Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бұрамдық берілістің геометриялық параметрлері. Дайындау дәлділігі.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Цилиндрлікті бұрамдықды берілістің негізгі геометриялық параметрлері МЕСТ 19650-74 белгіленген.

 

 

5.3- сурет – бұрамдықтың негізгі геометриялық параметрлері

 

α = 20° - профильдік бұрыш.

- бұрамдық қадамы.

m – өстік ілінісу модулі (мм).

- тіс басы биіктігі коэффициентті;

- радиал саңылау коэффициентті;

Бұрамдықтың геометриялық параметрлері. Бұрамдықтар бір орамты (кірісті) және көп орамды(кірісті) болуы мүмкін. Бұрамдықтың кіріс (орам) санын белгілейді және МЕСТ 19036-94 бойынша . Бұрамдықтың кіріс саны беріліс қатынасына тәуелділігінен алынады. Беріліс қатынасы болғанда ; болғанда ; болғанда алу ұсынылады.

Бұрамдықтың бөлгіш шеңбері диаметрі модульмен бұрамдық диаметрі коэффицентті арқылы байланысқан . және шамалары стандартталған.

Бұрамдықтың бөлгіш шеңбері диаметрі (5.3-сурет)

d1 = qm,

 

мұндағыq–бұрамдық диаметрі коэффициенті, оның мәні стандартталған: бірінші қатар мәндері q= 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; екінші қатар мәндеріq = 7,1; 9,0; 11,2; 14,0; 18,0; 22,4;

m – өстік модуль, стандартталған мәндері: m= 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0. Екінші қатарыm = 3,0; 3,5; 6,0; 7,0; 12,0.

Бұрамдық диаметрі коэффициентін таңдау үшін 3.19-кестенің мәлімет-терін пайдалануға болады, ондаq-дың модуль шамасына mтәуелділігі келтерілген.

 

5.1- кесте - Модульдер және бұрамдық диаметрі коэффиценттері

 

, мм 2,5; 3,15; 4; 5 6,3; 8; 10; 12,5
8; 10 12,5; 16; 20 8; 10; 12,5; 14; 16; 20 8; 10; 12,5; 14; 16 8; 10

 

Бұрамдық орамдары төбесі шеңберінің диаметрі (мм)

. (3.78)

Бұрамдықорамдары ойығы шеңберінің диаметрі (мм)

. (3.79)

Бұрамдық үшін маңызды геометриялық параметрі винттік орамының көтерілу бұрышы γ (рад.)

Бұдан .

 

Бұрамдықтың кесілген бөлігінің ұзындығы b1 (5.3-сурет) жылжу коэффициентті x = 0 болғанда

z1 = 1; 2 болғандаb1 ≥ (11 + 0,06z2)m; (3.82)

z1 = 4 болғанда b1 ≥ (12,5 + 0,09z2)m, (3.82, а)

мұндағы z2- червяк доңғалағының тістер саны ( ).

Бұрамдықдоңғалағының геометриялық параметрлері. Бұрамдық доңғалағының шеңберлік қадамыptбұрамдықтың өстік қадамына тең, осыған сәйкес бұрамдық доңғалағының бөлу шеңберлік модуліmtбұрамдықтың өстік модулінеm тең, яғни .Бұрамдық доңғалағының тістер саны .

Бұрамдық доңғалағы (5.4- сурет) мынандай формулалармен анық-талатын геометриялық өлшемдерге ие:

доңғалақтың бөлу шеңбер диаметрі (мм)

;

доңғалақтың дөңес шеңбер диаметрі (мм)

;

доңғалақтың ойығы шеңбер диаметрі (мм)

.

Доңғалақтың тәжі бұрамдықты қамтығандықтан, доңғалақтың сыртқы диаметрі (мм) доңғалақтың дөңесі шеңбері диаметрінен көп, 2δ= 100° (күш берілістер) болғанда

 

Доңғалақтың тәжі ені (мм) 2δ = 100°болғанда қабылданады:

z1 = 1; 2болғанда-b2 ≤ 0,75da1;

z1=4 болғанда-b2≤0,67da1.

 

Есептелген доңғалақ тәжінің ені b2 бүтін санның жақынына дөңгелек-тендіріледі.

Доңғалақтың бұрамдықты толық қамтуын сипаттайтын орталық бұрыш 2δ (рад.) мына формуладан анықталады:

немесе

Әдетте, 2δ = 90 – 100° құрайды немесе2δ = 1,57 – 1,911рад.

 

Бұрамдықпен бұрамдық доңғалағы біліктері өстері арасындағы арақашықтығыaw мына қатынастардан анықталады:

Кесілу болмайтын шарттан 28.

Есептелген өстер арасындағы арақашықтық aw (мм) мәндері стандарт сандары қатары бойынша дөңгелектендіріледі:

1-қатар- 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 25, 315, 400, 500, 630, 1000;

2-қатар - 140, 180, 225, 160, 280, 355, 450, ….

Жылжытуы бар бұрамдықты берілісті қарастырамыз. Амалда жыл-жытуы бар және жылжытусыз бұрамдық доңғалағын кесу үшін бір аспап қолданылады. Сондықтан бұрамдықты жылжытусыз кеседі. Доңғалақты кесуде аспаптың жылжытуын өстер арасындағы арақашықтықтыRa40 қатар өлшемдерге дөңгелектендіру мақсатында, сонымен қатар берілген немесе стандарт берілістің өсаралық арақашықтығын алу үшін орындайды.

Стандарт емес редукторлар үшін өсаралық арақашықтықты aw(мм) Ra40 қатары бойынша дөңгелектендіреді: 80, 85; 90; 95; 100; 105; 110; 130 одан ары 10-нан 260-қа дейін және 20-дан 420-ға дейін.

Берілген өстер арасындағы арақашықтықта aw(мм) жылжыту коэф-фициенті

немесе

 

Жылжылтуы бар червяк доңғалағының өлшемдері

 

da2 = (z2 + 2 + 2x)m;

df2 = (z2 – 2,4 + 2x)m.

 

3. Бұрамдық берілістің механикасы (кинематикасы, іліністегі күштер, берілістің пайдалы әсер коэффицентті)

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.