Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Прынцыпы моўнай адукацыі малодшых школьнікаў.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Рысы асобаснага падыходу ў выкладанні мовы. Прынцыпы асобасна арыентаванага навучання беларускай мове.

Асобасны падыход у МВБМ– такі змест і арганіз навуч, калі у школьнікаў фармір. гуманістыч, індывід развітая, этыка-маўленчая камунікат ядро ў выглядзе уяўленняў, ведаў маўленча-камунікат здольнасцей, скірав на задавальненне патрэбы асобы у суразмоўніцтве.

Характарыз: ¤у цэнтры навуч дзейнасці знах моўная асоба вучня з яго ядром; ¤ мова разгляд як сродак фармір і развіц асобы чалавека; ¤навуч харак-ца як суб’ект суб’ектнае узаемадзеянне у працэсе зносін; ¤устанаўлів дэмакратыч стыль узаемаадносін п/ж наст і вучнем; ¤ствар спрыяльныя умовы для праялення індывід асобы.

Структ моўнай асобы на думку: вербальна-семантыч(свабоднае валоданне мовай),кагнетыўнае, прагматычны(забяспеч-ца дзейнасна-камунікат патрэбы).

Прынцыпы: 1)скіраванасць мэт навучання на асэнсаванне БМ як этнакультурнага гістар.асяродзя і на індыв.патрабаванні асобы; 2)асобасна-арыентаваны змест моўнай адукацыі павінен садзейнічаць развіццю пазнаваўчых, моўных і маўленча-камун.індывід-х здольнасцей; 3)арыентацыя працэса навучання на засваенне літ.нормы; 4)забеспячэнне інтэлектуальнага, эстэт-га і індыв-га разв. дзяцей.

Прынцыпы моўнай адукацыі малодшых школьнікаў.

1.Навучанне беларускай мове ў пачатковых класах абумоўлена важнейшымі сістэмаўтваральнымі прынцыпамі: –прынцып пачуццёва-вобразнага ўспрымання моўнай рэчаіснасціякбазавыметадычны прынцып, які ўлічвае галоўную заканамернасць засваення мовы – суадноснасць рэальнага гучання і значэння моўных адзінак; – сістэмна-функцыянальны прынцып забяспечвае правільнае ўжыванне вучнямі моўных адзінак розных узроўняў з пункта погляду значэння, структурных асаблівасцей і функцыянальных уласцівасцей; – камунікатыўны прынцып, які забяспечвае фарміраванне ў малодшых школьнікаў уменняў ажыццяўляць моўныя дзеянні ў рэальных абставінах моўных зносін; моўнадыдактычныпрынцып рэалізуе функцыянальна-дзейнасны падыход да навучання беларускай мове, які прадугледжвае авалоданне агульнавучэбнымі ўменнямі: аналізаваць прачытанае, засвойваць новыя звесткі, абагульняць, вызначаць сувязі, падбіраць патрэбны матэрыял, ствараць тэксты, разважаць, даваць ацэнку, прымяняць веды і ўменні на практыцы. дыферэнцыяльна-сістэматычны прынцып засваення беларускай мовы як другой у школах з рускай мовай навучання прадугледжвае яе сістэмнае вывучэнне з апорай на родную мову, на тыя факты, якія супадаюць або не супадаюць у рускай і беларускай мовах.

У аснове адбору зместу навучання беларускай мове ў ІІ–IV класах ляжыць моўнацэнтрычны пранцып, які дазваляе арганізаваць працу вучняў на канкрэтным моўным матэрыяле для фарміравання ведаў пра моўныя адзінкі і іх функцыянальныя асаблівасці, уменняў, якія неабходны для актыўных моўных дзеянняў і развіцця культуры моўных зносін.

2.Навучанне малодшых школьнікаў беларускай мове мае практычную накіраванасць. Гэта забяспечваецца за кошт зместу і структуры вучэбнага матэрыялу, які размешчаны па асноўных раздзелах: ”Тэкст“, ”Сказ“, ”Слова“, ”Гукі мовы і літары“. Раздзел ”Гукі мовы і літары“ даецца ў другім класе ў поўным аб’ёме, астатнія разглядаюцца па лінейна-канцэнтрычным прынцыпе ў кожным класе, што дазваляе асэнсоўваць моўныя з’явы ва ўзаемасувязі з моўнымі дзеяннямі. Вывучэнне кожнага раздзела накіравана на фарміраванне ў вучняў агульных паняццяў аб моўных фактах, развіццё практычных уменняў вычляняць моўныя адзінкі на аснове засваення іх асаблівасцей функцыянавання.

3.Змест навучання беларускай мове як другой вызначаецца тэматычным або сітуатыўным і функцыянальна семантычным прынцыпамі. Першы з іх прадугледжвае адбор тэм або моўных сітуацый для актывізацыі маўлення на беларускай мове на першапачатковым этапе навучання. Дзеянне функцыянальна-семантычнага прынцыпу абумоўлена асаблівасцямі фактаў моўнай сістэмы, якія даюцца для вывучэння.

Прынцып увагі да матэрыі мовы; Пр. разуменняў моўных значэнняў; Пр. выразнасці мовы; Пр. развіцця чуцця мовы; Пр. развіцця вуснай мовы;

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.