Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

поточного (модульного) контролю№ п/п Вид діяльності Коефіцієнт (вартість) Кількість видів робіт Кількість рейтингових балів
1. Лекції (відвідування)
2. Відвідування семінарських занять
3. Семінарські заняття
6. Самостійна робота
7. Індивідуальна навчально-дослідницька робота
8. Модульна контрольна робота
Підсумковий рейтинговий бал 214

 

Максимальна кількість балів 214. Дисципліна із заліком (ПМК): 214:100=2,14. Студент набрав 214 балів. Розрахунок 214:2,14=100 балів.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

§ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

§ Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

§ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності

у європейські оцінки ECTS

Таблиця 8.2.

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS  
1 – 34     35 – 59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 65 «задовільно» E
66 – 74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82 – 89 «добре» B
90 – 100 «відмінно» A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл.. 8.3.

 

 

Таблиця 8.3.

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь
«добре» Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову
«незадовільно» Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно», ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Наукові дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.

Модульний контроль студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

Ø своєчасність виконання навчальних завдань;

Ø повний обсяг їх виконання;

Ø якість виконання навчальних завдань;

Ø самостійність виконання;

Ø творчий підхід у виконанні завдань;

Ø ініціативність у навчальній діяльності.

 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 

· опорні конспекти лекцій;

· навчально-методичні посібники;

· робоча навчальна програма;

· збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

· засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

· завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна деонтологія».

Питання до заліку

1. Визначте вимоги до професійної діяльності сучасного вчителя (Закон «Про освіту», «Національна доктрина розвитку освіти», «Державна цільова комплексна програма «Вчитель»).

2. Конституція України про право людини на освіту.

3. Конвенція ООН про права дитини як нормативно-правова основа життєдіяльності дитини.

4. Сформулюйте основні вимоги до професійної поведінки вчителя, спираючись на статті законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

5. Назвіть особливості професійно-педагогічної діяльності та пов’язані з цим вимоги до професії сучасного педагога.

6. Назвіть деякі нормативні вимоги до професійної поведінки вчителя в різні соціально-історичні епохи. Обґрунтуйте, чим вони були зумовлені.

7. Дайте власне визначення поліфункціональності педагогічної діяльності.

8. Сформулюйте принципові засади етико-педагогічної позиції вчителя, спираючись на міркування К.Д.Ушинського над питанням «Кому навчати?».

9. Дайте визначення поняття «деонтологія».

10. Зробіть ретроспективний аналіз розвитку поняття «педагогічна деонтологія».

11. Обґрунтуйте думку про те, що для справжнього вчителя важлива єдність між особистісним і професійним.

12. Сформулюйте основні завдання педагогічної деонтології.

13. Розкрийте зв'язок педагогічної деонтології з іншими науками.

14. Доведіть необхідність свободи вибору дій учителем при виконанні різноманітних професійних завдань.

15. Визначте привабливі і непривабливі сторони вчительської професії.

16. Дайте характеристику шести етапів морального розвитку людини (за Л.Колбергом).

17. Охарактеризуйте мораль як суспільне явище.

18. Визначте специфічні особливості професійної етики педагога.

19. Розкрийте актуальні проблеми педагогічної етики.

20. Охарактеризуйте основні принципи педагогічної етики.

21. Обґрунтуйте необхідність розробки етичних норм педагогічної професії.

22. Доведіть, що етика є основним інструментом впливу вихователя на вихованця.

23. Дайте визначення поняття «моральна цінність».

24. Охарактеризуйте моральні категорії педагогічної етики, їх класифікацію.

25. Розкрийте основні функції педагогічної етики.

26. Розкрийте роль і місце педагогічної етики у формуванні стилів педагогічного спілкування.

27. Розкрийте сутність поняття «професійна норма».

28. Охарактеризуйте основні стилі професійної поведінки педагога.

29. Обґрунтуйте, чому іноді професійно-етичні норми поведінки вчителя називають стандартами педагогічної професії.

30. Охарактеризуйте особливості реалізації основної функції моральної норми – регулятивної.

31. Назвіть загальні і специфічні риси понять «моральна норма» і «принцип».

32. Окресліть зміст моральної відповідальності вчителя.

33. Дайте характеристику основної моральної норми вчителя - «любов до дітей». Що означає любити дитину?

34. Розкрийте сутність і особливості норм-заборон, норм-рамок, норм-зразків.

35. Визначте основні підходи щодо розробки кодексів професійно-педагогічної поведінки вчителя.

36. Доведіть, що нормативно-правові документи, які регламентують функціонування сфери освіти, є підґрунтям для розробки норм педагогічної етики вчителя у різних сферах його професійної діяльності.

37. Наведіть кілька прикладів неетичної поведінки вчителя. Проаналізуйте її з погляду порушення норм педагогічної етики.

38. Вкажіть основні причини конфліктів, що виникають в освітньому закладі, хто їх учасники, та типові наслідки цих конфліктів.

39. Поясніть специфіку взаємозв’язку моральної і правової відповідальності у педагогічному середовищі.

