Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організація процесу виробництва в просторі і часі 

Ефективність виробничого процесу насамперед залежить від часу здійснення і ступеня його неперервності. Вирішальний вплив на ефективність виробничого процесу має форма його організації, яка визначається диференціацією і розміщенням процесів у просторі й часі.

Диференціація виробничого процесу на підприємстві передусім характеризується такими трьома основними факторами:

¾ обсягом і структурою ( номенклатурою) виробничої програми;

¾ часом, який має підприємство у своєму розпорядженні для виконання сформованої виробничої програми, вира­женим режимом його роботи та встановленими термінами виконання програми;

¾ простором, який виражений у виробничій площі і розміщених на ній робочих місцях.

Основою формування і поєднання виробничого процесу в просторі є структура підприємства. Під структурою підприємства слід розуміти сукупність підрозділів, що входять до його складу або до складу окремої виробничої ланки, а також форми їх взаємозв’язку.

Залежно від охоплення стадій життєвого циклу виробів формується комплексна і спеціалізована структура підприємства. Комплексна структура орієнтується на цикл «ідея → виробництво → споживання». Особливість спеціалізованої структури полягає в орієнтації підприємства на окремій стадії життєвого циклу виробу, як правило, на випуску продукції, залучаючи до цього процесу всі необхідні підрозділи.

Виробнича структура підприємства залежить від ряду факторів. Серед них найважливішими є такі: характер продукції та методи її виготовлення, обсяг випуску продукції, рівень і форми спеціалізації та кооперування підприємства. Сукупність факторів, які впливають на виробничу структуру, показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Фактори, які впливають на виробничу структуру підприємства

 

Основним структурним підрозділом підприємства є цех, а при безцеховій структурі управління - дільниця.

В основі організації цехів і дільниць лежить принцип спеціалізації, згідно з якими виділяють цехи (дільниці) з техно­логічною, предметною і подетальною спеціалізацією.

Важливу роль в організації виробничого процесу відіграють часові інтервали, оскільки взаємозв’язок і поєднання основних елементів виробничого процесу відбувається не тільки в просторі, а й у часі. Для того щоб виробничий процес відбувся, необхідний певний період (час), за який предмети праці пройдуть відповідну технологічну обробку, щоб перетворитися в готовий продукт. У даному випадку час виробництва знаходить своє відображення в такій категорії, як виробничий цикл.

Виробничий цикл це календарний період часу, протягом якого оброблюваний виріб або партія виробів проходять усі операції виробничого процесу або певні його частини і перетворюються на завершений готовий виріб.

Отже, основною метою організації процесу виробництва в часі є забезпечення узгодженого й планомірного протікання ви­робничого циклу виготовлення виробу.

Організація виробництва протікає в часі, який характеризує динаміку процесу, і відбувається в просторі, який відображає статику виробничої системи, тобто її структуру і структуру виробничого циклу. Динамічність процесу є фактором часу і втілюється у виробничому циклі.

Виробничий цикл виражається в робочих або календарних днях і залежить від норм часу на виконання технологічних, контрольних операцій, розміру партії виробів, які підлягають обробці, порядку передачі виробів з однієї операції на іншу, тобто їх транспортування, часу перерв у виробництві, пов’язаних з регламентом роботи підприємства, а також з міжопераційними простоями. Таким чином, виробничий цикл (ТЦ) складається з часу робочого періоду й часу перерв і визначається за формулою:

Тц = Ттех + Тко + Ттр + Тпер (1.1)

де Ттех час відповідно на технологічні операції (включаючи підготовчо-заключні роботи), год.;
Тко контрольні операції, год.;
Tmр транспортні операції, год.;
Тпер всі види перерв у виробничому циклі, год.

 

Основу виробничого циклу складає технологічний цикл, який формується з операційних циклів.

Існують три види поєднання операційних циклів (видів руху предметів праці по операціях процесу): послідовний, паралельний і паралельно-послідовний.

Послідовний вид руху предметів праціхарактеризується тим, що кожна наступна операціях починається тільки після їх обробки на попередній операції.

Тривалість технологічного циклу при послідовному русі предметів праці визначається сумою операційних циклів за формулою:

(1.2.)

де Тпос тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху предметів праці, год.;
п величина партії деталей, шт.;
tшк повна норма часу на операцію (штучно-калькуляційна норма часу), год.;
C,m відповідно число робочих місць на операції і число операцій у процесі;
Тпр тривалість природних процесів, год.

 

Тривалість виробничого циклу при послідовному русі предметів праці Т,І0С включає додатково міжопераційні перерви, тривалість природних процесів і перерви, пов’язані з режимом роботи підприємства, та визначається за формулою:

(1.3.)

де п величина партії деталей, шт.;
tшк повна норма часу на операцію (штучно-калькуляційна норма часу), год.;
C,m число відповідно робочих місць на операції і операцій у процесі, шт.;
Тпр тривалість природних процесів, год.;
tмо середній міжопераційний час, хв.

