Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Львів – 2013

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Університету,

генерал-лейтенант служби цивільного захисту

 

М.М. Козяр

"___" __________ 2013 р.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

(переддипломна практика)

курсантів та студентів IV-го курсу за спеціальністю 6.170103
"Управління інформаційною безпекою"
на посаді провідного фахівця з організації інформаційної безпеки
сектора технічного захисту інформації, управління
інформаційними технологіями, телекомунікаційних систем і
радіотехнічного контролю при ТУ (У) ДСНС України в областях

Питання вхідного і вихідного контролю

 

Львів – 2013


Питання вхідного контролю

для курсантів і студентів IV-го курсу за спеціальністю 6.170103
"Управління інформаційною безпекою"

 

1. Загальні питання організації та функціонування системи технічного захисту інформації

1. Кон­цеп­ція тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції в Ук­ра­їні. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 08.10.1997 № 1126.

2. Про де­які пи­тан­ня за­хис­ту ін­фор­ма­ції, охо­ро­на якої за­без­пе­чується дер­жа­вою. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 13.03.2002 № 281.

3. По­ло­жен­ня про по­ря­док роз­роб­лен­ня, прийнят­тя, пе­рег­ля­ду та ска­су­ван­ня між­ві­дом­чих нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів сис­те­ми тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 22.03.2007 № 36, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 04.04.2007 за № 312/13579.

4. Навести основні розділи Закону України "Про Дер­жав­ну служ­бу спе­ці­аль­но­го зв'яз­ку та за­хис­ту ін­фор­ма­ції Ук­ра­їни".

5. Навести основні розділи Закону України "Про ін­фор­ма­цію".

6. Навести основні розділи Закону України "Про за­хист ін­фор­ма­ції в ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах".

7. Навести основні розділи Закону України "Про дер­жав­ну таємни­цю".

8. Навести основні розділи Закону України "Про за­хист пер­со­наль­них да­них".

9. Навести основні розділи Закону України "Про дос­туп до пуб­ліч­ної ін­фор­ма­ції".

10. Навести основні розділи Закону України "Про ос­но­ви на­ці­ональ­ної без­пе­ки Ук­ра­їни".

11. Охарактеризувати ДСТУ 3396 0-96 За­хист ін­фор­ма­ції. Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня.

12. Охарактеризувати ДСТУ 3396 1-96 За­хист ін­фор­ма­ції. Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції. По­ря­док про­ве­ден­ня ро­біт.

13. Охарактеризувати ДСТУ 3396.2-97 За­хист ін­фор­ма­ції. Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції. Тер­мі­ни та виз­на­чен­ня.

14. Охарактеризувати ДСТУ 1.5:2003 Пра­ви­ла по­бу­до­ви, вик­ла­дан­ня, офор­млен­ня та ви­мо­ги до зміс­ту нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів.

15. По­ло­жен­ня про тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції в Ук­ра­їні. Указ Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 27.09.1999 № 1229.

16. По­ло­жен­ня про Ад­мі­ніс­тра­цію Дер­жав­ної служ­би спе­ці­аль­но­го зв'яз­ку та за­хис­ту ін­фор­ма­ції Ук­ра­їни. Указ Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 30.06.2011 № 717/2011.

17. Призначення НД ТЗІ 1.6-002-03. Пра­ви­ла по­бу­до­ви, вик­ла­ден­ня, офор­млен­ня та поз­на­чен­ня нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів сис­те­ми тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції.

2. Вимоги до захисту інформації

1. Призначення НД ТЗІ 2.5-001-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. Спе­ци­фі­ка­ції фун­кці­ональ­них пос­луг за­хис­ту.

2. Призначення НД ТЗІ 2.5-002-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. Спе­ци­фі­ка­ції га­ран­тій за­хис­ту.

3. Призначення НД ТЗІ 2.5-003-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. Спе­ци­фі­ка­ції до­вір­чих оці­нок ко­рек­тнос­ті ре­алі­за­ції за­хис­ту.

