Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економіки підприємства

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Діагностування підприємства

для студентів

 

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

спеціальність8. 03050401 Економіка підприємства

 

КИЇВ – 2016


Робоча програма дисципліни«Діагностування підприємства»для студентів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 8. 03050401 Економіка підприємства,

 

 

Розробник: к.е.н., доцент Литвиненко Тетяна Миколаївна

 

Робоча програма дисципліни «Діагностування підприємства» затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства

 

Протокол №_ від ____________ 2016 року

 

Завідувач кафедри _____________________ (Филюк Г.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Схвалено науково - методичною комісією економічного факультету

 

Протокол від __ вересня 2016 року №1

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Литвиненко Т.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© Литвиненко Т.М. 2016 рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Діагностування підприємства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0305 економіка та підприємництво спеціальності 8. 03050401 економіка підприємства.

Дана дисципліна є дисципліною циклу вибору вищого навчального закладу за спеціальністю8.03050401 Економіка підприємства.

Викладається у 3семестрі 2 курсу в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS)зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 40 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи та підсумкову комплексну контрольну роботу. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни– озброєння студентів уміннями синтезувати отримані знання з економічного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту, менеджменту, маркетингу і сформувати практичні навички вивчення та оцінювання стану підприємства та окремих його підрозділів з метою інформаційно-аналітичного забезпечення розробки управлінських рішень.

Завдання– є узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками економічної діагностики за різними напрямами діяльності підприємства для забезпечення ефективного управління; розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності підприємств, виявлення передумов і обґрунтування чинників, що справляють істотний вплив на механізм управління підприємством; розроблення навичок підготовки та обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.

Структура курсу

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

Модуль 1. Теоретичні та організаційні основи діагностування присвячений вивченню питань організації та питань інформаційно-методичного забезпечення діагностичної роботи на підприємстві. Модуль 2. Діагностування окремих аспектів діяльності підприємства зорієнтований на вивчення методик дослідження окремих напрямів діяльності підприємства.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути професійних компетентностей та

знати:

· основні поняття та видову класифікацію діагностики підприємства;

· провідні концепції діагностики діяльності підприємства;

· основні методи та прийоми виявлення проблем діяльності підприємства;

· положення нормативно-правової регламентації управління діяльністю підприємства;

· систему показників, що характеризують діяльність підприємства;

· особливості системи контролю та оцінювання діяльності підприємства;

вміти:

· аналізувати і характеризувати економічний стан підприємства;

· здійснювати вибір відповідних методик аналізу використання ресурсів підприємства, розробляти і відпрацьовувати дані інструменти на практиці;

· виявляти резерви підвищення ефективності роботи підприємства;

· визначити та розраховувати основні показники діяльності підприємства, за якими встановлювати стан підприємства;

· визначати вплив чинників бізнес-середовища на діяльність підприємства;

· визначати фінансовий стан підприємства, використовуючи різні методи дослідження;

· виявляти кризові явища на підприємстві та аналізувати антикризові програми, розробляти заходи щодо недопущення кризових явищ на підприємстві;

· використовувати різні моделі прогнозування банкрутства на підприємства;

· оцінювати рівень та ефективність організаційної структури та управління підприємством;

· аналізувати та оцінювати рівень ефективності застосування маркетингових принципів на підприємстві;

· визначати рівень ефективності реклами та рекламних заходів підприємства;

· виявляти рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства.

Місце дисциплінив структурно-логічній схемі підготовки магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства»зумовлене тим, що вона посідає важливе місце в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь з економічного діагностування, без яких неможлива практична діяльність сучасного економіста з забезпечення ефективного функціонування підприємства.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для вивчення дисципліни необхідні знання з економіки та фінансів підприємства, теорії економічного аналізу, фінансового менеджменту, стратегічного управління підприємством, менеджменту, маркетингу.

