Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Як складова системи управління банком

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Перелік завдан ь облікової політики банку

 

Як складова системи методології бухгалтерського обліку в банку

Як складова системи управління банком

забезпечує використання загальновстановлених методів , принципів , дозволяє визначити альтернативу при виборі методів , принцип.......demo

правил та процедур ведення обліку правил та процедур ведення обліку

забезпечує відображення активів , зобов’язань , капіталу , доходів та забезпечує варіантність формування інформації про стан актив........demo

витрат банку за єдиними методиками пасивів , капіталу , доходів та витра...demo

забезпечує використання о блікової політики як єдиної

забезпечує порівнюваність інформації для цілей аналізу та

методологічної основи при формуванні облікової політики банку

виявлення факторів впливу на результат діяльності , що сприяє

всіма його філіями та безбалансовими відділеннями

виявленню негативних явищ і пошуку внутрішніх резервів

забезпечує вибір оптимальної організаційної моделі побудови облі ку створює систему оцінки діяльності окремих .......demo

підрозділів та бізнес-центрів банку

забезпечує використання о блікової політики як єдиної

забезпечує виконання контрольних процедур банку , виконання

методологічної основи для цілей фінансового , податкового ,

бізнес-планів , бюджетів , в тому числі і на рівні структурних

управлінського обліку

підрозділів

забезпечує застосування єдиних правил виконання технічних забезпечує якість розробки стратегічних та поточ......demo

процедур діяльності


 

 

Продовження додатку Б

Продовженя таблиці Б .1

забезпечує використання єдиної методології при управлінні холдинговою групою компаній забезпечує виконання податкового планування
забезпечує достовірне формування об’єкта оподаткування забезпечує оптимізацію податкових зобов'язань
забезпечує якість контролю за відображенням фактів господарського життя в обліку забезпечує якість управлінських рішень щодо досягнення оперативності і гнучкості систем бухгалтерського обліку при зміні умов діяльності
забезпечує підвищення ефективності та фінансової стабільності діяльності через удосконалення облікових процедур забезпечує підвищення ефективності та фінансової стабільності діяльності через удосконалення процесів аналізу, планування та прийняття виважених управлінських рішень

 

 

ДОДАТОК В

 

 

Таблиця В.1 – Балансові дані ПАТ «Альфа-банк » за період з 01....demo

по 01.01.2010 рр.1), тис. грн .

Рядок Назва статті Примітки
 

 

 

Продовження таблиці В .1

Інші зобов’язання 62 601 391 853 28 062
Субординований борг 592 595 362 637 2 058 896

 

Усього зобов’язань   28 998 13 502 25 818

 

 

ДОДАТОК Г

 

 

Таблиця Г.1 – Дані про фінансові результати ПАТ «Альфа-банк » за

період з 01.01.2007 по 01.01.2010 рр.1), тис. грн .

Рядок Назва статті Примітки
Чистий процентний дохід   1 264 707 507 554 2 418 485
1.1 Процентний дохід 3 031 549 1 158 651 5 500 747

 

1.2 Процентні витрати -1 766 842 -651 097 -3 082 262
Комісійний дохід 622 982 299 180 440 299
Комісійні витрати -53 967 -9 482 -129 761
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах   10 390 -12 848
Результат від торгівлі іноземною валютою   -28 462 56 835 489 736
Результат від переоцінки іноземної валюти   767 873 -12 865 161 566
Резерв під заборгованість за кредитами   -1 595 127 -346 508 -2 907 012
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж   -47 251 -19 -43 700
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж   -2 032 -1 746 -5 180
Банківські резерви на покриття ризиків і втрат   38 107 -37 400 -7 740
Інші операційні доходи 153 071 35 718 148 146
Адміністративні та інші операційні витрати -928 160 -415 838 -1 558 621

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування   202 131 75 442 -1 012 620
Витрати на податок на прибуток -40 780 -31 395 93 257
Прибуток/(збиток) після оподаткування   161 351 44 047 -919 363
Чистий прибуток/(збиток)   161 351 44 047 -919 363

 

 

1)За даними ПАТ

«Альфа-банк » ( Фінансові звіти // www.alfabank.com.ua)


 

ДОДАТОК Д

 

 

Таблиця Д. 1 – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Альфа-банк » за період з 01.01.2008 по 01.0......demo

Пасиви На 01.01.2008 питома сума, вага, тис. % грн. На 01.01.2009 питома сума, вага, тис. % грн. На 01.01.2010 питома сума, вага, тис. % грн. Абсолютний приріст, тис. грн.. в порівнянні з попереднім роком за період аналізу нана 01.01.200901.01.2010 Темп росту, % в порівнянні з попереднім роком за період аналізу нана 01.01.200901.01.2010
1.Зобов'язання 13 502 89,65 28 998 89,75 25 818 91,71 15 496 087 -3 179 962 12 316 214,77 89,03 191,22
2. Власний капітал 1 559 10,35 3 310 10,25 2 334 8,29 1 751 837 -976 404 212,36 70,51 149,74
Усього пасивів 15 061 100,00 32 309 100,00 28 152 100,00 17 247 924 -4 156 366 13 091 214,52 87,14 186,92

 

Таблиця Д. 2 – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Альфа-банк » за період з 01.01.2008 по 01.......demo

