Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сучасний стан економіки, динамізм реформ та ритм суспільного життя вимагає від студентів формувати в портфелі своїх практичних навичок не стільки конкретні “книжкові” знання, а й вміння аналізувати, співставляючи ситуації з наявним багажем знань та формувати завдання для освоєння нових предметів, інструментів та базових знань з метою вирішення поточних проблем. Особливо це актуально для спеціалістів економічного профілю.

Найбільш динамічним явищем сучасного світу є формування інформаційного простору, включення знань кожної окремої людини до цього нового, інтегрованого способу здобуття, обробки та збереження знань людства про навколишній світ. Саме тому майбутнім спеціалістам потрібно приділяти значну увагу власній інформаційній освіті.

Фундамент інформаційної грамотності у студентів закладає предмет “Інформатика”.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Інформатика” є система засобів автоматизації оброблення та використання економічної інформації.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних програмних систем, а також уміння орієнтуватися в комп'ютерних мережах, базова підготовка фахівців для ефективного використання сучасної комп'ютерної техніки в процесі рішення прикладних задач.

Основні завдання: вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення економічної інформації, використання мережних технологій під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

Дисципліна “Інформатика” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Оптимізаційні методи та моделі”, „Економетрика”, „Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці”, “Інформаційні системи і технології в страхуванні” та ін.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за напрямом підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”

Дисципліна “Інформатика” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Оптимізаційні методи та моделі”, „Економетрика”, „Економіко-математичні методи та моделі”, „Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці” та ін.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”

Дисципліна “Інформатика” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Оптимізаційні методи та моделі”, „Економетрика”, „Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці”, „Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці”, „Технологія проектування та адміністрування БД і СД” та ін.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за напрямом підготовки

6.030509 "Облік і аудит"

Дисципліна “Інформатика” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Оптимізаційні методи та моделі”, „Економетрика”, „Економіко-математичні методи та моделі”, „Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті” та ін.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

· а) стан та перспективи розвитку компонентів інформатики та управління;

· б) основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт;

· в) можливості використання ПК для автоматизації операцій, які часто виконуються під час роботи спеціалістів різних напрямків.

б) уміти

· керувати обчислювальною системою за допомогою операційних систем та їх оболонок;

· використовувати програми пакету MS Office для розв’язання фінансово-економічних задач;

· застосовувати служби та послуги мережі Інтернет;

· створювати за допомогою мови HTML простіші WEB–сторінки.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Навчальна програма складена на 6 кредитів.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.

 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.
Тема 2. Теоретичні основи економічної інформатики.
Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів.
Тема 4. Мережні технології.
Тема 5. Застосування Internet в економіці.
Тема 6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
Тема 7. Основи WEB-дизайну.
Тема 8. Програмні засоби роботи зі структурованими документами.
Тема 9. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
Тема 10. Основи офісного програмування.
Тема 11. Експертні та навчальні системи.
Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Предмет інформатики. Інформатика й інформаційні технології. Основні напрямки застосування комп’ютерної техніки.

Тема 2. Теоретичні основи економічної інформатики

Основні поняття та складові частини інформатики. Поняття економічної інформації.

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів

Історія розвитку, класифікація та покоління обчислювальної техніки. Апаратне забезпечення ПК. Структура даних на магнітних носіях. Програмне забезпечення ПК та його класифікація.

Призначення та функції операційних систем. Графічний інтерфейс користувача.

Стандартні та службові програми Windows. Менеджери файлів – Провідник та Windows Commander. Налаштування інтерфейсу та конфігурування операційної системи. Архівування інформації.

Тема 4. Мережні технології

Основи побудови комп’ютерних мереж, їх класифікація. Мережні пристрої та середовища передачі даних. Мережні протоколи.

Принципи та архітектури локальних мереж.

Спільне використання ресурсів в однорангових локальних мережах та в мережах, які працюють за принципом клієнт-сервер. Віддалений доступ до мережі.

 

Тема 5. Застосування Internet в економіці

Загальні принципи побудови глобальних мереж. Поняття протоколу. Інформаційно-пошукові системи, технологія пошуку інформації. Електронні бібліотеки.

Інформаційні служби та послуги Internet.FTP-послуга. WWW-сервіс. Спілкування в Internet.

Система електронної пошти та система телеконференцій. Ведення електронної кореспонденції: створення, відправлення повідомлень, пошук і накопичення адрес. Адресні книги. Приєднання файлів до повідомлень.

Тема 6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

Основні поняття інформаційної безпеки. Поняття про комп’ютерні вірусу, їх класифікація. Огляд та класифікація антивірусних програм.

Проблеми безпеки та захисту інформації в локальних обчислювальних мережах. Безпека в Internet.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.