Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання до заліку 1. Предмет, завдання та методи професійної психології.
 2. Психологічна інтерпретація професійної праці.
 3. Психологія професійної праці як галузь психологічної науки.
 4. Поняття професійної діяльності. Психологічна інтерпретація професії.
 5. Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності.
 6. Трудовий пост та професія. Праця і професія в психології.
 7. Психологічна класифікація професій.
 8. Сутність професійного самовизначення.
 9. Професіоналізація і професійний розвиток особистості.
 10. Поняття професіогенезу.
 11. Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
 12. Особистісний та професійний розвиток.
 13. Основні етапи розвитку особистості як суб'єкта професійної праці. Конфлікти професійного самовизначення.
 14. Цілі і методи вивчення структури суб’єкта професійної діяльності.
 15. Людина і її професійна доля: образ життя, професійний життєвий шлях, світогляд, психологічні регулятори його активності.
 16. Критерії і методи діагностики рівня їх сформованості.
 17. Психічні регулятори професійної праці людини.
 18. Індивідуальний стиль діяльності як системно-утворююча функція інтегральної індивідуальності.
 19. Феноменологія індивідуальних стилів. Індивідуальний стиль діяльності як засіб професійної адаптації людини.
 20. Діагностика рівня професійної готовності людини.
 21. Професійна кар’єра.
 22. Професіоналізм як результат реалізації та розвитку ресурсів людини в професійній діяльності.
 23. Індивідуальний ресурс професійного розвитку як системна якість особистості.
 24. Професіоналізм та професійна компетентність.
 25. Рівні професіоналізму. Види компетентності.
 26. Професійно важливі якості.
 27. Загальні підходи до проблеми професійної успішності.
 28. Оцінка індивідуального професіоналізму.
 29. Професіоналізм спеціаліста та надійність професійної діяльності. Підвищення ефективності діяльності як індикатор професійного росту. Феноменологія криз розвитку.
 30. Кризи професіоналізації. Типологія кризів.
 31. Дослідження кризів професіоналізації.
 32. Чинники, що детермінують кризи професійного розвитку. Перфекціонізм, трудоголизм та лінощі.
 33. Поняття професійної деформації.
 34. Причини та психічні механізми появи професійної деформації особистості.
 35. Емоційне вигоряння як вид неспецифічної професійної деформації. Профілактичні та корекційні заходи щодо професійних деструкцій.

Рекомендована література

Базова:

1. Бандурка А.М. Профессионализм и лидерство / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков : Титул, 2006. – 578 с.

2. Барко В.І. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : [практ. посіб.] / В.І. Барко, Ю.Б. Ірхін, Т.В. Нещерет, О.В. Шаповалов. – К. : КНУВС ; МВС, 2007. – 100 с.

3. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / безносов С. П. - СПб. : Речь, 2004. - 272 с.

4. Бодалев А.А. Психология о личности / А.А. Бодалев. – М. : Моск. ун-т, 1988. – 188 с.

5. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / В.А. Бодров. –М. : ПЭР СЭ, 2001. – 511 с.

6. Губарєва О.С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.06 «Юридична психологія» / О.С. Гебарєва. – Харків, 2005. – 19 с.

7. Дружилов С.А. Профессионализм человека как объект психологического изучения: системный подход / С.А. Дружилов // Вестник Балтийской педагогической академии. – Вып. 52. – СПб. : БПА, 2003. – С. 40-46.

8. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход. – Х. : Гуманитарный центр, 2011. – 296 с.

9. Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособ. - М. :ИНФРА-М, 2006. - 464 с.

10. Зеер Э.Ф. Психология профессий : уч. пособие для студ. вузов / Э.Ф. Зеер. – [2-е изд]. – М. : Академический Проект, 2003. – 336 с.

11. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Зеер Э. Ф. - Екатеринбург : Урал. гос. профес.-педаг. ун-т, 2000. - 397 с.

12. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности / Е.М. Иванова – М. : ПЭРСЭ, 2006. – 382 с.

13. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин. – СПб : Питер, 2008. – 408 с.

14. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / Е.П. Ильин. – СПб : Питер, 2011. – 224 с. – (Серия «Мастера психологии»).

15. Каптерев А.И. Модель управления профессионализацией / А.И. Каптерев // Советская педагогика. – 1990. – № 3. – С 48-54 с.

16. Керженцев П.М. Принципы организации / П.М. Керженцев. – Пермь : Профиздат, 1982. – 89 с.

17. Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. – М. : Ин-т практ. психолии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 400 с.

18. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – М. : Академия, 2004. – 296 с.

