Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що виносяться на підсумковий модульний контроль

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Міжнародне право як особлива система права.

2. Міжнародне й внутрішньодержавне право.

3. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права.

4. Основні принципи сучасного міжнародного права, їх тлумачення та застосування.

5. Джерела міжнародного права.

6. Правовий статус суб’єктів міжнародного права.

7. Держава в системі міжнародно-правового регулювання.

8. Україна – повноправний суб’єкт міжнародного права. Сучасне становище.

9. Правосуб’єктність Ватикану.

10. Правосуб’єктність фізичних осіб у міжнародному праві.

11. Визнання: поняття, види й форми.

12. Правонаступництво в міжнародному праві.

13. Договір як джерело міжнародного права.

14. Порядок укладення міжнародного договору, дія, припинення дії.

15. Законодавство України про міжнародні договори.

16. Поняття, види територій в міжнародному праві.

17. Територія із змішаним правовим режимом.

18. Склад державної території, правовий режим.

19. Державні кордони. Правовий режим. Кордони України.

20. Делімітація й демаркація державних кордонів.

21. Правові основи зміни державної території.

22. Правовий режим міжнародних річок.

23. Міжнародні договори в галузі громадянства.

24. Правове регулювання статусу біженців у міжнародному праві. Законодавство України.

25. Статус іноземців і його види.

26. Міжнародно-правові питання статусу апатридів.

27. Право притулку.

28. Міжнародно-правова відповідальність, види й форми.

29. Міжнародно-правова відповідальність за злочини проти миру та безпеки людства.

30. Співробітництво держав в попередженні й боротьбі з тероризмом.

31. Геноцид.

32. Відповідальність за військові злочини.

33. Індивідуальна відповідальність фізичних осіб у міжнародному праві.

34. Юрисдикція міжнародних судових органів.

35. Міжнародний кримінальний суд.

36. Міжнародні міждержавні організації, поняття, класифікація.

37. Правова природа регіональних міжнародних організацій.

38. Статут ООН.

39. Спеціалізовані установи ООН: правовий статус, практична діяльність

40. Рада Європи і Україна.

41. Європейський Союз, сучасне становище й перспективи розвитку.

42. Право Європейського Союзу.

43. Правовий статус Організації по безпеці та співробітництва у Європі.

44. Право зовнішніх зносин: поняття, джерела.

45. Дипломатичні представництва, порядок утворення, функції.

46. Повноваження консульських установ.

47. Інститут почесних консулів.

48. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв і консульських установ та їх співробітників.

49. Припинення діяльності дипломатичного представництва

50. Виникнення та розвиток міжнародного права прав людини.

51. Міжнародні механізми забезпечення та захисту прав людини.

52. Контрольний механізм захисту прав людини та основних свобод згідно Європейської конвенції 1950 року.

53. Міжнародний захист окремих категорій осіб (жінок, дітей).

54. Поняття права міжнародної безпеки.

55. Система колективної безпеки, передбачена статутом ООН.

56. Мирні засоби вирішення суперечок.

57. Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок.

58. Конвенція ООН по морському праву 1982 р.

59. Виключна економічна зона.

60. Територіальне море та його правовий режим.

61. Правовий режим Арктики.

62. Внутрішні морські води та їх правовий режим.

63. Організаційно-правові форми міжнародної боротьби зі злочинністю.

64. Міжнародні організації по боротьбі зі злочинністю.

65. Інтерпол: структура, компетенція.

66. Співробітництво НЦБ України й Інтерполу.

67. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців.

68. Договори України про надання правової допомоги в кримінальних справах.

69. Міжнародні стандарти стосовно осіб, що скоїли злочин і потерпілих від злочинів.

70. Стандарти стосовно поводження з неповнолітніми при здійсненні правосуддя.

71. Міжнародні стандарти діяльності поліції та права людини.

72. Міжнародний кримінальний суд у системі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

73. Початок війни та його міжнародно-правові наслідки.

74. Заборонені міжнародним правом засоби й методи ведення війни.

75. Нейтралітет під час війни.

76. Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р.

77. Мирний договір. Інші форми закінчення війни.

78. Поняття, принципи міжнародного повітряного права.

79. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень.

80. Міжнародні авіаційні організації.

81. Виникнення й розвиток космічного права.

82. Принципи діяльності держав у космічному праві

83. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла від 27.01.67р

84. Підстави виникнення відповідальності в космічному праві.

85. Поняття, принципи, джерела міжнародного економічного права.

86. Правовий статус суб’єктів міжнародного економічного права.

87. Міжнародно-правове регулювання торгівельного співробітництва між державами.

88. Міжнародні економічні організації.

89. Захист оточуючого середовища і міжнародне право.

