Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПІДСУМКОВІ ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Наведіть приклади таких множин А, В, С, що А Î В, В Î С, але А Î С.

2. Який із записів правильний: а Î {а}; {а} Î а; А Î {А}; А = {А}; {А} Î А?

3. Що можна сказати про клас {а, в}, якщо:

(а) а, в – найменші двоцифрові натуральні числа, які діляться відповідно на 3 і 4?

(б) а, в – найбільші двоцифрові числа, які діляться відповідно на 3 і 4?

4. Задайте 2-3 скінчені множини (класи) через перелік всіх їх елементів.

5. Чи має місце А Í В = В Í А симетричність?

6. Наведіть 2-3 приклади понять, які відображають властивість речей, а також відношення між ними?

7. Чи буде множина всіх рівносторонніх прямокутників (А) власною підмножиною усіх прямокутних ромбів (В)? Як записати символічно, що А включено в В?

8. Визначте які з наведених понять є загальними, одиничними, збірними, нульовими: «круглий квадрат», «учений», «батько традиційної логіки»?

9. Виразіть символічно зв’язок між класами (множинами). U – множина всіх людей; А – множина всіх студентів; В – множина студентів університету; С – множина студентів філософсько-теологічного факультету.

10. Що означають множини (класи) А ∩ С, В ∩ ~С, А ∩ ~В ∩ С?, де U – клас усіх людей, А – клас усіх студентів, В – усі студенти університету, С – усі філологи.

11. Як записати множину (клас) людей, кожний з яких або студент університету, або відмінник?

12. Якщо А U В = А ∩ В, то яке відношення має місце між А та В?

13. Чи існують такі множини А, В, С, для яких одночасно виконувалися б вимоги: А U В = Ø; А ∩ С = Ø; А ∩ В ∩ С = Ø?

14. Виразіть символічно результати перетину класів А, В, С.

15. Які з наведених висловлень, що містять довільні класи А, В, С, є істинними:

· Якщо А ≠ В і В ≠ С, то А ≠ С.

· Якщо А ∩ В Í ~С і А U С Í В, то А ∩ С = Ø.

· Якщо А Í ~(В U С) і В Í А U С, то В = Ø.

16. Як виразити символічно клас студентів, які не є віруючими?

17. Запишіть символічно належність порожнього класу як підкласу будь-якого класу?

18. Обсяги наведених нижче понять витлумачте як класи, вказавши на їхні елементи, відповідні їм власні підкласи, а також ті властивості, за допомогою яких можна утворити ці класи:

(а) «країна»; (б) «твори Т.Г.Шевченка»; (в) «помаранчева революція».

19. Запишіть символічно належність і неналежність елемента класу за умови, що елемент класу є підклас.

20. Передайте мовою логіки класів відношення між обсягами понять, що виконують функцію логічного підмета і логічного присудка в категоричних судженнях.

21. Як записується мовою логіки класів вираз: «клас усіх х має властивість Q».

22. Наведіть приклади множин, складених із:

(а) назв квітів; (б) історичних подій; (в) геометричних фігур; (г) філософських напрямків; (д) нетрадиційних конфесій; (е) політичних систем; (є) політичних сил в Україні.

23. Назвіть елементи, які належать множині: (а) предметів, які вивчаються на І курсі філософського відділення; (б) пальців на руці; (в) гілок влади в Україні.

24. Нехай множина С – множина тварин. Чи належить цій множині: (а) слон; (б) мурашка; (в) сосна; (г) хобот слона; (д) щука.

25. А – множина багатокутників. Чи належать цій множині: (а) восьмикутник; (б) паралелограм; (в) круг; (г) відтинок; (д) паралелепіпед?

26. Запишіть множину (клас) різних цифр числа 3254882.

27. Запишіть множину різних букв у слові «параграф».

28. Запишіть множину А натуральних чисел, менших 7.

29. Запишіть за допомогою знака рівності і фігурних дужок речення:

А – множина назв квітів: ружа, ромашка, лілея, тюльпан;

В – множина букв слова ‹ромашка›;

С – множина столиць пострадянських держав;

Д – множина різних слів у реченні «І побачив він степи, степи безкраї»

30. Вкажіть, яку характерну властивість має елемент множини {а, е, и, і, о, у}?

31. У поданих нижче множинах усі елементи, крім одного, мають якусь спільну властивість. Опишіть цю властивість і знайдіть (відшукайте) елементи, які не мають цієї властивості:

(а) {квадрат, круг, ромб, паралелограм};

(б) {синій, червоний, білий, колія, чорний};

(в) {4, 9, 16, 25, 30}.

32. Вкажіть серед поданих множин порожні множини:

а) множина людей на Сатурні;

б) множина міст України з населенням більш 5 мільйонів осіб;

в) множина круглих квадратів;

г) множина трикутних прямокутників.

33. Назвіть елементи множини студентів своєї групи, чиї прізвища починаються з літери А; з літери Б; ..., з літери Я. Які з цих множин є порожніми? До якої множини належите ви?

34. Чи є рівними множини А та В:

А = {3, 5, 7, 9}, В = {7, 3, 9, 5}?