4. Призначення НД ТЗІ 2.5-004-99 Кри­те­рії оцін­ки за­хи­ще­нос­ті ін­фор­ма­ції в комп'ютер­них сис­те­мах від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

5. Призначення НД ТЗІ 2.5-005-99 Кла­си­фі­ка­ція ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­тем і стан­дар­тні фун­кці­ональ­ні про­фі­лі за­хи­ще­нос­ті об­роб­лю­ва­ної ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу (зі змі­ною № 1).

6. Призначення НД ТЗІ 2.5-008-02 Ви­мо­ги із за­хис­ту кон­фі­ден­ційної ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу під час об­роб­лен­ня в ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах кла­су “2".

7. Призначення НД ТЗІ 2.5-010-03 Ви­мо­ги до за­хис­ту ін­фор­ма­ції WEB-сто­рін­ки від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

8. Призначення НД ТЗІ 2.7-002-99 Ме­то­дич­ні вка­зів­ки з ви­ко­рис­тан­ня за­со­бів ко­пі­юваль­но-роз­мно­жу­валь­ної тех­ні­ки.

9. Призначення НД ТЗІ 2.7-008-08 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Ви­мо­ги та ре­ко­мен­да­ції із за­без­пе­чен­ня за­хис­ту мов­ної ін­фор­ма­ції від ви­то­ку акус­тич­ним та віб­ро­акус­тич­ним ка­на­ла­ми. Ме­то­дич­ні вка­зів­ки.

10. Призначення НД ТЗІ Р-001-2000 За­со­би ак­тив­но­го за­хис­ту мов­ної ін­фор­ма­ції з акус­тич­ни­ми та віб­ро­акус­тич­ним дже­ре­ла­ми вип­ро­мі­ню­ван­ня. Кла­си­фі­ка­ція та за­галь­ні тех­ніч­ні ви­мо­ги. Ре­ко­мен­да­ції.

11. Тим­ча­со­ві ре­ко­мен­да­ції з тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції у за­со­бах об­чис­лю­валь­ної тех­ні­ки, ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах і ме­ре­жах від ви­то­ку ка­на­ла­ми по­біч­них елек­тро­маг­ніт­них вип­ро­мі­ню­вань і на­во­док (ТР ЕОТ-95).

12. Тим­ча­со­ві ре­ко­мен­да­ції з тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції від ви­то­ку ка­на­ла­ми по­біч­них елек­тро­маг­ніт­них вип­ро­мі­ню­вань і на­во­док. (ТР ТЗІ – ПЕМВН-95).

3. Нормування порядку захисту інформації

1. Призначення НД ТЗІ 1.1-004-2003 Про­ти­дія тех­ніч­ним роз­від­кам. Тер­мі­ни та виз­на­чен­ня.

2. Навести основні розділи Закону України "Про за­хист ін­фор­ма­ції в ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах".

3. Пе­ре­лік обов'яз­ко­вих ета­пів ро­біт під час про­ек­ту­ван­ня, впро­ва­джен­ня та експлу­ата­ції сис­тем і за­со­бів ав­то­ма­ти­зо­ва­ної об­роб­ки та пе­ре­да­чі да­них. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 04.02.1998 № 121.

4. Про зат­вер­джен­ня По­ло­жен­ня про за­без­пе­чен­ня ре­жи­му сек­рет­нос­ті під час об­роб­ки ін­фор­ма­ції, що ста­но­вить дер­жав­ну таємни­цю, в ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­те­мах. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 16.02.1998 № 180.

5. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку взаємо­дії ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди з пи­тань за­хис­ту дер­жав­них ін­фор­ма­ційних ре­сур­сів в ін­фор­ма­ційних та те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 16.11.2002 № 1772.

6. Пра­ви­ла за­без­пе­чен­ня за­хис­ту ін­фор­ма­ції в ін­фор­ма­ційних, те­ле­ко­му­ні­ка­ційних та ін­форма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 29.03.2006 № 373.

7. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку онов­лен­ня ан­ти­ві­рус­них прог­рам­них за­со­бів, які ма­ють по­зи­тив­ний ек­спер­тний вис­но­вок за ре­зуль­та­та­ми дер­жав­ної ек­спер­ти­зи в сфе­рі тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 26.03.2007 № 45, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 10.04.2007 за № 320/13587.

8. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку ко­ор­ди­на­ції ді­яль­нос­ті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, війсь­ко­вих фор­му­вань, під­приємств, ус­та­нов і ор­га­ні­за­цій не­за­леж­но від форм влас­нос­ті з пи­тань за­по­бі­ган­ня, ви­яв­лен­ня та усу­нен­ня нас­лід­ків не­сан­кці­оно­ва­них дій що­до дер­жав­них ін­фор­ма­ційних ре­сур­сів в ін­фор­ма­ційних, те­ле­ко­му­ні­ка­ційних та ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 10.04.2008 № 94, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 07.07.2008 за № 603/15294.

9. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку оцін­ки ста­ну за­хи­ще­нос­ті дер­жав­них ін­фор­ма­ційних ре­сур­сів в ін­фор­ма­ційних, те­ле­ко­му­ні­ка­ційних та ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 04.07.2008 № 112, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 25.07.2008 за № 690/15381.

10. Призначення НД ТЗІ 1.1-001-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня.

11. Призначення НД ТЗІ 1.1-002-99 За­галь­ні по­ло­жен­ня що­до за­хис­ту ін­фор­ма­ції в комп'ютер­них сис­те­мах від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

12. Призначення НД ТЗІ 1.1-003-99 Тер­мі­но­ло­гія в га­лу­зі за­хис­ту ін­фор­ма­ції в комп'ютер­них сис­те­мах від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

13. Призначення НД ТЗІ 1.4-001-2000 Ти­по­ве по­ло­жен­ня про служ­бу за­хис­ту ін­фор­ма­ції в ав­то­ма­ти­зо­ва­ній сис­те­мі.

14. Призначення НД ТЗІ 2.7-001-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. По­ря­док ви­ко­нан­ня ро­біт.

15. Призначення НД ТЗІ 3.6-001-2000 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції. Комп'ютер­ні сис­те­ми. По­ря­док ство­рен­ня, впро­ва­джен­ня, суп­ро­во­джен­ня та мо­дер­ні­за­ції за­со­бів тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

16. Призначення НД ТЗІ 3.7-001-99 Ме­то­дич­ні вка­зів­ки що­до роз­роб­ки тех­ніч­но­го зав­дан­ня на ство­рен­ня ком­плек­сної сис­те­ми за­хис­ту ін­фор­ма­ції в ав­то­ма­ти­зо­ва­ній сис­те­мі ( Зі змі­ною № 1).

17. Призначення НД ТЗІ 3.7-002-99 Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції на прог­рам­но-ке­ро­ва­них АТС за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня. Ме­то­ди­ка оцін­ки за­хи­ще­нос­ті ін­фор­ма­ції (ба­зо­ва).

18. Призначення НД ТЗІ 3.7-003-05 По­ря­док про­ве­ден­ня ро­біт із ство­рен­ня ком­плек­сної сис­те­ми за­хис­ту ін­фор­ма­ції в ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційній сис­те­мі.

19. Тим­ча­со­ве по­ло­жен­ня про ка­те­го­рі­юван­ня об`єктів (ТПКО-95). На­каз Дер­жав­ної служ­би Ук­ра­їни з пи­тань ТЗІ від 10.07.1995 № 35.

20. Особливості застосування ДБН А.2.2-2-96 Про­ек­ту­ван­ня. Тех­ніч­ний за­хист ін­фор­ма­ції. За­галь­ні ви­мо­ги до ор­га­ні­за­ції про­ек­ту­ван­ня та про­ек­тної до­ку­мен­та­ції для бу­дів­ниц­тва.

21. Призначення НД ТЗІ 1.1-005-07 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Ство­рен­ня ком­плек­су ТЗІ. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня.

