Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організаційно-методичні вказівки щодо виконанняконтрольної роботи з дисципліни

«Облік зовнішньоекономічної діяльності»

1. Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища ( див. таблицю). Згідно з вибраним варіантом завдання в контрольній роботі необхідно проставити в зазначених місцях відповідні суми.

2. Використовуючи суми, необхідно здійснити розрахунки.

3. Отримані результати відобразити на рахунках бухгалтерського обліку шляхом складання бухгалтерських проводок.

4. При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку необхідно зазначити, на підставі яких первинних документів вони здійснюються.

Завдання для контрольних робіт

 

Завдання №1

Підприємство “Агрус” подало до уповноваженого банку заяву про придбання (див. рядок 1 таблиці) доларів США. Курс придбання -8 грн. за 1дол. США. Курс НБУ - 8,5 грн. за 1дол. США. Комісійна винагорода банку – 300 грн., 1% - до Пенсійного фонду.

Завдання №2

Для укладення зовнішньоекономічного контракту підприємство “Агрус” відправило у відрядження до США Іванова І. Термін відрядження 5 днів. Для здійснення витрат у відрядженні Іванову І було видано (див. рядок 2 таблиці) доларів США за курсом 8,2 грн. за 1 долар США і 800 грн.

Завдання №3

Згідно з укладеною угодою підприємство “Агрус” відвантажило товари до США (на експорт) фірмі “Нуквадор” митною вартістю 10000 дол. США за курсом (див. рядок 3 таблиці). Розмір мита -15%, митних зборів - 1,5% митної вартості товарів. Собівартість реалізованих на експорт товарів - 8000грн. Сплата за відвантажений товар відбулася цього ж звітного періоду; курс не змінювався.

Завдання №4

У свою чергу, фірма “Нуквадор” (США) відвантажила товари підприємству “Агрус” на суму (див. рядок 4 таблиці) дол. США за курсом 8,3 грн. за 1дол. США. Розмір мита 4%, митних зборів - 0,4 % і ПДВ. Оплата відбулася в цьому ж звітному періоді; курс не змінювався.

Завдання №5

Фірма “Еквадор” ввезла на митну територію України для переробки давальницьку сировину митною вартістю 15000дол. США за курсом (див. рядок 5 таблиці). Форма оплати за переробку давальницької сировини - грошовими коштами в розмірі 5000дол. США. На суму мита ( 5%) і ПДВ був виданий простий вексель. Собівартість переробки становила 10000грн. Відвантаження готової продукції й оплата послуг за її переробку відбулася в одному звітному періоді; курс не змінювався.

Завдання №6

Українське підприємство “Надія” вивезло до Австрії на переробку давальницьку сировину митною вартістю (див. рядок 6 таблиці). При вивезенні було сплачено митні збори в розмірі 1000грн. Форма оплати за переробку давальницької сировини - давальницькою сировиною, контрактна вартість якої - 1600дол. США за курсом 7,7 грн. за 1дол. США. Митні збори при вивезенні сировини - 400грн. У цьому ж звітному періоді з переробки надійшла готова продукція. При її митному оформленні було сплачено митних зборів у розмірі 800грн. і ПДВ.

Завдання №7

Підприємство “Полюс” згідно з бартерним контрактом отримало сировину вартістю 20000 дол. США за курсом (див. рядок 7 таблиці). Розмір мита становив 5%; митні збори - 0,4 % і ПДВ. На таку саму суму підприємство “Полюс” відвантажило товари балансовою вартістю 16000 грн.; мито становило - 1%, митні збори - 0,5 %.

Сума за господарськими операціями, тис. грн., за першою літерою прізвища студента
А,З,П,Ц Б,І,Р,Ч В,К,С,Ш Г,Л,Т,Щ Д,М,У,Є Е,Н,Ф,Ю Ж,О,Х,Я
8,1 8,7 8,3 8,5 8,2 8,4 8,0
8,5 8,2 8,0 8,3 7,8 8,6 8,1
7,9 8,5 8,0 8,2 8,4 8,3 8,6

Питання до іспиту з дисципліни

“Фінансова санація та банкрутство підприємства”

1. Фінансова криза на підприємстві і її симптоми.

