Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАКОН СУПЕРЕЧНОСТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Несумісність понять чи суджень проявляється тоді, коли між ними має місце відношення протилежності та суперечності. Ці відношення між несумісними судженнями врегульовуються законом суперечності. Згідно із законом суперечності два несумісні твердження про один і той самий предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні не можуть визнаватися (бути) істинними. Якщо одна із думок визнається істинною, то інша (протилежна чи суперечна) думка мусить визнаватися хибною, і навпаки, якщо одна із таких думок визнається хибною, то інша повинна визнаватися істинною. Нагадаємо, що цей закон забезпечує таку рису правильного мислення, як несуперечливість. Мислення, яке прагне здобути істинне знання, мусить бути несуперечливим. Цей принцип випливає із суті самого закону суперечності. Сфера дії цього закону поширюються як на протилежні, так і суперечні судження. Принцип несуперечливості думки фіксує формальна (символічна) репрезентація цього закону: ~(А /\ ~А). Крім цього, сфера дії закону не обмежується судженнями, а й поширюється на такі форми мислення, як поняття, умовивід та їх символічне вираження. Треба мати на увазі, що порушеннями вимоги цього закону відбувається тоді, коли ми з’єднуємо протилежні чи суперечливі форми мислення кон’юнкцією, тобто єднальним сполучником „і ” або „та ” в значенні „і ” і т. ін. в один і той же час і в одному і тому ж відношенні.

 

Завдання. Чи суперечать одне одному наступні поняття:

а) „традиційний ” і „нетрадиційний ”;

б) „логічний ” і „алогічний ”.

Зразок відповіді виглядатиме так: поняття „традиційний ” і „нетрадиційний ” є суперечливими, оскільки у змісті поняття „традиційний ” стверджується ознака усталеності, трансляційності, характерної для певної форми, способу, а в змісті суперечного йому понятті „нетрадиційний ” – вказується на відсутність цієї ознаки через заперечення, формальною ознакою якого є частка „не ”. Суперечливий характер цих понять засвідчує й те, що між обсягами цих понять, тобто предметними сферами, неможлива проміжна предметна множина, об’єднана за певними ознаками. Обсяги суперечливих понять не мають спільних елементів, а зміст одного із них повністю виключає зміст іншого. Суперечні поняття вичерпують обсяг родового поняття, а тому не можуть визнаватись як такі, що є одночасно істинними.

Поняття „логічний ” та „алогічний ” – також суперечні і тому не можуть бути одночасно істинними. Зміст поняття „логічний ” виключає ознаки, які мисляться в понятті „алогічний ” і, навпаки, друге поняття виключає ознаки першого.

 

Завдання.Які з наведених пар суджень не можуть бути одночасно істинними:

а) „Усі президенти – лукаві ” і „Жоден президент не є лукавим ”.

б) „Деякі президенти – лукаві ” і „Деякі президенти не є лукавими ”.

Зразок відповіді: Згідно із законом суперечності не можуть бути одночасно істинними два несумісні судження, з яких одне стверджує щось про предмет думки, а інше заперечує те саме про той самий предмет. Із наведених пар суджень не можуть бути одночасно істинними ті судження, котрі входить у пару (а): „Усі президенти – лукаві ” і „Жоден президент не є лукавим ”. Якщо одне із них визнається істинним, то протилежне йому судження треба визнати хибним, але не навпаки, оскільки протилежні судження можуть бути одночасно хибними: якщо одне із них визнати хибним, то протилежне буде невизначеним (істинним або хибним).

Пара суджень (б): „Деякі президенти – лукаві ” і „Деякі президенти не є лукавими ” можуть бути одночасно істинними, але не можуть бути одночасно хибними. Тому на ці судження закон суперечності не поширюється. Закон суперечності поширюється на ті судження, котрі перебувають у відношенні несумісності: протилежності й суперечності. Несумісними є такі судження, які не можуть бути одночасно істинними. Якщо з’єднати ці судження кон’юнкцією в певному дискурсі, то мислення набуває суперечливого характеру. Щоб уникнути суперечності в міркуванні, ми повинні (за умови, якщо для цього є достатня й доконечна підстава) визнати одну із форм думки істинною, а іншу – хибною.

Питання про істинність чи хибність конкретного судження розв’язується у контексті конкретної галузі знання. Нас у цьому випадку цікавить інше: яким має бути за логічною валентністю протилежне судження, якщо одне із них виявляється істинним.

Залежно від умови завдання, змісту питання та настанов того, хто здійснює перевірку виконаної роботи, зміст відповіді може подаватися у різних варіантах. Так, наприклад, завдання: Які з наведених пар суджень не можуть бути одночасно істинними: „Усі президенти – лукаві ” і „Жоден президент не є лукавим ” і „Деякі президенти – лукаві ”, і „Деякі президенти не є лукавими ”.

Відповідь обґрунтуйте, моделюючи відношення між судженнями за допомогою «логічного квадрата». Результат відношення між цими парами суджень подайте мовою логіки предикатів.

