Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи студентів денної форми навчання

з дисципліни « Облік у бюджетних установах »

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

(шифр, назва спеціальності)

 

Укладач програми: к.і.н. Ліпкевич С.Я.

 

Програму погоджено на засіданні кафедри

Протокол №1 від 28.08.2013 року

 

Львів 2013

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку

в бюджетних установах (2 год.)

Поняття про бюджетні установи та правові засади їх діяльності.

Особливості організації обліку в бюджетних установах.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Бухгалтерський баланс.

Первинні бухгалтерські документи, їх значення, порядок оформлення та зберігання.

Меморіальні ордери – накопичувальні відомості, їх призначення.

Кошторис бюджетної установи: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження.

 

Тема 2. Облік доходів і видатків (6 год.)

Облік доходів загального фонду.

Облік доходів спеціального фонду.

Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, доходів бюджетів та інших доходів.

Склад і класифікація витрат.

Облік касових і фактичних видатків.

Облік касових видатків.

Облік фактичних видатків.

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій (4 год.)

Облік розрахункових операцій на бюджетних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства.

Облік операцій з іноземною валютою.

Облік касових операцій.

Облік інших коштів.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, страхування та стипендіях (6 год.)

Загальні правила обліку та розрахунків по заробітній платі.

Поняття праці, суть заробітної плати та порядок її нарахування.

Оплата годин нічної роботи та надурочні роботи.

Порядок оплати роботи у святкові та вихідні дні.

Облік особового складу працівників та використання робочого часу.

Облік нарахування і виплат сум відпускних та порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Порядок утримання та відрахувань із заробітної плати.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із заробітної плати.

Особливості обліку та розрахунків заробітної плати в установах освіти, охорони здоров'я та культури.

Облік розрахунків зі стипендіями та аспірантами.

Облік розрахунків зі страхування.

Тема 5. Облік необоротних активів (4 год.)

Облік основних засобів.

Облік інших необоротних матеріальних активів.

Облік нематеріальних активів.

Облік незавершеного капітального будівництва.

Облік зносу та ремонту необоротних активів.

Облік результатів інвентаризації необоротних активів.

Тема 6. Облік запасів (4 год.)

Основні завдання та організація обліку запасів.

Облік руху запасів.

Облік виробничих запасів.

Облік тварин на вирощування та відгодівлі.

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік готової продукції сільськогосподарського виробництва.

Порядок проведення інвентаризацій запасів та відображення її результатів в обліку.

Тема 7. Облік виробничих витрат (4 год.)

Поняття та склад витрат, пов’язаних із виробничою діяльністю бюджетних установ.

Облік витрат і продукції виробничих майстерень.

Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств.

Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами.

 

Тема 8. Облік власного капіталу (4 год.)

Загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах.

Облік фондів у необоротних активах та МШП.

Облік результатів виконання кошторисів.

Облік результатів переоцінок.

3.Рекомендована література:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 року //відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 40.

1. Бюджетний кодекс України // відомості Верховної Ради України. – 2001. - №37-38.

2. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ ГУДКУ від 10.12.1999 року №114 зі змінами та доповненнями.

3. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку та відображення основних господарських операцій: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 року №61 // www rada.gov.ua.

4. Про затвердження форм карток, книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 року №1000 // www rada.gov.ua.

5. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р., №68 //Фінанси і право. – 2000. - № 3. – С. 23-27.

6. Про порядок відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок. Лист Державного казначейства України від 25.02.2005 N 07-04/334-1617.

7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. №88.

8. Бюджетний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2001. - № 37-38.

9. Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року №659.

10. Про затвердження роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 року № 194.

11. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ ДКУ від 25.05.2004 року № 89 (зі змінами та доповненнями).

12. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ 21.03.1997р., №28 //Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. - №4 – С.38.

13. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства. Затверджений ДКУ від 02.12.2002 № 221 із змінами та доповненнями, внесеними ДКУ від 06.02.2004 № 22 та від 19.04.2005 №70.

14. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті, Затверджений ДКУ 24.07.2001 р., № 126 //Бухгалтерія. – 2001. - № 34/ 2 (449). – С. 7-8.

15. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, термін позовної давнини якої минув. Затверджено ДКУ 08.05.2001 р., №73 //Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 53 (599). – С. 13.

16. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова Кабінету Міністрів України №663 від 23.04.1999 р. Із змінами та доповненнями згідно з Постановами КМ.

17. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 19.02.2001 року № 72.

18. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки її Україні в національній валюті: Постанова правління Національного банку України від 29.03.2001 року № 135.

19. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ ДКМУ від 26.12.2003 року №242.

20. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 року № 889 – ІV.

21. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій, окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 року №829.

22. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 із змінами та доповненнями, внесеними Міністерством освіти і науки № 614 від 25.10.2005 та № 151 від 06.03.2006р. Порядок призначення і виплати стипендій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882.

23. Про затвердження інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року №5.

24. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (в редакції Наказу Державного казначейства України №30 від 21.02.2005 та № 137 від 08.08.2005р.)

25. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ 30.10.1998р., №90 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказами ДКУ № 122 від 19.07.2001 та № 184 від 05.10.2005 р.

26. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Затверджена ДКУ та ДКСУ 02.12.1997р., № 125/70.

27. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.

28. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (в редакції Наказу Державного казначейства України №30 від 21.02.2005 та № 137 від 08.08.2005р.)

29. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ 30.10.1998р., №90 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказами ДКУ № 122 від 19.07.2001 та № 184 від 05.10.2005 р.

30. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Затверджена ДКУ та ДКСУ 02.12.1997р., № 125/70.

31. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.

32. Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000р.

33. Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 08.02.2000 року № 125.

34. Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання: Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 року № 130.

35. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.

36. Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання: Державного казначейства України від 10.08.2001 року №141.

37. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Наказ ГУДКУ від 10.12.1999 року № 113.

38. Про операції по річному закриттю рахунків. Лист ДКУ від 22.12.2000р. № 07-04/1219-9396 // Баланс. – 2001. - №4 (337). – С. 25-26.

39. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.2002 №228 із змінами та доповнення.

40. Лист Державного казначейства України від 20.01.2005 № 07-06/95-518 Щодо проведення видатків, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторисів розпорядників коштів місцевих бюджетів, обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.