Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контрольне завдання для вивчення курсу «Фінансовий аналіз» Варіант № 1 

1. Поняття аналізу господарської діяльності, історія розвитку.

2.3а даними таблиці проаналізувати структуру пасивів підприємства і зробити висновки:

 

Показники Рівень показників
    На початок На кінець року зміни
Питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу, % 67,4 61,9  
Питома вага позичкового капіталу, % 55,3 58,1  
Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)      

 

3. Мета економічного аналізу - це:

1 Розрахунок середніх величин.

2 Забезпечити прийняття обгрунтованих та ефективних управлінських рішень.

3 Використання евристичних прийомів аналізу.

4 Застосування системи показників.

4.У лінійному програмуванні використовується:

1 Метод відстаней.

2 Симплекс-метод.

3 Індексний метод.

4 Метод сценаріїв.

Варіант № 2

1Види аналізу господарської діяльності.

2. Відомо, що питома вага основного капіталу в загальній сумі активів дорівнюється 0.33, а питома вага поточних активів - 0.67.

Розрахувати:

1. нормативну величину частки позичкового капіталу;

2 нормативне значення коефіцієнту фінансового важеля.

3. Під предметом економічного аналізу розуміють:

1 Принципи економічного аналізу.

2 Системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення результатів діяльності підприємства.

3 Причинно-наслідкові зв'язки зміни економічних явищ та процесів.

4 Способи вивчення стану та зміни економічної системи в цілому.

4. Типологічне групування - це:

1 Групування підприємств за обсягом реалізації продукції і метою визначення його впливу па рівень витрат.

2 Групування працівників підприємства за рівнем кваліфікації.

3 Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють.

4 Групування засобів у бухгалтерському балансі.

ВАРІАНТ № З

 

1. Роль аналізу в управлінні підприємством.

2. Відомо, що сума власного зворотного капіталу на початок року складає 12 300 грн., а на кінець року 16000 грн., а загальна сума власного капіталу (1 розділ пасиву балансу) відповідного 25000 і 29500. Розрахуйте коефіцієнт маневреності власного капіталу на початок і кінець року. Зробіть висновки.

3. Об'єктами через які розкривається предмет економічного аналізу, є:

1 Функціональна залежність між факторами та результатами зміни.

2 Статистична та бухгалтерська звітність.

3 Методи елімінування в економічному аналізі.

4 Виробнича, постачальницька, збутова та фінансова діяльність підприємства.

4. Структурне групування - це:

1 Групування підприємств за технологією, що використовуються для виробництва продукції.

2 Групування засобів підприємства у бухгалтерському балансі

3 Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють.

4 Групування підприємств за чисельністю працівників.

 

ВАРІАНТ № 4

 

1. Предмет, об'єкт аналізу господарської діяльності. Зміст і завдання аналізу господарської діяльності.

2. Фактична сума балансового прибутку за минулий рік складає 15 тис. грн.. В звітному році планова величина балансового прибутку рівняється 18 тис. 500 грн., а фактична - 20 тис. грн.. Проаналізувати, чи виконаний план по балансовому прибутку; розрахувати динаміку балансового прибутку.

3. До часової форми відносять такі види економічного аналізу:

1 Стратегічний та ретроспективний аналіз.

2 Техніко-економічний аналіз.

3 Комплексний та тематичний аналіз.

4 Функціонально-вартісний аналіз.

4. Джерелом позаоблікової інформації є

1 Акт ревізії.

2 Головна кінна.

3 Бухгалтерська звітність.

4 Статистична звітність.

ВАРІАНТ № 5

 

1. Принципи аналізу господарської діяльності.

2. 3а планами даної продукції проаналізувати склад, динаміку виконання плану позареалізаційних фінансових результатів.

 

 

 

3. Стратегічний аналіз здійснюється з метою:

1 Визначити відхилення фактичного стану досліджуваних явищ та процесів від бажаного чи запланованого.

2 Вивчення перспективних напрямків функціонування та розвитку підприємства.

3 Оцінки результатів зміни діяльності підприємства.

