Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Погоджено

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародного права

Укладач: к.ю.н., доц. Григоров О.М.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

для студентів ІV курсу спеціальності 6.0340 "Міжнародне право"

 

 

      Затверджено на засіданні кафедри протокол №1 від 27 серпня 2012 р. Зав.кафедри   _________________________ проф. Задорожний О.В.   Директор Інституту міжнародних відносин   _________________________ проф. Копійка В.В

 

 

Київ - 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне економічне право»

 

Укладач: к.ю.н., доцент Григоров О.М.

Лектор: к.ю.н., доц. Григоров О.М.

Викладач: к.ю.н., доцент Григоров О.М.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____»________________2012р.

 

___________________________

Підпис голови НМК інституту

 

 


Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право”є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" із спеціальності “міжнародне публічне право” напряму 6.0304 - “міжнародні відносини”.

Мета дисципліни –ознайомити студентів ІУ курсу відділення“міжнародне право” з теорією та практикою міжнародного економічного права, міжнародно-правовими стандартами, які діють в галузі міждержавних економічних відносинах та особливостями діяльності міжнародних економічних організацій.

Завдання дисципліни – опанування студентами теоретичною та нормативною базою міжнародного економічного права та вміння застосовувати на практиці знання з міжнародно-правових питань в різних сферах міждержавного економічного співробітництва.

Предметом вивченнянавчальної дисципліни “міжнародне економічне право” є: правовідносини держав в галузі міжнародних економічних відносин, сучасний інституційний механізм міжнародних економічних відносин, особливості правосуб’єктності держав в міжнародних економічних відносинах, особливості вирішення сучасних міждержавних економічних спорів та перспективи розвитку нового міжнародного економічного порядку.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни “міжнародне економічне право” є: міжнародно-правові стандарти в галузі міжнародного комерційного обігу, сучасний інституційний механізм регулювання міжнародних економічних відносин.

Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право”забезпечує знання традиційних тем: становлення системи міжнародного економічного права, особливості правосуб’єктності в міжнародному економічному праві, діяльність сучасного інституційного механізму міжнародних економічних відносин. Для подальшого професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти від загальних питань до аналізу конкретних міждержавних правовідносин у сфері світової торгівлі: юридичний зміст нового міжнародного економічного порядку, міжнародно-правове регулювання правовідносин між державою та транснаціональними корпораціями системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ, вирішення міждержавних економічних спорів.

Контроль знань здійснюється за результатами модульно-рейтингової системи. Перший модуль складають теми 1-7, другий 8-15. Результати оцінюються за 100-бальною шкалою. Оцінювання за формами контролю: модульний – до 20 балів (2 модулі по 10 балів), поточний – 40 балів (виступи на семінарських заняттях - до 5 балів, відмова від відповіді - -5 балів, виконання самостійних завдань – до 5 балів за кожне завдання, реферати – до 8 балів (теми визначаються викладачем).

Студент отримує залік, якщо він за результатами модульного контролю, виконання самостійних завдань, написання рефератів та заліку набрав 60 балів. Студент, який за результатами модульного контролю отримав менше 60 балів, вважається таким, що не виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом дисципліни.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі за наступною формулою:

 

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 (ЗМ2 ) Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 50% k1=0,5 50% k2=0,5 100%
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО) за перший семестр (зваженої): ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2.

При цьому, кількість балів 1-59 є недостатньою («не зараховано»), а кількість балів 60-100 – достатньою для отримання заліку («зараховано»).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.