Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Педагогічна деонтологія

для напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

 

за вимогами кредитно-модульної системи

 

 

 

КИЇВ – 2013

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

 

«ПОГОДЖЕНО» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи _______________О.Б. Жильцов   «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Педагогічного інституту протокол № ___ від «__»_______2011 р. Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Педагогічна деонтологія

для напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 1 від «» _______ 2012 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ 2013

 

 

УДК

ББК

 

 

Педагогічна деонтологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 36 с.

 

Укладачі: Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Педагогічного інституту з науково-методичної та навчальної роботи; Голота Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

 

Рецензенти:

Гузій Н.В., доктор пед.наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П.Драгоманова.

Лапченко І.О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології і педагогіки ІПП НПУ імені М.П.Драгоманова

 

ЗМІСТ

ст.

Пояснювальна записка…………………………………………………………………………5

Структура програми навчальної дисципліни……………………………….7

Опис предмета навчальної дисципліни……………………..………………7

Тематичний план навчальної дисципліни………….…………………….….8

Програма………………………………………………….……..………….….9

Змістовий модуль І. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя……………………………………………...9

Змістовий модуль ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу…………………….…………………………………………………. 13

Навчально-методична картка навчальної дисципліни «Педагогічна деонтологія»…………………………………..………….……………………18

Плани семінарських занять………………………………………..…….…...19

Завдання для самостійної роботи студентів……………………….…..……25

Карта самостійної роботи студента…………………………….……..……..26

Індивідуальна науково-дослідна робота………………………….……....…27

Система поточного та підсумкового контролю…….……………..………..29

Методичне забезпечення курсу…………………………………….………..32

Питання до заліку……………………………………………….………… 32

Рекомендована література………………………………………….….……………………….34

Основна………………………………………………………………………..34

Додаткова………………………………………………………….…………..36

 

 

І. Пояснювальна записка

В умовах гуманізації освіти, особистісно орієнтованого підходу до учнів пріоритетного значення набуває формування гуманістичних цінностей, педагогічної культури у майбутніх учителів, умінь щодо володіння різноманітним арсеналом педагогічних засобів, готовності до етично адекватної поведінки в різних ситуаціях мінливого шкільного життя. Реалізація цих завдань пов'язана із засвоєнням майбутніми вчителями норм і принципів педагогічної етики, відповідною деонтологічною підготовкою. У зв’язку з цим актуальною стає проблема забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів добре підготовленими, професійно компетентними кадрами, поведінка яких відповідає нормам, принципам, вимогам, які систематизує деонтологія як наука про належне. У цільовій комплексній програмі “Вчитель” зазначається необхідність та значущість оволодіння вчителями базовими знаннями з питань законодавства про освіту, нормативними документами, що регламентують поведінку педагога, містять вимоги до його особистісних якостей. Використання деонтологічного аспекту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя зумовлено високою роллю його педагогічної праці, необхідністю постійної взаємодії між учасниками педагогічного процесу, в якому дотримання обов’язку педагогом стає особливо значущим, оскільки від цього залежить майбутнє вихованців.

Проблема педагогічної етики, як базової складової у формуванні професійності майбутніх учителів, актуалізує необхідність введення до навчальних планів вищих педагогічних закладів освіти дисципліни "Педагогічна деонтологія". Вона передбачає теоретичне і практичне опанування студентами основ педагогічної етики, розвиток гуманістичних цінностей, моральних особистісно професійних якостей, умінь щодо здійснення індивідуальної педагогічної дії на етичних засадах та ін. Вивчення цього курсу дасть змогу майбутнім учителям оцінити свій стан розвитку моральної свідомості і шляхом рефлексії відшукати нормативне в індивідуальному; аналізувати факти реального педагогічного процесу крізь призму морального вибору: сформувати позитивне ставлення до себе та інших учасників навчально-виховного процесу тощо.

Теоретичний зміст програми тематично не збігається з проблемами, які визначені дисциплінами психолого-педагогічного циклу, і не повторює їх. Він поглиблює і розширює питання, що містяться в базових курсах цього спрямування, але не розкриті повністю. Введення у навчальні плани (за рахунок варіативної частини) курсу "Педагогічна деонтологія"' - це реалізація принципу компліментарності (додатковості) в освіті, що дає можливість удосконалити рівень професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання змісту освіти в програмі застосовано: аксіологічішй, соціокультурний та діяльнісний підходи.