4 Визначення ефективності виконання бізнес-плану.

4. Джерелом облікової інформації і:

1 Законодавчі акти.

2 Нормативно-довідкові документи.

3 Бізнес-план.

4 Статистична звітність.

ВАРІАНТ № 6

 

1. Аналіз конкурентоспроможності продукції.

2.3а даними таблиці проаналізувати склад і динаміку прибутків від цінних паперів.

 

 

Вид цінних паперів Минулий рік Звітний рік
паперів   Кількість Вартість Прибуток Питома вага Кількість Вартість Прибуток Питома вага
Акції    
Облігації    
Всього                

 

3. Результати якого аналізу використовуються виключно для внутрішніх потреб менеджменту та становлять комерційну таємницю?

1 Зовнішній аналіз.

2 Системний аналіз.

3 Маржинальний аналіз.

4 Управлінський аналіз.

4. Техніко-економічний аналіз належить до:

1 Внутрішнього аналізу.

2 Фінансового аналізу.

3 Зовнішнього аналізу.

4 Галузевого аналізу.

 

ВАРІАНТ .№ 7

 

1. Метод аналізу господарської діяльності, його характерні риси.

2. На підставі існуючих даних визначити:

А. Темп приросту ціни;

Б. Темп приросту об'єму попиту;

В. коефіцієнт еластичності;

Г. Величину прибутку.

 

 

 

3. Приховані резерви - це:

1 Запаси готової продукції на складі.

2 Збільшення обсягу виробництва.

3 Невикористані можливості або упущені вигоди.

4 Зменшення норми використання сировини.

4. Яке з наведених завдань належить до функціонально - вартісного аналізу ?

1 Аналіз обсягу виробництва продукції.

2 Аналіз витрат ресурсів за технологічними процесами.

3 Аналіз платоспроможності підприємства.

4 Аналіз фінансової стабільності підприємства.

 

ВАРІАНТ № 8

 

1. Методика комплексного аналізу господарської діяльності.

2. Зробити аналіз забезпеченості плану підприємства продукції договорами на постачання, зробити висновки.

 

 

Вид продукції Об'єм постачання по укладеним договорам Залишок готової продукції на початок року План виробництва продукції на рік Забезпеченість випуску продукції, договорами, %
А  
В  
С  
Д  

 

3. Під терміном "фактори"розуміють:

1 Рушійні сили розвитку явищ.

2 Взаємозв'язки та взаємозалежності.

3 Види економічного аналізу та резерви виробництва.

4 Логічні методи аналізу.

4. Екстенсивним фактором виробництва є:

1 Матеріаловіддача.

2 Продуктивність праці.

3 Обсяг витрат сировинних ресурсів.

4 Фондовіддача.

 

ВАРІАНТ № 9

 

1.Метрологічні вказівки по виконанню аналітичних досліджень.

2.Для того, щоб оцінити ризик незапитаної продукції, проаналізуйте динаміку залишків готової продукції, зробіть висновки.

 

 

 

Вид продукції Залишок на початок року, ш т.. Фашинний випуск продукції, шт.. Об см реалізації продукції, тт.. Залишок ютової продукції на кінець року, шт.. Приріст
Шт. %
А      
В      
С      
Д      
               

 

3. Порівняння фактичних даних із плановими проводиться для:

1 Оцінки впливу факторів.

2 Визначення ступеня виконання плану.

3 Виявлення причин відхилень.

4 Визначення тенденцій розвитку та зміни.

4. Інтенсивним фактором виробництва є:

1 Фондовіддача.

2 Середня вартість основних засобів.

3 Середньооблікова чисельність працівників.

4 Обсяг сировинних ресурсів.

 

 

ВАРІАНТ № 10

 

1. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності.

2. Визначити, чи є холодильник, якій оцінюється конкурентоспроможним. Одиничні та групові показники конкурентоспроможності холодильника.

