Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання для перевірки знань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Які кардинальні зміни відбуваються у суспільстві в осьовий час?

2. Які чинники вплинули на формування суспільств світових цивілізацій – Східної та Західної?

3. Якими є характерні риси Східної цивілізації?

4. Що характеризує господарський розвиток Стародавньої Індії і як його відображено в “Артхашастрі”?

5. Якими були характерні риси притаманні господарській системі Китаю та як вони відображені у пам’ятках економічної думки його періоду?

6. Якими були характерні риси суспільств Західної цивілізації?

7. Чим характеризується економічна структура Давньої Греції?

8. Які економічні думки відображені у працях давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля?

9. Назвіть характерні риси господарської системи Давнього Риму та шляхи її еволюції?

10. В чому полягали економічні погляди давньоримських мислителів Катона Старшого, Варрона, Колумелли?

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Розгляньте економічну структуру Давньої Греції, з’ясувавши:

а) соціальну структуру населення;

б) основні господарські форми та їх розвиток;

в) процес відокремлення влади від власності.

2. Розкрийте суть економічної структури Давнього Риму, з’ясувавши:

а) соціальний склад населення;

б) основні господарські форми та їх розвиток;

в) процеси формування власності на засоби виробництва.

 

Творче завдання

На основі аналізу закони Солона та законів ХІІ таблиць документів, скориставшись “Хрестоматією з історії держави і права” знайдіть відображення у них основних рис притаманних суспільствам Західної цивілізації. Складіть табличку за зразком:

Найменування закону Суть та значення цивілізаційних ознак
Закони Солона
1. 2.  
Закони ХІІ таблиць
1. 2.  
Висновки

Література

1. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / Під ред. С.В. Степаненко – К.: КНЕУ, 2008. Гл. 4.

2. Бартенев С.А. История экономических учений: Учебник. - М.: Юристъ, 2002. - С. 25-34.

3. Бартенев С.А. Экономическая история: Учебник. - М.: Экономистъ, 2004. - С. 36-60.

4. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. - М.: РДЛ, 2000. - С. 30-45.

5. Березин И. Краткая история экономического развития: Учебное пособие. - М.: РДЛ, 1998. - С. 44-62.

6. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч 1 / За ред. В.Д.Базилевича. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання, 2005. - С. 63-88

7. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - С. 210-220; 264-275.

8. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2-х т. Т. 1. - К.: ІнЮре, 1998. - С. 76-77; 90-105.


 

Тема 5. Господарство та економічна думка ранньофеодальних держав Європи (кінецьV – XV ст.)

(3 години-1,5 семінари)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.