Аксіологічний підхід передбачає засвоєння студентами етичних норм, принципів і вимог до поведінки вчителя, які у своїй сукупності впливають на формування його цінностей та педагогічних установок, визначають характер його ставлення до різних суб'єктів навчально-виховного процесу.

Соціокультурний підхід спрямований на сприйняття педагогічної етики вчителем як універсального соціального регулятора поведінки вчителя у різних сферах його професійних взаємин (учні, колеги, адміністрація, батьки, професія тощо). Соціокультурну складову змісту дисципліни забезпечують також знання з питань професійної етики в історії педагогіки.

Діяльнісний підхід передбачає формування у майбутніх педагогів практичних навичок (моральної культури) поведінки у різноманітних ситуаціях морального вибору відповідно до норм педагогічної етики, розвиток умінь щодо використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

Підсумком вивчення курсу с написання та захист студентами творчих робіт за визначеною тематикою (індивідуальні навчально-дослідні завдання). Важливим результатом курсу є розробка студентами кодексу професійної етики вчителя у різних сферах його педагогічної взаємодії.

Мета курсу:Формування у майбутніх учителів моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі.

Завдання курсу:

* розкриття соціальної та виховної значущості дотримання вчителем норм педагогічної етики у професійній діяльності;

* ознайомлення майбутнього вчителя з принципами, нормами і правилами професійно-педагогічної поведінки і чітке їх засвоєння;

* формування моральних цінностей вчительської професії та відповідних якостей педагога;

* розвиток у майбутніх учителів етичної культури на рефлексивній основі, спонукання їх до самоаналізу своїх вчинків:

* визначення типових помилок педагогічної поведінки, пов'язаних із порушенням норм педагогічної моралі;

* розкриття особливостей етичної поведінки вчителя при розв'язанні складних педагогічних ситуацій: розробка алгоритму індивідуальної педагогічної взаємодії.

Навчальний курс і програму за їхнім змістом можна умовно поділити на такі модулі:

- педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя. Теоретико-філософські засади педагогічної деонтології;

- педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу.

Планом передбачено 72 годин, з них 36 годин аудиторних і 32 години самостійної роботи, у тому числі 12 годин лекцій і 16 годин семінарських, 8 годин - індивідуальна робота, модульний контроль – 4 години. По закінченні вивчення курсу студенти складають залік. Рекомендовану літературу подано в обсязі, що значно перевищує необхідний для студентів мінімум. Наведена бібліографія значно полегшить роботу з написання рефератів, доповідей, курсових та дипломних робіт.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми для вищих педагогічних навчальних закладів, розробленої Л.Л.Хоружою (Педагогічна деонтологія: Навчальна програма для вищих педагогічних навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу). – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 22с.)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Предмет: процес формування професійної поведінки майбутніх педагогів, яка відповідає системі визначених принципів, норм, вимог; забезпечення деонтологічної компетентності; сформованість особистісно значущих якостей.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис предмета навчальної дисципліни

Курс Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ECTS: кредити – 2 Шифр та назва галузі 0101»Педагогічна освіта» Нормативна Рік підготовки: 4 Семестр: 8
Змістові модулі: модулі - 2 Шифр та назва напряму: 6.010102 «Початкова освіта» Аудиторні заняття:   36 годин, з них
Загальний обсяг дисципліни (години): 72 години Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» Лекції: (теоретична підготовка) 12 годин
Тижневих годин: 2 години   Семінарські заняття: 16 годин
Індивідуальна робота: 8 годин
    Самостійна робота: 32 години
    Модульний контроль: 4 години
    Вид контролю: залік

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п Назва модулів і тем Кількість годин Самостійна робота  
Всього Всього Аудиторна робота  
    Аудиторні     Лекції Семінарські Індивідуальна робота (КСР) Модульний контроль  
Модуль І. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя. Теоретико-філософські засади педагогічної деонтології  
1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку педагога    
2. Педагогічна етика як сукупність моральних норм професійної діяльності вчителя    
3. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя.      
  Модульний контроль          
  Разом:
Модуль ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу  
4. Особливості професійної етики вчителя у різних сферах його суб’єктно-суб′єктних взаємин (з урахуванням профілю і специфіки педагогічної діяльності вчителя початкової школи )    
5. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях.      
6. Технологія індивідуального впливу вчителя на учнів згідно з нормами педагогічної етики.    
  Модульний контроль            
  Разом:  
Всього за навчальний рік:  
                                 

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

 

Лекція 1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку вчителя

Характеристика і генезис розвитку поняття «педагогічна деонтологія». Цілі та завдання педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку вчителя. Об'єкт і предмет педагогічної деонтології (дослідження сукупності формалізованих і неформалізованих норм професійної поведінки та діяльності вчителя).