22. Призначення НД ТЗІ 1.6-003-04 Ство­рен­ня ком­плек­сів тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Пра­ви­ла роз­роб­лен­ня, по­бу­до­ви, вик­ла­ден­ня та офор­млен­ня мо­де­лі заг­роз для ін­фор­ма­ції.

23. Призначення НД ТЗІ 2.1-002-07 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Вип­ро­бу­ван­ня ком­плек­су ТЗІ. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня.

24. Призначення НД ТЗІ 2.5-006-99 Кла­си­фі­ка­тор за­со­бів ко­пі­юваль­но-роз­мно­жу­валь­ної тех­ні­ки.

25. Призначення НД ТЗІ 2.7-002-99 Ме­то­дич­ні вка­зів­ки з ви­ко­рис­тан­ня за­со­бів ко­пі­юваль­но-роз­мно­жу­валь­ної тех­ні­ки.

26. Призначення НД ТЗІ 3.1-001-07 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Ство­рен­ня ком­плек­сів тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. Пе­ред про­ек­тні ро­бо­ти.

27. Призначення НД ТЗІ 3.3-001-07 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Ство­рен­ня ком­плек­су тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. По­ря­док роз­роб­лен­ня та впро­ва­джен­ня за­хо­дів із за­хис­ту ін­фор­ма­ції.

28. Призначення НД ТЗІ 2.7-011-12 За­хист ін­фор­ма­ції на об'єктах ін­фор­ма­ційної ді­яль­нос­ті. Ме­то­дич­ні вка­зів­ки з роз­роб­ки Ме­то­ди­ки ви­яв­лен­ня зак­лад­них прис­тро­їв.


Питання вихідного контролю

для курсантів і студентів IV-го курсу за спеціальністю 6.170103
"Управління інформаційною безпекою"

 

1. Дозвільна діяльність у сфері технічного захисту інформації

1. Про зат­вер­джен­ня пе­ре­лі­ку пос­луг у га­лу­зі тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції, гос­по­дарсь­ка ді­яль­ність що­до на­дан­ня яких під­ля­гає лі­цен­зу­ван­ню. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 18.05.2011 № 517.

2. Про тер­мін дії лі­цен­зії на про­ва­джен­ня пев­них ви­дів гос­по­дарсь­кої ді­яль­нос­ті, роз­мі­ри і по­ря­док за­ра­ху­ван­ня пла­ти за її ви­да­чу. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 29.11.2000 № 1755.

3. Пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які до­да­ють­ся до за­яви про ви­да­чу лі­цен­зій для ок­ре­мо­го ви­ду гос­по­дарсь­кої ді­яль­нос­ті. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 04.07.2001 № 756.

4. По­ло­жен­ня про доз­віль­ний по­ря­док про­ве­ден­ня ро­біт з тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції для влас­них пот­реб. На­каз ДСТСЗІ СБ Ук­ра­їни від 23.02.2002 № 9, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 13.03.2002 за №245/6533.

5. Навести основні розділи Закону України "Про лі­цен­зу­ван­ня пев­них ви­дів гос­по­дарсь­кої ді­яль­нос­ті".

6. Навести основні розділи Закону України "Про ос­нов­ні за­са­ди дер­жав­но­го наг­ля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі гос­по­дарсь­кої ді­яль­нос­ті".

2. Оцінка якості робіт та послуг у галузі технічного захисту інформації

1. Про стан­дар­ти­за­цію і сер­ти­фі­ка­цію. Дек­рет КМ Ук­ра­їни від 10.05.1993 № 46-93.

2. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку здійснен­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за між­на­род­ни­ми пе­ре­да­ча­ми то­ва­рів под­війно­го ви­ко­рис­тан­ня. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 28.01.2004 № 86.

3. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку здійснен­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за між­на­род­ни­ми пе­ре­да­ча­ми то­ва­рів війсь­ко­во­го приз­на­чен­ня. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 20.11.2003 № 1807.

4. Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку здійснен­ня про­це­ду­ри приз­на­чен­ня ор­га­нів з оцін­ки від­по­від­нос­ті про­дук­ції, про­це­сів і пос­луг ви­мо­гам тех­ніч­них рег­ла­мен­тів. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 24.01.2007 № 59.

5. Про зат­вер­джен­ня пе­ре­лі­ків цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, на які пок­ла­да­ють­ся фун­кції тех­ніч­но­го ре­гу­лю­ван­ня у виз­на­че­них сфе­рах ді­яль­нос­ті та роз­роб­лен­ня тех­ніч­них рег­ла­мен­тів. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 13.03.2002 № 288.

6. Про зат­вер­джен­ня по­ряд­ку на­дан­ня вис­нов­ків і по­го­джен­ня ек­спор­ту та тим­ча­со­во­го ви­ве­зен­ня то­ва­рів війсь­ко­во­го приз­на­чен­ня і под­війно­го ви­ко­рис­тан­ня, які на­ле­жать до крип­тог­ра­фіч­них сис­тем, за­со­бів крип­тог­ра­фіч­но­го та тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції або міс­тять у своєму скла­ді та­кі за­со­би. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 11.03.2011 № 53, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 01.04.2011 за № 437/19175.

7. Навести основні розділи Закону України "Про під­твер­джен­ня від­по­від­нос­ті".

8. Навести основні розділи Закону України "Про ак­ре­ди­та­цію ор­га­нів з оцін­ки від­по­від­нос­ті".

9. Навести основні розділи Закону України "Про стан­дар­ти, тех­ніч­ні рег­ла­мен­ти та про­це­ду­ри оцін­ки від­по­від­нос­ті".

10. Навести основні розділи Закону України "Про дер­жав­ний кон­троль за між­на­род­ни­ми пе­ре­да­ча­ми то­ва­рів війсь­ко­во­го приз­на­чен­ня та под­війно­го ви­ко­рис­тан­ня".

11. По­ло­жен­ня про по­ря­док на­дан­ня суб'єктам зов­нішньоеко­но­міч­ної ді­яль­нос­ті пов­но­ва­жень на пра­во здійснен­ня ек­спор­ту, ім­пор­ту то­ва­рів війсь­ко­во­го приз­на­чен­ня та то­ва­рів, які міс­тять ві­до­мос­ті, що ста­нов­лять дер­жав­ну таємни­цю. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 08.06.1998 № 838.

12. Охарактеризувати ДСТУ 2462-94 Сер­ти­фі­ка­ція. Ос­нов­ні по­нят­тя. Тер­мі­ни та виз­на­чен­ня.

13. Охарактеризувати ДСТУ 3410-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня.

14. Охарактеризувати ДСТУ 3411-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Ви­мо­ги до ор­га­нів з сер­ти­фі­ка­ції про­дук­ції.

15. Охарактеризувати ДСТУ 3412-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Ви­мо­ги до вип­ро­бу­валь­них ла­бо­ра­то­рій.

16. Охарактеризувати ДСТУ 3413-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. По­ря­док про­ве­ден­ня сер­ти­фі­ка­ції про­дук­ції.

17. Охарактеризувати ДСТУ 3414-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Атес­та­ція ви­роб­ниц­тва. По­ря­док про­ве­ден­ня.

18. Охарактеризувати ДСТУ 3415-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Реєстр Сис­те­ми.

19. Охарактеризувати ДСТУ 3416-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. По­ря­док реєстра­ції об'єктів доб­ро­віль­ної сер­ти­фі­ка­ції.

20. Охарактеризувати ДСТУ 3417-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Про­це­ду­ра виз­нан­ня ре­зуль­та­тів сер­ти­фі­ка­ції про­дук­ції, що ім­пор­тується.

21. Охарактеризувати ДСТУ 3418-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Ви­мо­ги до ауди­то­рів та по­ря­док їх атес­та­ції.

22. Охарактеризувати ДСТУ 3419-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Сер­ти­фі­ка­ція сис­тем якос­ті. По­ря­док про­ве­ден­ня.

