Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОЇ ПРЕСИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВСТУП

Людина – індивід, який постійно потребує спілкування, який здійюснює обмін інформацією кожного дня. Здебільшого цю інформацію людина отримує із джерел телебачення, радіомовлення та преси. Періодичні друковані видання завжди активно взаємодіють із довкіллям: з'являються нові, зникають старі або змінюють свою концепцію чи спрямованість. Особливо добре простежується в жіночих газетах і журналах.

Сьогодні обсяг жіночої преси досить великий, розмаїття видань дає змогу обирати на власний смак, що довподоби.

Журналістика має основні форми діяльності. Класичний розподіл на газетну радійну, телевізійну та інтернет журналістику дає змогу споживачеві обрати той канал та вид журналістики, який забезпечує його смаки.

Глянцеві журнали розподіляють на багато різновидів: спеціалізовані журнали, для жінок, для чоловіків, дитяі журнали та інші.

Преса для жінок займає більшу частину серед усіх журналів на ринку преси. Глянцевий журнал – це енциклопедія гламурного життя, це різномаїття статтей, які інформують читачів на будь-які теми.

Сьогодні в Україні існує багато елітарних видань, преса для широкого жіночого загалу, які виконують більше розважальну функцію, ніж інформаційну, а також часописи громадських жіночих організацій, що формують зрілу громадянську позицію, активно захищають права та інтереси жінок. Інформаційне наповнення жіночих журналів є малодослідженою темою, варто дослідити і проаналізувати особливості сучасного стану жіночої преса в Україні, тому тема є і акутальною.

Мета роботи: простежити особливості, тематику жіночих журналів, дослідти значення та зміст.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

- розглянути теоретичні передумови розвитку жіночої преси;

- дослідити проблематику, яку висвітлюють сучасні видання для жінок;

- виявити складові, які формують інформаційне наповнення жіночих журналів;

- визначити шляхи підвищення якості та ефективності публікацій у жіночих виданнях;

- порівняти інформаційне наповнення жіночих журналів в Україні.

Об'єктом дослідження є матеріали журналів “Ліза”, “Наталі”, “Cosmopоlitan” (період вересень 2013 р. по березень 2015 р.)

Предметом дослідження є спицифіка інформаційного наповнення жіночих журналів в Україні.

У ході дослідження застосувалися такі методи: аналізу й синтезу під час вироблення наукової концепції, порівняльний, діалектичний, типологічний та компаративістський під час аналізу практичного матеріалу.

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, розвідки і статті вітчизняних і зарубіжних дослідників з теми розвитку, історіографії та особливостей жіночої преси серед яких Л. Бурчанська,

Ю. Гусева, О. Залізнякова, В. Передирій, Н. Сидоренко.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є спробою визначити, виокремити й детально проаналізувати інформаційне наповнення жіночих журналів, з’ясувати їх тематичне багатство, оскільки, не досить повно та широко досліджена тема інформаціного наповнення жіночих журналів, викорастати власне соціологічне дослідження.

Практичне значення одержаних результатів Матеріали дипломної роботи можуть бути використані при написанні наукових праць студентів-журналістів, у спецкурсах.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Обсяг основної роботи – сторінок. Список використаних джерел включає 51 найменувань (викладених на 4 сторінках).

 

 

РОЗДІЛ 1

СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОЇ ПРЕСИ

Масова поява та діяльність сучасних медіа для жінок в Україні припадає на 1990-ті рр. внаслідок політичних та соціальних змін в суспільстві з другої половини 1980-х рр. Руйнування тоталітарної системи сприяло до публічного обговорення проблем статусу жінок. Жіноча тематика поступово почала виходити за рамки наукового, публіцистичного й інших аспектів і почала формуватись, як самостійний “жіночий” комплекс соціальних, культурних передумов. Однак у радянській журналістиці, видання, призначені жінкам, займали невелике місце. Наприкінці 80-х рр. у СРСР виходило всього два десятка видань.

Згодом роль жінки в суспільстві помітно змінюється, відбувається процес виявлення прихованих жіноцтвом творчих та ділових здібностей, закладено початок руйнування стандартного мислення, зокрема й у жіночому світі.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.