Вимога до професійної поведінки сучасного вчителя і зміна їх у процесі історичного розвитку суспільства і школи. Особливості нормативно-рольових функцій педагогічної професії. Специфіка педагогічної діяльності (з урахуванням предметної спеціалізації).

Проблеми морального розвитку особистості у працях Л.Колберга та Е.Фрома.

Основні поняття теми: педагогічна деонтологія, професійна поведінка вчителя, норми професійної поведінки, норми професійної діяльності, специфіка педагогічної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

1. Березовська Л.Д. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): хрестоматія / Л.Д.Березовська та ін.; упоряд.: Л.Д.Березовська . – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.

2. Васильєва М.П. Теорія педагогічної деонтології / М.П.Васильєва. –Харків: Нове слово, 2003. – 216 с.

3. Васильєва М.П. Основи педагогічної деонтології: навч. посіб./ М.П.Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 200 с.

4. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М.Гупан. – К.: АПН, 2002. – 223 с.

5. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии / К.М.Левитан. – М.: Наука, 1994. – 192 с.

6. Левитан К.М. Педагогическая деонтология / К.М.Левитан.- Екатеринбург: «Деловая книга», 1999.- 272 с.

7. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – Суми, 2000. – 208 с.

8. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

9. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Л.Л.Хоружа; редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

 

Лекція 2. Педагогічна етика як сукупність моральних норм професійної діяльності вчителя

Педагогічна етика як галузь професійної етики. Сутність та функції педагогічної етики як системи моральних вимог до особистості вчителя. Взаємозв’язок педагогічної етики з поняттями «мораль», «духовність», «педагогічна культура». Феномен педагогічної етики.

Філософські основи педагогічної етики. «Золоте» правило моралі.

Педагогічний потенціал релігійних цінностей і заповідей. Генезис розвитку етико-педагогічних ідей у працях вітчизняних та зарубіжних учених.

Етичні погляди педагогів-гуманістів: Я.Корчака, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, С.Русової та інших.

Основні категорії педагогічної етики: любов до дітей, повага до їх гідності, педагогічна справедливість, педагогічний обов’язок, професійна честь, совість, педагогічний авторитет тощо.

Характеристика принципів педагогічної етики. Поняття «педагогічний такт» і його значення в діяльності вчителя. Педагогічна толерантність.

Основні поняття теми: професійна етика, педагогічна етика, мораль, духовність, педагогічна культура, педагогічний обов’язок, педагогічний авторитет, принципи педагогічної етики.

Рекомендована література

Основна:

1. Аболіна Т.Г. Етика: навч. посіб. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

3. Блощинська В.А. Етика. Практикум: навч. посіб./ В.А.Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

4. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

5. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

6. Кузьмінський А.І. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. – 134 с.

7. Лозовой В.О. Етика: навч. посіб. /В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

8. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. – К.: МАУП, 2002. – 169 с.

9. Наумчик В.Н. Этика педагога: учеб.-метод. пособ. / В.Н.Наумчик, Е.А.Савченко. – Минск: Універсітєцкае, 1999. – 216 с.

10. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

11. Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика / Е.И.Рогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

12. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – Суми, 2000. – 208 с.

13. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Радянська школа, 1981. – 319 с.

14. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. – К.: Рад.школа, 1981. – 382 с.

15. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка. – К.: МАУП, 1999. – 28 с.

16. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

17. Олексюк О.М. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості / О.М.Олексюк // Педагогіка толерантності. – 1999. – С.85-87.

18. Скрипченко Н.Ф. Формування понять етики і моралі / Н.Ф.Скрипченко // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.55.