 

Показник Оцінюваний STINOL g a   C
Технічні параметри          
Загальний об'єм, дмЗ   0,15  
Корисний об'єм, АК, дмЗ   0,25  
Корисний об'єм МК, дмЗ   0,20  
Спроможність заморожувати, кг./ добу 4,3 4,5   0,22  
Середній строк служби, років 1 в морозильній камері   0,10  
Економічні параметри -15 -18   0,08  
Ціна, у.о.   0,6  
Витрати електроенергії на добу кВт. - на годину 1,40 1,45   0,4  

 

3. Функціональні детерміновані зв'язки, де результативний показник с сумою декількох факторів, які впливають на нього, називають:

1 Змішаною моделлю.

2 Кратною моделлю.

3 Мультиплікативною моделлю.

4 Адитивною моделлю.

4. Якісний стан основних засобів характеризує коефіцієнт:

1 Фондомісткості.

2 Фондовіддачі.

3 Технічного стану.

4 Навантаження основних засобів.

 

ВАРІАНТ № 11

 

1. Способи аналізу господарської діяльності.

2. Розрахуйте відсоток виконання договірних обов'язків, якщо відомо, що підприємство укладає договори на постачання 8 тис. шт.. виробів, а фактично постачає 7 тис. 200 шт. виробів.

3. До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?

1 Статистичні методи.

2 Методи комплексної оцінки.

3 Методи елімінування.

4 Матричні методи та моделі.

4. Відношення власних оборотних активів до власного капіталу підприємства - це:

1 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів.

2 Коефіцієнт маневреності.

3 Коефіцієнт автономії.

4 Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

 

ВАРІАНТ № 12

 

1. Розробка системи взаємозв'язків аналітичних показників.

2.Перевірте забезпеченість потреби в постачанні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання і фактичне виконання.

 

 

 

 

 

Вид матеріалу Планове споживання Джерела покриття споживання., т покриття т Укладено договори, т Забезпечення потреби договорів, % Надходження від постачальників, т Виконання договорів, %
внутрішні зовнішні
А    

 

3. Для визначення величини впливу кількісного фактора на результативний показник (при використанні методу рішиш абсолютних величин) необхідно:

1 Зміну кількісного фактора помножити на базове значення якісного фактора.

2 Зміну якісного фактора помножити на фактичне значення кількісного фактора.

3 Зміну кількісного фактора помножити на зміну якісного фактора.

4 Фактичне значення кількісного фактора помножити на базове значення якісного фактора.

4. Фінансова стабільність підприємства оцінюється коефіцієнтом:

1 Рентабельності.

2 Абсолютної ліквідності.

3 Фондовіддачі.

4 Маневрування.

 

ВАРІАНТ № 13

 

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: спосіб порівняння.

2. Проаналізуйте динаміку і виконання плану по рівню трудомісткості продукції.

 

 

 

 

Показник Минулий рік Звітний рік Ріст рівня показника, % іівня показника. %
План Факт План по минулому року Факт минулого року Факт до плану
Товарна продукція, грн.      
Відпрацьовано усіма робітниками, осіб/год.      
Питома трудомісткість на 1 тисячу грн. ч.            
Середньогодинний виробіток, грн..            

 

3. Використання в економічному аналізі науково обґрунтованих методик досліджень економічних явищ та процесів і факторів їх зміни передбачено принципом:

1 Науковості.

2 Комплексності.

3 Системності.

4 Дієвості.

4. За якою отакою здійснюється групування витрат для визначення маржинального доходу підприємства?

1 Ступенем залежності від обсягу реалізації.

2 Функціональними підрозділами.

3 Економічним змістом.

4 Напрямком використання.

 

 

ВАРІАНТ № 14

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: статистичні методи (табличний метод).

2. Проаналізувати використання виробничої потужності підприємства і зробити висновки.

 

 

 

Показник Рівень показника Зміни
Минулий рік Звітний рік
Випуск продукції, грн..  
Виробнича потужність, грн..  
Рівень використання виробничої потужності      

3. Розробка аргументованих аналітичних висновків та пропозицій щодо вирішення конкретних практичних ситуацій та проблем забезпечуються через виконання принципу:

1 Системності.

2 Демократичності.