Власний капітал На 01.01.2008 питома сума, вага, тис. % грн. На 01.01.2009 питома сума, вага, тис. % грн. На 01.01.2010 питома сума, вага, тис. % грн. Абсолютний приріст, тис. грн. в порівнянні з попереднім рокомза період на аналізу на 01.01.200901.01.2010 Темп росту, % в порівнянні з попереднім рокомза період нана аналізу 01.01.200901.01.2010
1. Статутний капітал 1 370 87,87 2 976 89,90 2 976 127,50 1 606 565 1 606 217,27 100,00 217,27
2. Резерви та інші фонди банку 145 076 9,30 173 044 5,23 11,88 27 968 104 310 119,28 160,28 191,18

 

3.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 0,00 0,00 161 351 4,87 -919 -39,38 161 351,00 -1 080 714 -919 363,00 - -569,79 -

 

Усього власного капіталу 1 559 100,00 3 310 2 334 1 751 837 -976 404 212,36 70,51 149,74

 

Продовження додатку Д

Таблиця Д. 3 – Динаміка та структура зобов’язань ПАТ «Альфа-банк » за період з 01.01.2008 по 01.0......demo

Зобов'язання На 01.01.2008 сума, тис.питома грн.вага, % На 01.01.2009 сума,питома тис. грн.вага, % На 01.01.2010 сума,питома тис. грн.вага, % Абсолютний приріст, тис. грн. в порівнянні з попереднім рокомза період на аналізу на 01.01.200901.01.2010 Темп росту, % в порівнянні з попереднім рокомза період нана аналізу 01.01.200901.01.2010
1. Кошти банків 6 345 890 47,00 7 532 632 25,98 7 551 164 29,25 1 186 742 18 532 1 205 118,70 100,25 118,99
                         

 

2. Кошти клієнтів 5 245 943 38,85 12 870 44,38 7 420 927 28,74 7 624 748 -5 449 764 2 174 245,35 57,66 141,46

 

3. Боргові цінні папери емітовані банком 963 790 7,14 389 730 1,34 1 561 0,01 -574 060 -388 169 -962 40,44 0,40 0,16
4. Інші залучені кошти 0,00 7 204 173 24,84 6 790 391 26,30 7 204 173 -413 782 6 790 0,00 94,26 0,00

 

5. Зобовязання щодо поточного податку на прибуток 0,00 3 258 0,01 0,00 3 258 -3 258 0,00 0,00 0,00
6. Відстрочені податкові зобов'язання 41 169 0,30 42 932 0,15 19 790 0,08 1 763 -23 142 -21 379 104,28 46,10 48,07
7. Резерви за зобов’язаннями 41 169 0,30 11 373 0,04 18 343 0,07 -29 796 6 970 -22 826 27,63 161,29 44,56
8. Інші фінансові зобов’язання 0,00 288 172 0,99 1 929 061 7,47 288 172 1 640 889 1 929 0,00 669,41 0,00

 

Продовження додатку Д

Продовженя таблиці Д .3

9. Інші зобов’язання 776 684 5,75 62 601 0,22 28 062 0,11 -714 083 -34 539 -748 8,06 44,83 3,61
10. Субординований борг 0,00 592 595 2,04 2 058 896 7,97 592 595 1 466 301 2 058 0,00 347,44 0,00
Усього зобов’язань 13 502 070 100,00 28 998 100,00 25 818 195 100,00 15 496 087 -3 179 962 12 316 214,77 89,03 191,22

 


 

Продовження додатку Д

Таблиця Д.4 – Динаміка та структура активів ПАТ «Альфа-банк » за період з 01.01.2008 по 01.0......demo

Активи На 01.01.2008 питома сума, тис. вага, грн. % На 01.01.2009 питома сума, вага, тис. грн. % На 01.01.2010 питома сума, вага, тис. грн. % Абсолютний приріст, тис. грн. в порівнянні з попереднім рокомза період на аналізу на 01.01.200901.01.2010 Темп росту, % в порівнянні з попереднім рокомза період нана аналізу 01.01.200901.01.2010
1. Грошові кошти та їх еквіваленти 731 676 4,86 2 489 298 7,70 3 391 626 12,05 1 757 622 902 328 2 659 340,22 136,25 463,54
                         

 

2.Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю визнанням результату переоцінки фінансових результатах з у 0,00 164 821 0,51 0,00 164 821 -164 821 0,00 0,00 0,00
3. Кошти в інших банках 2 315 768 15,38 2 438 787 7,55 1 523 351 5,41 123 019 -915 436 -792 105,31 62,46 65,78
4. Кредити та заборгованість клієнтів 11 260 14 74,76 26 260 81,28 20 334 72,23 15 000 714 -5 926 787 9 073 233,22 77,43 180,58
5. Цінні папери в портфелі банку на продаж 378 935 2,52 385 600 1,19 429 764 1,53 6 665 44 164 50 829 101,76 111,45 113,41

 

Продовження додатку Д

Продовженя таблиці Д .4

7. Відстрочений податковий актив 20 857 0,14 23 897 0,07 108 818 0,39 3 040 84 921 87 961 114,58 455,36 521,73
8. Основні засоби нематеріальні активи та 309 243 2,05 401 342 1,24 380 979 1,35 92 099 -20 363 71 736 129,78 94,93 123,20
9. Інші фінансові активи 15 081 0,10 83 847 0,26 1 902 722 6,76 68 766 1 818 875 1 887 555,98 2269,28 12616,68
10. Інші активи 29 157 0,19 60 549 0,19 41 401 0,15 31 392 -19 148 12 244 207,67 68,38 141,99
Усього активів 15 061 199 100,00 32 309 100,00 28 152 100,00 17 247 924 -4 156 366 13 091 214,52 87,14 186,92

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.