Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання, які виносяться на іспит

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Предмет курсу. Визначення топографії та геодезії. Їх зв’язок з іншими науками.

2. Пряма геодезична задача та її сутність.

3. Обернена геодезична задача та її сутність.

4. Теодолітні ходи та їх види. Порядок виправлення виміряних горизонтальних кутів.

5. Визначення топографічної карти. Топографічний план. Відмінність топографічних карт від топографічних планів.

6. Вимірювання горизонтальних кутів. Журнал вимірювання горизонтальних кутів та порядок його заповнення.

7. Картографічні умовні знаки для зображення елементів ситуації і рельєфу земної поверхні та їх класифікація.

8. Обчислення похибок при проведенні геометричного нівелювання.

9. Способи визначення площ за топографічними картами.

10. Методика виконання геометричного нівелювання. Журнал геометричного нівелювання та порядок його ведення

11. Поняття про фігуру та розміри Землі.

12. Сутність поняття та основні методи нівелювання.

13. Порядок обчислення координат точок теодолітного ходу.

14. Поняття про масштаб топографічних карт. Масштабний ряд вітчизняних топографічних карт та планів.

15. Сутність, прилади та приладдя геометричного нівелювання.

16. Масштаб топографічних карт та його форми. Вимірювання відстаней за топографічними картами за допомогою лінійного та поперечного масштабів.

17. Лінійний та поперечний масштаби. Точність масштабу.

18. Сутність та методика проведення тригонометричного нівелювання.

19. Особливості оформлення топографічних карт та планів.

20. Вимірювання довжини лінії на місцевості. Прилади для лінійних вимірювань.

21. Зображення рельєфу на топографічних картах.

22. Кути орієнтування та зв’язок між ними.

23. Позамасштабні умовні знаки. Зображення об’єктів на топографічних картах позамасштабними умовними знаками.

24. Пряма геодезична задача та її сутність.

25. Геодезична основа та картографічні проекції топографічних карт та планів різних масштабів.

26. Площинні умовні знаки. Зображення об’єктів за допомогою площинних умовних знаків.

27. Визначення загальної абсолютної та відносної лінійної похибки теодолітного полігону.

28. Поняття про повноту, достовірність та точність топографічних карт.

29. Лінійні умовні знаки. Зображення об’єктів за допомогою лінійних умовних знаків.

30. Вимірювання горизонтальних кутів. Журнал вимірювання горизонтальних кутів та порядок його заповнення.

31. Планова геодезична мережа та методи її створення.

32. Кути орієнтування. Визначення кутів орієнтування.

33. Методика вимірювання довжин ліній за допомогою землемірної стрічки.

34. Сутність окомірної зйомки.

35. Полярні координати та їх відмінність від географічних та прямокутних координат. Зв’язок плоскої прямокутної та полярної систем координат.

36. Система прямокутних координат. Визначення прямокутних координат за топографічною картою.

37. Тахеометрична зйомка: сутність, прилади, геодезичне обґрунтування.

38. Головне завдання та способи топографічної зйомки місцевості.

39. Класифікація теодолітів.

40. Розграфлення та номенклатура топографічних карт та планів.

41. Система географічних координат та її застосування. Визначення географічних координат за топографічною картою.

42. Будова теодоліта Т 30.

43. Координати, система координат: сутність понять. Визначення географічних та прямокутних координат за топографічною картою.

44. Тахеометрична зйомка: сутність, виконання, камеральні роботи. Журнал тахеометричної зйомки.

45. Принцип вимірювання горизонтальних кутів та прилад для їх вимірювання.

46. Поняття про масштаб топографічних карт. Масштабний ряд вітчизняних топографічних карт та планів.

47. Головні принципи утворення номенклатури топографічних карт.

48. Мензульна зйомка: сутність, зйомка ситуації та рельєфу.

49. Послідовність побудови профілю за топографічною картою.

50. Журнал вимірювання довжин ліній. Точність результатів вимірювання.

51. Визначення кількісних характеристик рельєфу за топографічною картою. Абсолютна та відносна висота та точність їх визначення.

52. Принцип вимірювання довжин ліній за допомогою світло- та радіовіддалемірів.

53. Методика виконання геометричного нівелювання. Журнал геометричного нівелювання та порядок його ведення.

54. Журнал вимірювання довжин ліній. Точність результатів вимірювання.

55. Кути орієнтування

56. Порядок вимірювання горизонтальних кутів. Журнал вимірювання горизонтальних кутів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Баканова В. В. Геодезия. - М., 1980. - 227 с

2. Геодезия. Топографические съемки / Ю.К. Неумывакин, Е.И. Халугин, П.Н. Кузнецов, А.В. Бойко. -М.: Недра, 1991. -316 с.

3. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. - М., 1974. - 359 с.

4. Пастух В.В., Виноградов Г.Ф. Основи топографії: Підручник. - К.: ВЦ "Київський університет", 2000. - 372 с.

5. Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок, В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін. / За ред. А.П. Божок. - К.: Вища школа, 1995. - 275 с

6. Топография с основами геодезии: Учебн. для студ. географ, спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, С.А. Евтифеев и др.; Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. - М.: Высш. шк., 1986.-304 с.

7. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты / Под ред. Е.И. Халугина. -М: Недра, 1992.-419 с.

Додаткова

8. Бондаренко Е.Л., Остроух В.І., Шевченко В. О. Топографія з основами геодезії / Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів географічного факультету. - Вінниця: ДП "ДКФ", 2004. - 48 с

9. Геодезія. Терміни та визначення. ДСТУ 2393-94. - К.: Держстандарт України, 1994.

10. Картографія. Терміни та визначення. ДСТУ 2757-94. - К.: Держстандарт України, 1994.-96 с.

11. Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. В 2-х частинах. - Ч. 1. - Вінниця: Антекс, 2000. - 408 с

12. Топографо-геодезична та картографічна діяльність: Законодавчі та нормативні акти. В 2-х частинах. - Ч. 2. - Вінниця: Антекс, 2002. - 656 с

Програма затверджена на засіданні кафедри геодезії та картографії географічного факультету.

Автор: Молочко А.М.проф. ____________________

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.