Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

К.ю.н., ас. Теремцова Н.В.

К.ю.н., ас. Богдан О.В.

Ас. Середюк В.В.

Асп. Котенко М.В.

 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для підготовки ОКР «Магістр права»

Напрям «Право» 6.030401 спеціальність 8.03040101

 

Затверджено

кафедрою теорії права та держави:

Протокол № 1

від “11” вересня 2012 р.

Зав. кафедри

д.ю.н. Зайчук О.В.

_________________________

Декан факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

______________

 

 

Київ-2012

Навчальна дисципліна “Юридична відповідальність” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр права”.

Укладачі:

професор, доктор юридичних наук

Безклубий І. А.

професор, кандидат юридичних наук

Самохвалов В.П.

асистент, кандидат юридичних наук

Теремцова Н.В.

асистент, кандидат юридичних наук

Богдан О.В.

асистент Середюк В.В.

аспірант Котенко М.В.

Рецензенти:

доцент, доктор юридичних наук

Дзейко Ж.О.

професор, кандидат юридичних наук

Бобровник С.В.

 

Затверджено

кафедрою теорії права та держави:

Протокол № _ від “___”_____ 2012 р.

Зав. кафедрою:

д.ю.н., проф. Зайчук О.В.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20___р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

 

Передмова

 

Курс має на меті надати студентам-випускникам знання щодо теоретичних питань юридичної відповідальності і сформувати практичні навички з їх застосування у різних галузях права. Вивчення цього курсу дозволить студентам поглиблено оволодіти знаннями щодо місця комплексного інституту юридичної відповідальності у системі права, функціями та принципами юридичної відповідальності як гарантії забезпечення та захисту прав і свобод людини. Студенти оволодіють знаннями щодо співвідношення основних понять та підстав виникнення юридичної відповідальності, що в свою чергу сприятиме прийняттю правильних рішень у різних сферах подальшої правозастосовної діяльності.

Дисципліна “Юридична відповідальність” – нормативний курс, що викладається студентам юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр права”. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль містить теми 1 - 5, другий - теми 6– 8.

Завершується вивчення дисципліни “Юридична відповідальність” проведенням заліку.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Дисципліна викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в першому семестрі складають залік.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістовного модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).

 

Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100-бальноюшкалою

 

Параметри Змістовний модуль 1 (ЗМ1) Змістовний модуль 1 (ЗМ1) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Шкала
Оцінка в балах 0 - 20 0 - 20 0 - 60 0 - 100

 

і мають такі складові:

 

· поточний контроль:

- усна відповідь – до 15балів (до 5 балів на кожному семінарському занятті);

- доповнення – до 10 балів (до 2-3 бали на кожному семінарському занятті);

- виконання домашніх індивідуальних завдань – до 20 балів (до 10 балів за кожне з двох домашніх індивідуальних завдань);

- виконання завдань проміжного залікового модуля – до 50 балів ( 1 бал за кожну вірну відповідь тестового завдання), проводиться на останній лекції змістовного модуля;

· підсумковий контроль:

- до 60 балів (до 10 балів за кожну вірну відповідь письмового екзаменаційного завдання). На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань;

· оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою):

СК= к1 * ЗМ1(Оцінка в балах)+ к2 * ЗМ2(Оцінка в балах)+ к3 * КПМ(Оцінка в балах)

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.