3 Дієвості та конкретності.

4 Науковості.

4. Який показник обчислюється як відношення обсягу товарообігу до середньої вартості основних засобів?

1 Фондовіддача.

2 Фондоозброєність.

3 Фондомісткість.

4 Фондозабезпеченість.

ВАРІАНТ № 15

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської
діяльності: статистичні методи (графічний метод).

2. Аналіз використання собівартості виробу А за статтями витрат, зробіть висновки.

 

 

 

Стаття витрат Витрати на одиницю продукції, грн.. Структура витрат, %
План Факт   План Факт  
Сировина і матеріали        
Паливо і енергія        
Заробітна плата робочих        
Відрахування на соціальні і медичні страхування        
Витирати на утримання і експлуатацію обладнання        
Загально виробничі витрати        
Витрати від браку -        
Інші виробничі витрати      
Комерційні витрати        
Загальногосподарські витрати        
Всього            

 

3. У чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу?

1. Виявленні резервів збільшення ефективності господарювання.

2. Визначенні стану досліджуваної економічної системи та його характеристиці.

3. Виявленні та оцінні причинно-наслідкових зв'язків зміни га розвитку досліджуваних економічних явиш і процесів.

4. Використанні методів елімінування.

4. Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства?

1. Забезпеченості підприємства ресурсами.

2. Інтенсивності використання засобів.

3. Ліквідності.

4. Рентабельності

ВАРІАНТ № 16

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: балансовий спосіб.

2. Вивчити динаміку про положення виробів А на ринку збуту за останні З роки, зробіть висновки.

 

Показник Внутрішній ринок Експорт
Ххх1 Ххх2 ХххЗ Ххх1 Ххх2 ХххЗ
1. Об'єм реалізації продукції, грн..
2. Ціна одиниці продукції, грн.. 4,6 4,8 5,0 8,0 8,0 7,77
3.Собівартість одиниці продукції, грн.. 4,0 4,2 4,4 5,2 5,4 5,78
4. Прибуток, грн..            
5. Рентабельність, %            

 

3. Використання методу ланцюгових підстановок дозволяє:

1. Вивчити структурну будову досліджуваної системи.

2. Оцінити зміну економічних показників у динаміці-

3. Визначити ступінь виконання планових показників.

4. Оцінити вплив факторів на результативний показник.

4. Який методичний прийом використовують в аналізі грошових потоків і метою врахування фактора часу, що призводить до знецінення грошей ?

1. Дисконтування доходів та витрат.

2. Застосування натуральних показників.

3. Застосування індексів цін на товари та послуги.

4. Застосування методів елімінування

 

ВАРІАНТ № 17

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: моделювання.

2. Вивчити динаміку про положення виробів В на ринках збуту за останні роки, зробіть висновки.

 

 

 

Показник Внутрішній ринок   Експорт
Ххх1 Ххх2 ХххЗ Ххх1 Ххх2 ХххЗ
І. Об'єм реалізації продукції, грн.. -
2. Ціна одиниці продукції, грн.. 6,5 6,7 7,0 - 8,0 8,4
3.Собівартість одиниці продукції, грн.. 5,0 5,2 5,4 - 6,0 6,0
4. Прибуток, грн..            
5. Рентабельність, %            
      і >    

3. Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це:

1. Принципи економічного аналізу.

2. Завдання економічного аналізу.

3. Предмет економічного аналізу.

4. Функції економічного аналізу.

4. Які показники застосовуються для аналізу інтенсивності використання активів підприємства?

1. Рентабельності засобів.

2. Ритмічності надходження товарно-матеріальних ресурсів.

3. Забезпеченості засобами.

4. Оборотності активів.

5.

ВАРІАНТ № 18

1. Види інформації. Вимоги до організації інформаційного забезпечення аналізу.

2. Проаналізуйте собівартість будівельних робіт,, зробіть висновки.

 

 

Об'єкт будівництва Кошторисна вартість, тис. грн.. Фактична собівартість. тис. грн.. Відхилення від кошторису
Тис. грн.. %
Гараж    
Інші    
Всього        

 

 

3. Критична маса продажу - це:

1. Запланований обсяг виробництва та реалізації продукції.

