Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

 

для написания реферата по дисциплине

«Стратегическое прогнозирование и планирование

строительного производства»

 

для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент»

профиль «Производственный менеджмент в строительстве»

очной и заочной форм обучения

 


Министерство образования и науки ДНР

ГОУ ВПО ДонбасСкаЯ НАЦиОНАЛЬНАЯ академия

строительства и архитектуры

 

Факультет экономики, управления и информационных систем

в строительстве и недвижимости

Кафедра менеджмента строительных организаций

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

 

для написания реферата по дисциплине

«Стратегическое прогнозирование и планирование

строительного производства»

 

для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент»

профиль «Производственный менеджмент в строительстве»

очной и заочной форм обучения

 

 

Утверждено

на заседании кафедры МСО

протокол № 2 от 02. 09. 2016г.

 

Макеевка - 2016


ББК 65. 290 - 2

УДК 338.22

Методические указания для написания реферата по дисциплине «Стратегическое прогнозирование и планирование строительного производства» для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент в строительстве» очной и заочной форм обучения //Сост.: Я.И. Жеребьев. – Макеевка: Дон НАСА, 2016. – 22 с.

 

Содержат цели, задачи, структуру, объём и последовательность выполнения реферата. Приведена тематика и требования по организации написания и оформления реферата, а также список рекомендованной литературы по дисциплине.

 

 

Составитель: доц. Я.И. Жеребьев
   
   
Рецензент: Проф. М.Ф. Иванов доц. Л.А. Гончарова
   
Ответственный за выпуск: д.э.н., проф. М.Ф. Иванов

ЗМІСТ

 

    Стор.
1. Загальні положення........................................................................
2. Цілі і задачі реферату ..................................................................
3. Завдання на виконання реферату .........................................
4. Вимоги до реферату ......................................................................
5. Зміст реферату ..............................................................................
6. Організація виконання реферату …………..............................
7. Вимоги до оформлення реферату…………….............................
8. Захист реферату і критерії його оцінки ....................................
9. Література і методичні посібники ..............................................
  Додаток 1. Тематика рефератів з дисципліні «Стратегическое прогнозирование и планирование строительного производства»  
  Додаток 2.Завдання на виконання реферату……….................
  Додаток 3.Титульний лист реферату …………............................

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Реферат з дисципліни «Стратегическое прогнозирование и планирование строительного производства» – це науково-практична робота студентів, що спрямована на розв’язання актуальних проблем промислових підприємств, будівництва та інших галузей господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Основою для виконання реферату з дисципліни є робочий навчальний план і завдання, що видається викладачем студентові.

Реферат виконується винятково строго індивідуально кожним студентом в строго встановлені в завданні строки. Дотримання строків виконання реферату контролюється викладачем. Робота, що виконана і підписана студентом перевіряється викладачем, і, якщо вона виконана в повному обсязі і за оформленням відповідає вимогам, пред’являється до захисту. З реферату виставляється диференційована оцінка.

Реферат підводить висновок отриманим знанням студента, в результаті його самостійної роботи і є проміжним етапом контролю знань студентів перед заліком чи іспитом.

 

2. Цілі і задачі РЕФЕРАТУ

 

Мета реферату – закріплення, розширення і систематизація знань студентів, що отримані в процесі вивчення дисципліни, вміння проводити аналітичну роботу, а також розвиток навиків використання літературних джерел.

Основна задача реферату – перевірка вміння студентів використовувати теоретичні знання, отримані в процесі навчання на практиці шляхом дослідження внутрішнього ринку відповідної діяльності організацій, прийняття рішень тактичних і стратегічних задач в умовах конкурентного середовища на прикладі об’єктів (підприємств)

Бакалаври - менеджери повинні знати та застосовувати:

- сутності і зміст процесу стратегічного управління підприємством;

- особливостей становлення та розвитку управління в країні;

- аналізу загальної ситуації та конкуренції в галузі, стану підприємства;

- сутності основних стратегій конкуренції підприємств;

- визначення типу маркетингової стратегії підприємства;

- сутності стратегій диверсифікації діяльності підприємств;

- змісту процесу виконання стратегії управління підприємством.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.