Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Приклад«Креслення розпланування та план організації рельєфу», «План організації рельєфу та зем­ляних мас».

3.8 При великій насиченості зображень плану благоустрою території допускається ви­конувати декілька планів по видах робіт з при­своєнням кожному плану відповідного найме­нування.

Приклад

«План озеленення», «План розташування ма­лих архітектурних форм», «План проїздів, тротуарів, доріжок та майданчиків».

3.9 Допускається ділити план на декілька ділянок, розміщуючи їх на окремих аркушах. В цьому випадку на кожному аркуші, де пока­зана ділянка плану, наводять схему цілого пла­ну з розбивкою його на ділянки, вказують но­мери аркушів, на яких вони розміщені, та штриховкою позначають ділянку, що зобра­жена на даному аркуші.

3.10 Робочі креслення генеральних планів допускається випускати поетапно розробка­ми по мірі виконання відповідних робочих креслень будівель, споруд проектованого підприємства або житлово-цивільного об'єк­та.

У цьому випадку кожну розробку оформ­люють за станом на певну дату з відповідними доповненнями робочих креслень. Чергову розробку не розглядають і не оформлюють як внесення змін.

 

Розробкам присвоюють порядкові но­мери.

 

3.11 При черговій розробці основний напис доповнюють зліва графами 10-13 за ГОСТ 21.101 відповідно до рисунку 2.


3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы терри­тории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находить­ся вверху. Допускается отклонение ориента­ции на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, вы­полняют с одинаковой ориентацией.

3.7 При малой насыщенности изображе­ний допускается соединять несколько различ­ных планов в один с присвоением ему соответ­ствующего наименования.

Пример

«Разбивочный план и план организации рель­ефа», «План организации рельефа и земляных масс».

3.8 При большой насыщенности изобра­жений плана благоустройства территории до­пускается выполнять несколько планов по ви­дам работ с присвоением каждому плану соот­ветствующего наименования.

Пример

«План озеленения», «План расположения ма­лых архитектурных форм», «План проездов, тротуаров, дорожек и площадок».

3.9 Допускается делить план на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан учас­ток плана, приводят схему целого плана с раз­бивкой его на участки, указывают номера лис­тов, на которых они размещены, и штрихов­кой обозначают участок, показанный на дан­ном листе.

3.10 Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно разработка­ми по мере выполнения соответствующих ра­бочих чертежей зданий, сооружений проекти­руемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.

В этом случае каждую разработку оформ­ляют по состоянию на определенную дату с со­ответствующими дополнениями рабочих чер­тежей. Очередную разработку не рассматри­вают и не оформляют как внесение изменений.

Разработкам присваивают порядковые номера.

3.11 При очередной разработке основную надпись дополняют слева графами 10-13 по ГОСТ 21.101 в соответствии с рисунком 2.


ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.4

 

 


Над основним написом розміщують відо­мість розробок креслення: для креслення роз­планування. планів організації рельєфу, зем­ляних мас і благоустрою території за формою 1, для зведеного плану інженерних мереж - за формою 2.

Приклади оформлення відомостей розро­бок наведені у додатках А і Б.

3.12 Зображення на кресленнях генераль­ного плану виконують лініями за ГОСТ 2.303:

- суцільними товстими основними - кон­тури проектованих будівель та споруд (крім будівель та споруд на плані зем­ляних мас), «червону» лінію, проектні горизонталі з відмітками, кратними 0,50 та 1,00м;

 

- штриховою тонкою - лінії «нульових» робіт та перелому проектного рельєфу;

- штрихпунктирною дуже товстою з двома крапками - умовну межу території проектованого підприємства, будівлі, споруди;

- суцільною тонкою - проектовані буді­влі, споруди на плані земляних мас та всі інші елементи генерального плану.

3.13 Плани робочих креслень виконують в масштабі 1:500 або 1:1000, фрагменти планів -в масштабі 1:200, вузли - в масштабі 1:20.

Допускається плани виконувати в масш­табі 1:2000, вузли - в масштабі 1:10.

Масштаб зображення вказують в основ­ному написі після найменування зображення.

Якщо на аркуші розміщено декілька зоб­ражень, що виконані у різних масштабах, тоді масштаби вказують на полі креслення під на­йменуванням кожного зображення.

3.14 Система висотних відміток, що прий­мається у робочих кресленнях генеральних планів, повинна відповідати системі висотних відміток, прийнятій на інженерно-топогра­фічному плані.

3.15 Розміри, координати та висотні від­мітки вказують у метрах з точністю до двох знаків після коми.

3.16 Величину кутів вказують у градусах з точністю до однієї хвилини, а при необхідно­сті - до однієї секунди.

3.17 Величину уклонів вказують в проміле без позначення одиниці виміру.

Крутизну укосів вказують у вигляді спів­відношення одиниці висоти укосу до горизон­тального положення.


Над основной надписью помещают ведо­мость разработок чертежа: для разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории по форме 1, для сводного плана инженерных сетей - по форме 2.

Примеры оформления ведомостей разра­боток приведены в приложениях А и Б.

