Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні вказівки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до контрольних робіт з дисципліни

«Охорона праці в галузі»

для студентів заочної навчання форми спеціальностей 7.050201,

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємства»,

7.050106 «Облік і аудит».

 

 

Харків - ХНАМГ - 2007

 

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона

праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050201

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050106

«Облік і аудит»)./ Укл.: Губенко В.Д., Нікітченко О.Ю. – Харків: ХНАМГ,

2007. – 19 с.

 

Укладачі: В.Д.Губенко,

О.Ю. Нікітченко

 

 

Рецензент: О.В.Чеботарьова

 

 

Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № 12 від 7.05.2007 р.

 

Зміст

Загальні вказівки 4

2 Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі» 5

3 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки до її

виконання. 6

Контрольні запитання 6

Задачі до контрольної роботи 9

Задача №1 Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці

на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами 9

Задача №2 Розрахунок штучного освітлення 11

Список літератури 14

Додаток 1. Світлові характеристики ламп. 17

Додаток 2. Коефіцієнт використання η для різних типів ламп. 18

Додаток 3. Коефіцієнт запасу. 18

Додаток 4. Норми освітленості для заданого приміщення. 18

 

 

Загальні вказівки

“Охорона праці в галузі” — нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що студенти вищих закладів освіти, відповідно до наказу Міносвіти № 420 від 02.12.1998 р. та освітньо-професійних програм підготовки, при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя і діяльності на виробництві в курсах нормативної навчальної дисципліни “Основи охорони праці”, а також окремі питання охорони праці в курсах загальнотехнічних і професійних дисциплін за обраною спеціальністю. У зв'язку з останнім вивчення нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” повинно базуватися на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі й особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

До матеріалу, необхідного для вивчення курсу, входять: завдання на контрольну роботу, навчальна література, нормативні документи.

Порядок вивчення курсу:

1. Самостійне вивчення курсу за рекомендованою літературою згідно з тематичним планом.

2. Виконання контрольної роботи. Оцінка її викладачем.

3. Співбесіда з викладачем по виконаній контрольній роботі та її захист.

4. Складання екзамену або заліку з курсу. Під час екзаменаційної сесії проводиться читання оглядових лекцій.

Під час вивчення курсу студент може одержати усну консультацію у викладачів кафедри “Безпека життєдіяльності”.

При роботі з рекомендованою літературою бажано законспектувати вивчений матеріал. Конспект допоможе якісно підготуватися до підсумкового контролю знань.

2. Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі»:

1. Система управління охороною праці в галузі, служба охорони праці підприємства [18,30].

2. Проблеми фізіології , гігієни праці та виробничої санітарії в галузі [18, 30].

3. Поліпшення стану повітря виробничого середовища [18,30,25,43,46].

4. Проектування і розрахунок систем освітлення, експлуатація освітлювальних приладів [18,25,27,32,33].

5. Захист від шуму, вібрації та випромінювань [18,21,25,30,37].

6. Вимоги до виробничих будов і споруд [18,25,30, 32].

7. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі [18,30, 53, 54].

8. Безпека технологічних процесів і обладнання, які застосовуються в галузі [18,30, 53, 54].

9. Безпека при експлуатації систем,що працюють під тиском [25,33].

10. Безпека вантажно-підіймальних робіт і на транспорті [15,16,18,25,30].

11. Електробезпека, засоби захисту при експлуатації електроустановок [18,25.,30,33 ].

12. Пожежна безпека у галузі [18,19,28,29,31, 44].

13. Категорії приміщень за вибуховопожежною та пожежною небезпечністю [25,29].

14. Первинні засоби пожежогасіння і евакуація людей з будівель на випадок пожежі [25,29].

3 Завдання на контрольну роботу й методичні вказівки до її виконання

Завдання складається з трьох запитань і двох задач. Варіант запитань визначається за першою літерою прізвища студента та останньою цифрою його залікової книжки ( табл.3.1). Всього таких варіантів три (А-1, К-С, Т-Я).

Студент повинен докладно відповісти на три запитання. й розв’язати дві задачі. При необхідності наводять розрахункові формули, схеми, ескізи. Роботу завершує список використанних джерел і нормативних документів.

Неприпустимо переписування розділів книг, а задачі треба розв’язувати відповідно до заданого варіанта. Робота повинна бути підписана виконавцем з вказівкою дати.

Таблиця 3.1. Варіанти запитань до контрольної роботи.

 

Остання цифра ифру залікової книжки Перша літера прізвища і номери запитань.
А -І К - С Т -Я
1,45,53 11,39,55 21,49,4
21,49,4 12,40,53 22,50,2
3,31,55 13,41,56 23,51,3
4,32,51 14,42,20 24,52,1
5,33,49 15,43,28 25,53,5
6,34,40 16,44,29 26,54,6
7,35,52 17,45,30 2,55,7
8,36,42 18,46,31 28,56,8
9,37,53 19,47,32 29,45,9
10,38,54 20,48,33 30,36,10

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.