Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаЄКТС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ CТУДЕНТІВ З курсу «психологія масових комунікацій»

Рівень Бали за 100-бальною системою Критерії оцінювання відповіді
Теоретичні знання Вміння
Початковий рівень знань «2» (рецептивно-продуктивний) 0-25 балів без права перескладання (для екзаменів та заліків) Студент за допомогою викладача розпізнає визначення основних термінів на побутовому рівні, однослівно („так” чи „ні”) відповідає на конкретні запитання. Студент намагається відповідати, однак потребує постійної консультації та контролю з боку викладача. За допомогою викладача намагається пояснити з наукової точки зору явища оточуючої дійсності.
26-49 балів Студент за допомогою викладача однослівно відповідає на запитання, відтворює незначну частку питання в тому вигляді і в тій послідовності, у якій воно було розглянуте на лекції або консультації. Студент вміє при постійному контролі і допомозі викладача визначити тему, до якої стосується наведений приклад прояву психічної діяльності особистості.
50-59 балів Студент з помилками характеризує окремі поняття та явища загальної психології. Володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Студент вміє при постійному контролі і допомозі викладача визначити тему та основні поняття, що пояснюють описане явище.
Середній рівень знань «3» (репродуктивний) 60-65 балів Студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на продуктивному рівні: за допомогою викладача відтворює словами, близькими до тексту лекції, визначення основних термінів, принципів; частково відтворює текст підручника; у процесі відповіді допускає окремі відозміни навчальної інформації; ілюструє відповіді прикладами, що були наведені на консультації. Студент вміє з допомогою викладача визначити тему та основні поняття, що пояснюють описане явище та навести приклади методів та методик для його дослідження.
66-70 балів Студент за допомогою викладача дає правильне визначення окремих понять з області загальної психології; словесно описує явища та закономірності психічної діяльності людини, вказує на деякі їх властивості; відтворює всю тему або її основну частину, ілюструючи відповідь власними прикладами. Студент вміє правильно перевести приклади психічної діяльності з „побутової” мови на мову наукових понять те термінів, визначити тему, основні поняття та закономірності, що пояс­нюють описане явище, підібрати декватні методи для його дослідження та описати їх результати.
71-73 балів Студент за допомогою викладача свідомо відтворює тему лекції, ілюструючи її власними прикладами; розкриває суть загальнопсихологічних процесів та явищ, допускаючи у відповідях незначні неточності; намагається співвіднести окремі психодіагностичні методики з їх груповими характеристиками; намагається застосувати окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висновок). Студент вміє правильно перевести приклади психічної діяльності з „побутової” мови на мову наукових понять те термінів, визначити тему, основні поняття та закономірності, що пояснюють описане явище, підібрати декватні методи для його дослідження зробити якісний аналіз результатів дослідження та частково узагальнити результати.
Достатній рівень знань «4» (конструктивно варіативний) 74-80 балів Студент без помилок відтворює зміст питання, наводячи власні приклади; правильно розкриває суть психодіагностичних понять. Студент здатний дати психологічне пояснення прикладам загально­психологічних процесів та явищ, підібрати методи та провести дослідження, описати отримані результати. Самостійно навести приклади схожих явищ та дати їм узагальнююче пояснення.
81-85 балів Студент володіє навчальною інформацією, вміє зіставляти, узагальнювати та систематизувати інформацію під керівництвом викладача; аргументовано відповідає на поставлені запитання і намагається відстояти свою точку зору. Студент здатний дати психологічне пояснення прикладам загально­психологічних процесів та явищ, підібрати методи та провести дослідження, описати отримані результати. Самостійно навести приклади схожих явищ та дати їм узагальнююче пояснення. При потребі звертаючись до викладача може визначити окремі шляхи корекції або розвитку описаного явища.
86-89 балів Студент вільно володіє вивченим обсягом навчального матеріалу, наводить аргументи на підтвердження своїх думок, використовуючи матеріали власних спостережень та проведених досліджень; може за допомогою викладача відповідати на питання, що потребують знання кількох тем. Студент здатний дати психологічне пояснення прикладам загально­психологічних процесів та явищ, підібрати методи та провести дослідження, описати отримані результати. Самостійно навести приклади схожих явищ та дати їм узагальнююче пояснення. При потребі звертаючись до викладача може визначити окремі шляхи корекції або розвитку описаного явища. При виконанні завдання може поєдувати знання з кількох тем.
Високий рівень знань «5» (творчий) 90-93 балів Студент вільно володіє темою, має ґрунтовні психологічні знання; вільно відповідає на запитання, що потребують знання кількох тем; оцінює окремі нові факти, явища; судження логічні й достатньо обгрунтовані; узагальнює і систематизує матеріал у межах навчальної теми; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності. Студент виявляє початкові творчі здібності: уміє працювати зі спеціальною літературою (наукові журнали тощо); знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач, свою відповідь ілюструє схемами, прикладами з життя; проводить самоперевірку виконаної роботи; може з неповним обґрунтуванням пояснити виконання завдань підвищеного (комбінованого) рівня.
94-97 балів Студент вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні психодіагностичні дослідження, висловлюючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими цінностями.
Високий рівень знань «5» (творчий) 98-100 балів Студент виявляє особливі творчі здібності, глибоко розуміє суть психічних процесів та явищ; подає ідеї згідно з вивченим матеріалом, робить творчо обґрунтовані висновки; вміє аналізувати і систематизувати матеріали власних досліджень; визначає порядок особистої навчальної діяльності, самостійно оцінює її результати. Активно займається науково-дослідною роботою. Студент самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, формулювати психологічну проблему і визначати шляхи її розв’язання; вести дискусію з конкретного питання; проводити дослідження високої складності.

