Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перепишіть речення, поставте розділові знаки, накресліть схему.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І зненацька ти помічаєш безліч кольорів які за всі ці похмурі дні непомітно надбала природа щоб тепер дивуючи вразити в саме серце.

Установіть відповідність між реченням та видом ускладнення речення.

А. Старий ніякої роботи зараз не визнає, окрім пасіки. 1. Відокремлена обставина.

Б. Усяка пташечка, радіючи, співає. 2. Відокремлене означення.

В. Невідомий нікому, сідаю на лавку, слухаю й дивлюся. 3. Відокремлений додаток.

 

3. Запишіть числівники в родовому відмінку:

Сто сімдесят три, шість тисяч вісімсот п’ятдесят дев’ять.

 

Р. ІV. Просвітник та ерудит

В історії лю(ц...,т...,д...)с...кої ц(і,и)в(и,і)л(и,і)зації не/ле(х,г)ко ві(т,д)найти народ под(о,і)б- ний нашому який маюч(і,и) тис...яч(е,о)/літ...ню традицію д(и,е)ржаво/твор(и,е)(н,н...н)я (с,з)багативши в(и,е)ршини лю(т,ц,д)...с...кого поступ(а,у) само/бут...н(ьо,йо)ю кул...турою протягом столі(т...т,т)... о/піс...ля був по/збавл(и,е)(нн,н)ий права знати правду про себе. Так са- мо не/ле(х,г)ко ві(т,д)найти аналоги і з мовою якій/би випало пройти такий т(и,е)рнистий шлях що судив...ся мові народ(а,у) (У,у)країн...с...кого з/окрема друкова(нн,н)ому слову. У/продовж віків його м(и,е)тодич...но й жорстоко витіс... няли з д(и,е)ржавних і грома(т,ц,д)...с...ких інст(і,и)туцій зі школи й науки церкви й пис...мен(ц,с)тва на(т,д) ним с...міял(е,и)ся і знущал(е,и)ся по/всюдно забороняли.

У (Д,д)обу (Д,д)уховного й (Н,н)ац(и,і)онал...ного (В,в)ід/(Р,р)одж(и,е)(н,н...н)я ми ма(ї,є)мо змогу не/уп(и,е)редж(и,е)(нн,н)о й ро(с,з)важл(е,и)во по/мірку­вати на(т,д) багат...ма сторінками нашої драматич...ної історії.

Серед постат(ів,ей) що пройшли ва(ш,ж)кі випробува(н,н...н)я долі та свій талант ві(т,д)давали на вівтар... боро(д,т)...би за (с,з)добу(т,т...т)я д(и,е)ржавнос...ті є ім...я (І,і)вана (0,о)гієн- к(о,а).

Сучас...ники називали його людиною енциклоп(и,е)дич...них зна(нн,н)... праці й обов...яз- к(а,у). І це не/ви­падково. Адже свій пр(и,е)родже(нн,н)ий хист ученого п(и,е)дагога д(и,е)ржавного грома(ц,д,т)...с...кого ц(и,е)рковного і кул...турного діяча він однаковою мірою успішно застосовував як мово/знав(и,е)ц... та літ(и,е)ратуро/знав(и,е)ц... р(и,е)дактор та видавец... п(и, е)р(и,е)кладач і поет ректор і міністр право/славний м(и,е)тро/полит та історик (У,у)країн...с...кої (Ц,ц)еркви.

Ва(ш,ж)ко (с,з)казати в якій із назва(нн,н)их сфер діял...нос...ті (І,і)ван (0,о)гієнко залишив най/помітніший с...лід. Одне б(и,е)(з,зз)ап(и,е)речне він чес...но і с/повна служив (У,у)країн... с..кій (С,с)праві до оста(н,нн)іх д...нів свого довгого й ва(ш,ж)кого жи(т,тт)я не/полишав (с,з)подвижн(е,и)ц...кої діял...нос...ті на ниві (В,в)ід/ (Р,р)одж(и,е)(н,н...н)я (Н,н)ації. Бібліо/графія наукових публіц(і,и)стич...них та художніх прац... ученого за не/повними да(нн,н)ими складає по/над тисяч(а,у) одиниц... .

За М. Тимошиком


ВАРІАНТ 31

Б. І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента (4 бали).

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

Бе(з,с)болісний; ро(з,с)повідь; ві(д, т)крутити; (з,с)фокусувати.

2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

М…ята, сузір…я, пів…яблука, мавп…ячий.

 

3. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак:

Невіст…ці, піс…ня, кринич…ці, дон…чин.

 

4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

Гр…мить, м…даль, л…мон, ш…піти.

5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення:

Швидкі(стн, сн)ий, уле(стл, сл)ивий, хва(стл, сл)ивий, контра(стн, сн)ий.

6. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими:

Поема (С, с)он;річка (Ж,ж)овті (В,в)оди; (В,в)олинська область; роман (Ч, ч)орна рада.

7. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи букви:

Ві(д)аль, вироще(н)ий, спросо(н)я, ніжніс(т)ю.

 

8. Перепишіть прислівники, розкриваючи дужки:

(Все)одно, віч(на)віч, ось(ось), (на)щастя.

 

В. ІІ. Завдання 1-8 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 0,5 бала.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.