3.12 Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303:

- сплошными толстыми основными - кон­туры проектируемых здании и сооруже­ний (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), «красную» линию, про­ектные горизонтали с отметками, крат­ными 0,50 и 1,00м;

- штриховой тонкой линии - «нулевых» работ и перелома проектного рельефа;

- штрихпунктирной очень толстой с дву­мя точками - условную границу терри­тории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

- сплошной тонкой - проектируемые зда­ния, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты пла­нов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10.

Масштаб изображения указывают в основ­ной надписи после наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изоб­ражений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

3.14 Система высотных отметок, принима­емая в рабочих чертежах генеральных планов. должна соответствовать системе высотных от­меток, принятой на инженерно-топографи­ческом плане.

3.15 Размеры, координаты и высотные от­метки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

3.16 Величину углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необ­ходимости - до одной секунды.

3.17 Величину уклонов указывают в про­милле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде соот­ношения единицы высоты откоса к горизон­тальному положению.


ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.5

 

 


3.18 Основні умовні графічні позначення та зображення елементів генерального плану та споруд транспорту приймають за ГОСТ 21.204.

 

Малі архітектурні форми (наприклад, аль­танки, навіси, фонтани, скульптури, перголи і т. ін.) та інші конструкції, вироби, пристрої (наприклад, лавки, урни і т. ін.) виконують спрощено у масштабі креслення або умовними графічними позначками.

3.19 При виконанні робочих креслень ге­нерального плану порядкові номери будівель та споруд (в т.ч. огорож, підпірних стінок, ес­такад, галерей, тунелів) приймають, як пра­вило, за генеральним планом, розробленим на попередніх стадіях проектування.

 

Водовідвідним спорудам (канавам, лот­кам, трубам) присвоюють самостійні поряд­кові номери.

При об'єднанні в одному основному ком­плекті креслень генерального плану та споруд транспорту залізничним коліям та автомо­більним шляхам присвоюють самостійні по­рядкові номери.

Допускається не присвоювати порядкові номери автомобільним шляхам та водовід­відним спорудам. У цьому випадку на плані вказують їхні координати.

3.20 На планах (крім плану земляних мас) наводять експлікацію будівель та споруд за формою 3 (для генеральних планів підпри­ємств виробничого призначення) або відо­мість житлових та громадських будівель і спо­руд за формою 4 (для генеральних планів жит­лово-цивільних об'єктів). Допускається екс­плікацію або відомість будівель та споруд на­водити на аркуші загальних даних по робочих кресленнях.

 

3.21 У графах експлікації будівель та спо­руд вказують:

- у графі «Номер на плані» - номер будів­лі, споруди;

- у графі «Найменування» - найменування будівлі, споруди;

- у графі «Координати квадрата сітки» - координати нижнього лівого квадрата будівельної геодезичної сітки, у межах якого на зображенні будівлі та спору­ди нанесений його номер (при необ­хідності).

 

Приклад оформлення експлікації будівель та споруд наведений у додатку В.


3.18 Основные условные графические обо­значения и изображения элементов генераль­ного плана и сооружений транспорта прини­мают по ГОСТ 21.204.

Малые архитектурные формы (например, беседки, навесы, фонтаны, скульптуры, перго-лы и т.д.) и другие конструкции, изделия, ус­тройства (например, скамьи, урны и т.д.) вы­полняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями.

3.19 При выполнении рабочих чертежей генерального плана порядковые номера зда­ний и сооружений (в т.ч. ограждений, подпор­ных стенок, эстакад, галерей, тоннелей) при­нимают, как правило, по генеральному плану, разработанному на предыдущих стадиях про­ектирования.

Водоотводным сооружениям (канавам, лоткам, трубам) присваивают самостоятель­ные порядковые номера.

При объединении в одном основном ком­плекте чертежей генерального плана и соору­жений транспорта железнодорожным путям и автомобильным дорогам присваивают само­стоятельные порядковые номера.

Допускается не присваивать порядковые номера автомобильным дорогам и водоотвод­ным сооружениям. В этом случае на плане ука­зывают их координаты.

3.20 На планах (кроме плана земляных масс) приводят экспликацию зданий и соору­жений по форме 3 (для генеральных планов предприятий производственного назначения) или ведомость жилых и общественных зданий и сооружений по форме 4 (для генеральных планов жилищно-гражданских объектов). До­пускается экспликацию или ведомость зданий и сооружений приводить на листе общих дан­ных по рабочим чертежам.

3.21 В графах экспликации зданий и соо­ружений указывают:

- в графе «Номер на плане» - номер зда­ния, сооружения;

- в графе «Наименование» - наименова­ние здания, сооружения;

- в графе «Координаты квадрата сет­ки» - координаты нижнего левого уг­ла квадрата строительной геодезичес­кой сетки, в пределах которого на изо­бражении здания и сооружения нане­сен его номер (при необходимости).

Пример оформления экспликации зданий и сооружений приведен в приложении В.


ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.6

 

 


3.22 У графах відомості житлових та гро­мадських будівель і споруд вказують:

- у графі «Номер на плані» - номер будів­лі. споруди;

- у графі «Найменування та позначка» - найменування будівлі, споруди з зазна­ченням позначки індивідуального або типового проекту, проекту за катало­гом;

-

- в інших графах - дані у відповідності з їх найменуванням.

Приклад оформлення відомості житлових та громадських будівель та споруд наведений у додатку Г.

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.