 

 

Лекція 3. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу

Професійні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і діяльності. Гуманізм як нормативна основа педагогічної професії. Загальні, часткові та рамкові норми, норми-ідеали. Структура рамкових норм: норми-заборони, норми-права, норми-обов’язки. Конкретно-історичний характер розвитку норм професійної поведінки вчителя.

Зміст основних нормативних вимог до вчителя та їх характеристика: любов до дітей, повага до людської гідності, відповідальність, чесність, толерантність тощо.

Аналіз існуючих кодексів професійної етики вчителя в Україні та за її межами: позитивні і негативні аспекти.

В.О.Сухомлинський про 10 педагогічних табу. Їх характеристика.

Основні поняття теми: професійні норми, стандарти професійної поведінки, стандарти діяльності, нормативні вимоги, кодекс професійної етики вчителя, педагогічні табу.

Рекомендована література

Основна:

1. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 1998. – 544 с.

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

3. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

4. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

5. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

6. Законодавство України про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

7. Наумчик В.Н. Этика педагога: учеб.-метод. пособ. / В.Н.Наумчик, Е.А.Савченко. – Минск: Універсітєцкае, 1999. – 216 с.

8. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

9. Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика / Е.И.Рогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

10. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад.школа, 1981. – 319 с.

11. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. – К.: Рад.школа, 1981. – 382 с.

12. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

13. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

14. Зязюн І.А. Гуманістична стратегічна теорія і практика навчального процесу: спеціальний випуск / І.А.Зязюн // Рідна школа. – 2000. - №8.

15. Олексюк О.М. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості / О.М.Олексюк // Педагогіка толерантності. – 1999. – С.85-87.

16. Хоружа Л.Л. Гуманний вчитель: утопія чи реальність? / Л.Л.Хоружа // Директор школи: науково-методичний журнал. – 2002. - №2. – С.42-48.

 

 

МОДУЛЬ ІІ. ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Лекція 4. Особливості професійної етики вчителя у різних сферах його суб’єктно-суб’єктних взаємин (з урахуванням профілю і специфіки педагогічної діяльності вчителя початкової школи)

Характеристика основних сфер діяльності вчителя (діти, їх батьки, педагогічна діяльність, власне «Я», колеги й адміністрація) та етико-нормативні особливості його поведінки.

Педагогічна етика вчителя початкової школи в контексті вікових і психологічних особливостей школярів.

Цінності і мотиви педагогічної діяльності, їх вплив на формування етичної центрації педагогічної дії. Особливості сприйняття учня з позиції «він інший», «він маленька особистість, що розвивається», «ми взаємодіємо як рівні» та ін.

Зміст педагогічної етики вчителя у процесі реалізації ним основних навчально-виховних завдань.

Етикет у професійній культурі вчителя, його основні норми і принципи.

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, педагогічна етика, педагогічна діяльність.

Рекомендована література

Основна:

1. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 1998. – 544 с.

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

3. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

4. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

5. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

6. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

7. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

8. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

9. Зязюн І.А. Гуманістична стратегічна теорія і практика навчального процесу: спеціальний випуск / І.А.Зязюн // Рідна школа. – 2000. - №8.

10. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

11. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Л.Л.Хоружа; редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

Лекція 5. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях

Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Моральні конфлікти: типові причини виникнення та способи їх подолання. Характеристика основних суперечностей, що виникають у навчально-виховному процесі. Етичні засади розв’язання педагогічних задач.

Моральна оцінка як орієнтир вчителя для вибору професійної поведінки та дій у складних педагогічних ситуаціях. Вимогливість і чуйність – основа етичного підходу до учня.

Особливості взаємодії педагога та учнів. Соціально - психологічна природа спілкування. Особливості професійної комунікації.Особливості монологічного і діалогічного спілкування вчителя з учнями. Виявлення вчителем несприятливих факторів і негативних наслідків помилкових, афективних дій у педагогічній діяльності. Характеристика ускладнень вчителя при розв’язанні моральних дилем. Класифікація типових помилок етико-педагогічної поведінки молодих учителів.

Самоаналіз, самооцінка і рефлексія як психологічні основи розвитку педагогічної етики вчителя. Корекційна програма діяльності вчителя щодо створення емоційного настрою у навчальному процесі та регуляції власної поведінки на уроках.

Основні поняття теми:педагогічна ситуація, педагогічна задача, моральні конфлікти, моральна оцінка, моральна дилема, етико-педагогічна поведінка.

