Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема:4“Фінансування санації підприємства”.- джерела фінансування санаційних заходів

- правила фінансування.

 

Тема:5“Внутрішні джерела фінансування санації”

- згортання інвестицій і зменшення витрат, які не відносяться до собівартості продукції

- факторний аналіз витрат на виробництво продукції.

 

Тема 6 “Зовнішні фінансові джерела санації”

- альтернативна санація

- податкові аспекти участі кредиторів у санації боржника.

Тема 7“Реструктурізація підприємстваї”

- форми санаційної реорганізації підприємства: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, перетворення

- етапи реорганізації підприємств.

Тема8 “Економіко-правові аспекти санації підприємства”

- функції законодавства про банкрутство

- розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси.

Тема 9“Санація комерційних банків”

- методи фінансової санації банківської установи

- форми реорганізації комерційного банку.

Тема10 “Фінансова підтримка санації підприємства зі сторони держави”

- форми і методи державної фінансової підтримки санації

- державні гарантії і довірення як інструмент фінансового оздоровлення підприємств.

Питання до іспиту з дисципліни

«Фінансовий аналіз»

1. Основна мета фінансового аналізу. Для чого використовують результати фінансового аналізу?

2. Види аналізу фінансової діяльності підприємства.

3. Методи фінансово-економічного аналізу господарської діяльно­сті підприємств.

4. Основна база аналітичної інформації для фінансового аналізу і сфера її використання.

5. Фінансова звітність як основне джерело фінансового аналізу.

6. Основні величини вираження фінансово-економічних показни­ків.

7. Застосування індексів у фінансово-економічному аналізі. Що вони характеризують?

8. Застосування середніх величин у фінансово-економічному аналі­зі. Що вони характеризують?

9. Застосування рядів динаміки у фінансово-економічному аналізі. Що вони характеризують?

10. Основний зміст способів фінансово-економічного аналізу "перерахунок показників", "графічне відображення".

11 . Застосування способу фінансово-економічного аналізу "розкла­дання цілого на частки і узагальнення".

12. Використання способів фінансово-економічного аналізу "метод порівняння" та "обчислення різниць".

13. Використання способу фінансово-економічного аналізу "метод ланцюгових підстановок".

14. "Індексний метод" фінансово-економічного аналізу.

15. "Метод групування" фінансово-економічного аналізу.

16. "Балансовий метод" фінансово-економічного аналізу і сфера його використання.

17. "Метод кореляції" фінансово-економічного аналізу.

18. Методи програмування у фінансово-економічному аналізі.

19. Аналітична обробка даних фінансово-економічного аналізу. Як відображуються результати фінансового аналізу?

20. Рішення, які приймаються у сфері фінансової діяльності підпри­ємства і основний принцип їх прийняття.

21. Основні управлінські рішення у сфері інвестиційної діяльності. Основні критерії оцінки ефективності використання існуючої ін­вестиційної бази.

22. Основні управлінські рішення за поточною виробничою діяльніс­тю.

23. Основні показники, які використовують для прийняття управ­лінських рішень у сфері виробничої діяльності.

24. Основні показники, які використовують для прийняття рішень з питань фінансування.

25. Поняття "структура капіталу" компанії, її значення для управ­ління. Як вона визначається і для чого її необхідно знати?

26. Показники, які необхідно визначити при прийнятті рішень з оп-тимізації структури капіталу підприємства.

27. Сутність і склад фінансової звітності. Для чого її використову­ють у фінансовому аналізі. Обмеження при веденні бухгалтерсь­кого обліку.

28. Структура бухгалтерського балансу і його використання у фі­нансовому аналізі.

29. Поняття "грошовий потік": утворення і управління.

30. Основні джерела фондів.

31. Основні джерела грошових коштів.

32. Звіт про прибутки та збитки і його структура. Що він відобра­жає і як використовується в аналізі?

33. Звіт про рух фондів і його структура. Обмеження та позитивні моменти цього документа.

34. Звіт про зміни у власному капіталі, його структура і викорис­тання в аналізі.

35. Фінансовий аналіз джерел власних коштів. Основні показники, які розраховують за цим аналізом, і сфера їх використання.

36. Поняття "робочий капітал": утворення і управління.

37. Фінансовий аналіз структури кредиторської заборгованості.