2. Внутрішні і зовнішні причини кризи.

3. Види і фази фінансової кризи.

4. Криза стратегії.

5. Криза прибутковості.

6. Криза ліквідності.

7. Економічна сутність санації.

8. Мета і зміст фінансової санації.

9. Різні погляди на сутність, мету і завдання санації.

10. Організація менеджменту санації на підприємстві.

11. Порядок проведення санації.

12. Класична модель фінансової санації.

13. Сутність контролінгу і його необхідність.

14. Функції контролінгу: координація, інформаційне забезпечення, планування, бюджетування, аудит.

15. Інструменти і методи контролінгу: вартісний аналіз, нуль-базис бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркетинг, АВС-аналіз.

16. План фінансового оздоровлення підприємства.

17. Склад, об’єм і структура плану санації.

18. План маркетингу і оцінка ринків збуту.

19. План виробництва і капіталовкладення

20. Організаційний план.

21. Фінансовий план.

22. Аналіз шляхів досягнення беззбитковості виробництва.

23. Оцінка результатів і ефективності фінансової санації підприємства.

24. Системи раннього попередження і реагування.

25. Прогнозування банкрутства. Методи прогнозування.

26. Визначення нахилу підприємства до санації - основна мета санаційного аудиту.

27. Методика і етапи проведення санаційного аудиту.

28. Розрахунок і аналіз фактичних показників і тенденцій розвитку.

29. Прийняття рішення про ціле спроможність санації чи ліквідації підприємства.

30. Складання акту аудиторської перевірки.

31. Форми фінансової санації.

32. Джерела фінансування санаційних заходів.

33. Визначення потреби в капіталі, який необхідний для фінансування санації підприємства.

34. Умови фінансової рівноваги. Правило фінансування.

35. Золоте правило фінансування. Золоте правило балансу.

36. Ефект фінансового ліверіджу.

37. Внутрішні джерела фінансової стабілізації.

38. Планування собівартості продукції. Резерви зниження собівартості.

39. Статутний фонд підприємства і додатковий капітал.

40. Джерела покриття балансових збитків.

41. Економічний зміст і мета санації балансу.

42. Санаційний прибуток і його складові: емісійний прибуток і фінансова допомога, яка не повертається.

43. Основна мета і завдання зменшення статутного фонду підприємства.

44. Зниження номінальної вартості акцій. Конверсія.

45. Порядок збільшення статутного фонд.

46. Фінансові джерела збільшення статутного фонду.

47. Альтернативна санація.

48. Пролонгація і реструктуризація діючої заборгованості.

49. Мотиви участі кредиторів в санації підприємства.

50. Реструктуризація підприємства, її сенс і порядок проведення.

51. Фінансова і виробнича реструктуризація.

52. Реструктуризація активів, корпоративна реструктуризація.

53. Форми санаційної реорганізації підприємства.

54. Етапи реорганізації підприємства. Реорганізаційні угоди.

55. Передаточний і розподілений баланс.

 

тематика контрольних робіт студентів-заочників

з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство»

 

Завдання контрольної роботи треба вибрати відповідно останній цифрі залікової книжки

 

Кінцева цифра залікової книжки   № завдання

 

Тема:1 “Економічний сенс санації”

- менеджмент фінансової санації підприємства;

- класична модель фінансової санації.

Тема:2 “Контролінг і його роль в санації підприємства”

- внутрішній аудит і консалтінг;

- системи раннього попередження і реагування, прогнозування банкрутства.

 

Тема:3“Санаційний аудит”

- вивчення санаційної концепції і збір необхідної інформації;

- аналіз причин кризи і сильних та слабких сторін підприємства.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.