Рекомендована література

Основна:

1. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 1998. – 544 с.

2. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

3. Васильєва М.П. Основи педагогічної деонтології: навч. посіб./ М.П.Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 200 с.

4. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

5. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

6. Лозовой В.О. Етика: навч. посіб. /В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

7. Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб., 2-е вид., переробл. і доп. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 152 с.

8. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

9. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

10. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

11. Асташова Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н.А.Астахова // Педагогика. – 2002. - №8. – С.8-13.

12. Гринькова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя / В.Гринькова // Шлях освіти. – 2002. - №2. – С.2-6.

13. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

14. Хоружа Л.Л. Кмітливість і дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №1.- С.59-62.

 

Лекція 6. Технологія індивідуального педагогічного впливу

вчителя на учнів згідно з нормами педагогічної етики

Прийоми індивідуальної педагогічної дії (творення і гальмування) та їх характеристика. Дотримання вчителем принципів педагогічної етики – важлива передумова використання прийомів індивідуальної взаємодії.

Алгоритм відбору прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії як основа етичного впливу вчителя на учня.

Вибір тактики поведінки в ситуаціях морального вибору відповідно до основних принципів педагогічної етики. Використання педагогічних засобів при розв’язанні різноманітних ситуацій шкільного життя: порушення дисципліни на уроці, перерві; ворожі стосунки між ровесниками; байдуже ставлення до справ колективу тощо.

Емоційно-вольове регулювання вчителем свого психічного стану та дій.Діагностичні методики щодо оцінки ефективності педагогічної взаємодії вчителя.

Основні поняття теми:педагогічна взаємодія, принципи педагогічної етики, ситуації морального вибору, педагогічні засоби.

Рекомендована література

Основна:

1. Васильєва М.П. Основи педагогічної деонтології: навч. посіб./ М.П.Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 200 с.

2. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

3. Левитан К.М. Педагогическая деонтология / К.М.Левитан.- Екатеринбург: «Деловая книга», 1999.- 272 с.

4. Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб., 2-е вид., переробл. і доп. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 152 с.

5. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

6. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

7. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

8. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя / І.Комарова // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С.31-34.

9. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

10. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Л.Л.Хоружа; редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

 

 


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогічна деонтологія»

Разом: 72год.,із них 12 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, 8 год. – ІНДЗ, 32 год. – самостійна робота; модульний контроль – 4 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва модуля Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя. Теоретико-філософські засади педагогічної деонтології Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу
Кількість балів за модуль 76 балів 108 балів
Теми лекцій 12 год. (6 балів) Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку педагога (1 бал) Педагогічна етика як сукупність моральних норм професійної діяльності вчителя (1 бал) Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу (1 бал) Особливості професійної етики вчителя у різних сферах його суб’єкт-суб’єктних взаємин (з урахуванням профілю і специфіки педагогічної діяльності вчителя початкової школи) (1 бал) Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях (1 б.) ТТехнологія індивідуального впливу вчителя на учнів згідно з нормами педагогічної етики (1 бал)
Теми семінарських занять (66 балів) Ретроспективний огляд ідей педагогічної етики у працях видатних педагогів імислителівминулого Професійна етика вчителя як змістова основа педагогічноїдеонтології Етичні норми професійної поведінки вчителя Роль педагогічної етики вчителя у реалізації основних прав і свобод дитини Особливості етичної поведінки вчителяв різних сферах його суб’єктно-суб’єктних взаємину школі   Педагогічна етика та технологія використанняприйомів індивідуальної педагогічної взаємодії (4 бали)   Способи діагностики та шляхирозвитку педагогічної етики майбутнього вчителя
Самостійна робота (40 балів) Табл.6.1. (15 балів)     Табл.6.1. (25 балів)  
ІНДЗ (30 балів) 30 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота (25 балів) Модульна контрольна робота (25 балів)
Підсумковий контроль ПМК
К=214:100=2,14
                   

V. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І. ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Семінарське заняття 1.

Тема: Ретроспективний огляд ідей педагогічної етики у працях видатних педагогів і мислителів минулого

План:

1. Роль і місце педагогічної етики у працях відомих педагогів (Я.А.Коменський, Я.Корчак, , В.О.Сухомлинський та інші).

