Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вывучэнне сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У I—IV -толькі элементы сінтаксісу. засваенне лексікі, фанетыкі, марфалогіі, арфаэпіі на сінтаксічнай аснове.: кантраляваць разуменне сказа шляхам пытанняў, праверкі значэнне слоў. Сказ і яго віды.перыяд навучання грамаце знаёмяцца практычна IIклас «Сказ выражае закончаную думку» (закончанасць думкі), інтанацыяі ,правільная сувязь і правільны парадак слоў). Інтанацыяй - практычна Гал. Чл. сказа.Аснова сказа . IIкласе выдзяляли у сказе слова, якое абазначае, пра што або пра каго гаворыцца (дзейнік), і слова, якое абазна-чае, штб гаворыцца (выказнік). , «сваім» спосабам: пытанне пра каго або пра што гаворыцца? яны падменяць пытаннямі хто? што?, а пытанне што гаворыцца? — пытаннямі што робіць?, што робяць? --- толькі з дзей. і вык. м. сканструяваць сказ Даданыя чл..дапускаецца пастаноўка склонавых пытанняў Адн. Чл.сказа.IV 1) з а, але і без злучнікаў; 2) інтцыя пералічэння; 3) коска пры пералічэнні і са зл. а, але; 4) уменне скласці сказы з ачл; 5) разбіраць сказ па членах сказа. засваенне даецца ім з цяжкасцю Сувязь і парадак слоў у сказе. на працягу ўсіх чатырох гадоў практычна Найболыы цяжка авалодаць уменнем устанаўліваць сувязь слоў у сказе. - адно з самых важных -- «Кан-чатак», «Склоны назоўніка», «Змяненне прым па родах і ліках», «Члены сказа» 1) уяўлен-не: словы ў сказах звязаны парамі, 2) пытанні ставяцца ад галоўнага да за-лежнага 3) графічнае мадэліраванне.«словазлучэнне» карыстацца навуковым тэрмінам будаваць адказы ў адпаведнасці з актуальным чляненнем мовы.Тоня і Дзіма вы-беглі на двор дзеці ставяць пытанні па-рознаму: Хто вы-бег на двор? (няправільна) і Куды выбеглі Тоня і Дзіма? (правільна).

ПунктуацыяПрактычнае азнаямленне --навучыць першакласнікаў адчуваць закончанасць думкі. --У другім класе падзел сказаў у адпаведвасці з інтанацыяй на апавядальныя, пытальныя і кліч. У трэцім класе пазнаёміць вучняў пры аднародных членах, часцей практыкаваць запіс сказаў пад дыктоўку, развіццю інтанацыйнага слыху. Пунктуацыя вывучаецца ў школе ў некалькі этапаў:

п а ч а т к о в ы (1 – 4 класа), калі вучні знаёмяцца са знакамі прыпынку ў канцы сказа і коскай пры аднародных членах сказа;

Сістэма практыкаванняў для выпрацоўкі ўменняў і навыкаў расстаноўкі знакаў прыпынку, разумення іх ролі і назначэння пры ўспрыманні тэкстаў з’яўляецца найбольш важным элементам на ўроках і дома. Усе практыкаванні можна падзяліць на тры групы: Да вусных практыкаванняў адносяцца чытанне, аналіз сказаў, прагаворванне прымянення правіла ці ўзору тлумачэння і пад., праслухоўванне грамзапісаў і іх аналіз, інтанаванне сказаў, пераклад, сінтаксічны аналіз, рэдагаванне, канструяванне сказаў па схемах ці па апорных словах і інш.; да пісьмовых – перапісванне, дыктант, пераказ, сачыненне, пераклад, творчыя практыкаванні на разгортванне сказаў, перастаноўку частак, падстаноўку членаў сказа і інш.; да графічных – складанне схем сказаў, складанне сказаў паводле схем, суаднясенне схем і сказаў, падбор сказаў пэўнай будовы з тэкстаў мастацкай літаратуры, якія вывучаюцца на ўроках беларускай літаратуры, ці з іншых крыніц, асабліва карысна з падручнікаў па іншых прадметах у школах з беларускай мовай навучання, графічныя дыктанты і інш. На практыцы ўсе тры віды практыкаванняў нярэдка перасякаюцца, адзін від дапаўняе другі, выступае то ў вуснай, то ў пісьмовай форме, ад адной формы пераходзяць да другой.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.