Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЧАСТИНА 1.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Та 7.03050801 «Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)»

денної і заочної форм навчання

КИЇВ – 2012

 


УДК 330

 

Богомолова Н.І.Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання / Н.І. Богомолова, Н.М Корольова, Г.П. Сеник.– К.: ДЕТУТ, 2012. – 153 с.

 

Навчально-методичний посібник спрямовано на ефективну організацію роботи студентів спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР магістра і спеціаліста денної і заочної форм навчання у процесі вивчення курсу “Бюджетний менеджмент”.

Посібник включає як зміст дисципліни та практичні плани занять, так і змістовну їх частину у вигляді опорного конспекту лекцій та тестових задач для поточного контролю, спрямованого на перевірку теоретичних і практичних знань студентів. У комплексі є також перелік контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, а також словник основних термінів, пов’язаних з даним курсом.

Посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Фінанси і кредит» (протокол № 10 від 10.05.2012 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № … від 29.05.2012 р.)

 

 

Укладачі:Н.І. Богомолова,д.е.н., проф., завідувач кафедри “Фінанси і кредит”;

Н.М. Корольова,к.е.н., доцент кафедри “Фінанси і кредит”;

Г.П. Сеник, викладач кафедри “Фінанси і кредит”

 

 

Рецензенти:Чебанова Н.В., д.е.н., проф., УкрДАЗТ;

Стасишен М.С., д.е.н., проф., ДЕТУТ

 


ЗМІСТ

 

Вступ
Частина 1. Зміст навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент»
Частина 2. Конспект лекцій
Тема 1. Поняття та складові бюджетного менеджменту
Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом
Тема 4. Бюджетне планування
Тема 5. Виконання бюджету
Тема 6. Облік і звітність про виконання бюджету
Тема 7. Контроль за виконанням бюджету
Тема 8. Світовий досвід бюджетного менеджменту
Частина 3. Методичні рекомендації щодо практичних занять
Частина 4. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи
Частина 5. Науково-дослідна робота студентів
Частина 6. Питання для контрольних заходів та критерії оцінювання знань
Глосарій термінів
Література
Додатки

 


ВСТУП

Дисципліна “Бюджетний менеджмент” посідає провідне місце у комплексі дисциплін професійно-орієнтованого блоку, тісно корелюючи з дисциплінами «Бюджетна система», «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент». Логічна послідовність та поєднаність цих курсів щодо формування ефективної бюджетно-податкової політики як антикризового менеджменту є особливо актуальною для підготовки висококваліфікованих фахівців-фінансистів.

Опанування курсом “Бюджетний менеджмент”, опрацювання літературних джерел, нормативних документів, сприятимуть адекватному розумінню студентами особливостей реалізації бюджетної політики та її використання в практичній діяльності.

Метою вивчення курсу є надання студентам теоретичних та практичних знань з бюджетного управління у напрямку розкриття можливостей ефективного впливу Державного та місцевих бюджетів на фінансування розвитку економіки України та соціальної сфери її регіонів. Основним завданням курсу є теоретичне та практичне обґрунтування бюджетної політики через державне регулювання господарства за допомогою антикризових макроекономічних заходів бюджетно-податкової політики в Україні в порівнянні з використанням цих важелів іншими країнами світу.

Завданнями вивчення курсу “Бюджетний менеджмент” є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

· принципів ефективної бюджетної політики;

· бюджетних прав законодавчої та виконавчої влади;

· організації взаємодії Державного і місцевих бюджетів;

· просторо-часового розподілу функцій бюджетів різних рівнів;

· формування та взаємодії фінансових органів у бюджетному процесі;

· структурного аналізу формування доходної частини бюджетів;

· структурного аналізу видаткової частини бюджетів;

· аналізу джерел покриття дефіциту бюджету;

· формування та повернення державного боргу;

· фінансово-бюджетної політики і бюджетного процесу;

· антикризової бюджетно-податкової політики тощо.

Під час опанування дисципліни застосовується як аудиторне навчання у вигляді лекційних та практичних занять, так і самостійна робота студентів. Специфіка дисципліни вимагає використання текстів законів України, перш за все Бюджетного та Податкового кодексів України, постанов ВРУ, указів Президента України тощо, а також аналітичних матеріалів Міністерства фінансів України, Рахункової палати та ін. щодо аналізу виконання Державних бюджетів України.


ЧАСТИНА 1.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Навчальна програма дисципліни містить наступні теми.

 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу

 

Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту. Предмет бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни. Складові елементи організації бюджетного процесу. Органи управління бюджетом. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.

 

Тема 2. Сутність та структура бюджету держави як об’єкта управління

 

Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні ознаки бюджетних відносин: усеохоплюючий і перерозподільчий характер, законодавче регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Організація і завдання управління бюджетними потоками.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної системи України.