2. Особливості формування вітчизняної педагогічної деонтології (Г.Сковорода, С.Русова, Т.Г.Лубенець К.Ушинський А.Макаренко, В.Сухомлинський).

3. Шляхи трансформації педагогічних ідей етики педагога в сучасній педагогічній деонтології.

Рекомендована література

Основна:

1. Березовська Л.Д. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): хрестоматія / Л.Д.Березовська та ін.; упоряд.: Л.Д.Березовська . – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.

2. Васильєва М.П. Теорія педагогічної деонтології / М.П.Васильєва. –Харків: Нове слово, 2003. – 216 с.

3. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М.Гупан. – К.: АПН, 2002. – 223 с.

4. Кузьмінський А.І. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. – 134 с.

5. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – Суми, 2000. – 208 с.

6. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

7. Скрипченко Н.Ф. Формування понять етики і моралі / Н.Ф.Скрипченко // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.55.

 

Семінар 2

Тема: Професійна етика вчителя як змістова основа педагогічної деонтології

План:

1. Поняття педагогічної деонтології в контексті історичного розвитку.

2. Філософські засади педагогічної етики.

3. Сутність і структура педагогічної етики.

4. Етика вчителя як невід’ємна частина кожної педагогічної дії.

Рекомендована література

Основна:

1. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

2. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

4. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

5. Наумчик В.Н. Этика педагога: учеб.-метод. пособ. / В.Н.Наумчик, Е.А.Савченко. – Минск: Універсітєцкае, 1999. – 216 с.

6. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

7. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

8. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

9. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Л.Л.Хоружа; редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

Семінарське заняття 3.

Тема: Етичні норми професійної поведінки вчителя

План:

1. Поняття професійної норми: формалізовані і неформалізовані норми.

2. Специфіка професійної ролі педагога початкової школи і вимоги до нього.

3. Гуманізм як нормативна основа педагогічної професії.

4. Характеристика загальних і часткових норм педагогічної етики.

5. Сутність рамкових норм: норми-заборони, норми-права, норми-обов’язки.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Аболіна Т.Г. Етика: навч. посіб. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

3. Блощинська В.А. Етика. Практикум: навч. посіб./ В.А.Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

4. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

5. Лозовой В.О. Етика: навч. посіб. /В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

6. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

7. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

8. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

9. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя / І.Комарова // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С.31-34.

10. Хоружа Л.Л. Гуманний вчитель: утопія чи реальність? / Л.Л.Хоружа // Директор школи: науково-методичний журнал. – 2002. - №2. – С.42-48.

11. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

12. Хоружа Л.Л. Герменевтика: педагогічний погляд / Л.Л.Хоружа // Шлях освіти. - 2008. - №2(48). - С.7-11.

 

Модуль ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу

 

Семінарське заняття 4.

Тема: Роль педагогічної етики вчителя у реалізації основних прав і свобод дитини

План:

1. Закріплення формалізованих норм професійної поведінки вчителя в основних нормативно-правових документах, які регламентують діяльність сфери освіти («Закон про освіту» (1996), закони прямої дії «Про загальну середню освіту» (1999), «Про дошкільну освіту» (2001), «Про позашкільну освіту» (2000) та ін.).

2. Захист прав дитини в Україні.

3. Нормативно-правові документи про права дитини і місце педагогічної етики вчителя у їх виконанні.

4. Юридична відповідальність педагога за дії, які суперечать нормам професійної етики.

Рекомендована література

Основна:

1. Законодавство України про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

2. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

3. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

4. Олексюк О.М. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості / О.М.Олексюк // Педагогіка толерантності. – 1999. – С.85-87.

5. Хоружа Л.Л. Гуманний вчитель: утопія чи реальність? / Л.Л.Хоружа // Директор школи: науково-методичний журнал. – 2002. - №2. – С.42-48.

 

 

Семінарське заняття 5.

Тема: Особливості етичної поведінки вчителя в різних сферах його суб’єктно-суб’єктних взаємин у школі

План:

1. Характеристика сфери суб’єктно-суб’єктних взаємин вчителя у школі.

2. Етика спілкування та етикет поведінки вчителя.

3. Розробка кодексу професійної етики вчителя початкової школи (робота в групах) у сферах:

· вчитель – учень;

· вчитель – колеги;

· вчитель – адміністрація;

· вчитель – батьки;

· вчитель – педагогічна професія.