Зразок відповіді. Оскільки в поданих для аналізу парах суджень йдеться про один і той самий предмет думки і цьому предмету думки належить і не належить одна й та ж сама ознака, то ці судження слід визначити категоричними. Позначимо їх відповідними символами: А – „Усі президенти – лукаві”; Е – „Жоден президент не є лукавим”; І – „Деякі президенти – лукаві”; О – „Деякі президенти не є лукавими”. Згідно з умовою завдання, парами є: А та Е і І та О. Користуючись логічним квадратом моделюємо відношення між ними, а відтак за типом відношення визначаємо їх сумісність і несумісність.

А протилежністьЕ За логічним квадратом судження А та Е перебувають у

під під відношенні протилежності. відношення протилежності є

по по відношенням несумісності. На судження, що перебувають у

рядсуперечністьряд відношенні несумісності поширюється дія закону суперечності,

ку ку згідно з якими: якщо А – істинне, то Е – хибне, якщо Е –

ва ва істинне, то А – хибне. Або: Якщо "х (S(x) ®P(x)) – істинне,

ння ння то "х (S(x) ® ~P(x))– хибне; якщо "х (S(x) ® ~ P(x)) – істинне,

підпротилежність то – хибне. "х (S(x) ®P(x))

І ОСудження І та О перебувають у відношенні підпротилеж-ності або субконтрарності. Відомо, що ці судження не можуть бути одночасно хибними, а можуть бути одночасно істинними: Якщо І – істинне, то О – істинне або хибне; Якщо О – істинне, то І – істинне або хибне; Якщо І – хибне, то О – істинне, якщо О – хибне, то І – істинне. Або: $x (S(x) /\ P(x)) – істинне, то $x (S(x) /\~ P(x)) – істинне або хибне; якщо $x (S(x) /\ ~ P(x)) – істинне, то $x (S(x) /\ ~ P(x)) – істинне або хибне; якщо $x (S(x) /\P(x)) – хибне, то $x (S(x) /\ ~ P(x)) – істинне; якщо $x (S(x) /\ ~ P(x)) – хибне, то $x (S(x) /\ P(x)) – істинне. Оскільки між судженнями другої пари (І та О) відношення часткової несумісності, то дія закону суперечності не поширюється на судження, які перебувають у цьому відношенні. Якщо з’єднати ці судження кон’юнкцією, то складне судження буде невизначеним за логічною валентністю Н = (і \/ х). Із-за цієї обставини дія закону суперечності є обмеженою.

Отже, з огляду вищевикладеного випливає, що тільки судження «Усі президенти – лукаві» і «Жоден президент не є лукавим» не можуть бути одночасно істинними, а тому підлягають дії закону суперечності.

 

Завдання. Чи дотримано вимог закону суперечності в міркуванні:

 

«Усі люди – смертні.

Деякі українці не є смертними.

Деякі українці не є людьми»

(Відповідь обґрунтуйте).

 

Зразок відповіді. Дане міркування здійснено за схемою модусу Barосо другої фігури простого категоричного силогізму. Міркування побудовано згідно з усіма правилами силогізму. Проте, отриманий висновок суперечить дійсності. Іншими словами, має місце помилка «суперечність ознаці», суть якої полягає в тому, що ознака «нелюдини» приписується підмножині людей за етнічною ознакою. Хибність висновку зумовлена суперечливими засновками: у більшому засновку ознака «смертності» стверджується за всією множиною людей, а в меншому засновку ця ознака заперечується за частиною цієї ж множини людей. Отже, суперечність висновку, яка зумовлена суперечністю у засновках, є підставою для висновку про те, що в даному міркуванні має місце порушення закону суперечності.

 

Завдання. Чи суперечливі такі пари виразів:

(а) (А /\ В) і (А ® ~В) та (б) (А \/ В) і ~(А /\ В)? Відповідь обґрунтуйте методом таблиць істинності або семантичних таблиць.

Зразок відповіді.Щоб переконатись у суперечливості (несуперечливості) зазначених у завданні формул, які репрезентують відповідні змістові судження, будуємо їх таблиці істиннісного значення і порівнюємо значення істинності парних виразів:

 

 

Рядок А /\ В А → ~В
і і і і х х
і х х і і і
х х і х і і
х х х х і і

 

  Рядок А /\ В ~ (А /\ В)
  і і і х і і і
(б) і і х і і х х
  х і і і х х і
  х х х і х х х
                 

 

 

(а)

 

Порівняльний характер логічних значень виразів (А /\ В) та (А ® ~ В) дає підстави зробити висновок про те, що ці вирази не можуть бути одночасно ні істинними, ні хибними за однакових наборів значень змінних (А,В, ~ В), що входить до їх складу, а тому вони можуть кваліфікуватися нами як протилежні. Отже, ці вирази не є суперечливими.

Вирази (А \/ В) та ~ (А /\ В) за різних наборів значень змінних (А, В) набирають однакові й неоднакові значення: вони можуть бути одночасно істинними (2 і 3-й рядки), й одночасно мати протилежні значення (рядок 1 і 4).

Оскільки вони не можуть бути одночасно хибними, то робимо висновок про те, що вони перебувають у відношенні часткової сумісності. Отже, ці вирази перебувають у відношенні підпротилежності, тобто вони є суперечними.

Дія закону суперечності поширюється на ті вирази, які є протилежними ׃ (А /\ В) і (А ® ~В).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.