 

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом

 

Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство фінансів України у своїй діяльності. Основні завдання Міністерство фінансів України, його функції та права. Вертикальна структура органів Міністерство фінансів. Структура центрального апарату міністерства. Фінансові управління обласних державних адміністрацій. Основні завдання, функції та права фінансових органів обласного рівня. Структура фінансового управління. Міські та районні фінансові відділи в Україні: головні завдання, функції, права, структура.

Законодавчі документи, якими керуються фінансові управління обласних державних адміністрацій, міські та районні фінансові відділи.

Державна казначейська служба, призначення та функції. Структура Головного управління державного казначейства України. Вертикальна структура органів державного казначейства.

 

Тема 4. Бюджетне планування

 

Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як складова частина фінансового, його зміст, принципи і завдання. Методи бюджетного планування. Рівні та етапи бюджетного планування. Вдосконалення бюджетного планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності адміністративно-територіальних формувань.

Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання проекту бюджету. Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету.

Порядок складання проекту державного бюджету України. інформація для прогнозних і планових розрахунків. Методологія складання проекту Державного бюджету.

Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. Представлення проекту бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комісіях і комітетах. Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. порядок внесення доповнень і зауважень до проекту бюджету. Затвердження Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, його зміст.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету. Інформація для складання проектів місцевих бюджетів. Прогнозний, розрахунковий та кінцевий проекти місцевих бюджетів. Розгляд проекту бюджету в органах виконавчої і законодавчої влади, внесення в нього поправок і зауважень. Затвердження місцевих бюджетів.

Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засоби побудови. Затвердження бюджетного регламенту. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної системи. Відповідність органів законодавчої і виконавчої влади за порушення бюджетного регламенту. Відповідність міністерства фінансів України і фінансових органів за порушення бюджетного регламенту.

Завдання і методологія планування доходів бюджету. Інформаційне забезпечення планування доходів.

Планування видатків на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів. Планування державних дотацій та субсидій.

Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. Планування видатків за окремими статтями кошторису.

 

Тема 5. Виконання бюджету

 

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечать виконання бюджету, розподіл функцій між ними.

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету, позик та терміни його складання, внесення змін та доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному процесі та виконання бюджету.

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб бюджетом. Документооборот, пов’язаний із мобілізацією доходів.

Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування встановлення і справляння податків. Облік платників і надходжень податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом.

Звіряння доходів між податковими органами і органами Державного казначейства.

Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права та обов’язки. Ступені розпорядників коштів по Державному і місцевому бюджетам.

Методи в види фінансування із Державного бюджету. Методи: відкриття кредитів та перерахування бюджетних коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за відомчою структурою. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою. Інформація про територіальне розташування установ, підприємств, організацій і обсяги асигнувань та кошторисів видатків. Документооборот у процесі фінансування із Державного бюджету.

Організація фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у процесі фінансування із місцевого бюджету.

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, змішана. Органи, які беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ними. Касове виконання дохідної частини бюджету. Грошові кошти бюджету. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету. Касове виконання видаткової частини бюджету.

Регулювання міжбюджетних потоків.

Бюджетні трансферти. Субсидії, субвенції, дотації; порядок їх виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх видачі та погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення та порядок проведення. Документооборот.

Взаємозалік коштів з фінансування в рахунок погашення недоїмки з належних до бюджету платежів. Мета і порядок їхнього проведення. Документооборот. Проведення вексельних взаєморозрахунків.

Вилучення коштів на користь Державного бюджету.

 

Тема 6. Облік виконання бюджету

 

Завдання бухгалтерського обігу бюджету у фінансових органах.

Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджетів і кошторисів видатків установ, їхні особливості в фінансових органах різних ланок. Права і обов’язки головних бухгалтерів фінансових органів. Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання бюджету. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Хронологічні і систематичні записи. Порядок зберігання бухгалтерських документів і облікових реєстрів.

Баланс виконання бюджету, його будова.

План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів України. Характеристика рахунків.

Облік грошових коштів і доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету.

Облік видатків бюджету. Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам коштів у фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. Облік видатків бюджету на капіталовкладення. Облік касових видатків бюджету в фінансових органах. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати рів і видачі готівкою.

Облік взаємних розрахунків у період виконання бюджетів з переданих та одержаних коштів. Рахунки, призначені для обліку взаємних розрахунків і коштів переданих та одержаних.

Облік бюджетних позичок. Синтетичний і аналітичний облік видачі та погашення бюджетних короткострокових позичок.

Визначення результатів виконання бюджету. Річні заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету, підготовча робота. Рахунки, призначені для відбиття результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання бюджету.

Особливості обліку виконання сільських і селищних бюджетів.

 

Тема 7. Звітність про виконання бюджету

 

Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та затвердження. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних вів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність установ банків із касового виконання бюджетів. І документів і порядок їх подання.

Звітність органів Державного казначейства Державного бюджету. Склад звітних документі, терміни і порядок їх подання.

Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. Склад звітних документів, термін і порядок їх подання.

Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави.