Рекомендована література

Основна:

1. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

2. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

4. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

5. Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб., 2-е вид., переробл. і доп. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 152 с.

6. Наумчик В.Н. Этика педагога: учеб.-метод. пособ. / В.Н.Наумчик, Е.А.Савченко. – Минск: Універсітєцкае, 1999. – 216 с.

7. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

8. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

9. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

10. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя / І.Комарова // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С.31-34.

11. Науменко Г. Рівень професіоналізму вчителя – основа реформи школи / Г.Науменко // Початкова школа. – 2001. - № 1. – С.3-5.

 

Семінарське заняття 6, 7. – 4 год.

Тема: Педагогічна етика та технологія використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії

План:

1. Класифікація прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

2. Технологія використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії в найбільш типових ситуаціях шкільного життя (порушення учнями дисципліни, небажання виконувати доручення, неохайність тощо).

3. Алгоритм розв’язування морального конфлікту за допомогою прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

4. Розв’язання педагогічних ситуацій як зразок етичної позиції, вчителя (приклади з праць відомих педагогів-гуманістів).

Рекомендована література

Основна:

1. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 1998. – 544 с.

2. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

3. Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб., 2-е вид., переробл. і доп. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 152 с.

4. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

5. Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика / Е.И.Рогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

6. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад.школа, 1981. – 319 с.

7. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

8. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

 

Додаткова:

9. Олексюк О.М. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості / О.М.Олексюк // Педагогіка толерантності. – 1999. – С.85-87.

10. Хоружа Л.Л. Гуманний вчитель: утопія чи реальність? / Л.Л.Хоружа // Директор школи: науково-методичний журнал. – 2002. - №2. – С.42-48.

11. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

12. Хоружа Л.Л. Герменевтика: педагогічний погляд / Л.Л.Хоружа // Шлях освіти. - 2008. - №2(48). - С.7-11.

13. Хоружа Л.Л. Кмітливість і дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №1.- С.59-62.

Семінарське заняття 8.

Тема: Способи діагностики та шляхи розвитку педагогічної етики майбутнього вчителя

План:

1. Пріоритетні стратегії етичного самовдосконалення.

2. Рефлексивний аналіз вчителем своєї діяльності як спосіб самодіагностики.

3. Роль емоцій і почуттів у діяльності вчителя та їх корегування.

4. Умови оволодіння педагогічним тактом.

5. Використання тестових методик з метою виявлення рівнів моральної культури педагогів.

6. Шляхи і форми професійно-етичного самовдосконалення вчителя.

Рекомендована література

Основна:

1. Аболіна Т.Г. Етика: навч. посіб. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

4. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

5. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад.школа, 1981. – 319 с.

6. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

7. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

8. Асташова Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н.А.Асташова // Педагогика. – 2002. - №8. – С.8-13.

9. Гринькова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя / В.Гринькова // Шлях освіти. – 2002. - №2. – С.2-6.

10. Хоружа Л.Л. Герменевтика: педагогічний погляд / Л.Л.Хоружа // Шлях освіти. - 2008. - №2(48). - С.7-11.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. На основі праць видатних вчених і педагогів зробити ретроспективний аналіз етико-педагогічний ідей в історії педагогічної думки.

2. Розробити глосарій основних понять педагогічної етики.

3. Проаналізуйте відповідні статті Закону України «Про освіту» та Кодексу законів «Про працю» щодо юридичної відповідальності вчителя за порушення норм педагогічної етики.

4. Підготувати реферативне повідомлення на одну із запропонованих тем: «Моральні аргументи «за» і «проти» покарання як методу педагогіки»; «Совість – моральний регулятор поведінки вчителя».

5. Підготувати усне повідомлення, обґрунтувавши в ньому роль етичних знань у професійному становленні педагога початкової школи.

6. Скласти анотацію на одну з прочитаних вами книг на педагогічну тематику, вказати різні способи виявлення вчителем педагогічної етики.

7. Підготувати кілька (3-4) педагогічні ситуації, які стосуються проблем педагогічної етики у навчально-виховному процесі початкової школи.

8. Підготувати огляд наукових публікацій з журналу «Педагогіка толерантності», які стосуються проблеми педагогічної етики.