90. Предмет і об’єкт міжнародного екологічного права.

4. Шкала оцінювання успішності навчання студентів

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно (“зараховано”) А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанів повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89 Добре (“зараховано”) B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основномусформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.
75 – 81 C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 –74 Задовільно (“зараховано”) D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,робота з трьома значними помилками.
60 – 67 E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані,або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59 Незадовільно („не зараховано”) FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34 F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконанінавчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійнаробота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Основна література:

1. Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю.М. Колосов и Є.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996.

2. Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Международные отношения, 1998.

3. Анцилотти Д. Курс международного права. - М.: Издательство иностранной литературы, 1961г.

4. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга»; Одеса: «Астропринт», 2006.

5. Броунли Я., Международное право. - М.: «Прогресс», 1977г.

6. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право. Словарь-справочник /Под общей ред. акад. МАИ, д.ю.н. В.Н. Трофимова. – М.: ИНФРА-М, 1997.

7. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006.

8. Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, П.В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 408 с.

9. Лукашук И.И. Международное право. Общая и Особенная часть. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1996.

10. Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клівер, 2004.

11. Міжнародне право. Підручник / За ред. Г.О. Анцелевича, О.О. Покрещука. - К.: Алерта, 2003.

12. Оппенгейм Л. Международное право. - М.: Издательство иностранной литературы, 1948.

13. Репецький В. Дипломатичнее і консульське право: Підручник. – Львів: ВАТ «Бібльос», 2002.

14. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. й перероб. – Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2006.

15. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999.

16. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Международные отношения, 1970.

17. Тункин Г.И. Теория международного права. Под общей ред. проф. Л.Н. Шестакова. – М.: Издательство “Зерцало”, 2000.

18. Тускоз Жан. Міжнародне право: Підручник. Пер. з франц. – К.: “АртЕк”, 1998.

19. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

20. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. – М.: Издательство “НИМП”, 1999.

21. Шоукросс К.Н., Бъюмонт К.М. Международное воздушное право. – М., 1957.

22. Международное воздушное право: В 2 томах. – М.: Наука, 1980.

23. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М., 1986.

24. Курс международного права: В 7 т. / М.М. Аваков, М.М. Богуславский, В.А. Вадапалас и др./ Отв. ред. Н.А. Ушаков. - М., 1992. - Т. 5. Отрасли международного права: Наука.

25. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. – М., 1998.

26. Малеев Ю.Н. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок // Московский журнал международного права. – 2001. - № 1. – С. 311 – 313.

27. Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений. – М., 2001.

28. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г.Буткевича. – К.: Либідь, 2004.

 

Додаткова література:

1. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / Под ред. Г.И. Морозова. – М.: Междунар. отношения, 1982.

2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 г. // УРСР у міжнародних відносинах: міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна. – Київ, 1966.

3. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 г. // Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – Київ, 1996. Вип. 1. – С. 43-68.

4. Венская конвенция о праве международных договоров, заключаемых между государствами 1969 г. Комментарий. – М.: Юрид. лит. 1997.

5. Вступ до права Європейського Союзу. Навчальний посібник. – Донецьк, 2001.

6. Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю.М. Колосов и Є.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996.

7. Европейское право // Под ред. проф. Энтина Л.М. –М., 2000.

8. Загальна декларація прав і свобод людини 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.18-23.

9. Закон «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України - 2004.-№ 50. – ст.. 540.

10. Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.62-66.

11. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1952 р. //Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Там само, С109-122.

12. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000.

13. Международная защита прав человека / Составитель и автор комментариев М.В. Буроменский. – Харьков: ООО "Синтекс, ЛТД", 1998.

14. Международная правосубъектность: Вопросы теории. – М.: Юрид. лит., 1971.

15. Международное гуманитарное право / Под общей ред. В.Ю. Калугина. – Мн.: “Тесей”, 1999.

16. Международное и внутригосударственное право: проблемы сравнительного правоведения: Сб. науч. труд. – Свердловск: СЮИ, 1984.

17. Международное космическое право. – М., 1985.

18. Международное космическое право. Учебник. – М.: «Международные отношения», 1999.

19. Международное уголовное право /Под ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999.

20. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.74-88.

21. Міжнародне поліційне співробітництво та роль Інтерполу// Іменем закону № 35, 1995.

22. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С. 23-35.

23. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. // Там само, С. 35-57.

24. Основные сведения об Организации Объединенных Наций: Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1995.

25. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами № 253 - IV (253-15) від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст. 30; № 2105 – IV (2105-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 32).

26. Права детей и молодежи. Сборник международных документов /Составители: В.С.Семенов, Т.Л.Сыроед. – Харьков: «Ксилон», 2001.

27. Права человека. Сборник международных договоров. – Нью-Йорк: Издательство ООН, 1983.