2. Обсяг реалізації, який забезпечує одержання бажаного прибутку.

3. Обсяг реалізації, який забезпечує покриття всіх витрат.

4. Максимальний обсяг виробництва та реалізації продукції.

4. Відношення чистого прибутку підприємства до його активів - це:

1. Норма самофінансування.

2. Загальна рентабельність.

3. Рентабельність оборотного капіталу.

4. Оборотність активів.

 

 

ВАРІАНТ № 19

1. Особливості проведення аналізу зі сторони статистичних фінансово-кредитних, управлінських організацій.

2. Вивчити динаміку про положення виробів С на ринках збуту за останні роки, зробіть висновки.

 

 

 

Показник Внутрішній ринок Експорт
Ххх1 Ххх2 ХххЗ Ххх1 Ххх2 ХххЗ
1.Об'єм реалізації продукції, грн..
2.Ціна одиниці продукції, грн.. 6,0 6,5 7,2 8,0 8,1 8,3
3.Собівартість одиниці продукції, грн.. 4,7 5,0 5,5 5,2 5,6 6,0
4. Прибуток, грн..            
5. Рентабельність, %            

 

3. Витрати підприємства, що змінюються пропорційно до зміни обсягу виробництва продукції, називаються:

1. Прямими витратами.

2. Змінними витратами.

3. Маржинальними витратами.

4. Загальними витратами.

4. Відношення чистого прибутку до власного капіталу підприємства - це:

1. Рентабельність власного капіталу.

2. Рентабельність активів.

3. Коефіцієнт незалежності.

4. Загальна рентабельність.

 

 

ВАРІАНТ № 20

1 .Документальне оформлення результатів аналізу.

2. Вивчити динаміку випуску і реалізації продукції, розрахуйте базисні і цінні темпи росту і приросту.

 

 

 

 

Рік Об'єм виробництва продукції., грн.. Темп росту, % Об'єм реалізації продукції, грн.. Темп росту, %
базисні цінні базисні цінні
Ххх1        
Ххх2        
ХххЗ        
Ххх4        
Ххх5        

 

3. При аналізі можливостей формування портфеля договорів на поставку продукції необхідно дослідити:

1 Поставку продукції за строками.

2 Виконання плану з виробництва продукції.

3 Виробничий потенціал підприємства.

4 Причини невиконання договорів поставки.

4. Який показник може розглядатись як критерій оптимальності?

1 Мінімальний обсяг витрат.

2 Чистий прибуток.

3 Продуктивність праці.

4 Рентабельність.

 

 

ВАРІАНТ № 21

1. Завдання і інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.

2. Проведіть аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємства, зробіть висновки.

 

 

Виріб Об'єм грн.. виробництва продукції, Реалізація продукції, грн..
План Факт +, - % до плану План Факт +, - % до плану
А        
В        
С        
Д        
Всього                

 

3. При здійсненні аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами аналізують:

1 Чисельність працівників за кваліфікаціями та спеціальностями.

2 Обсяг виробництва та реалізації продукції.

3 Продуктивність праці робітників.

4 Фонд оплати праці.

4. Які показники характеризують науково-технічний рівень підприємства?

1 Показники забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

2 Показники ступеня виконання планових завдань.

3 Показники динаміки обсягу виробництва.

4 Показники прогресивності технологій.

ВАРІАНТ № 22

1. Значення і задачі аналізу маркетингової діяльності.

2.Проведіть аналіз виконання плану по асортименту продукції.

 

 

 

 

Виріб Об'єм виробництва продукції в планових цінах, гри.. % виконання плану Об'єм продукції, який зарахований в виконанні плану по асортименту
план факт
А  
В  
С  
Д  
Всього        

 

3. Джерело фактографічної інформації для економічного аналізу - це:

1 Фінансова звітність.

2 Економічні нормативи.

3 Правове законодавство.

4 Бізнес-план підприємства.