 

Таблиця 6.1

Карта самостійної роботи студента

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін виконання (тижні)
МОДУЛЬ І. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя. Теоретико-філософські засади педагогічної деонтології
Тема 1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку педагога Семінарське заняття, індивідуальне заняття, модульний контроль, залік І –ІІ  
Тема 2. Педагогічна етика як сукупність моральних норм професійної діяльності вчителя Семінарське заняття, індивідуальне заняття, модульний контроль, залік І-ІІ
Тема 3. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя Семінарське заняття, модульний контроль, залік ІІІ - ІУ
МОДУЛЬ ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу
Тема 4. Особливості професійної етики вчителя у різних сферах його суб’єктно-суб′єктних взаємин (з урахуванням профілю і специфіки педагогічної діяльності вчителя початкової школи) Семінарське заняття, модульний контроль, індивідуальне заняття, залік УІI - УІII
Тема 5. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях. Семінарське заняття, модульний контроль, залік 5+5 ІX - X
Тема 6. Технологія індивідуального впливу вчителя на учнів згідно з нормами педагогічної етики Семінарське заняття, модульний контроль, індивідуальне заняття, залік 5+5 ХІ- ХІІ
Разом: 32 год. Разом: 40 балів

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Педагогічна деонтологія» – це вид науково-дослідної роботи студента, форма самостійного вивчення актуальних проблем, передбачених навчальною програмою курсу.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює кілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ: підготовка рефератів, міні-досліджень, проектів у програмі Power Point (Презентація).

 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань:

1. Основні поняття педагогічної етики та їх характеристика.

2. Взаємозв’язок етики і професійної майстерності в діяльності педагога початкової школи.

3. Умови виникнення й призначення професійної етики.

4. Сутність, специфіка і функції педагогічної моралі.

5. Особливості діалогічного і монологічного стилів спілкування вчителя початкової школи з учнями.

6. Моральний вибір і відповідальність вчителя початкової школи за свої дії.

7. Пріоритетні напрями морального виховання сучасного підростаючого покоління.

8. Проблема людської гідності крізь призму педагогічної етики.

9. Типові суперечності і труднощі у взаєминах між учителем і батьками та їх моральне регулювання.

10. Українська етнопедагогіка – моральна основа професійної поведінки вчителя.

11. Видатні педагоги про професійну етику вчителя.

12. Культура педагогічного спілкування.

13. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності. Шляхи їх попередження та вирішення.

14. Самоактуалізація як вершина духовного самовдосконалення (за А.Маслоу).

15. Моральні ідеали та педагогічні цінності вчителя.

16. Нормативно-правові засади педагогічної діяльності.

17. Педагогічна етика В.О.Сухомлинського.

18. Актуальні проблеми педагогічної етики.

19. Школяр як суб’єкт етичного впливу вчителя.

20. Педагогічний етикет сучасного вчителя початкової школи.

21. Професійний обов’язок педагога, професійна честь і професійна совість педагога.

22. Педагогічний такт і способи його реалізації вчителем початкової школи у практичній діяльності.

23. Рефлексія – праця душі педагога. Самопізнання і педагогічна рефлексія.

24. Педагогічні умови творчого використання вчителем початкової школи прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

25. Діагностика розвитку педагогічної моралі сучасного вчителя початкової школи .

 

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

 

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Чіткість визначення та формулювання мети і завдань проекту 3 бали
2. Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 3 бали
3. Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних джерел (наукових видань, навчальної літератури, педагогічної періодики, Інтернет-ресурсів) 5 балів
4. Науковість викладу змісту проекту 4 бали
5. Адекватність методів меті і завданням проекту 4 бали
6. Повнота виконання та презентація результатів 5 балів
7. Якість оформлення роботи 6 балів
  Разом 30 балів

 

 

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 29 -30 Відмінно
Достатній 24- 25 Добре
Середній 19 – 20 Задовільно
Низький Незадовільно

 

VIII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де позначено види і терміни контролю.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою, обговорюються та захищаються під час семінарських занять. Заходи з модульного контролю проводяться після завершення вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при вивченні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути поставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. Студент може підвищувати оцінку «задовільно» або «добре», яку

він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.

Розрахунок рейтингових балів проводиться за наступною системою, наведеною у таблиці:

 

 

Розрахунок рейтингових балів видами
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.