23. Охарактеризувати ДСТУ 3420-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Ви­мо­ги до ор­га­нів з сер­ти­фі­ка­ції сис­тем якос­ті.

24. Охарактеризувати ДСТУ 3498-96 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. Блан­ки до­ку­мен­тів. Фор­ма та опис.

25. Охарактеризувати ДСТУ 3957-2000 Сис­те­ма сер­ти­фі­ка­ції Ук­рСЕП­РО. По­ря­док об­сте­жен­ня ви­роб­ниц­тва під час про­ве­ден­ня сер­ти­фі­ка­ції про­дук­ції.

26. Охарактеризувати ДСТУ EN 45011-2001 За­галь­ні ви­мо­ги до ор­га­нів, які ке­ру­ють сис­те­ма­ми сер­ти­фі­ка­ції про­дук­ції.

27. Охарактеризувати ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 За­галь­ні ви­мо­ги до ком­пе­тен­тнос­ті вип­ро­бу­валь­них та ка­ліб­ру­валь­них ла­бо­ра­то­рій.

28. Охарактеризувати ДСТУ 3278-95 Сис­те­ма роз­роб­лен­ня та пос­тав­лен­ня про­дук­ції на ви­роб­ниц­тво. Ос­нов­ні тер­мі­ни та виз­на­чен­ня.

29. Охарактеризувати ДСТУ 1.6:2004. Пра­ви­ла реєстра­ції нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів.

30. Охарактеризувати ДСТУ 1.3-2004Пра­ви­ла по­бу­до­ви, вик­ла­ден­ня, офор­млен­ня, по­го­джен­ня, прийнят­тя та поз­на­чен­ня ТУ.

31. Пра­ви­ла про­ве­ден­ня ро­біт із сер­ти­фі­ка­ції за­со­бів за­хис­ту ін­фор­ма­ції. Спіль­ний на­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку та Держспо­жив­стан­дар­ту Ук­ра­їни від 25.04.2007 № 75/91, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 14.05.2007 за № 98/13765.

32. КНД 50-008-93 Iнструк­цiя. По­ря­док дер­жав­ної реєстра­ції ос­нов­них тех­ніч­них умов.

33. Охарактеризувати ДСТУ 3639-97 Фільтри про­ти­за­вад­ні. За­галь­ні тех­ніч­ні умо­ви.

34. Призначення НД ТЗІ 1.4-002-08 Ра­ді­оло­ка­то­ри не­лі­нійні. Кла­си­фі­ка­ція. Ре­ко­мен­до­ва­ні ме­то­ди та за­со­би вип­ро­бу­вань.

35. Призначення НД ТЗІ 1.5-001-2000 Ра­ді­ови­яв­лю­ва­чі. Кла­си­фі­ка­ція. За­галь­ні по­ло­жен­ня.

36. Призначення НД ТЗІ 1.5-002-2012 Кла­си­фі­ка­тор за­со­бів тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції.

37. Призначення НД ТЗІ 2.3-001-01 Ра­ді­ови­яв­лю­ва­чі ви­мі­рю­валь­ні. Ме­то­ди та за­со­би вип­ро­бу­вань.

38. Призначення НД ТЗІ 2.3-004-01 Ра­ді­ови­яв­лю­ва­чі ін­ди­ка­тор­ні. Ме­то­ди та за­со­би вип­ро­бу­вань.

39. Призначення НД ТЗІ 2.3-005-01 Ра­ді­ови­яв­лю­ва­чі па­но­рам­ні. Ме­то­ди та за­со­би вип­ро­бу­вань.

40. Призначення НД ТЗІ 2.3-006-01 Ра­ді­ови­яв­лю­ва­чи ана­лі­зу­валь­ні. Ме­то­ди та за­со­би вип­ро­бу­вань.

41. Навести основні розділи Закону України "Про на­уко­ву і на­уко­во-тех­ніч­ну ек­спер­ти­зу".