4. Який із наведених показників характери щ ефективність реальних інвестицій?

1 Термін окупності.

2 Співвідношення первинних та експлуатаційних витрат.

3 Тривалість отримання доходів.

4 Рівномірність отримання доходів.

 

ВАРІАНТ № 23

1. Задачі аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства. Джерела інформації.

2. Проаналізуйте виконання плану капітальних вкладень, зробіть висновки.

 

Вид капітальних вкладень За планом, тис. грн.. Фактично, за кошторисною собівартістю, тис. грн.. Виконання плану, % Відхилення від плану, %
Будівельно-монтажні роботи    
Придбання основних засобів    
Інші капітальні роботи та витрати    
Довгострокові фінансові вкладення    
Всього        

 

3. Які поки тики характеризують рівень організації виробництва?

1 Якості продукції.

2 Енергоозброєність праці.

3 Рівня спеціалізації виробництва.

4 Рівня механізації виробництва.

4. Який прийом дозволяє врахувати значущість окремих показників при обчисленні темпів економічного зростання підприємства?

1 Зважування окремих показників на коефіцієнти їх значущості.

2 Обчислення середньорічних темпів зростання показників.

3 Зваження кінцевих різниць

4 Обчислення середніх арифметичних показників.

 

ВАРІАНТ № 24

1. Інформаційна база економічного аналізу. Класифікація джерел даних.

2. Проведіть аналіз виконання плану придбання основних коштів.

 

 

 

 

Вид обладнання Кількість, шт. Середня ціна одиниці, тис. грн.. Вартість, тис. грн. Відхилення від плану
План Факт План Факт План Факт всього В тому числі
кількість піна
А      
В      
С      
Всього                  

 

3. Загальна матеріаломісткість продукції визначається як відношення:

1 Обсягу виготовленої продукції до суми витрат матеріалів та сировини.

2 Обсягу виготовленої продукції до загальної суми матеріальних витрат.

3 Витрат матеріалів та сировини до обсягу виготовленої продукції.

4 Загальної суми матеріальних витрат до обсягу виготовленої продукції.

4. Інтенсивність використання засобів підприємства характеризує коефіцієнт:

1 Оновлення основних засобів.

2 Накопичення амортизації.

3 Рентабельності.

4 Оборотності.

ВАРІАНТ № 25

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: спосіб відносних різниць.

2. Проаналізуйте склад, динаміку і виконання плану балансового прибутку за звітний період.

 

 

 

 

 

Склад балансового прибутку Минулий рік Звітний рік Фактична сума прибутку в заставленні з цінами минулого року, тис.
Сума, тис. грн.. Структура, % План Факт
Сума, тис. грн.. Структура, % Сума, тис. грн Структура, %
Балансовий прибуток      
Прибуток від реалізації продукції      
Поза реалізовані фінансові результати      

 

3. Яким узагальнюючим показником характеризується ефективність використання основних засобів?

1 Обсяг виробництва товарної продукції.

2 Фондовіддача.

3 Продуктивність однотипного обладнання.

4 Коефіцієнт вибуття.

4. Які показники характеризують рівень організації виробництва?

1 Якості продукції.

2 Рівня спеціалізації та кооперування виробництва.

3 Енергоозброєність прані.

4 Рівня механізації виробництва.

 

ВАРІАНТ № 26

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: спосіб абсолютних різниць.

2. Визначити по кожному варіанту господарської діяльності максимальний прибуток і поріг рентабельності, зробіть висновки

 

 

Показник Варіант А Варіант В
Ціна реалізації, тис. грн..
Змінні витрати, тис. грн..
Маржинальний прибуток на виріб, тис. грн..
Маржинальний прибуток на весь випуск, тис. грн.
Постійні витрати, тис. грн.
Прибуток, тис. грн..    
Поріг рентабельності, од.    
   

3. Метою оперативного економічного аналізу с:

1 Визначення пріоритетних напрямів розвитку економічної системи.

2 Поточна оцінка відхилень фактичного стану економічної системи від заданих або бажаних параметрів.

