Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Основні професійно-педагогічні вміння і здібності керівника гуртка з декоративно-прикладної творчості учнів.Психологічний аналіз показав, що велику кількість педагогічних дій формує порівняно невеликий перелік основних вмінь, які реалізуються в педагогічній практиці. До них відносять: конструктивні, організаційні, комунікативні, пізнавальні (гностичні), техніко-технологічні і т.д.

Конструктивні вміння виконують орієнтовні функції, вони ніби випереджують практичні дії керівника гуртка з декоративно-прикладної творчості учнів.. Призначення їх – побудова образу кінцевого результату діяльності і складання плану дій з досягнення поставленої мети.

Це вміння з планування:

1) змісту майбутньої діяльності (уроків, позакласних заходів);

2) системи і послідовності власних дій;

3) системи і послідовності дій учнів.

Організаційні вміння виконують особливу роль у роботі керівника. Вони дозволяють йому організовувати свою діяльність і поведінку; діяльність і поведінку учнів; впевнено і вільно оперувати навчальним матеріалом; володіти методикою навчання визначеному матеріалу; демонструвати знання індивідуальних особливостей учнів; демонструвати знання психології засвоєння цього предмету учнями; ефективно використовувати традиційну технологію навчання і застосовувати новітні методи і прийоми навчання.

В найпростішому вигляді це вміння: а) задавати роботу, розпоряджатися; б) здійснювати контроль за виконанням справи; в) підводити підсумки і оцінювати їх. Ці вміння виконують виконавчі, коректувальні і частково заключні функції.

Комунікативні вміння – це вміння спілкуватися, обмінюватися інформацією і на цій основі налагоджувати педагогічно доцільні стосунки з учасниками педагогічного процесу. Для їх засвоєння необхідно навчитися: І − сприйманню і розумінню другої людини, але разом з тим і вмінню „подавати себе”, самовиявлятися; ІІ − вмінню наближати точки зору − свою і співрозмовника, викликати „зчеплення спілкування” (за К.С. Станіславським); ІІІ − вмінню керувати спілкуванням, вносити в нього необхідні корективи.

В педагогічному спілкуванні однаково важливі як здібність розуміти іншу людину, так і здібність до самовиявлення. Тому ці вміння необхідно постійно розвивати і самовдосконалювати. І перш за все необхідна відповідна теоретична обізнаність, а далі − індивідуальна практика і особистий досвід.

Пізнавальні (гностичні, аналітичні) вміння − дають можливість вчителю аналізувати особисту діяльність і діяльність учнів, спостерігати й аналізувати зміни в поведінці і навчанні учнів. Ці вміння дозволяють вчителю чітко формулювати цілі діяльності; в розв’язуванні педагогічних завдань бачити і усвідомлювати головне і другорядне; вибирати засоби, які є найефективнішими для досягнення поставленої мети; формувати в учнів цілеспрямовані, вольові дії; своєчасно і доцільно коректувати, спрямовувати і оцінювати діяльність учнів, йдучи до поставленої мети.

Обов’язковою умовою формування цих вмінь є достатній розвиток сприйняття, уваги, мислення, уявлення і пам’яті. А це означає, що пізнавальні вміння утворюють загально інтелектуальну основу професійної праці вчителя. Для цього необхідне розумове самовиховання.

Техніко-технологічні вміння дозволяють вчителю готувати учнів до роботи з технікою із застосуванням різноманітних технологій: пізнавати їх, використовувати в побуті, виробництві, ремонтувати, вдосконалювати, конструювати і моделювати нові зразки техніки та технологій і т.п. Для цього вчителю необхідні технічна і технологічна культура.

Педагогічна діяльність вчителя трудового навчання включає дев’ять напрямів: інформаційний; мобілізаційно-орієнтовний; розвивальний; комунікативний; організаторський; конструкторський; дослідницький; техніко-технологічний; підприємницький, в яких реалізуються його вміння і здібності, розглянуті вище.

Інформаційна діяльність, в узагальненому вигляді, включає сприйняття, засвоєння й передачу будь-яких відомостей (інформації). Однією з найважливіших якостей вчителя є володіння усним мовленням як основним засобом передачі інформації в навчальному процесі. Незалежно від забезпечення друкованими завданнями, картками, методичними вказівками, наявності комп’ютерних контрольно-навчальних програм роль живого слова вчителя у спілкуванні з учнями неможливо переоцінити.

Вчителю необхідне вільне володіння навчальним матеріалом: теорією предмету й практичних робіт, приладами, устаткуванням тощо; застосування й використання аудіовізуальних засобів навчання; знання необхідних джерел інформації й уміння ними користуватися; забезпечення зворотного зв’язку в процесі завчання праці (контроль, оцінка, коректування, закріплення знань і вмінь).

Мобілізаційно-орієнтовна діяльність − формування в учнів суспільно-значимих мотивів навчально-трудової діяльності, інтересу до неї, прагнення до професійного самовизначення.