35. Серед заданих множин вкажіть рівні множини: А = {1, 3, 6}, В = {3, 6, 9}, С = {6, 9, 3}, Д = {3, 2, 6}, Е = {2, 3, 6}, F = {9, 6, 3}, К = {6, 3, 2}.

36. Для кожного із слів ‹сосна›, ‹осколок›, ‹осока›, ‹колос› складіть множину його букв. Чи є серед цих множин рівні?

37. Які з наведених множин є рівними між собою: А – множина квадратів; В – множина прямокутників; С – множина чотирикутників з прямими кутами; Д – множина прямокутників з рівними сторонами; F – множина ромбів з прямими кутами.

38. Дано множини: А = {а, б, в, г, д, е, є, ж, з, і}, В = {а, г, з, і}, С = {б, в, г, д, ж, з}, Д = {а, б, в}, Е = {б, в, г, д}, F = {а, і}. Вкажіть, які множини є підмножинами множини А. Чи є F підмножиною В? Підмножиною якої множини є Д?

39. Дано три множини: С = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, М = {4, 1, 3, 2}, К = {4, 6, 5, 32}. Доведіть, що: (а) М Ì С; (б) К Ì С.

40. Нехай Q – множина усіх іменників. Які з наступних множин є підмножинами множини Q? Запишіть це за допомогою символу «Ì ».

(а) М = {море, низький, берег, пізно};

(б) F = {ріка, ліс, зелень, гордість};

(в) К = {клопіт, вірний, плисти, дерево}.

41. Дано, що А Ì В, В Ì С, чи буде А підмножиною С? Наведіть приклад.

42. Придумайте три множини А, В, С такі, що

(а) С Ì В і А Ì В

(б) В Ì С і С Ì А

(в) А Ì В, В Ì С, В Ì А.

43. Запишіть множину (а) днів тижня та (б) множину місяців року.

44. Знайдіть універсальний клас для підмножини А – інститут, В – університет, С – академія.

 

ТЕСТ

1. Мова – це:

А.Знакова система, що використовується для комунікації і пізнання.

Б. Система знаків, слів, словосполучень та правил оперування ними.

В. Безпосередня дійсність думки.

Г. Практична свідомість людини.

Д. Засіб мислення і пізнання.

 

2. Розрізняють такі типи мов:

А.Природні й штучні.

Б. Природні й неприродні.

В. Старі й нові.

Г. Живі і мертві.

Д. Світові й національні.

 

3. Природна мова – це:

А.Звукова мова, що постає системою знаків і слів і є членороздільною.

Б. Система слів і словосполучень та інших знаків.

В. Словниковий фонд і граматика.

Г. Засіб спілкування, що є системою слів і словосполучень.

Д. Засіб передачі й зберігання думок.

4. Штучна мова – це:

А.Спеціально створена знакова система для легалізації логічних зв’язків елементів інтелектуальних форм та структурування їх в адекватні реальним зв’язкам і відношенням композиції.

Б. Символічна мова.

В. Формальна система знаків.

Г. Спеціально створена мова.

Д. Засіб аналізу природної мови.

 

5.Функції мови стосовно мислення полягають у тому, що мова є:

А.Засобом вираження, передачі та збереження думок.

Б. Способом відображення дійсності.

В. Практичною свідомістю.

Г. Формою і засобом пізнання реальності.

Д. Засобом репрезентації дійсності.

 

6. Алфавіт символічної мові – це:

А.Сукупність знакових засобів, які використовуються у формалізованих мовах.

Б. Система будь-яких знаків.

В. Множина довільних символів.

Г. Множина спеціальних знаків-символів.

Д. Клас знаків для спеціальних потреб.

7. Логічна семантика – це:

А.Розділ логічної семіотики, який вивчає відношення мовних знаків до їхніх значень у структурі логічної теорії.

Б. Галузь семіотики як науки про знаки.

В. Семіотичний вимір знакового процесу.

Г. Сфера семіотичного знання.

Д. Наука, що досліджує властивості знаків.

 

8. Логічний синтаксисз – це:

А.Розділ логічної семіотики який досліджує відношення між мовними знаками в структурі логічної теорії.

Б. Галузь семіотики як науки про знаки.

В. Прагматичний вимір знакового процесу.

Г. Сфера семіотичного знання.

Д. Наука про специфіку сполучень знаків.

 

9. Логічна прагматика – це:

А. Розділ логічної семіотики, який вивчає відношення мовних знаків до носіїв мови в структурі логічної теорії.

Б. Галузь семіотики як науки про знаки.

В. Прагматичний вимір знакового процесу.

Г. Сфера семіотичного процесу.

Д. Наука про значення знаків у житті людини.

 

10. Формалізована мова – це:

А. Спеціально створена штучна знакова система, яка містить адекватний своїй логічній теорії алфавіт, правила утворення й перетворення знаків та інтерпретацію, абстрагуючись при цьому від смислового аспекту відношення між знаками.

Б. Абстрактна мова, що оперує абстракціями.

В. Система знаків, які аналізуються людиною.

Г. Мова символів і знаків, які конструюються людиною.

Д. Штучна мова, яка є системою формул.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.