Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організація виконання бюджету та інформування про його хід 

Виконання бюджету – важлива частина бюджетного процесу, при цьому бюджетна система України характеризується єдністю порядку виконання бюджетів, а всі учасники бюджетного процесу мають досягнення поставлених в бюджетному менеджменті цілей.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного
бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну
організацію та управління виконанням Державного бюджету України,
координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань
виконання бюджету.

Державний бюджет України виконується за розписом, який
затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних
призначень у місячний строк з дня прийняття закону про Державний
бюджет України. До затвердження розпису Державного бюджету України
Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис
Державного бюджету України на відповідний період. Примірник затвердженого розпису Державного бюджету України
передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до
нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний
бюджет України. Міністерство фінансів України протягом бюджетного періоду
забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України
встановленим бюджетним призначенням, а також відповідність
розподілу бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних
коштів за загальним фондом державного бюджету за визначеними цим
розписом періодами року відповідному прогнозу надходжень
загального фонду державного бюджету протягом бюджетного періоду. Процес виконання бюджетів носить характер публічності та відкритості. Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року. Інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України - в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає
за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання
Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому
беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і
місце публічного представлення публікується разом із звітом про
виконання Державного бюджету України. Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня
року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та
публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та
показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом
про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України. Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має
містити відомості про результативні показники її виконання (у разі
складання паспорта бюджетної програми відповідно до встановлених
вимог). Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних
коштів публікують оголошення про час та місце проведення
публічного представлення такої інформації. Публічне представлення інформації про виконання місцевих
бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників,
бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий
бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.
Інформація про час і місце публічного представлення такої
інформації публікується разом з інформацією про виконання
відповідних бюджетів. Публічне представлення інформації про виконання бюджету села,
селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою
радою. 5.2. Казначейське обслуговування бюджетних коштів При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів
застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Державна казначейська служба України, діяльність якої
спрямовується і координується через Міністра фінансів України,
забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі
ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному
банку України. Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і
одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до
законодавства;
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при
зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань
розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими
зобов'язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про
виконання бюджетів з дотриманням національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку;
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

В органах Державної казначейської служби України бюджетним
установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством
порядку. Державна казначейська служба України за погодженням з
Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній
основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду
України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам. Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів,
пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в
обов'язковому порядку покриваються Державною казначейською
службою України в межах поточного бюджетного періоду, а тимчасові
касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою
пенсій, - у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим
їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 5.3. Виконання Державного бюджету України за доходами

Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та
аналіз доходів бюджету, а також погодження рішень центрального
податкового органу про розстрочення або відстрочення грошових
зобов'язань платників податків чи податкового боргу на строк, що
виходить за межі одного бюджетного періоду, стосовно
загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Державна казначейська служба України веде бухгалтерський
облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,
забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до
державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та
інших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та
виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення) рад координують діяльність
відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для
територій показників доходів бюджету. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи
державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний
казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках
органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком
установ України, які функціонують за кордоном). Платежі визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок. Забороняється проведення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом. 5.4. Виконання бюджету за видатками та кредитуванням 1. Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням
є:
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету; 2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у
разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі), а також порядків використання бюджетних коштів; 3) взяття бюджетних зобов'язань; 4) отримання товарів, робіт і послуг; 5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів
бюджетних програм; 7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування
бюджету).

Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники
бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою
для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна казначейська служба України здійснює контроль за
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису
бюджету. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління
бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням
процедур та вимог Бюджетного кодексу України.Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання
та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань,
встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами
Державної казначейської служби України; щодо завдань (проектів)
Національної програми інформатизації - після їх погодження з
Генеральним державним замовником Національної програми
інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним
Кабінетом Міністрів України. За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням
державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків,
міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних
програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному
бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право
брати відповідні бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі
поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких
кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на
оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного
бюджетного періоду. Розміщення замовлення, укладення договору, придбання
товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом
бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято
зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з
перевищенням повноважень, встановлених законом про
Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є
недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні
зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість. Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без
відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,
встановлених законом про Державний бюджет України
(рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними
зобов'язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини
шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних
коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного
законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не
здійснюються. Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків
та/або шкоди за зобов'язаннями, взятими розпорядниками бюджетних
коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням
повноважень, встановлених законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб,
винних у взятті таких зобов'язань, у судовому порядку. Державна казначейська служба України здійснює реєстрацію
та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і
відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та
обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності
напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню,
паспорту бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів,
робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання
приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення
платежу органу Державної казначейської служби України, якщо інше
не передбачено бюджетним законодавством.Державна казначейська служба України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі: 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу
у бухгалтерському обліку виконання бюджету; 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних
бюджетних асигнувань. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним
фондом кошторису бюджетної установи менший від планових
показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису,
розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до закінчення бюджетного
періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо
зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного
виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному
періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні
зобов'язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду
кошторису. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів
у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці,
нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та
енергоносіїв.

Питання для контролю знань студентів

1. З чого складається процес аналізу виконання бюджетів?

2. Дайте визначення поняттю «організація виконання бюджету».

3. Назвіть чинники, що забезпечують виконання бюджету.

4. Які органи державної влади приймають участь в регулюванні процесу виконання бюджетів?

5. Як оприлюднюється інформація про виконання бюджетів?

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.