Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вывучэнне тэмы “Назоўнік” у пачатковых класах.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1 клас –Зн. са словамі, якія адказваюць на пытанні х т о ? ш.т о ?. да разумення граматычнай прадметнасці. вывад: «Словы, якія адказваюць на пытанні хто? што?, абазначаюць назвы прадметаў. Пытанне х т о ? трэба ставіць да назваў асоб і жывёл. Пытанне ш т о ? —іншых прадметаў». Заданні. якія спрыяюць разуменню і засваенню а) па малюнках адказваюць напытанні што гэта ?хто гэта?; б) вып. Сл., якія абазначаюць прадметы, па групах; в) дапісаць сказы патрэбнымі словамі г) паставіць пытанні д) выпісаць словы, якія адказваюць на пытанне х т о ?, ш т о?; е) падкрэсліць словы, ж) скласці і запісаць сказы з выкарыстаннем пра-панаваных слоў У 2 класе. Тэрмін «назоўнік» паставіць пытанні да слоў, згрупаваць назвы тірадметаў падабраць словы, якія раскрываюць сэнс агульнай назвы , выпісаць парамі роднасныя словы і паставіць пытанні да іх практычна пазнаёмяцца з адушаўлёнымі і неадуш'аў-лёнымі, канкрэтнымі і абстрактнымі назоўнікамі Паняцце аб родзе і ліку назоўніка.падстаноўкай да назоўнікаў займённікаў ён (мой), яна (мая), яно (маё, сабака, яблык, шынель, пыл, палын, боль,стэп, гусь , Род назоўнікаў мн. ліку вызначыць немагчыма, «Лік назоўніка», адзіночны лік --паняцце аднаго прадмета, а мн — множнасці. практыкуюцца ў змяненні назоўнікаў у залежнасцгад сэнсу сказа, ставяць пы'ганне да назоўніка, вызначаюць склон , дапісваюць прапушчаныя склонавыя канчаткі, прапедэўтычная работа, падрыхта-ваць вучняў да вывучэння скланення назоўнікаў і права-пісу склонавых канчаткаў. Паняцце аб тыпах скланення назоўнікаў.III класе --толькі «масавых» назоў-нікаў. не знаёмяцца з м роду на -а (-я): бацька, старшыня, жаночага роду на ~ія, -ыя: лінія, партыя, з рознаск і нескл. падаецца ў форме бяздоказнага паведамлення. Самастойна ў працэ-се назіранняў параўнаюць непадобнасць канчаткаў разнатыпных паводле словазмянення назоўніікаў , Н. краіна, народ, сувязь; Д. краіне, народу, сувязі; Т. краінай, народам, сувяззю., з улі-кай агульнасці склонавых канчаткаў назоўнікі падзя-ляюцца на тры групы, або тыпы скланення — пер-іігае, другое, трэцяе. «склон» на аснове вычлянення форм словазмянення назоўніка ў кантзксце сказаў або словазлучэнняў. склон—катэгорыя і мар-фалагічная, і сінтаксічная. – ўменні бачыць «ІІары слоў» у ска-зе, правільна ставіць пытанні — ад галоўнага слова да залежнага. Змяненне назоўнікаў па склонах лепш за ўсё даваць на звязных тэкстах. адрозненні склонаў (н — в, в— р), Пастаноўка двайных пытанняў -- метадычны прыём , Вызначэнне склону назоўніка залежыць непасрэдна ад умення вызначаць сувязь слоў у сказе, Работа са сло-вазлучэннем і сказам пакажа, што назоўнікі ва ўскос-ных склонах могуць адказваць і на пытанні д з е ? куды? адкуль? калі?: пайшлі (к у д ы ?) на раку, практычным авалоданні роанымі склонавымі формамі назоўнікаў, У- вызначэнні склону і яго значэння немалаважную ролю адыгрываюць прыназоўнікі (параўн.: гулялі каля лес-у, гулялі ў лес-е, гулялі за лес-ам і г. д.) , Адрезненне назоўнага і вінавальнага склонаў (муж-чынскі род), якія маюць аднолькавую форму, грунтуецца на іх сінтаксічнай ролі, прыём падстаноў-кі. вымыц,ь акно (падлогу). Адрозніць вінавальны склон адушаўлёных назоўнікаў мужчынскага роду ад роднага дапамагае двайное пы-танне: няма (каго?) каня, прывёў (каго? што?) каня, абагульненне тэмы «Назоўнік».касьба кваліфікуецца як дзеяслоў (па значэнні — дзеянне), а назоўнік чырвань — як прыметнік (па зна-чэнні — прымета).-несфарміраванасці ў вучняў паняццяў «прадмет», «прымета прадмета», «дз. пра».

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.