19. Кухарчук А.М. Человек и его профессия : учеб. пособие / А.М. Кухарчук, В.В. Лях, А.Б. Широкова. – Минск : Соврем. Слово, 2006. – 544 с.

20. Крягжде С.И. Психология формирования профессиональных интересов / С.И. Крягжде. – Вильнюс : Центр-Пресс, 1981. – 253 с.

21. Маркова А.К. Психология профессионала / А.К. Маркова. – М. : Межд. гуманит. фонд, 1996. – 312 с.

22. Медведєв В. С. Проблема професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). Монографія. - К. : НАВСУ, 1996. - 192 с.

23. Мучински П. Психология, профессия, карьера / П. Мучински. - [7-е изд.]. – СПб : Питер, 2004. – 539 с.

24. Никифоров Г.С. Надежность профессиональной деятельности / Г.С. Никифоров. – СПб. : С.-Петербург. ун-та, 1996. – 176 с.

25. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю.П. Поваренков. – М. : УРАО, 2002. – 160 с.

26. Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства : Учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2003. - 480с.

27. Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / Сост. В. А. Бодров. - м. : ПЕР СЭ; Логос, 2007. - 855 с.

28. Психология профессиональной деятельности / Под ред. Н. Самоуткина. – СПб. : Питер, 2003. – 224 с.

29. Психология профессиональной подготовки. / Под ред. Г.С. Никифорова, 1993. – 171 с.

30. Психология труда: Учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / под ред.

проф. А.В. Карпова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352 с.

31. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики / А.И. Турчинов. – М. : Флинта, 1998. – 126 с.

32. Цільмак О.М. Професіогенез компетентності фахівців кримінальної міліції: теорія та практика : монографія / О.М. Цільмак. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 432 с.

33. Цільмак О.М. Комунікативна компетентність оперуповноважених кримінальної міліції – підґрунтя професіоналізму / О.М. Цільмак // Південноукр. Правничий часопис. – 2007. – № 1. – С. 192-195.

34. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. – М. : Наука, 1982. – 189 с.

35. Шестакович Л.Н. Психологические условия развития профессионально важных качеств в процессе обучения : автореф. дис... кандидата психол. наук: 19.00.07 «Возрастная и педагогическая психология» / Л.Н. Шестакович. – М., 1981. – 19 с.

36. Шкаликов В.Л. Взаимосвязь обучения и развития в процессе освоения профессиональной деятельности / В.Л. Шкаликов, В.Д. Шадриков // Психологический журнал. – Т.5. – № 5. – 1984. – С. 94-103.

37. Шрейдер Р.В. Уровень профессионализации как фактор, определяющий структуру профессионально важных качеств / Р.В. Шрейдер. – В кн.: Проблемы системогенеза деятельности. – Ярославль, 1980. – С. 55-66.

38. Шульц Д. Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. – [8-е изд.] – СПБ. : Питер, 2003. – 560 с.

Допоміжна:

1. Автоматизация прогнозирования профессиональной пригодности рабочих на промышленном предприятии / Под ред. Л.И.Меньшикова. -- Рига, 1982. -- 194с.

2. Архангельский С.Н. Схема профориентационного описания профессии //Школа и производство. -- 1966. -- N 10. -- С.2425.

3. Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессий (2030 годы) //Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. -- Иркутск, 1978. -- С.105120.

4. Богданов В.А. Структурная модель личности и психология деятельности //Экспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.-- Л.,1982.-- С.2632.

5. Владимирова Н.И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности // Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. -- Тюмень, 1981. -- С.5361.

6. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. -- Л., 1979. -- 74 с.

7. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред.С.Н.Левиевой. -- М., 1976.

8. Галкина О.И. Об изучении профессий в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросы психологии труда и профессионального обучения. -- Л., 1969. -- Вып.13. -- С.834.

9. Галкина О.И., Каверина Р.Т., Климов Е.А., Левиева С.Н.. Пузыревская Е.К.,Титова И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". -- Л.,1973. -- 179 с.

10. Гуревич К.М. Профпригодность и основные свойства нервной системы. --М., 1970. -- 271 с.

11. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. -- Л., 1979. -- 219 с.

12. Долишний М.Н., Покровский Н.Н. Методика профессионального отбора станочников и рабочих ведущих профессий. -- Львов, 1980. -- 98 с.

13. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (выбор профессий).-- Харьков, 1923. -- 126 с.

14. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. -М., 1966.

15. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Чернышева В.Н. Спецпрактикум по психологическому изучению профессиональной деятельности. -- М., 1980. -- 81 с.

16. Климов Е.А. Путь в профессию. -- М., 1983.

17. Левиева С.Н. Методы психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. -- Л., 1973. -- 48 с.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.