42. По­ло­жен­ня про дер­жав­ну ек­спер­ти­зу в сфе­рі тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від16.05.2007 № 93, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 16.07.2007 за № 820/14087 із змі­на­ми, зат­вер­дже­ни­ми на­ка­зом Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 10.10.2012 № 567, за­реєстро­ва­ним в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 06.11.2012 за № 1863/22175.

43. По­ря­док фор­му­ван­ня Реєстру ор­га­ні­за­то­рів дер­жав­ної ек­спер­ти­зи у сфе­рі тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції та Реєстру ек­спер­тів з пи­тань тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 16.04.2008 № 64.

44. По­ло­жен­ня про Ек­спер­тну ра­ду з пи­тань дер­жав­ної ек­спер­ти­зи в сфе­рі тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 01.10.2010 № 291.

45. Призначення НД ТЗІ 2.6-001-11 По­ря­док про­ве­ден­ня ро­біт з дер­жав­ної ек­спер­ти­зи за­со­бів тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу та ком­плек­сних сис­тем за­хис­ту ін­фор­ма­ції в ін­фор­ма­ційно-те­ле­ко­му­ні­ка­ційних сис­те­мах.

46. Призначення НД ТЗІ 2.7-009-09 Ме­то­дич­ні вка­зів­ки з оці­ню­ван­ня фун­кці­ональ­них пос­луг без­пе­ки в за­со­бах за­хис­ту ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

47. Призначення НД ТЗІ 2.7-010-09 Ме­то­дич­ні вка­зів­ки з оці­ню­ван­ня рів­ня га­ран­тій ко­рек­тнос­ті ре­алі­за­ції фун­кці­ональ­них пос­луг без­пе­ки в за­со­бах за­хис­ту ін­фор­ма­ції від не­сан­кці­оно­ва­но­го дос­ту­пу.

48. По­ло­жен­ня про дер­жав­ний кон­троль за ста­ном тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції під час ді­яль­нос­ті на те­ри­то­рії Ук­ра­їни іно­зем­них ін­спек­ційних груп. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 16.05.2007 № 86, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 04.06.2007 за № 577/13844.

49. По­ло­жен­ня про дер­жав­ний кон­троль за ста­ном тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 16.05.2007 № 87, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 10.07.2007 за № 785/14052.

50. Інструк­ція про по­ря­док офор­млен­ня та скла­дан­ня Дер­жав­ною служ­бою спе­ці­аль­но­го зв'яз­ку та за­хис­ту ін­фор­ма­ції Ук­ра­їни ма­те­рі­алів про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня. На­каз Ад­мі­ніс­тра­ції Держспецзв'яз­ку від 29.05.2007 № 100, за­реєстро­ва­ний в Мі­ніс­тер­стві юс­ти­ції Ук­ра­їни 12.06.2007 за № 618/13885.

51. Призначення НД ТЗІ 2.3-002-01 Тех­ніч­ний за­хист мов­ної ін­фор­ма­ції в си­мет­рич­них або­нентсь­ких ана­ло­го­вих те­ле­фон­них лі­ні­ях. За­со­би па­сив­но­го при­хо­ву­ван­ня мов­ної ін­фор­ма­ції. Не­лі­нійні ате­ню­ато­ри та за­го­ро­джу­валь­ні фільтри. Ме­то­ди­ка вип­ро­бу­вань.

52. Призначення НД ТЗІ 2.3-003-01 Тех­ніч­ний за­хист мов­ної ін­фор­ма­ції в си­мет­рич­них або­нентсь­ких ана­ло­го­вих те­ле­фон­них лі­ні­ях. За­со­би ак­тив­но­го при­хо­ву­ван­ня мов­ної ін­фор­ма­ції. Ге­не­ра­то­ри спе­ці­аль­них сиг­на­лів. Ме­то­ди­ка вип­ро­бу­вань.