40. Вкажіть, за які порушення норм педагогічної етики вчитель несе юридичну відповідальність.

41. Дайте визначення поняття «стиль педагогічного спілкування». Поясніть, яким чином він відображає рівень сформованості педагогічної етики вчителя.

42. Зазначте основні етичні норми, що регулюють систему взаємодії «учитель - учень».

43. Охарактеризуйте основні етичні норми, що регулюють стосунки вчителя з батьками дітей.

44. Визначте основні причини конфліктів між учителями в педагогічному колективі. Дотримання яких норм педагогічної етики дає можливість уникнути їх.

45. Дайте визначення поняття «педагогічні стереотипи». Охарактеризуйте їх вплив на професійну поведінку вчителя.

46. Сформулюйте моральні вимоги, які регулюють відносини між учителем і учительським колективом.

47. Дайте визначення поняття «педагогічна ситуація». Охарактеризуйте види педагогічних ситуацій.

48. Назвіть різні варіанти створення вчителем початкової школи «ситуацій успіху».

49. Доведіть педагогічну доцільність творчого підходу вчителя до подолання конфлікту.

50. Дайте загальну характеристику прийомів педагогічного впливу.

51. Визначте поняття «прийом індивідуальної педагогічної взаємодії».

52. Охарактеризуйте основні етичні принципи використання вчителем прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

53. Визначте роль емоційно-вольового регулювання вчителем своїх професійних дій.

54. Визначте фактори, які стимулюють процес професійного самовиховання вчителя.

Література:

Основна:

1. Аболіна Т.Г. Етика: навч. посіб. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

2. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А.Амонашвили. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 1998. – 544 с.

3. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И.Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.

4. Березовська Л.Д. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): хрестоматія / Л.Д.Березовська та ін.; упоряд.: Л.Д.Березовська . – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.

5. Блощинська В.А. Етика. Практикум: навч. посіб./ В.А.Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

6. Бобир О.Етикет учителя: навч.-метод. посіб./ О.Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

7. Васильєва М.П. Теорія педагогічної деонтології / М.П.Васильєва. –Харків: Нове слово, 2003. – 216 с.

8. Васильєва М.П. Основи педагогічної деонтології: навч. посіб./ М.П.Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 200 с.

9. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. / Г.П.Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С.344.

10. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособ. [для вузов] / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

11. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки / Н.М.Гупан. – К.: АПН, 2002. – 223 с.

12. Законодавство України про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

13. Кузьмінський А.І. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. – 134 с.

14. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии / К.М.Левитан. – М.: Наука, 1994. – 192 с.

15. Левитан К.М. Педагогическая деонтология / К.М.Левитан.- Екатеринбург: «Деловая книга», 1999.- 272 с.

16. Лозовой В.О. Етика: навч. посіб. /В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

17. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. – К.: МАУП, 2002. – 169 с.

18. Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб., 2-е вид., переробл. і доп. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 152 с.

19. Наумчик В.Н. Этика педагога: учеб.-метод. пособ. / В.Н.Наумчик, Е.А.Савченко. – Минск: Універсітєцкае, 1999. – 216 с.

20. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг.ред. Б.М.Жебровського. – К., 2000.

21. Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика / Е.И.Рогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

22. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – Суми, 2000. – 208 с.

23. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад.школа, 1981. – 319 с.

24. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Радянська школа, 1981. – 319 с.

25. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. – К.: Рад.школа, 1981. – 382 с.

26. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка. – К.: МАУП, 1999. – 28 с.

27. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / Л.Л.Хоружа. – К.: Преса України, 2003. – 319 с.

28. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – метод. посіб. /Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с.

Додаткова:

11. Асташова Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н.А.Астахова // Педагогика. – 2002. - №8. – С.8-13.

12. Гринькова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя / В.Гринькова // Шлях освіти. – 2002. - №2. – С.2-6.

13. Зязюн І.А. Гуманістична стратегічна теорія і практика навчального процесу: спеціальний випуск / І.А.Зязюн // Рідна школа. – 2000. - №8.

14. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя / І.Комарова // Шлях освіти. – 2001. - №1. – С.31-34.

15. Науменко Г. Рівень професіоналізму вчителя – основа реформи школи / Г.Науменко // Початкова школа. – 2001. - № 1. – С.3-5.

16. Олексюк О.М. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості / О.М.Олексюк // Педагогіка толерантності. – 1999. – С.85-87.

17. Скрипченко Н.Ф. Формування понять етики і моралі / Н.Ф.Скрипченко // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С.55.

18. Хоружа Л.Л. Гуманний вчитель: утопія чи реальність? / Л.Л.Хоружа // Директор школи: науково-методичний журнал. – 2002. - №2. – С.42-48.

19. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.

20. Хоружа Л.Л. Герменевтика: педагогічний погляд / Л.Л.Хоружа // Шлях освіти. - 2008. - №2(48). - С.7-11.

21. Хоружа Л.Л. Кмітливість і дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів / Л.Л.Хоружа // Початкова школа. - 2008.- №1.- С.59-62.

22. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Л.Л.Хоружа; редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.