Залучення знань і особистого досвіду учнів для розвитку в них пізнавальної самодіяльності й трудової активності. Навчання школярів наукової організації й культури праці. Виховання в учнів сумлінного ставлення до суспільно корисної праці, дбайливого й раціонального використання матеріалів, інструментів і устаткування, особистої й колективної відповідальності за виконання трудових завдань.

Розвивальна діяльність − пробудження й стимулювання в учнів інтересу до навчальної праці, трудової діяльності. Розвиток пізнавально-творчої й трудової активності школярів, технічного мислення, розширення й поглиблення їхнього політехнічного світогляду. Використання між предметних зв’язків у теорії й практиці трудового навчання.

Комунікативна діяльність − психологічна підготовка учнів до роботи з урахуванням мети заняття й особливостей групи (значення нового матеріалу, проблемні ситуації, постановка завдань тощо). Створення умов для реалізації навчальних і виховних можливостей матеріалу (пояснення, показ, застосування). Забезпечення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях. Диференційований і індивідуальний підхід до навчання. Оцінка засвоєння знань і вмінь тих, кого навчають, із врахуванням її виховного значення. Швидкість і правильність орієнтації в проблемних ситуаціях. Організація ділових контактів і спільної діяльності з родиною, виробничими колективами, громадськістю.

Організаторська діяльність − включення учнів у різні види навчально-трудової діяльності, організація позакласних заходів щодо науково-технічної творчості й сільськогосподарського дослідництва. Визначення структури занять з урахуванням часу на кожну частину. Забезпечення контролю за поточним засвоєнням знань і вмінь. Організація колективної, групової й індивідуальної учбово-трудової діяльності, кого навчають, поєднання цих форм. Інструктаж учнів з виконання практичної роботи на початку й у ході заняття. Організація й проведення заключної частини заняття, підведення підсумків, оцінка й коментування робіт, постановка завдань наступного заняття, прибирання робочих місць і майстерні в цілому. Здійснення систематичної роботи із профорієнтації, особливо профпросвіти. Організація елементів самоврядування (бригадир, ланковий, санітар тощо).

Конструктивна діяльність − визначення мети занять відповідно до загальних педагогічних цілей трудової підготовки в школі. Відбір навчального матеріалу, що передбачає розвиток і формування системи техніко-технологічних знань і трудових умінь. Підбір об’єктів праці у світлі цілей і завдань занять, їх навчальної і практичної спрямованості, суспільно корисної значимості. Коректування зразкових перспективних, тематичних планів занять із врахуванням рівня підготовленості учнів, матеріально-технічного забезпечення майстерень. Планування вчителем самоосвітньої роботи для підвищення якості навчання й виховання школярів.

Прогнозування результативності можливих форм і методів навчання, аудіовізуальних засобів, передбачення можливих труднощів у навчально-виховній роботі. Планування розвитку навчально-матеріальної бази з предмету відповідно до поставлених цілей навчання й виховання.

Дослідницька діяльність − вивчення навчально-програмної документації, що визначає мету трудового навчання й виховання. Вивчення системи методів, форм і засобів трудового навчання й виховання, дослідження можливості їхнього застосування в конкретному навчально-виховному процесі. Дослідження інформації про розвиток технологій промисловості, сільського господарства й використання зібраних відомостей у начально-виховному процесі. Вивчення початкового рівня готовності групи й кожного учня окремо до занять (рівень знань, умінь, навичок). Визначення успішності трудового навчання й виховання (динаміка рівнів навченості й вихованості, у порівнянні з початковим). Оцінка, аналіз і прогнозування вдосконалення своєї педагогічної (навчально-виховної) діяльності. Вивчення та реалізація передового педагогічного й технологічного досвіду в роботі. Придбання нових спеціальних знань і вмінь шляхом самоосвіти. Проведення дослідницької роботи з урахуванням вимог до її постановки.

Техніко-технологічна діяльність − освоєння навчально-матеріальної бази трудового навчання (інструментів, пристосувань, верстатів, стендів та ін. устаткування), експлуатація, налагодження, регулювання, нескладний ремонт. Виконання й використання необхідних схем, ескізів, графіків, креслень, розрахунків тощо. Ручна й механічна обробка матеріалів, складання виробів з них. Конструювання й моделювання. Техніко-економічна оцінка результатів трудової діяльності учнів. Систематичне відновлення й поповнення науково-технічних знань. Розширення й закріплення своєї загальнотрудової підготовки.

Підприємницька діяльність − підбір об’єктів праці з урахуванням ринкового попиту. Закупівля матеріалів і устаткування. Реклама. Визначення вартості й ціни виробів. Реалізація готової продукції. Матеріальна зацікавленість учнів.

Розглянуті напрями діяльності вчителя трудового навчання визначають зміст його підготовки.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.