53. Призначення НД ТЗІ 4.7-001-01 Тех­ніч­ний за­хист мов­ної ін­фор­ма­ції в си­мет­рич­них або­нентсь­ких ана­ло­го­вих те­ле­фон­них лі­ні­ях. За­со­би виз­на­чен­ня на­яв­нос­ті та від­да­ле­нос­ті міс­ця кон­так­тно­го під­клю­чен­ня за­со­бів тех­ніч­ної роз­від­ки. Ре­ко­мен­да­ції що­до роз­роб­лен­ня ме­то­дів вип­ро­бу­вань.

3. Забезпечення діяльності у сфері технічного захисту інформації

1. Навести основні розділи Закону України "Про мет­ро­ло­гію та мет­ро­ло­гіч­ну ді­яль­ність".

2. Охарактеризувати ДСТУ 2681-94 Мет­ро­ло­гія. Тер­мі­ни та виз­на­чен­ня.

3. Охарактеризувати ДСТУ 2708-2006 По­вір­ка за­со­бів ви­мі­рю­валь­ної тех­ні­ки. Ор­га­ні­за­ція та по­ря­док про­ве­ден­ня.

4. Охарактеризувати ДСТУ 3215-95 Мет­ро­ло­гія. Мет­ро­ло­гіч­на атес­та­ція за­со­бів ви­мі­рю­валь­ної тех­ні­ки. Ор­га­ні­за­ція та по­ря­док про­ве­ден­ня.

5. Охарактеризувати ДСТУ 3400:2006 Мет­ро­ло­гія. Дер­жав­ні вип­ро­бу­ван­ня за­со­бів ви­мі­рю­валь­ної тех­ні­ки. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня, ор­га­ні­за­ція, по­ря­док про­ве­ден­ня і роз­гля­ду ре­зуль­та­тів.

6. Охарактеризувати ДСТУ 3412-96 Ви­мо­ги до вип­ро­бу­валь­них ла­бо­ра­то­рій та по­ря­док їх ак­ре­ди­та­ції.

7. Охарактеризувати ДСТУ 3651.0-97 Мет­ро­ло­гія. Оди­ни­ці фі­зич­них ве­ли­чин. Ос­нов­ні оди­ни­ці фі­зич­них ве­ли­чин. Між­на­род­ної сис­те­ми оди­ниць. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня, наз­ви та поз­на­чен­ня.

8. Охарактеризувати ДСТУ 4134-2002 Мет­ро­ло­гія. Ка­на­ли ви­мі­рю­валь­ні ви­мі­рю­валь­них ін­фор­ма­ційних сис­тем та ав­то­ма­ти­зо­ва­них сис­тем ке­ру­ван­ня тех­но­ло­гіч­ни­ми про­це­са­ми. Ви­мо­ги до струк­ту­ри та зміс­ту ме­то­дик ви­ко­нан­ня ви­мі­рю­вань.

9. Охарактеризувати ДСТУ-Н РМГ 51-2006 Мет­ро­ло­гія. До­ку­мен­ти до ме­то­дик по­вір­ки за­со­бів ви­мі­рю­ван­ня. Ос­нов­ні по­ло­жен­ня (РМГ 51-2002, ІDT).

10. Охарактеризувати ДСТУ ISO/IEC 17025-2006За­галь­ні ви­мо­ги до ком­пе­тен­тнос­ті вип­ро­бу­валь­них та ка­ліб­ру­валь­них ла­бо­ра­то­рій.

11. Про фі­нан­су­ван­ня за­хо­дів що­до крип­тог­ра­фіч­но­го та тех­ніч­но­го за­хис­ту ін­фор­ма­ції, охо­ро­на якої за­без­пе­чується дер­жа­вою від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства. Роз­по­ря­джен­ня КМ Ук­ра­їни від 13.12.2001 № 572-р.

12. Про пе­ре­лік нап­ря­мів, за яки­ми здійснюється під­го­тов­ка кад­рів у ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дах за ос­вітньо-ква­лі­фі­ка­ційним рів­нем ба­ка­лавр.

13. Пос­та­но­ва КМ Ук­ра­їни від 13.12.2006 № 1719.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.