Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Згідно із Законом «Про комітети Верховної Ради України», основ­ними напрямками діяльності комітетів визнаються:

1.законопроектна робота, яка включає організацію розробки за дорученням Верховної Ради України проектів законів та інших актів, що розглядаються парламентом, попередній розгляд та підготовку ви­сновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб'єкта­ми законодавчої ініціативи, доопрацювання та редагування законопро­ектів за наслідками їх розгляду в читаннях, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх всенародного обговорення;

2.збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції комітетів, організація слухань з цих питань;

3.здійснення контролю за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, за відповідністю підзаконних актів Конституції законам України, ви­вчення ефективності їх застосування;

4.вивчення доцільності та ефективності дій Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції комітетів, підготовка та подан­ня відповідних висновків на розгляд Верховної Ради України;

5.участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням держав­ного бюджету в частині, що віднесена до компетенції комітетів;

6.попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод, проектів про­грам економічного і соціально-культурного розвитку України, звітів про їх виконання та інших питань, що розглядаються парламентом;

7.попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які обирають­ся, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, підготовка висновків щодо цих кандидатур;

Для реалізації зазначених функцій комітети наділені відповідною компетенцію. Предмети відання конкретного комітету зумовлені сфера­ми, цілями й завданнями їх створення, а права і обов'язки у всіх комітетів однакові. До повноважень парламентських комітетів належать такі:

· до внесення на розгляд Верховної Ради України в першому чи­танні опубліковувати законопроекти, що належать до їх компетенції, і звертатися до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловити свою думку щодо них;

· укладати в межах виділених коштів договори з науковими уста­новами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інфор­маційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу законо­проекту;

· здійснювати контроль за виконанням Конституції, законів Укра­їни, інших нормативних актів Верховної Ради України центральними органами виконавчої влади та місцевої влади, підприємствами і ор­ганізаціями незалежно від форм власності;

· розглядати пропозиції, що свідчать про потребу у прийнятті но­вих законодавчих актів або у внесенні змін і доповнень до чинних актів, і в разі необхідності готувати відповідний висновок на розгляд парла­менту;

· під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються чи затверджуються Верховною Радою Укра­їни, здійснення своїх контрольних функцій приймати обов'язкові для розгляду відповідними органами та посадовими особами рішення щодо невідповідності окремих керівників посадам, які вони обіймають, ста­вити питання про їх відповідальність за порушення законодавства чи не­сумлінне виконання службових обов'язків;

· вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання;

· звертатися з питань, віднесених до їх відання, до Голови Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, керівних органів, які утво­рюються або затверджуються Верховною Радою України, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності;

· вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії звіту уряду про роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників органів державної виконавчої влади;

· здійснювати зв'язки з відповідними органами парламентів інозем­них держав.

Комітет, визначений головним з певного законопроекту, узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших комітетів і готує їх на розгляд парламенту. Він має право також вносити пропозиції і по­правки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні.

Комітети мають право в порядку контролю за додержанням Консти­туції і законів України, інших правових актів, прийнятих Верховною Радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюються з державного бюджету, заслуховувати Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, інших членів Кабінету Міні­стрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, ор­ганів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, окремих грома­дян. На пропозицію комітету посадові особи зобов'язані прибути на його засідання і дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом в порядку виконання контрольних повноважень.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.