Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ФОРМИ І ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТОПОГРАФІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

для студентів І курсу геологічного факультету напряму 6.040103 – Геологія, спеціалізацій "геохімія і мінералогія" та "гідрогеологія"

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 19

від „07” червня 2007 р.

Зав. кафедри

 

_______________ Молочко А.М.

Декан географічного факультету

 

_______________ Олійник Я.Б.

 

 

КИЇВ – 2007


Робоча навчальна програма з дисципліни «Топографія»

Укладач проф. Молочко Анатолій Миколайович

 

Лектор: проф.. Молочко А.М.

Викладачі: ас. Тарапатов М.М.

 

 

Погоджено

з наково-методичною комісією

«___»_________________200__ р.

____________________________


ПЕРЕДМОВА

«Топографія» є нормативною дисципліною в структурно-логічній схемі освітньо-професійної підготовки фахівців з напряму підготовки 6.040103-геологія і її орієнтовано на засвоєння методів вивчення земної поверхні в геометричному відношенні. Вона вивчається на 1 курсі в першому семестрі.

Мета навчальної дисципліни - дати студентам базові знання з теорії розробки та удосконалення методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних задач, а також сформувати належні практичні навички.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами створення топографічних карт та планів;

- навчити правильно застосовувати методичний інструментарій використання топографічних карт для вирішення наукових та практичних задач;

- виробити навички роботи з приладами, які застосовуються для створення топографічних карт та планів;

- сформувати вміння застосовувати системний підхід при вивченні основних теоретичних положень курсу.

Об'єкт навчальної дисципліни - земна поверхня з системою геометрії її елементів, їхнє просторове розміщення, властивості та взаємозв'язки.

Предмет - топографічне вивчення земної поверхні за допомогою топографічної зйомки як комплексу вимірювальних, обчислювальних, графічних та інших видів робіт.

Топографія і геодезія розвиваються в тісному зв'язку з такими науками як: географія, картографія, геологія, ґрунтознавство, математика, фізика, оптика, радіофізика та ін.

Система контролю з даної дисципліни включає: поточний, модульний та підсумковий контроль. Підсумковий контроль вивчення нормативної дисципліни "Топографія" відповідно до навчального плану передбачає наступні форми – екзамен. Оцінювання знань, умінь і практичних навичок студентів на іспиті здійснюється за 100-бальною системою (60 балів в навчальному семестрі та 40 балів на підсумковому контролі) з наступним переведенням її в традиційну оцінку для фіксації у звітних документах за відповідною шкалою, що подана в наступному розділі.

Складання іспиту проводиться за матеріалом, що вивчався на протязі навчального семестру. До іспиту можуть бути допущені студенти, що повністю виконали навчальний план: здали з позитивною оцінкою практичні роботи, отримали позитивні оцінки за дві модульні контрольні роботи.

ФОРМИ І ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Формами контролю знань та умінь студентів є: практичні роботи; модульні контрольні роботи; письмові самостійні роботи.

Види поточного контролю знань та умінь студентів, їх кількість та рейтингові бали представлені в табл.1.


Таблиця 1. Види контролю знань та умінь студентів

 

  Вид контролю Кількість Бали за один вид контролю
    1 семестр  
  Практична робота 3-5
  Модульна контрольна робота 3-5
  Письмова самостійна робота   3-5

 

За кожну зараховану практичну, модульну та самостійну роботу студент одержує З, 4 або 5 балів, за відвідування занять - від 1 до 5 балів (за кожен семестр). Загальна кількість балів за поточний контроль розраховується за формулою:

Р = пр -п + мк• п + ср• п + в ,

де Р - рейтинговий бал;

пр - кількість практичних робіт в навчальному семестрі;

мк - кількість модульних контрольних робіт в семестрі;

ср - кількість самостійних;

в - відвідування занять

п - рейтинговий бал за кожен вид контролю.

За цією формулою студент максимально може отримати за семестр 60 балів (45 за практичні роботи, 10 - за 2 модульні контрольні роботи, 5 - за відвідування занять).

Підсумковий контроль у формі іспиту передбачає одержання від 0 до 40 балів і складається з двох компонентів:

- оцінки за знання теорії

- оцінки за практичну частину іспиту.

Фіксація набраного рейтингу у вигляді оцінок у відповідних документах (заліково-екзаменаційних відомостях та залікових книжках) здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням її в традиційну оцінку, табл. 2.. До форми підсумкового контролю (іспиту) допускаються студенти з набраним мінімумом - 30 балів. Студенти, що набрали менше 30 балів не допускаються до підсумкового контролю та потребують повторного вивчення дисципліни.

Таблиця 2.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.