Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання до індивідуальної роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Охарактеризуйте основні риси теорії аргументації та суперечки.

2. Сильні і слабкі аргументи.

3. Опишіть основні форми суперечки.

4. Практична користь від знання теорії аргументації.

 

Теми творчих робіт:

5. Зробіть практичну презентацію основних форм суперечки: дискусія, диспут, полеміка та дебати.

6. Паралогізми та софiзми.

7. Логічні парадокси і антиномії і доведення.

8. Сучасні проблеми теорії аргументації.

 

Основна література:

1. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки: Підручник. – К., 2002.

2. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. - М., 1996.

3. Гетманова А.Д. Учебник по логике. – Изд. 3-е, - М., 1997.

4. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Логика. – К., 1999.

5. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручн. для юридичн. фак. і вузів. 3-е видання. – К., 2001.

6. Иванов Е.А. Логика. –М., 1996.

7. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.

8. Ивин А.А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. – М., 1998.

9. Конверський А.Є. Логіка. Підручник для вузів. – К., 1998.

10. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971.

11. Переверзев В.Н. Логистика: справочная книга по логике. – М., 1995.

12. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997.

13. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

 

Допоміжна література:

1. Жоль К.К. Методы научного познания и логика для юристов. – К., 2001.

2. Карнап Р. Значение и необходимость. - М., 1959.

3. Тарский А. Истина и доказательство. //Вопросы философии. 1972. №8.-С.136-145.

4. Фреге Г. Логические исследования. – Томск, 1997.

 

 

Питання до перевірки знань з логіки за весь курс:

1. Специфіка предмета формальної логіки.

2. Характеристика форм емпіричного пізнання дійсності: відчут­тя, сприйняття, уявлення.

3. Загальна характеристика форм абстрактного мислення: понят­тя, судження, умовиводу.

4. Істинність думки.

5. Формальна правильність міркувань.

6. Розвиток логіки в античній Греції.

7. Основні напрями середньовічної (схоластичної) логіки.

8. Розвиток логіки у Новий час.

9. Прогрес логічних знань у ХІХ-ХХ століттях.

10. Співвідношення традиційної і сучасної (математичної) логіки.

11. Розвиток логіки в Україні.

12. Соціальне призначення і функції логіки.

13. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини.

14. Загальна характеристика основних видів логічних помилок.

15. Парадокси.

16. Паралогізми.

17. Софізми.

18. Характеристика поняття як форми мислення.

19. Генезис понять.

20. Функції понять.

21. Структура понять: обсяг і зміст поняття.

22. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом понять.

23. Поняття і слово.

24. Теорія іменування в логіці.

25. Види понять та їх характеристика.

26. Характеристика основних видів відношень сумісності: тотож­ності, перетину, часткового збігу.

27. Характеристика основних видів відношень несумісності: контрадикторності, контрарності, співпідпорядкованості.

28. Операція обмеження понять.

29. Операція узагальнення понять.

30. Операція визначення понять.

31. Основні види визначення понять.

32. Операція поділу понять.

З 3. Основні правила поділу понять.

34. Види класифікації та її роль у науці.

З 5. Загальна характеристика судження як форми мислення.

36. Основні види простих (елементарних) суджень.

37. Структура простих (елементарних) суджень.

38. Загальна характеристика модальних суджень.

3 9. Алетичні модальні судження.

40. Епістемічні модальні судження.

41. Деонтичні модальні судження.

42. Аксіологічні модальні судження.

43. Темпоральні модальні судження.

44. Відношення контрадикторності між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

4 5. Відношення контрарності між простими категоричними судженнями (за логічним квадратом).

46. Відношення субконтрарності між простими категоричними суд­женнями (за логічним квадратом).

47. Відношення підпорядкування між простими категоричними суд­женнями (за логічним квадратом).

48. Відношення між простими релятивними судженнями.

49. Відношення між складними судженнями.

50. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом обер­нення (конверсії).

51. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом їх пере­творення (обверсїї).

52. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом проти­ставлення суб'єкту.

53. Трансформація простих атрибутивних суджень шляхом проти­ставлення предикату.

54. Трансформація простих релятивних суджень.

5 5. Трансформація складних суджень.

56. Складні судження та їх види.

57. Логічна характеристика кон'юнкції.

5 8. Логічна характеристика простої і складної диз'юнкції.

59. Логічна характеристика еквіваленції.

60. Логічна характеристика заперечення.

61. Табличне визначення логічних сполучників: кон'юнкції, імплі­кації, диз'юнкції, еквіваленції, заперечення.

62. Квантори існування і всезагальності.

63. Загальна характеристика законів логіки.

64. Закон тотожності.

6 5. Закон заборони суперечності.

66. Закон виключеного третього.

67. Закон достатньої підстави.

68. Тавтології, суперечності і виконувані судження.

69. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення.

70. Основні види умовиводів: дедуктивні, індуктивні, традуктивні.

71. Безпосередні умовиводи із простих атрибутивних суджень.

72. Безпосередні умовиводи за логічним квадратом.

73. Безпосередні умовиводи із релятивних суджень.

74. Безпосередні умовиводи із складних суджень.

75. Логічна характеристика простого категоричного силогізму (ПКС).

76. Структура простого категоричного силогізму.

77. Фігури і модуси простого категоричного силогізму.

78. Полісилогізми.

79. Скорочено-розподільний силогізм (ентимема).

80. Епіхейрема.

81. Сорити (складноскорочені полісилогізми).

82. Суто розділовий умовивід.

83. Розділово-категоричний умовивід.

84. Характеристика правильних модусів розділово-категоричного умовиводу.

85. Розділово-умовний умовивід.

86. Схеми, види і характеристика дилем.

87. Умовно-категоричний силогізм.

88. Характеристика правильних модусів умовно-категоричного си­логізму.

89. Логічне розуміння індукції.

90. Повна індукція та її структура.

91. Неповна індукція та її структура.

92. Гіпотеза з погляду логіки.

93. Види гіпотез та їх роль у пізнанні дійсності.

94. Логічна характеристика аналогії.

95. Аналогія відношень.

96. Аналогія речей.

97. Структура доведення.

98. Пряме доведення.

99. Опосередковане доведення.

100. Спростування з погляду логіки.

101. Логічна структура спростування.

102. Способи і правила спростування.

103. Пряме спростування.

104. Опосередковане спростування.

105. Логічні помилки у доведенні й спростуванні стосовно тези та аргументів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.