 

Тривалість виробничого циклу при послідовному виді руху предметів в календарних днях пос) визначається за формулою:

(1.4.)

де s число змін;
g тривалість зміни, год. чи хв.;
f коефіцієнт для переведення робочих днів у календарні (при 253 робочих днях у році f = 0.70).

Перевагою послідовного виду руху є відсутність простоїв устаткування під час оброблення однієї партії виробів, а недоліком - значна тривалість циклу оброблення. Цей вид руху переважно застосовують в одиничному та дрібносерійному типах виробництва.

Паралельний вид руху предметів праці полягає в тому, що невеликі передавальні партії чи окремі деталі запускаються на на­ступну операцію зразу ж після обробки їх на попередній, незалежно від усієї партії.

Тривалість виробничого циклу при паралельному виді руху предметів праці в календарних днях (Тпар) визначається за формулою:

(1.5.)

де цикл операцій з максимальною тривалістю;
р величина передавальної партії.

 

Перевага паралельного виду руху проявляється в найкоротшій тривалості циклу оброблення партії виробів, а недоліки - у простоях устаткування під час оброблення партії виробів, що обумовлено різною тривалістю операцій. Цей вид руху застосо­вується у великосерійному і в масовому виробництві.

Паралельно-послідовний вид руху предметів праці (Тпп) характеризується тим, що наступна операція починається до повного закінчення обробки всієї партії на попередній операції і здійснюється без перерв у виготовленні партії деталей на кожно­му робочому місці. При цьому відбувається часткове поєднання часу виконання суміжних операційних циклів. Результати такого поєднання можна визначити за формулою:

(1.6.)

де t — економія часу, яка визначається різницею його величини між Тпосл і Т’пп

(1.7.)

Тривалість виробничого циклу при паралельно-послідовному русі предметів праці в календарних днях (Тп.п) розраховується за формулою:

(1.8.)

де сума коротших операційних циклів із кожної пари суміжних операцій, год.

Складний виробничий процес.Виробничий цикл складного процесу характерний тим, що його величина формується із сукупності скоординованих у часі простих процесів, які входять до складного процесу виготовлення виробів чи їх партій.

Цей вид руху поєднує у собі переваги послідовного і паралельного видів руху виробів у виробництві. Він найчастіше застосовується у серійному виробництві.

Цикл складного процесу (Тск) визначається найбільшою сумою циклів послідовно пов’язаних між собою простих процесів і часу міжциклових перерв за формулою:

(1.9.)

де k число циклів простих процесів, послідовно пов'язаних між собою;
Тмц час комплектування передавальних партій із цеху в цех, різниці в ритмах надходження й видачі виробів, резервного зберігання, тощо, год.

Ефективна організація складного виробничого процесу вимагає оптимізації його виробничого циклу. За критерій оптимізації виробничого циклу цього процесу

Тск = f (T/f кпар> Тпер) можна взяти його мінімальне значення (1.10.)

де Ті виробничий цикл і-го простого процесу, год.;
кпар коефіцієнт паралельності робіт складного процесу;
Тпер перерва між простими процесами, год.

Методи вибору коефіцієнта паралельності можуть бути різні, зокрема, на основі досвіду виконання попередніх робіт із врахуванням типу виробництва, конструкторсько-технологічних особливостей виробу тощо.

Скорочення циклу складного виробничого процесу можливе за рахунок зменшення тривалості циклів простих процесів, а також шляхом збільшення паралельності їх виконання і зменшення перерв між ними.

Загалом до основних шляхів скорочення виробничого циклу можна віднести зниження трудомісткості виконання технологічних операцій, скорочення затрат часу пов’язаних з між змінними і внутрішньозмінними простоями, а також часу на транспортні і контрольні операції, удосконалення організації виробництва, використання сучасних методів моделювання ситу­ації, лінійного й динамічного програмування тощо.

Отже, сформульовані теоретичні і методологічні вище положення є важливим підґрунтям для застосування їх при вирішенні практичних задач.


1.2. Контрольні запитання

1. З яких структурних елементів складається виробничий процес?

2. Які принципи лежать в основі організації виробничих процесів?

3. Що слід розуміти під виробничою структурою підприємства?

4. Назвіть фактори, які впливають на виробничу структуру підприємства в умовах змінного ринкового середовища.

5. Чи залежить спеціалізація внутрішніх підрозділів підприємства від типу виробництва?

6. Які існують види руху предметів праці? Як вони розраховуються?

7. Що складає основу виробничого циклу?

8. Які переваги й недоліки мають існуючі види руху предметів праці?

9. Як виливають на тривалість виробничого циклу всіх видів руху предметів праці збільшення величини партії виробів (обсягу випуску), зміна норм часу по операціях, збільшення величини партії обробки виробів?

10. Як визначається тривалість циклу виготовлення виробів складного виробничого процесу?
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.