3 Оцінка результатів управління економічною системою.

4 Обґрунтування стратегії розвитку економічної системи.

4. Ефективність використання основних засобів характеризує:

1 Частка устаткування у загальній вартості основних засобів.

2 Коефіцієнт платності основних засобів.

3 Фондовіддача

4 Коефіцієнт оновлення основних засобів.

 

ВАРІАНТ № 27

1.Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: індексний метод.

2.Розрахуйте поріг рентабельності і запас фінансової стійкості підприємства.

 

Показник Минулий рік Звітний рік
Виручка від реалізації продукції, тис. грн..
Прибуток, тис. грн..
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн..
Сума змінних витрат, тис. грн..
Сума постійних витрат, тис. грн..
Сума маржинального прибутку, тис. грн..
Частка маржинального прибутку від виручки, % 46,28 45,82
Поріг рентабельності, тис. грн..    
Запас фінансової стійкості в:    
Тис. грн..    
%    

3. Які етапи містить у собі стратегічний економічний аналіз?

1 Маркетингові дослідження, сканування зовнішнього середовища.

2 Визначення аналізованих показників, рейтингову оцінку.

3 Маржинальний аналіз, оцінку конкурентів

4 Вибір методів аналізу, організацію аналізу.

4. Обсяг інвестиційних витрат - це:

1 Сума первинних та експлуатаційних витрат.

2 Первинні витрати.

3 Експлуатаційні витрати.

4 Первинна вартість інвестиційного проекту.

ВАРІАНТ № 28

1. Способи обробки економічної інформації в аналізі господарської діяльності: спосіб відносних різниць.

2. Відомо, що питома вага основного капіталу в загальній сумі активів = 0,45, а питома вага поточних активів = 0,55.

Розрахувати:

1. нормативну величину частки позичкового капіталу.

2. нормативне значення коефіцієнту фінансового важеля.

3. Наявні резерви - це:

1 Збільшення середньої заробітної плати.

2 Невикористані можливості або упущені вигоди.

3 Запаси готової продукції на складі.

4 Зменшення норми використання сировини.

4. Структуру об 'єкта аналізу характеризує:

1. Індекс росту.

1 Питома вага.

2 Фондовіддача.

3 Темп приросту.

 

ВАРІАНТ № 29

1. Задачі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2.Відомо, що сума власного оборотного капіталу на початок року складає 13400 грн., а на кінець 17100 грн., а загальна сума власного капіталу (1 розділ пасиву балансу) відповідно 26100 і 29600. Розрахуйте коефіцієнт маневреності власного капіталу на початок і кінець року. Зробіть висновки.

3. Зміну процесів та явищ у часі .можна вивчити за допомогою:

2. Методу ланцюгових підстановок.

3. Аналізу та синтезу.

4. Зіставлення показників.

5. Індукції та дедукції.

4. К економічному аналізі індекси використовуються для:

1. Оцінки зміни рівня явища відносно іншого рівня гою ж явища, що Прийнятий за базу порівняння.

2. Оцінки обсягу виробництва.

3. Розрахунку операційного прибутку.

4. Розрахунку середніх показників.

 

ВАРІАНТ № 30

1. Поняття, значення і задачі аналізу фінансового стану підприємства.

2. Фактична сума балансового прибутку за минулий рік складає ЗО тис. грн.. В звітному році планова величина балансового прибутку рівняється 37 тис. грн., а фактична 40 тис. Проаналізуйте, чи виконаний план по балансовому прибутку, розрахуйте динаміку балансового прибутку.

3. Функціональні детерміновані зв'язки, де результативний показник є добутком декількох факторів, які впливають на нього, називають:

1. Мультиплікативною моделлю.

2. Адитивною моделлю.

3. Кратною моделлю.

4. Змішаною моделлю.

4. Який показник обчислюється як відношення середньої вартості товарних записів до середньоденного товарообігу?

1. Товарооборотність у днях.

2. Рентабельність товарообігу.

3. Рівномірність товарообігу.

4. Забезпеченість товарними ресурсами.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.