38. Фінансовий аналіз структури активів підприємства. Основні по­казники, які визначають структуру активів підприємства.

39. Фінансово-економічний аналіз ефективності виробництво. По­казники, які визначають витрати підприємства.

40. Фінансовий аналіз прибутковості підприємства. Показники, які визначають прибутковість підприємства. Як їх розраховують?

41. Аналіз стану і використання основних фондів.

42. Поняття "фінансовий важіль": визначення і застосування в управлінні.

43. Поняття "операційний важіль": визначення і застосування в управлінні.

44. Фінансові показники, які використовують менеджери для аналі­зу і прийняття рішень.

45. Аналіз виробничої діяльності. Фінансові показники, які розра­ховують і аналізують за цим аналізом.

46. Аналіз рентабельності і собівартості виробничої діяльності. Фі­нансові показники, які розраховують і аналізують за цим аналі­зом.

47. Фінансовий аналіз ефективності використання ресурсів. Показ­ники, які використовують, розраховують і аналізують за цим аналізом.

48. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості. Показники, які розраховують і аналізують за цим аналізом.

49. Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості. Показники і коефіцієнти, які розраховують і аналізують за цим аналізом.

50. Фінансовий аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів.

51. Фінансові показники, які використовують власники бізнесу.

52. Фінансові показники, які характеризують розподіл чистого прибутку. Як їх розраховують?

53. Фінансові показники, які характеризують привабливість акцій підприємств (компаній)? Як їх розраховують?

54. Поняття "мультиплікатор" грошових потоків. Як його розрахо­вують і використовують у фінансовому аналізі?

55. Фінансові показники, які розраховують і аналізують кредитори для прийняття рішень.

56. Поняття "ліквідність". Показники, які розраховують для аналізу ліквідності. Які фінансові показники і елементи використовують для визначення ліквідності?

57. Поняття "коефіцієнт поточної ліквідності". Як його розрахову­ють і використовують у фінансовому аналізі?

58. Поняття "коефіцієнт негайної ліквідності". Як він розрахову­ється і використовується при фінансовому аналізі?

59. Поняття "фінансова стійкість". Основні показники, які характе­ризують фінансову стійкість компанії. Як їх розраховують і ви­користовують у фінансовому аналізі?

60. Поняття "платоспроможність підприємства".

61. Визначення вартості підприємства.

62. Оцінка бізнесу компанії (фірми, підприємства).

63. Поняття "обгрунтована ринкова вартість" і її використання у фінансовому аналізі.

64. Поняття "ринкова вартість" і її використання у фінансовому аналізі.

65. Поняття "балансова вартість" і її використання у фінансовому аналізі.

66. Поняття "ліквідаційна вартість" і її використання у фінансово­му аналізі.

67. Аналіз фінансових альтернатив.

68. Поняття "вартість компанії при реструктуризації" і "вартість відтворювання": визначення і застосування.

69. Формування і аналіз прогнозної фінансової звітності.

70. Поняття "вартість застави" і "оціночна вартість нерухомості": визначення і застосування.

71. Визначення вартості діючого підприємства.

72. Поняття "інвестиційна вартість": визначення і застосування.

73. Джерела фінансування діяльності компанії і фактори, які впли­вають на їх вибір.

74. Аналіз беззбитковості підприємства.

75. Структурний фінансовий аналіз.

76. Трендовий аналіз.

77. Фінансовий аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів. Як і для чого його здійснюють?

78. Значення прибутку на інвестиції (ROI). Як і для чого його вико­ристовують?

79. Основні елементи показника "прибуток на інвестиції (RОІ)".

80. Зв'язок між прибутковістю, рентабельністю і оборотністю акти­вів.

81. Аналіз рентабельності виробничої діяльності й собівартості.

82. Аналіз ефективності використання активів. Які коефіцієнти свідчать про ефективність використання активів?

83. Визначення і аналіз прибутку на звичайні акції (на акціонерний капітал).

84. Поняття "коефіцієнт покриття процентів": визначення і викори­стання.

85. Використання прибутку в акціонерному товаристві. Які рішення приймають щодо його використання?

86. Аналіз облігацій: суть, показники і коефіцієнти, які розрахову­ють і аналізують.

87. Аналіз акцій: сутність, показники і коефіцієнти, які розрахову­ють і аналізують.

88. Портфельний аналіз.

89. Точка беззбитковості.

90. Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.