 

Тема 8. Контроль за виконанням бюджету

 

Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю.

Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її функції, права і завдання. Структура Рахункової палати. Державна податкова адміністрація, її функції, права та структура. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні, її завдання. Контрольно-ревізійне управління, його функції та структура.

Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників податків та надходжень податків і обов’язкових платежів податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків із бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок.

Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів.

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій.

 

Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту

 

Ринкова економіка і бюджет держави. Суспільні блага в системі змішаної економіки. Еволюція бюджетної практики і бюджетної процедури. Концепція фіскального обміну і бюджет. Альтернативна методологія реалій та ідеалів.

Управління бюджетним процесом в розвинутих країнах. Демократичний вибір бюджетних пріоритетів. Політичний механізм бюджетних рішень. Органи оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю.

Бюджетне планування. Економіко-аналітичні засади бюджетування. Методи програмного аналізу і раціоналізація розробки бюджетів. Програмно-цільові бюджети. Складання бюджетів «на нульовій основі». Планування інвестицій за методом «затрати-вигоди».

Виконання бюджету і бюджетний контроль. Методи контролю. Ревізійні органи законодавчої влади. Контроль за видатками. Забезпечення виконання намірів парламенту. Ефективність використання коштів. Регулювання міжбюджетних відносин.

Зміст навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання розкривається при послідовному опанування теоретико-методологічними засадами, що розкриваються в двох модулях курсу.

№ ПП Теми Всього годин/ кредитів У тому числі На самостійне опрацювання спеціалісти/ магістри
Лекції Прак. занят. спеціалісти/ магістри Лаб. занят.
Модуль 1 «Бюджетний менеджмент в системі національної економіки»
Поняття та складові бюджетного менеджменту 10/0,3 2/1   6/7
Структура бюджету держави як об’єкта управління 10/0,3 2/1   6/7
Органи оперативного управління бюджетом 10/0,3 2/1   6/7
Бюджетне планування 10/0,3 2/1   6/7
Модуль 2 «Управління та контроль бюджетної діяльності»
Виконання бюджету 10/0,3 2/1   6/7
Облік виконання бюджету 10/0,3 2/1   6/7
Звітність про виконання бюджету 10/0,3 2/1   6/7
Контроль за виконанням бюджету 10/0,3 2/1   6/7
Світовий досвід бюджетного менеджменту 10/0,3 2/1   6/7
Всього за триместр 90/3* 18/9   54/63*

* - в тому числі 30 годин (1 кредит) для підготовки та складання студентами екзамену спеціалістами.

 

Тематичний план вивчення дисципліни містить 9 тем, для опанування якими необхідне логічне поєднання лекційного прослуховування курсу, підготовка та робота студентів на практичних заняттях, а також ефективно організована самостійна робота студентів.

 

№ ПП Тема занять Аудиторні заняття Самост. робота Літера-тура
Лекції Прак. Лаб.
МОДУЛЬ 1 Тема 1.Поняття та складові бюджетного менеджменту
1/1 Лекція 1. Поняття та складові бюджетного менеджменту     [1, 2, 5, 8, 9, 15]
1/2 Практичне заняття 1. Особливості бюджетного менеджменту    
Тема 2.Структура бюджету держави як об’єкта управління
2/1 Лекція 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління     [5, 8, 9, 11]
2/2 Практичне заняття 2. Аналіз доходів та видатків бюджету    
Тема 3.Органи оперативного управління бюджетом
3/1 Лекція 3. Органи оперативного управління бюджетом     [1-9]
3/2 Практичне заняття 3. Структура та взаємозв’язок органів управління бюджетом    
Тема 4.Бюджетне планування
4/1 Лекція 4. Бюджетне планування     [1-9]
4/2 Практичне заняття 4. Методи бюджетного планування    
МОДУЛЬ 2 Тема 5.Виконання бюджету
5/1 Лекція 5. Виконання бюджету     [ 6-9 ]
5/2 Практичне заняття 5. Аналіз виконання бюджету. Модульна контрольна робота №1    
Тема 6.Облік виконання бюджету
6/1 Лекція 6. Облік виконання бюджету     [1– 5, 9, 14, 18]
6/2 Практичне заняття 6. Облік виконання бюджету по доходам т а видаткам    
Тема 7.Звітність про виконання бюджету
7/1 Лекція 7. Звітність про виконання бюджету     [1-7, 9, 12, 13]
7/2 Практичне заняття 7. Аналіз форм звітності про виконання бюджету      
Тема 8.Контроль за виконанням бюджету
8/1 Лекція 8. Контроль виконання бюджету     [1-8, 9, 16]
8/2 Практичне заняття 8. Аналіз контролю касового виконання бюджету    
  Тема 9.Світовий досвід бюджетного менеджменту
9/1 Лекція 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту     [1-7, 9, 12, 16]
9/2 Практичне заняття 9. Удосконалення бюджетного менеджменту. Модульна контрольна робота №2    

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.