Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Приклади1 «План земляних мас. Зрізування буді­вельного сміття»;

2 «План земляних мас. Розробка скельних ґрунтів».

У випадку залягання ґрунтів, що підляга­ють видаленню, шаром однієї потужності, план видалення ґрунтів може не виконуватись.

При цьому за фактичні відмітки для плану земляних мас приймають відмітки низу ґрунтів, що підлягають видаленню, а обчис­лений об'єм ґрунтів, що видаляються, вносять у відповідні рядки та графи відомості за фор­мою 7.

 

7.6 На плані земляних мас наводять:

а) відомість об'ємів земляних мас за фор­мою 7;

б) текстові вказівки про необхідність коригування робочих відміток у місцях улаш­тування газонів, корита під покриття доріг, майданчиків та верхньої будови залізничних колій.

7.7 Приклади оформлення плану земляних мас та відомості об'ємів земляних мас наведені відповідно у додатках К та Л. Приклади роз­роблені для випадку виконання вертикально­го планування до початку зведення будівель та споруд.

8 ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

 

8.1 Зведений план інженерних мереж вико­нують на основі креслення розпланування, але без абсолютних відміток будівель, споруд, прив'язки воріт та позначки координаційних осей будівель, споруд.

При необхідності на плані наносять зо­внішні контури підошви фундаментів про­ектованих та існуючих будівель, споруд.

 

На зображеннях автомобільних шляхів та залізничних колій вказують тільки коор­динати або прив'язки їх осей.

Інженерні мережі виконують умовними графічними позначками за ГОСТ 21.204.

8.2 На зведеному плані інженерних мереж наносять та вказують:

а) комунікаційні споруди для прокладан­ня мереж;

б) підземні, наземні та надземні мережі;

в) дощоприймальні грати, опори та стояки комунікаційних споруд.

8.3 Інженерні мережі наносять по робочих кресленнях відповідних основних комплектів з
Примеры

1 «План земляных масс. Снятие строи­тельного мусора»;

2 «План земляных масс. Разработка скаль­ных грунтов».

В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности, план уда­ления грунтов может не выполняться.

При этом за фактические отметки для пла­на земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычис­ленный объем удаляемых грунтов вносят в соответствующие строки и графы ведомости по форме 7.

7.6 На плане земляных масс приводят:

а) ведомость объемов земляных масс по форме 7;

б) текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок в местах уст­ройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего строения железнодорож­ных путей.

7.7 Примеры оформления плана земляных масс и ведомости объемов земляных масс при­ведены соответственно в приложениях К и Л. Примеры разработаны для случая выпол­нения вертикальной планировки до начала возведения зданий и сооружений.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.