Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Примеры1 ОА (начало координат); ОА-50; -1А;

- 1А-50; -2А; -2А-50 - горизонтальные оси;

2 ОБ (начало координат); ОБ-50; -1Б;

-1 Б-50; -2Б; -2Б-50 - вертикальные оси.

Допускается при расширении, реконст­рукции и техническом перевооружении дейст­вующих предприятий сохранять ранее при­нятые обозначения осей строительной геоде­зической сетки.


ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.8

 

 


5.4 Розмірну прив'язку здійснюють від ба­зису розпланування.

Базисом розпланування може бути будь-яка пряма лінія, що проходить через дві за­кріплені на місцевості точки, які позначають великими літерами українського алфавіту.

Приклад -А; Б.

5.5 Будівлі та споруди на плані наносять у масштабі креслення з вказівкою прорізів воріт та дверей, крайніх осей та, при необхідності, координат осей воріт або прив'язки воріт до координаційних осей будівлі.

5.6 Усередині контуру будівлі (споруди) вказують:

а) номер будівлі, споруди у нижньому пра­вому куті;

б) абсолютну відмітку, що відповідає умовній нульовій відмітці, прийнятій у буді­вельних робочих кресленнях будівлі, спору­ди, яку розміщують на полиці лінії-виноски та позначають знаком Ф (для житлово-цивіль­них об'єктів - при необхідності).

5.7 На контурі будівлі, споруди вказу­ють:

 

а) координати точок перетину координа­ційних осей будівлі, споруди у двох її проти­лежних кутах, а при складній конфігурації бу­дівлі, споруди чи розташування її не паралель­но осям будівельної геодезичної сітки - в усіх кутах. Для центричних споруд - координати центра та однієї характерної точки, а також діаметр, для лінійних споруд - координату осі або координати початку та кінця окремих ділянок;

б) розмірну прив'язку координаційних осей будівлі, споруди до базису розплануван­ня та розміри будівлі, спорудиміж осями при відсутності будівельної геодезичної сітки;

в) позначку координаційних осей будівлі, споруди у координованих точках.

5.8 Навколо контуру будівлі, споруди по­казують вимощення та в'їзні пандуси, зовнішні сходи та майданчики біля входів.

5.9 На кресленні розпланування, що сто­сується автомобільних шляхів, наносять та вказують:

а) переїзди через залізничні колії;

б) транспортні розв'язки;

в) координати або прив'язки осей авто­мобільних шляхів та, при необхідності, їх но­мери;

г) ширину автомобільних шляхів;


5.4 Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса.

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закреп­ленные на местности точки, которые обознача­ют прописными буквами русского алфавита.

Пример - А; Б.

5.5 Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов во­рот и дверей, крайних осей и, при необходи­мости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания.

5.6 Внутри контура здания (сооружения) указывают:

а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу;

б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строи­тельных рабочих чертежах здания, сооруже­ния, которую помещают на полке линии-вы­носки и обозначают знаком Ф (для жилищно-гражданских объектов - при необходимости).

5.7 На контуре здания, сооружения указы­вают:

а) координаты точек пересечения коорди­национных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной кон­фигурации здания, сооружения или располо­жения его не параллельно осям строительной геодезической сетки - во всех углах. Для цент­рических сооружений - координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений - координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному ба­зису и размеры здания, сооружения между ося­ми при отсутствии строительной геодезичес­кой сетки;

в) обозначение координационных осей зда­ния, сооружения в координируемых точках.

5.8 Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, на­ружные лестницы и площадки у входов.

5.9 На разбивочном плане в части авто­мобильных дорог наносят и указывают:

 

а) переезды через железнодорожные пути;

б) транспортные развязки;

в) координаты или привязки осей авто­мобильных дорог и, при необходимости, их номера;

г) ширину автомобильных дорог;


ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.9

 

 


д) радіуси кривих по краю проїжджої час­тини автомобільних шляхів у місцях їх вза­ємного перетину та примикання;

е) укоси насипів та виїмок (при необхід­ності).

5.10 При відсутності основного комплек­ту робочих креслень автомобільних шляхів (марки АД) креслення розпланування викону­ють з урахуванням вимог ГОСТ 21.511.

5.11 На кресленні розпланування, що сто­сується залізничних колій, наносять та вказу­ють:

а) номери колій;

б) стрілочні переводи;

в)упори;

г) укоси насипів та виїмок (при необхід­ності).

5.12 При відсутності основного комп­лекту робочих креслень залізничних колій (марки TDK) креслення розпланування вико­нують з урахуванням вимог ГОСТ 21.510. При цьому відмітки дна та величину ухилів водо­відвідних споруд та ухилопокажчики не вказу­ють.

5.13 На кресленні розпланування наво­дять відомість водовідвідних споруд за фор­мою 5.

 

Приклад оформлення відомості водовід­відних споруд наведений у додатку Д.

5.14 Приклад оформлення креслення роз­планування виробничого підприємства з координатною прив'язкою наведений у додат­ку Е.

6 ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

 

6.1 План організації рельєфу виконують на основі креслення розпланування без зазна­чення і нанесення: координаційних осей бу­дівель та споруд, координат, розмірів та роз­мірних прив'язок.

6.2 На плані організації рельєфу наносять та вказують:

а) абсолютні відмітки усередині контуру будівель та споруд - відповідно до п.5.6 (перелік б);

б) проектні відмітки та ухилопокажчики по «червоних» лініях;

в) проектні горизонталі або проектні від­мітки опорних точок планування з зазначен­ням напрямку ухилу проектного рельєфу;

г) відмітки низу та верху укосів, сходів, підпірних стінок, пандусів;


д) радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их вза­имного пересечения и примыкания;

е) откосы насыпей и выемок (при необ­ходимости).

5.10 При отсутствии основного комплек­та рабочих чертежей автомобильных дорог (марки АД) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.511.

5.11 На разбивочном плане в части желез­нодорожных путей наносят и указывают:

 

а) номера путей;

б) стрелочные переводы;

в) упоры;

г) откосы насыпей и выемок (при необ­ходимости).

5.12 При отсутствии основного комплекта рабочих чертежей железнодорожных путей (марки ПЖ) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.510. При этом отметки дна и величину уклонов водоотвод­ных сооружений и уклоноуказатели не указы­вают.

5.13 На разбивочном плане приводят ведомость водоотводных сооружений по форме 5.

Пример оформления ведомости водоотвод­ных сооружений приведен в приложении Д.

5.14 Пример оформления разбивочного плана производственного предприятия с координатной привязкой приведен в прило­жении Е.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.