Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 «Право»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №__

від „__” _______ 2009 р.

Завідувач кафедрою

 

____________ проф. Р.А. Майданик

 

 

КИЇВ - 2009

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

 

 

Укладачі:д.ю.н., проф. Притика Ю.Д.

к.ю.н., доц. Грамацький Е.М.

к.ю.н., доц. Діковська І.А.

Лектори:

д.ю.н., проф. Притика Ю.Д., к.ю.н., доц. Грамацький Е.М., доц. Діковська І.А.

Викладачі:

д.ю.н., проф. Притика Ю.Д., к.ю.н., доц. Грамацький Е.М., доц. Діковська І.А., к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О., ас. Радченко Л.І., ас. Багач Е.М., ас. Томаров І.Є., ас. Ромащенко І.О.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009 р.

 

_______________ проф. Бесклубий І.А.

 

© Авторські права застережені

ЗМІСТ

вступ ………………………………………….………………...........…….. 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ……………………………..............… 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ …………………...........…….. 9

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…….....................……... 11

Змістовий модуль І. ВСТУП ДО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.......……………………………………..…………………….……... 11

Змістовий модуль ІІ. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ……………...……..………………….... 23

Змістовий модуль ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ………………………...……..………………….. 44

Змістовий модуль ІV. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. СПАДКОВЕ, СІМЕЙНЕ, ТРУДОВЕ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА АРБІТРАЖ …………… …………………………………. 57

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ………………….76

НОРМАТИВНІ АКТИ ………….......……………………………………...80

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………..82

Вступ

На сучасному етапі розвитку правової системи України, в процесі її становлення як правової держави, що супроводжується поступовою інтеграцією до провідних європейських та світових структур, необхідність поглибленого вивчення юридичних дисциплін міжнародно-правового характеру сумнівів не викликає. У цьому контексті курс «Міжнародне приватне право» як базова дисципліна для розуміння студентами сутності приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом, займає важливе місце в системі юридичних дисциплін. Прийняття Закону України «Про міжнародне приватне право» значною мірою змінило раніше існуючі в Україні законодавчі підходи. Стрімкий розвиток комерційного обороту у транскордонних масштабах і зумовлена ним інтенсифікація міжнародно-правових зв’язків все частіше викликають потребу у визначенні застосовуваного права, а часто і необхідність здійснювати тлумачення і застосування іноземного права. Враховуючи багатоманітність сучасних правовідносин з іноземним елементом, складність їх структури та значну кількість нормативно-правових джерел, зорієнтуватися у питаннях його кваліфікації та застосування без ґрунтовних теоретичних знань основ міжнародного приватного права не видається за можливе.

Викладання загальної частини курсу «Міжнародне приватне право» покликане дати студентам можливість отримати системні знання про поняття, методи, систему, функції, джерела та основні категорії міжнародного приватного права, засвоїти вчення про його суб’єктів, а також місце у правовій системі, джерела, а також комплексно засвоїти основні поняття та категорії міжнародного приватного права. Особлива частина курсу «Міжнародне приватне право» спрямована на формування у студентів системного розуміння специфіки правового, зокрема, колізійного, регулювання ускладнених іноземним елементом відносин у різних сферах суспільного життя. Це передбачає як вивчення нормативно-правової бази (включаючи значну кількість міжнародних актів) у відповідних галузях приватних відносин, так і поступове опанування системою найбільш поширених формул прикріплення та сферою їх застосування у речових, договірних, недоговірних, сімейних, спадкових, трудових відносинах, відносинах інтелектуальної власності та міжнародного комерційного арбітражу.

Метою викладання курсу є розкриття значення міжнародного приватного права у належному правовому урегулюванні ситуації, коли відносини суб’єктів приватного права пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- опанувати існуючі в доктрині підходи до визначення ознак, предмету, поняття, функцій міжнародного приватного права та його співвідношення з іншими елементами правової системи;

- оволодіти основними елементами понятійно-категоріального апарату у сфері міжнародного приватного права, вільно оперувати ними при обговоренні та вирішенні проблемних ситуацій;

- розуміти сутність і призначення колізійних норм, знати особливості їх структури та вміти застосовувати основні формули прикріплення;

- знати найбільш важливі джерела правового регулювання у різних сферах міжнародного приватного права.

Для успішного вивчення курсу студенти повинні, використовуючи та поглиблюючи здобуті теоретичні знання, оволодіти спеціальною літературою, навчальними і методичними посібниками, рекомендований перелік яких міститься у даній навчальній програмі.

Система курсу «Міжнародне приватне право» складається із загальної та особливої частин. Під час вивчення Загальної частини студенти ознайомлюються з темами № 1–10, Особливої частини – з темами № 11–21.

Курс «Міжнародне приватне право» вивчається студентами четвертого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом двох семестрів навчального року. Навчальним планом для вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» відведено 120 годин навчальних занять. З них на лекції відведено – 68 годин, на практичні заняття – 52 години на групу. Формою семестрового контролю є залік та іспит.

Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу і складається з чотирьох змістовних модулів.

У першому семестрі здійснюється вивчення студентами 1-10 тем курсу, що розподілені на два модулі. Перший змістовний модуль становлять теми 1 – 5, другий – теми 6 – 10. Після другого модулю здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі заліку.

Другий семестр вивчення курсу розрахований на опанування студентами тем 11 – 21, що також поділені на два модулі. Третій змістовний модуль становлять теми 11 – 15, четвертий - теми 16 – 21. У кінці семестру здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі іспиту. Загальна підсумкова оцінка проставляється за результатами останнього семестру.

З усіх тем курсу проводяться лекційні заняття. З найбільш важливих тем курсу проводяться практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів та задач, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» проведенням іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на практичних заняттях, набрали необхідну мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Міжнародне приватне право» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню вивчення курсу студенти складають іспит. На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1-ЗМ4), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою у кожному семестрі.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому та другому семестрі за один ЗМ, дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (залік у першому семестрі або іспит у другому семестрі). Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів.

 

Перший семестр

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Комплексна підсумкова контрольна (залік) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 30 0 - 30 0 – 40 0 - 100

 

Другий семестр

Параметри Змістовий модуль 3 (ЗМ4) Змістовий модуль 4 (ЗМ5) Комплексна підсумкова контрольна (іспит) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 30 0 - 30 0 – 40 0 - 100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- доповнення доповіді – до 3 балів;

- вирішення задачі – до 5 балів;

- експрес-опитування – до 3 балів;

- колоквіум – до 5 балів;

- самостійна робота – до 5 балів;

- есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 5 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

- участь в дискусії – до 3 балів;

- підсумкова (модульна) контрольна робота – до 10 балів;

- мінімальний бал за семінар – 1 бал.

 

У випадку відсутності студента на семінарському занятті за умови поважних причин, він може відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 14 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Студенти, що за результатами роботи на семінарських та практичних заняттях набрали менше 10 балів, не допускаються до підсумкового контролю у формі заліку або іспиту.

Таким чином, за дану дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів у кожному семестрі. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальна система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

20 балів ЗМ1 + 25 балів ЗМ2 + 40 балів КПМ = 85 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – «добре».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.