право” є система міжнародно-правових явищ, до якої належать: міжнародно-правові відносини за участю держав, інших суб’єктів міжнародного права та міжнародно-правові норми, що їх регулюють.

До основних принципів даної навчальної дисципліни відносяться: науковість, об’єктивність, всебічність, обґрунтованість, зв’язок теорії з практикою.

Головним завданням навчальної дисципліни „Міжнародне право” є:

· засвоєння положень міжнародно-правових документів і чинного національного законодавства України щодо участі на міжнародній арені;

· формування самостійного мислення, навичок всебічного аналізу проблем міжнародного права;

· формування понятійного апарату, що використовується в межах даної навчальної дисципліни;

· поглиблення знань практичного характеру;

· розвиток загальної правової культури студента.

Приступаючи до вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право”, необхідно звернути увагу на тісний її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами: міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю, правові основи миротворчої діяльності, адміністративна діяльність ОВС, кримінальне право та ін.

Дана навчальна дисципліна формує і розвиває загальну культуру юриста і дає глибокі знання прикладного характеру. Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота з викладачем, вивчення наукових праць зарубіжних і вітчизняних фахівців. Методика вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право” передбачає співробітництво і взаєморозуміння між студентами та викладачами, вироблення у студентів вміння аналітично мислити, співставляти фактичний та теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації.

Методика викладання навчальної дисципліни „Міжнародне право” побудована на оптимальному співвідношенні теоретичних і практичних знань, що створює всі підстави для отримання студентами глибоких теоретичних знань та практичних вмінь і навичок. У навчальному процесі поєднуються традиційні методи викладання у вищих навчальних закладах (проблемний, евристичний, репродуктивний), прийоми та форми викладання (лекція, семінарське заняття), що передбачають використання найновіших технічних засобів, активних форм навчання (тестів), різнопланової науково-дослідної роботи студентів під безпосереднім керівництвом викладача.

Навчальна програма курсу “Міжнародне право” складається з двох змістовних модулів, які охоплюють 10 тем, її загальний обсяг – 72 години.

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни
Номер семестру Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Наявність курсових робіт Кількість модулів Кількість змістових модулів Вид контролю
Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS з них:
аудиторні самостійна робота
всього з них:
лекції Семінарські заняття практичні заняття Лабораторні заняття
- - - ПМК
Всього - - - ПМК

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями,

змістовими модулями та темами

Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю
Всього з них:
Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № 1
Змістовий модуль № 1 - -   МК
Тема № 1: Основні поняття і загальні інститути міжнародного права - -  
Тема № 2: Основні принципи міжнародного права - - -  
Тема № 3: Право міжнародних договорів - - -  
Тема № 4: Право зовнішніх зносин - - - -  
Тема № 5: Відповідальність у міжнародному праві - - - -  
Змістовий модуль № 2: - -  
Тема № 6: Право міжнародних організацій - - -  
Тема № 7: Права людини у міжнародному праві - - -    
Тема № 8: Міжнародне кримінальне право - - - -  
Тема № 9: Право збройних конфліктів - - -  
Тема № 10: Право міжнародної безпеки - - - -  
Всього за семестр № 1: - -   ПМК

 

 

2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних і семінарських занять  
Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю  
Модуль 1 МК  
  Змістовий модуль № 1    
  Тема № 1: Основні поняття і загальні інститути міжнародного права    
  Лекція за темою № 1: Поняття міжнародного права, предмет його регулювання    
  Семінарське заняття: Поняття міжнародного права, предмет його регулювання    
Самостійна робота *    
Тема № 2: Основні принципи міжнародного права    
  Лекція за темою № 2: Основні принципи міжнародного    
  Самостійна робота *    
Тема № 3: Право міжнародних договорів    
  Лекція за темою № 3: Право міжнародних договорів    
  Самостійна робота *    
Тема № 4: Право зовнішніх зносин    
    Самостійна робота *    
  Тема № 5: Відповідальність у міжнародному праві    
    Самостійна робота *    
Змістовий модуль № 2:    
  Тема № 6: Право міжнародних організацій    
  Лекція за темою № 6: Право міжнародних організацій    
  Самостійна робота *    
Тема № 7:Права людини в міжнародному праві    
    Самостійна робота *    
Тема № 8: Міжнародне кримінальне право    
    Самостійна робота *    
Тема № 9: Право збройних конфліктів      
    Семінарське заняття: Право збройних конфліктів    
Самостійна робота *    
Тема № 10: Право міжнародної безпеки    
    Самостійна робота *    
Всього за заліковим кредитом: ПМК  

 

 

 

3. Методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни «Міжнародне право»

3.1. Загальні методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни

Навчання з дисципліни «Міжнародне право» проходить у формі: лекцій (6 год.), семінарських занять (4 год.), а також самостійної роботи (62 год.). Метою лекційного курсу є характеристика основних категорій, особливостей тематики та проблемних аспектів відповідних тем і змістових модулів. Аудиторне заняття проводиться у формі семінарського заняття, на якому студенти повинні під керівництвом викладача брати участь у дискусії та виступати з тезами щодо попередньо визначених питань. Самостійна робота за кожною темою включає вивчення рекомендованих нормативно-правових актів, а також навчальної та науково-монографічної літератури. Індивідуальна робота передбачає виконання реферату за однією із запропонованих тем.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.