28. Права человека. Учебник для вузов / Под общей ред. Е.А. Лукашевой. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1999.

29. Права человека и предварительное заключение: Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения. – Харьков: ”Консум”, 1997.

30. Правові джерела України. – К.: Юрінком, 1994.

31. Правовые проблемы полетов человека в космос /Отв. Ред. Верещетин В.С. –М., 1986.

32. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством і вдосконалення механізму співробітництва з ЄС: Указ Президента України від 24.02.1998р. №148/98 // Офіційний Вісник України. – 1998. - № 8.

33. Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Указ Президента України від 30.09.2000 р. № 1033/2000 // Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.-К., 2000.

34. Про нештатних (почесних) консулів України: Указ Президента від 17.02.1997 р. // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 7–8. Кн. 1. – С. 121–125.

35. Проблемы реализации норм международного права: Сб. науч. труд. – Свердловск: СЮИ, 1989.

36. Словарь международного космического права /Под ред. В.С. Верещетина.- М.: Международные отношения, 1992.

37. Современные международные отношения. Учебник /Под ред. А.В. Торкунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 199.- С.220-260.

38. Суверенітет України і міжнародне право. – К.: “Манускрипт”, 1995.

39. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. – М.: Издательство БЕК, 1994.

40. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів. – Київ: Юрінком, 1996.

41. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол), 13 июня 1956г. /Действующее международное право. В 3-х т омах. Том 3.-М.:Издательсство Московского независимого института международного права, 1997.-С.99.

42. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. – М., 1983.

43. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. Пер. со словен. - М., 1998.

44. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – М., 1995.

45. Батлер У.Э. Взаимодействие международного и национального права (на примере Великобритании) // Советское государство и право. – 1987. – № 5. – С. 112 – 118.

46. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. – М.: Наука, 1989.

47. Березовський М. Інтерпол діє //Урядовий кур’єр № 40, 1994.

48. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е, Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие /Под ред. Акад. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999.

49. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М.: Высшая школа, 1990.

50. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 2-е изд., доп. – М.: Издательство МНИМП, 1999.

51. Блищенко И.П., Фисенко И.П. Международный уголовный суд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

52. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол России. – М.: Междунар. отношения, 2000.

53. Борхардт, Клаус-Дитер. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. 4-е изд. – М., 1996.

54. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. – К.: Вища школа, 1981.

55. Верещетин В.С., Мюллерсон Р.А. Примат международного права в мировой политике // Советское государство и право. – 1989. – № 7. – С. 3 – 11.

56. Волкодав В.Я. Основы дипломатического и консульского права. Учебное пособие для всех специальностей. Мурманск, 1996.

57. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – К.: Вища школа, 1980.

58. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.

59. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Издательство МНИМП, 1998.

60. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998.

61. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. – М.: Международные отношения, 1988.

62. Денисов В.Н. Проблеми створення публічного порядку в зовнішньополітичній діяльності України. Суверенітет України і міжнародне право.-К.: Манускрипт, 1995.

63. Демин Ю.Г. О проблеме служебного иммунитета в международном праве // Советский ежегодник международного права. М., 1989.-С.203-215.

64. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. – М.: “Международные отношения”, 1995.

65. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: “АртЕк”, 1997.

66. Джон Вуд и Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – М.: “Прогресс”, 1974.

67. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. – К.: Наук. думка, 1986.

68. Дюрозель Жан - Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1999.

69. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. – К.: Наук. Думка, 1981.

70. Єгоров О. Про співвідношення норм міжнародного і національного права // Право України. – 1993. – № 3. – С. 37 – 38.

71. Жуков Г.П Космос и мир. – М., 1985.

72. Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. – М.: Наука, 1983.

73. Захарова Н.В. Правопреемство государств. – М., 1973.

74. Зимненко Б.Л. Согласование норм внутригосударственного и международного права в правовой системе России // МЖМП. – 2000. – № 4. – С. 94 – 103.

75. Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1981.

76. Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1990.

77. Ильин Ю.Д. Международное право и война в наши дни… // МЖМП. – 1996. – № 1.

78. Каменецкая Е.П. Космос и международные организации. Международно-правовые проблемы – М., 1980.

79. Карлов Ю.Е. Правовые вопросы участия Ватикана в международных отношениях. - М.: МГИМО,1965г.

80. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: Международные отношения, 1979.

81. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М.: Институт государства и права РАН, 1998.

82. Клапас Илиас Правопреемство и континуитет в международном праве // Московский журнал международного права. – 1992. – № 4.

83. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства территории бывшего Союза ССР // Московский журнал международного права. – 1992. – № 1.

84. Ковальский В.Н. Ватикан и мировая политика. - М.: Госюриздат,1964г.

85. Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. – М.: Междунар. отношения, 1986.

86. Крылов С.Б. История создания ООН. – М.: Междунар. отношения, 1960.

87. Кукушкина А. Действие норм международного права в период вооруженных конфликтов // Гос-во и право. – 1994. – № 1. – С. 102–108.

88. Лавриненко И. Механизм вступления в силу международных договоров // Юрид. практика. – 1999. – № 24 (106), 16 – 31 дек.

89. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. – М.: Издательство “Спарк”, 1997.

90. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. – М.: Спарк, 1997.

91. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: Учебно-практическое пособие. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1998.

92. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. – М.: Спарк, 1999.

93. Моджорян Л.А. Субъекты международного права. - М.: Госюриздат, 1958г.

94. Малинин С.А., Ковалева Т.И. Правосубъектность международных организаций // Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 53-62.

95. Мірошник П.З. Інтерпол в Україні Іменем закону №12, 1995

96. Морозов Г.И. Международные организации. 2-е изд. – М.: Мысль, 1974.

97. Мюллерсон Р.А. Конституция СССР и вопросы соотношения международного и национального права. – М.: Изд-во МГУ, 1980.

98. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М.: Юридическая литература, 1991.

99. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1998.

100. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.

101. Печников А.С. Цифрами на карте обозначены… - М.: Госполитиздат, 1986 г.

102. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998.

103. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. – М.: ИГПРАН, 1997.

104. Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Сов. гос-во и право. – 1992. – № 1. – С. 43–53.

105. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

106. Сыроед Т.Л. Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство. – Харьков: Эспада, 2002.

107. Сироїд Т.Л. Міжнародні стандарти діяльності поліції та права людини // Інформаційний бюлетень обміну досвідом МВС. - 2003 - №148 .- С. 36-39.

108. Талалаев А.Н. Об основных принципах международного права // Сов. ежегодник международного права. 1958.-М.: Наука, 1959.-С.513.

109. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. – М.: Междунар. отношения, 1980.

110. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. – М., 1985.

111. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1989.

112. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. – М.: издательская группа Норма – ИНФРА-М, 1999.

113. Тиунов О.И. Принцип соблюдения договоров в международном праве. – Пермь, 1976.

114. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник.- М.: Юристь, 1998.

115. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных международных отношениях. – К.: Наук. Думка, 1981.

116. Фельтхем Р.Дж. Настольная книга дипломата /Пер. с англ. В.Е. Улаховича. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000.

117. Фуркало В.В. Международно-правовая защита гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов. – К.: Наук. Думка, 1986.

118. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: пер. с англ. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

119. Чередниченко С.В. Допуск индивидов в международные суды и международная правосубъектность // СЕМП. – М., 1968; 1969.

120. Черниченко С.В. Объективные границы международного права и соотношение международного и внутригосударственного права // СЕМП. – 1984. – С. 81 – 104.

121. Черниченко С.В. Субъективные границы международного права и внутренняя компетенция государств // СЕМП. – 1985. – С. 101 – 124.

122. Шепель А. Застереження до міжнародних договорів // Право України. – 1997. – № 10. – С. 60–64.

123. Шибаева Е.А. Право международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1986.

124. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. 2-е изд. – М.: МГУ, 1988.

125. Дежкин В.Н. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 года и некоторые другие вопросы противоправного поведения государств в области международной аэронавигации // Советский ежегодник международного права. – 1976. – М.: Наука, 1978. – С. 223 – 229.

126. Токійська конвенція про правопорушення і деякі інші діяння на борту повітряного судна від 14 вересня 1963 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1988. - № 1. – Ст.1.

127. Закон України “Про Державний кордон України” від 4 листопада 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2. – Ст. 5.

128. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25. – Ст. 274.

129. Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года. Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999. – С. 550 - 567.

130. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства от 30 декабря 1991 года. Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999. – С. 587 - 591.

131. Решение о Концепции охраны воздушного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств от 19 января 1996 года. Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999. – С. 593.

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Анотація навчальної дисципліни.......................................................3

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни....................................5

 

2.1 Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни.........................................................................................................5

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темамию……………..……..………………………………………………….5

2.2 Структура залікового кредиту та тематика лекційних

і семінарських занять................................................................…………………6

 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………..7

3.1. Загальні методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни…………………………………………………………...7

3.2. Методичні рекомендації до семінарського заняття……………………….7

3.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни…….………….11

3.4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (теми контрольних робіт)

з дисципліни……….……………………………………………………………14

3.5. Контрольні питання з дисципліни…………………………….…………...21

 

4. Шкала оцінювання успішності навчання слухачів.............................................24

 

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни…………..25

Навчально-методичне видання

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.