Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

З дисципліни

 

підготовки бакалавра

галузь знань:

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

напрям підготовки:

6.070104 "Морський і річковий транспорт"

професіональне спрямування:

«Судноводіння»

курс: другий

форма навчання: денна, заочна

 

Херсон 2013

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «» розробила у відповідності з робочою навчальною програмою к.т.н., доцент кафедри економіки та морського права О. М. Норкіна.

 

Методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри економіки та морського права

 

­­__ ___________ 2013 р. протокол № __

 

 

Завідувач кафедри

к.е.н., доцент _______________ І.В. Безуглова

 

Схвалено навчально-методичним

відділом ХДМА

Начальник навчально-методичного відділу ______________ В.В.Черненко

 

 

Зміст

 

Загальні методичні рекомендації
Методичні рекомендації до відповідних розділів розрахунково-графічної роботи (РГР)  
1. Обґрунтування вибору ефективного варіанту завантаження
2. Розрахунок кількості та розподіл вантажу
3. Підготовка судна до завантаження
4. Перевірка остійності судна
4.1. Визначення диференту після завантаження
4.2. Розрахунок нормованих ІМО параметрів остійності
5. Побудова ДСО і аналіз результатів
Висновки
Тема та завдання розрахунково-графічної роботи
Перелік рекомендованої літератури  
Додатки  

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Основними складовими ефективності при здійсненні морських перевезень є, з економічної точки зору – отримання максимального прибутку, з технологічної – повне використання вантажопідйомності та вантажомісткості судна при одночасному забезпеченні заходів щодо уникнення аварійності мореплавства.

Досягнення поставленої мети передбачає завантаження судна згідно міжнародних правил перевезення вантажів та збереження його остійності, що потребує теоретичних знань та практичних навичок розрахунку основних технологічних параметрів рейсу і критеріїв оцінювання остійності відповідно до вимог ІМО.

Мета виконання розрахунково-графічної роботи полягає у закріпленні отриманих курсантами знань з теорії та практики міжнародних та національних правил перевезення вантажів, розрахунку диференту, метацентричної висоти, навичок по практичному використанню діаграми остійності та, умінь оцінювання та ефективного використання технологічних можливостей судна для здійснення безпечного рейсу.

Виходячи з поставлених вище завдань, розробка розрахунково-графічної роботи повинна складатися з наступних етапів:

¾ засвоєння теоретичного матеріалу з технології перевезення вантажів,

¾ вивчення транспортно-технологічних характеристик та обґрунтований вибір вантажу,

¾ визначення кількості вантажу, що може бути завантажений;

¾ перевірка параметрів остійності судна та порівняння їх з нормативними;

¾ побудова та аналіз діаграми статичної остійності судна;

¾ формулювання висновків про виконану роботу.

Розрахунково-графічна робота повинна бути виконана курсантом самостійно. Матеріали і висновки проекту викладаються чітко та ґрунтовно, з використанням посилань на діючі міжнародні, національні нормативно-правові документи, правила та літературні джерела.

Для перевірки викладачеві подається робота, зброшурована в наступному порядку: титульний лист, зміст, вступ, описова та розрахункова частина, висновки, перелік використаних джерел.

Об¢єм розрахунково-графічної роботи не повинен перевищувати 25 аркушів стандартного формату А4 (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве - 3 см, всі останні - 2 см; відступ - 1,25). Всі розділи, таблиці, рисунки і графіки в роботі повинні мати відповідну назву та нумерацію. Всі сторінки (окрім титульного аркуша) також нумеруються в правому верхньому куті.

У вступі до РГР необхідно вказати основні цілі і мету її виконання, описати завдання за особистим варіантом.

Виправлення у відповідності до зауважень викладача виконуються на вільній оборотній стороні попередньої сторінки.

В додатках повинні бути представлені всі графічні матеріали, які використовуються для вирішення задач розрахунково-графічної роботи (ТЕХ судна, дані про трюми та ін.).

Зразок оформлення титульного аркуша подано в додатку Б.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.