Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ

1. Загальна характеристика договірного регулювання у приватноправових відносинах, ускладнених іноземним елементом:

2. Особливості договорів у міжнародному приватному праві, що пов’язані із їх міжнародним характером. Специфічні умови, що традиційно складають зміст договорів міжнародного характеру.

3. Форма, порядок укладання, облік (реєстрація) договорів у міжнародному приватному праві.

4. Правове регулювання договорів, що знаходяться у правовому полі декількох правопорядків.

5. Колізійні питання договорів міжнародного характеру.

6. Lex mercatoria.

7. Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА)/

8. Звичаї міжнародної торгівлі.

9. Загальна характеристика договору міжнародної купівлі-продажу (поставки): місце серед інших договорів у міжнародному приватному праві, поняття (дефініція) договору та юридично значимі особливості його окремих видів.

10. Правове регулювання відносин купівлі-продажу у міжнародному обороті: особливості, джерела, співвідношення матеріального та колізійного методів.

11. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі–продажу товарів від 11 квітня 1980 року (Віденська конвенція): загальна характеристика та сфера застосування.

12. Укладення та форма договору купівлі-продажу за Віденською конвенцією.

13. Підходи Віденської конвенції щодо визначення прав та обов’язків сторін договору купівлі-продажу.

14. Питання відповідальності за порушення договору купівлі-продажу та наслідків його розірвання за Віденською конвенцією.

15. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «Інкотермс»: основні положення.

16. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк, 1974 р.): загальна характеристика.

17. Поняття договору міжнародного перевезення.

18. Джерела регулювання договорів міжнародного перевезення.

19. Колізійне регулювання відносин з договору міжнародного перевезення.

20. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1999 року із змінами, внесеними Протоколом від 3 червня 1999 року.

21. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року у м. Монреалі.

22. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року та загальна характеристика Протоколу 1976 року до неї.

23. Конвенція про міжнародне перевезення пасажирів і багажу (КАПП), укладена 1 березня 1973 року у м. Женева.

24. Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), вчиненої 19 травня 1956 року в м. Женеві.

25. Порядок укладення договору міжнародного перевезення. Вимоги до перевізних документів, встановлені конвенціями.

26. Права та обов’язки сторін договору перевезення, визначені транспортними конвенціями.

27. Особливості відповідальності перевізника за договором міжнародного перевезення.

28. Порядок пред’явлення претензій (рекламацій) до перевізника за транспортними конвенціями.

29. Строки позовної давності до вимог, що можуть бути заявлені на підставі транспортних конвенцій.

30. Міжнародні грошові зобов’язання та міжнародні розрахункові правовідносини: загальна характеристика.

31. Правовідносини по документарному акредитиву.

32. Правовідносини по документарному інкасо.

33. Авансовій платіж і платіж по відкритому рахунку.

34. Банківські гарантії в міжнародних грошових зобов’язаннях.

35. Вексель в міжнародних розрахунках.

36. Чек в міжнародних розрахунках.

37. Колізійні питання деліктних зобов’язань.

38. Заподіяння шкоди суб’єктом іноземної національної належності в Україні.

39. Заподіяння шкоди суб’єктом української національної належності за кордоном.

40. Особливості застосування права і відповідальність за шкоду, заподіяну споживачеві.

41. Особливості визначення права, яке підлягає застосуванню при порушенні особистих немайнових прав.

 

 

Змістовий модуль ІV

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. СПАДКОВЕ, СІМЕЙНЕ, ТРУДОВЕ ПРАВО У ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА АРБІТРАЖ

 

Тема 16. Авторське право та суміжні права

в міжнародному приватному праві (6 год.)

Лекція 26. Міжнародно-правова система охорони авторських і суміжних прав

Значення міжнародної охорони авторських та суміжних прав в організації зв'язків між державами. Поняття інтелектуальної власності. Особливості «виключних прав» на результат творчості з точки зору міжнародного приватного права. Територіальний характер авторського права та суміжних прав.

Бернська та Всесвітня (Женевська) конвенції про авторське право. Участь України в цих угодах. Двосторонні угоди України з іншими державами про взаємну охорону авторських прав.

Лекція 27. Колізійні питання та правовий режим щодо об’єктів авторського і суміжних прав

Авторські права іноземців в Україні. Захист прав українських авторів за кордоном.

Захист авторських та суміжних прав на підставі внутрішнього законодавства окремих держав. Двосторонні та багатосторонні угоди держав про охорону авторських та суміжних прав. Вирішення колізійних питань міжнародної охорони авторських та суміжних прав. Принцип національного режиму. Міжнародні організації по охороні інтелектуальної власності.

 

Практичне заняття 20. Авторське право та суміжні права

в міжнародному приватному праві

1. Поняття та особливості правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві.

2. Система об’єктів права інтелектуальної власності. Міжнародні та національні джерела регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

3. Територіальний та строковий характер авторського права та суміжних прав.

4. Правова охорона об’єктів авторського права за Бернською та Всесвітною (Женевською) конвецією: порівняльно-правовий аналіз.

5. Правова охорона суміжних прав у міжнародному приватному праві

6. Реалізація та захист авторських та суміжних прав іноземців на території України.

7. Авторські та суміжні права громадян України в іноземних державах.

8. Діяльність міжнародних організацій у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Основні принципи охорони об’єктів авторського права у міжнародному приватному праві.

3. Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності.

Література

Авторськеправо і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. — К.: Ін Юре, 2001. — 520с. — Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб'язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 460 с.

Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. – К.: Ин Юре, 2000 – 164 с.

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.2 Особенная часть: Учебник. – 2 - изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 656 с.

Богуславский М.М.Вопросы авторского права в международных отношениях. — М.: Наука, 1973. — 336 с.

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с.

Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с.

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

Дюма Ролан.Литературная и художественная собственность. — М., 1993.

Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – 368 с.

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 686 с.

Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424 с.

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., - 1987.

Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. - М. - Межд. отношения. - 1978.

Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 – 688 с.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001.

Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підручник / О.П.Орлюк, Г.О.Андрощук, О.Б.Бутнік-Сіверський та ін., За ред. О.П.Орлюк, О,Д.Святоцького. – К .: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

Тема 17. Право промислової власності в міжнародному приватному праві (4 год.)

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.