 


Рекомендована література

Основна

1. Гулевич О.А. Психология коммуникации. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 384 с.

2. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Д. Мак-Квейл; пер.О. Возьна, Г. Сташків. – Львів: Літопис, 2010. – 538 с.

3. Ольшанский Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. ‑ М.: "Рефл-бук", К.:"Ваклер", 2003. – 656 с.

5. Реклама. Внушение и манипуляция (Медиа-ориентированный подход). – Самара: БахраХ-М, 2001. – 746 с.

6. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. – 448 с.

 

Додаткова

1. Адамьянц Т.С. Социальная коммуникация. – М.: ИС РАН, 2005. – 158 с.

2. Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. ‑ СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.

3. Аронсон Э. Психологические законы поведения человека в социуме. / Э.Аронсон, Т.Уилсон, Р.Эйкерт. – СПб.: Нева;М.: Олма-Пресс, 2002. – 558 с.

4. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. / Н.Н. Богомолова. – М.: Аспект-пресс, 2008. – 191с.

5. Брайант Д. Основы воздействия СМИ. / Д.Брайант, С.Томпсон. – М.; СПб.; Киев.: Вильямс, 2004. – 432 с.

6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномен, механизмы и защиты. / Е.Л.Доценко. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.

7. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. / С. Кара-Мурза. – М.: ЭКСМО, 2006. – 864 с.

8. Кириченко В.В. Психологія інформаційної діяльності. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2014. – 130 с.

9. Майерс Д. Социальная психология. / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 1999. – 684 с.

10. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.

11. Психология и психоанализ рекламы. (Личностно-ориентированный подход). – Самара: БахраХ-М, 2001. – 752 с.

12. Шуванов В.И. Психология рекламы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 315 с.

 

Інформаційні ресурси

1.Електронна хрестоматія до курсу:

­ Адамьянц Т.С. Социальная коммуникация. – М.: ИС РАН, 2005. – 158 с.

­ Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. ‑ СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.

­ Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. – СПб.: Издательско-торговый дом «СКИФИЯ», 2008. – 280 с.

­ Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массовыми психическими процессами посредством психоаналитических методик. – СПб.: Издательско-торговый дом «СКИФИЯ», 2008. – 248 с.

­ Зуляр Ю.А.Массовые коммуникации в рекламе: Учебник для вузов / Ю.А. Зуляр. – Иркутск: Оттиск, 2006. – 405 с.

­ Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М.: ЭКСМО, 2006. – 864 с.

­ Манипуляции сознанием.

­ Ольшанский Д.В. Психология масс. - СПб: Питер, 2001. – 368 с.

­ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.

­ Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. ‑ М.: "Рефл-бук", К.:"Ваклер", 2003. – 656 с.

­ Психология массовой коммуникации: коммуникатор, аудитория, сообщение, каналы, эффекты и эффективность: хрестоматія / составитель В.П.Васильева; под. ред. К.В.Киуру. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 265 с.

­ Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. / Р. Харрис. – СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. – 448 с.

­ Хевеши М.А. Толпа, массы, политика: Историко-философский очерк. – М., 2001.

­ Шуванов В.И. Психология рекламы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 315 с.

2. psylist.net

3. www.koob.ru/

4. http://psylib.kiev.ua/

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.