Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Список літератури

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Конституція України від 28.06.1996 р. - К, 1996.

2.Закон України "Про охорону праці", 21. 11. 2002.

3. Закон України про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві, затв. 29.09.99 за №1105-ХІV (введений в дію 01.04.01 р.).

4. Спільні рекомендації державних органів і профспілок про зміст розділу “Охорона праці” у колективному договорі, збірник “Законодавство України про охорону праці” Т. 1. – К., 1995.

5. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Наказ Держнаглядохоронпраці №1112 від 25.08.04 р. - К., 2004.

6. Положення №255 від 15.11.2004 р. “Організація роботи з охорони праці в України”. – К., 2004.

7. Положення №9 від 29.01.1998 р. “Про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.15-98.

8. Типове положення про комісію з питань з охорони праці підприємства №73 від 3.08.1993 р.

9. Типове положення про навчання з охорони праці № 15 від 26.01.2005 р.

10. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджений Поставою Каб. Мін. Від 27.06.2003 р. №994.

11. Перелік робіт підвищеної небезпеки і об’єктів, машин, механізмів, обладнання. Пост. КабМіну України від 1510.2003 р. №1631

12. Типове Положення про розслідування невиробничого травматизму №270 від 22.03.2001.

13. Закон України про страхові тарифи на соціальне страховання від нещасних випадків на виробництві №660-IV від 03.04.2003.

14. Закон України “Про пожежну безпеку” від 22.06.1995 р. №400.

15. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітнім. Наказ головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. №59

16. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Наказ головного санітарного лікаря України від 10.12.1993 р. №241

17. Бобин Е.В. Борьба с шумом и вибрацией на железнодорожном транспорте.- М.: Транспорт, 1973

18. Ткачук К.Н., Халімовський М.О. Основи охорони праці . Підручник. – К. : Основа. 2003 – 147 с.

19. Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. Пожежна безпека на залізничному транспорті. Довідник.: Київ, “Науковий світ”, 2000

20. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция. -М.: Стройиздат, 1980

21. Борьба с шумом на производстве. Справочник, Под общ. ред. Е. Я. Юдина. М., Машиностроение, 1985

22. 11. Дадиомов М.С. Прожекторное освещение. - Л.: Энергия, 1978

23. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1984

24. Епанешников М.М. Электрическое освещение. - М.: Энергия, 1973

25.Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1991.

26. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности, - М.: Энергия, 1971

27. Справочная книга для проектирования электрического освещения /Под ред. Г.Н. Кнорринга. - Л.: Энергия, 1976

28. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М: Стройиздат,1985.

29. Фетисов П.А., Смелков Г.Н., Горшков В.И. Справочник по пожарной безопасности в електроустановках. - М: Стройиздат,1975.

30. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004

31. Правила пожежної безпеки в Україні. - К., 1995

32. Инженерные решения по охране труда в строительстве./ Под ред. Г.Г. Орлова: Справочник строителя. – М.: Стройиздат, 1985.

33. Русин В.И., Орлов Г.Г. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник строителя. - К.: Будівельник, 1990.

34. Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачей.- К., 2002.

35. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. - К., 2006.

36. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1978

37. ДБН В.1.1-7-2002.Пожежна безпека об’єктів будівництва. - К.,2002.

38. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

39. ОНТП 24-86. Определение категорий пожаровзрывоопасности производств и помещений.

40. ДСТУ 2293-99 Терміни, визначення та положення. - К.

41. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ). Классификация.

42. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные требования к воздуху рабочей зоны.

43. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

44. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. - К., 1999.

45. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробних приміщень. – К., 1999

46. ДСН 3.3.6.039-99. Нормування виробничої вібрації.

47. ГОСТ 12.1.013-79. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

48. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

49. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Нормы освещения наружных работ.

50. ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные колебания. Нормирование.

51. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума.

52. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. /Под ред. К.Н. Зайцева. –К.: Будивельник, 1987. -290 с.

53. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник. /Под ред. С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1989. -368 с.

Додаток 1

Світлові характеристики ламп

Тип лампи розжарювання Напруга живлення 220 В Тип газорозрядної лампи. Напруга живлення 220В
Світловий потік, лм. Світлова віддача, лм/Вт Світловий потік, лм. Світлова віддача, лм/Вт
В -15 7,0 ЛСД - 20
В - 20 8,0 ЛД - 20
Г - 40 10,0 ЛБ - 20
К - 40 11,5 ЛДС - 30 48,8
Г - 60 11,9 ЛД - 30 54,5
БК - 100 14,5 ЛЛЛБ - 30 70,5
Г - 150 13,5 ЛДС - 40 52,5
Г - 200 14,0 ЛД - 40 58,5
Г - 300 15,4 ЛБ - 40
Г - 500 16,6 ЛДС - 80 44,5
Г - 750 17,5 ЛД - 80 50,8
Г - 1000 18,6 ЛБ - 80 65,3

 

 

Додаток 2

Визначення коефіцієнта використання світлового потоку η

Індекс приміщення i   Лампи розжарювання Газоразрядні лампи
Коефіцієнти відбиття рстелі . рстін , рпідлоги . %
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25
1,5
1,75
2,25
2,5
3,5
5,81  

 

Додаток 3

Коефіцієнт запаса ламп.

Освітлювальні прилади Коефіцієнт запасу для
ламп розжарювання газорозрядних ламп
Прожектори та інші освітлювальні прилади з посилення світла 5 і більше 1,5 1,7
Світильники 1,3 1,5

Додаток 4

Норми освітленості для заданого приміщення.

Види приміщень. Освітленість поверхонь, лк
Кабінет
Проектна кімната
Спортивний зал
Навчальна аудиторія
Зал засідань
Актовий зал
Читальний зал
Торговий зал
Робоча кімната
Конструкторське бюро

Навчальне видання.

 

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни

«Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050201- «Менеджмент організацій», 7.050107- «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»).

 

Укладачі: Віктор Дмитрович Губенко,

Ольга Юріївна. Нікітченко.

 

Редактор: М.З. Аляб'єв

 

План 2007, поз.569

Підп. до друку 15.05.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид.арк 1,3

Замовл. №___ Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.