Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

6.1 Условные графические обозначения и изображения проектируемых транспортных сооружений и устройств на планах выполняют в соответствии с таблицей 3.

6.2 Номер и техническую категорию же­лезнодорожного пути указывают в разрыве условного графического изображения линии пути. Главные станционные пути обозначают римскими цифрами, прочие станционные и внутриплощадочные пути - арабскими циф­рами.

Размер шрифта для обозначения путей, парков и стрелочных переводов должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, но не более 5 мм.

Техническую категорию указывают при необходимости римской цифрой в кружке диа­метром 10 мм.

6.3 В условных графических обозначениях мостов, путепроводов, путей подвесных дорог расстояния между опорами, размеры опор и другие переменные параметры принимают по фактическим данным.


 
 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.7

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.8

 


 

ДСТУ Б А .2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.9

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.10

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.11

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.12

 

 


 

 


ДСТУ Б А.2.4 -2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.13

 


6.4 Умовні графічні позначення і зобра­ження споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій і автомобільних шляхів, що проектуються, виконують згідно з таблицею 4.

 

В умовних графічних позначеннях еле­ментів існуючих споруд і будов, що наведені в 1 - 3, 5, 13 таблиці 4, затушовування не вико­нують.

6.5 Розміри зображень, наведених в 16, 17, 19, 22 таблиці 4, приймають за фактичними розмірами споруди, що проектується. Кіль­кість прогонів в зображенні мосту, шляхопро­воду, віадука, естакади повинна відповідати фактичним даним.

У зображенні шляхопроводу, віадука, естакади, які розташовані на незатоплюваних територіях, позначки горизонтів високих (ГВВ) і меженних (ГМВ) вод не вказують.


6.4 Условные графические обозначения и изображения сооружений и устройств на про­дольных профилях проектируемых железно­дорожных путей и автомобильных дорог вы­полняют в соответствии с таблицей 4.

В условных графических обозначениях элементов существующих сооружений и ус­тройств, приведенных в 1 - 3, 5, 13 таблицы 4, затушевку не выполняют.

6.5 Размеры изображений, приведенных в 16, 17, 19, 22 таблицы 4, принимают по фак­тическим размерам проектируемого соору­жения. Количество пролетов в изображении моста, путепровода, виадука, эстакады долж­но соответствовать фактическим данным.

В изображении путепровода, виадука, эс­такады, располагаемых на незатопляемых территориях, отметки горизонтов высоких (ГВВ) и меженных (ГМВ) вод не указывают.


 

 


Таблиця 4


Таблица 4

 

 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.14

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.15

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.16

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.17

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.18

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.19

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.20

 

 


 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.21

 
 


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.22

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.23

 

 ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) c.24

 

 


7 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

 

7.1 Умовні графічні позначення інженер­них мереж виконують згідно з таблицею 5, в якій літеро-цифрові позначення наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним.

 

7.2 Трубопровідну, кабельну або повітря­ну мережу наносять однією лінією, яка відпові­дає осі (трасі) мережі, і супроводжують вста­новленими літеро-цифровими позначеннями.

 

Літеро-цифрові позначення мережі нано­сять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм, а також біля характерних точок (поворотів, перехрещень, вводів у будинки і споруди тощо).

7.3 Мережі, що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор, допускається зображати однією лінією, вказуючи види ме­реж на полиці лінії-виноски.

7.4 Мережі, що прокладаються в комуніка­ційних спорудах, у межах цих споруд графічно не позначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літеро-цифрові позначення на полиці лінії-виноски, яка проведена від мережі споруди.

7.5 Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею, допускається умовно зображати їх суцільного лінією з від­повідним поясненням.

7.6 Трасу високовольтних ліній електропе­редачі (ВЛ), резервну або перспективну, зоб­ражають тонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.