Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перехід зі старих правил нарахування амортизації до нових може здійснюватися наступним чином.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В ПКУ передбачені норми, що відображають питання переходу на нові правила нарахування амортизації. П. 6 підр. 4 розд. ХХ ПКУ визначає наступні етапи переходу:

1. Провести інвентаризацію основних засобів станом на 1 квітня 2011 року.

2. Визначити перелік об’єктів основних засобів, інших необоротних активів та НА за групами відповідно до п. 145.1 ПКУ.

3. Встановити вартість, що амортизується, по кожному об’єкту. При цьому така вартість буде визначатися як первісна (переоцінена) з врахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухобліку станом на 01.04.2011 року.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що була проведена після 01.01.2010 року. А також первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після 01.04.2011 року в частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об’єктів до такої дати.

4. Визначити суму накопиченої амортизації по кожному об’єкту основних засобів, за основу взявши дані бухобліку станом на 1 квітня 2011 року.

5. Здійснити порівняльний аналіз на основі даних інвентаризації між показниками бухобліку і податкового обліку.

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухобліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на 01.04.2011 року, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

6. Провести визначення строку експлуатації основних засобів по кожному об’єкту. Він потрібний для наступного нарахування амортизації від 01.04.2011 року. Цей строк визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення основних засобів в експлуатацію, але з врахуванням норм п. 145.1 ПКУ.

7. Вибрати метод нарахування амортизації в податковому обліку по кожному об’єкту основних засобів відповідно до п. 145.1.9 ПКУ.

Щодо визначення вартості об'єктів амортизації, то згідно з п. 146.4 ПКУ придбані (самостійно виготовлені) основних засобів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що складається з таких витрат:

- суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням/отриманням прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику);

- витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобів;

- фінансові витрати, включення яких до собівартості кваліфікаційних активів передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою (п. 146.5 ПКУ).

Якщо підприємство здійснює самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб, вартість основних засобів, яка амортизується, збільшується на суму всіх виробничих затрат, що були понесені при їх виготовленні та введенні в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних засобів, без урахування сплаченого ПДВ, у разі якщо платник податку зареєстрований платником ПДВ, незалежно від джерел фінансування (п. 146.6 ПКУ).

Якщо підприємство придбало декілька об’єктів основних засобів, що мають загальну вартість, то для цілей податкового обліку вартість кожного окремого об’єкта визначається розподілом цієї загальної суми пропорційно звичайній ціні окремого об'єкта основних засобів (п. 146.7 ПКУ).

Коли підприємство отримало основних засобів як внесок до статутного фонду, то первісна вартість такого основних засобів буде визначатися за погодженням засновників (учасників) підприємства, але вона не повинна бути вище звичайної ціни (п. 146.8 ПКУ).

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін (п. 146.9 ПКУ).

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін (п. 146.10 ПКУ). Якщо підприємство проводить ремонт та поліпшення основних засобів (наприклад, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію) і очікує, що це призведе до зростання економічних вигод у майбутньому, то воно має право збільшити первісну вартість основних засобів на суму витрат, що перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року (п. 146.11 ПКУ).

 

Контрольні питання.

1. В чому полягає економічний зміст основних засобів та завдання їх обліку?

2. Які види оцінки використовуються в облвку основних засобів?

3. Що є методологічною основою для формування інформації в обліку основних засобів?

4. Яка класифікація основних засобів використовується в їх обліку?

5. Які первинні документи відображають рух основних засобів?

6. В чому особливість інвентарної картки обліку основних засобів?

7. Які рахунки обліку призначені для відображення операцій з надходження основних засобів?

8. За рахунок чого списуються основні засоби при їх вибутті?

9. Що таке амортизація і знос основних засобів? Який між ними взаємозв’язок?

10. В яких випадках може змінюватися термін корисного використання основних засобів?

11. Які методи нарахування амортизації основних засобів використовуються на вітчизняних підприємствах?

12. На яких рахунках відображається нарахування амортизації основних засобів?

13. Коли проводиться амортизація основних засобів?

14. Який склад інших необоротних матеріальних активів?

15. Якими методами нараховується амортизація інших необоротних матеріальних активів?

 

Проблемні питання.

1. Яка різниця між амортизацією і зносом?

2. Який МСБО використовується для формування інформації про основні засоби в зарубіжній практиці обліку і звітності?

3. Який документ складається для оприбуткування цінностей при списанні з балансу основних засобів?

4. Які методи нарахування амортизації основних засобів зарактеризують моральний знос?

5. В яких формах звітності відображається інформація про основні засоби?

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.