Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Історія розвитку контролінгу.

2. Історія розвитку фінансового контролінгу.

3. Сутність, характеристика та складові контролінгу.

4. Сутність, характеристика та складові фінансового контролінгу.

5. Стратегічний контролінг у системі фінансового управління підприємством.

6. Оперативний контролінг у системі фінансового управління підприємством.

7. Підсистеми фінансового контролінгу та їх характеристика.

8. Організація фінансового контролінгу на підприємстві.

9. Інформаційне забезпечення та ІТ-підтримка фінансового контролінгу.

10. Характеристика якісних методів фінансового прогнозування.

11. Характеристика кількісних методів фінансового прогнозування.

12. Ставка дисконтування в оцінці результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.

13. Сутність та характеристика системи показників Дюпона.

14. Сутність та характеристика системи показників ZVEI.

15. Сутність та характеристика системи показників RL.

16. Сутність та складові елементи бюджетування.

17. Сутність та складові елементи вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами.

18. Фінансова діагностика підприємств з використанням дискримінантного аналізу.

19. Фінансова діагностика підприємства на основі рейтингових оцінок.

20. Концепція Business Performance Management у системі стратегічного контролінгу.

21. Моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємства та їх характеристика.

22. Контролінг витрат підприємства та його складові елементи.

23. Внутрішній контроль на підприємстві.

24. Контролінг поведінки та вимірювання результативності діяльності.

25. Сутність та характеристика трансфертного ціноутворення.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Процес виконання контрольної роботи студентами повинен складатись з наступних етапів:

1. Вибір теми контрольної роботи та її узгодження з викладачем – керівником.

2. Складання змісту контрольної роботи та його узгодження з викладачем – керівником.

3. Підбір та вивчення необхідної літератури.

4. Критичне опрацювання літературних джерел.

5. Підготовка контрольної роботи та висновків по ній.

При виконанні контрольної роботи особлива увага повинна бути приділена дослідженням, опрацюванню та оцінці зібраного матеріалу, висновкам.

Контрольна робота повинна складатись з наступних розділів:

1. Титульний аркуш (Додаток А).

2. Зміст – план роботи.

3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів (за необхідністю, Додаток Б).

4. Текст роботи (вступ, основна частина поділена на розділи, висновки).

5. Перелік використаних джерел (Додаток В).

6. Додатки (за необхідністю).

 

Обсяг контрольної роботи не повинен бути більше ніж 15 – 20 сторінок машинописного тексту. Робота оформляється на аркушах А4 (210х297 мм).

Роботу виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одній сторінці аркушу білого паперу.

Роботу друкують через 1,5 інтервали, із розрахунку 40 рядків на аркуші за умови рівномірного його заповнення, шрифт «Times New Roman», розмір шрифту 14.

Текст роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє, нижнє – не менше 20 мм., ліве – не менше 30 мм., праве – не менше 10 мм.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної контрастності та чіткості тексту.

Робота описується у минулому часі, у множині, в інфінітивній формі.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви вважають заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи та розділів слід розміщати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапок наприкінці, не підкреслюючи, не відокремлюючи у тексті курсивом та жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів у роботі слід починати з абзацного відступу та друкувати малими літерами, окрім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту курсової роботи і дорівнювати п’яти знакам (15 мм. – одне натискання клавіші „Tab” на клавіатурі).

Якщо заголовок складається з двох та більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відступ між заголовком та подальшим або попереднім текстом – 1 полуторний інтервал.

Не допускається розміщати назву розділу, підрозділу, а також пункту або підпункту у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщається тільки один рядок тексту.