 


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 9. Формами контролю є участь студентів у роботі семінарських занять, виконання 2-х модульних контрольних робіт та підсумкової комплексної контрольної роботи. Обов’язковим для допуску студента до заліку є перевищення не лише критично-розрахункованого мінімуму – 40 балів, а й рекомендованого – 48 балів. В іншому випадку, студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Діагностування підприємства».

Оцінювання за формами контролю:

Форми контролю ЗМ 1 ЗМ 2
Min.– 12 балів. Max.– 20 балів. Min.– 36 балів Max. – 60 балів
1. Усна відповідь 3 3 5
2. Доповнення 5
3. Експрес-контроль у формі тестів
4. В середньому за теоретичні види робіт під час семінарів
5. Реферат та його захист - -
6. Наукове повідомлення - -
7. Виконання практичних завдань, розв’язання задач 3 5 3 5
8. Кейси
9. В середньому за практичні види робіт
10. Модульна контрольна робота 1 - -
11. Модульна контрольна робота 2 - -
12. Самостійна аналітична робота - -

Оцінка за модуль І розраховується сума рядків (4+5+9+10); Оцінка за модуль ІІ розраховується сума рядків (4+6+9+11+12).

Для студентів, які впродовж семестру набрали сумарно менше ніж 48 балів для одержання дозволу складати залік потрібно виконати обов’язково додаткову нову самостійну аналітичну роботу, пройти тестування за тематикою навчальної дисципліни.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року.

 

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка
Мінімум 14 22 24 60
Максимум 20 40 40 100

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності(за умови іспиту)

 

Шкала відповідності(за умови іспиту) За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи діагностування

Тема 1. Економічна діагностика в системі управління підприємством. Інформаційне забезпечення діагностичної роботи (12 год.)

Сутність діагностики підприємства та її необхідність. Види діагностики. Загальні принципи діагностики.

Економічна діагностика та суміжні науки. Економічна діагностика та маркетинг. Діагностика та бухгалтерський облік. Аналіз господарської діяльності, його значення для забезпечення ефективної діяльності підприємств. Діагностика та аудит. Маркетингова діяльність підприємства та діагностика. Менеджмент та діагностика.

Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства. Класифікація резервів. Значення економічної діагностики для підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах реформування економіки України.

Методи та прийоми економічної діагностики діяльності підприємств. Використання системи показників, що характеризують основні напрями діяльності підприємства. Необхідність поєднання абсолютних та відносних показників. Аналіз та синтез в системі методів вивчення діяльності підприємства. Метод порівняння з минулим становищем підприємства, з конкурентами та прогнозним варіантом розвитку. Метод ланцюгових підстановок та його можливості для виявлення кількісного впливу окремих взаємопов’язаних факторів на діяльність підприємства. Метод групування для аналізу масових явищ. Значення балансового методу для аналізу взаємозалежних показників. Економіко - математичні методи та їх застосування в економічній діагностиці підприємства. Ситуативні методи та їх значення в економічній діагностиці. Опитування та його види. Особливості інтерв’ю. Анкетування та особливості формулювання питань.

Інформаційне забезпечення діагностичної діяльності. Необхідність та основні способи перевірки достовірності інформації для діагностичної діяльності. Характеристика основних каналів надходження інформації. Методи пошуку інформації. Бази спостереження та їх характеристика

Тема 2. Технологія діагностики (9 год.)

Організаційні питання провадження діагностичної діяльності. Послідовність та планування процесу діагностування. Характеристика окремих етапів діагностичного процесу.

Основні фази діагностичної діяльності: підготовка, діагноз, планування дій, втілення, завершення діагностичної роботи. Технічні аспекти діагностики. Соціально-психологічні аспекти діагностичної діяльності.

Попередній діагноз проблеми та його значення в діагностичній діяльності. Мета попереднього діагнозу. Типові помилки в проведенні попереднього діагнозу. Основні принципи здійснення попереднього діагнозу. Методи та прийоми попереднього діагностування: спостереження, опитування, порівняння, вивчення внутрішніх та зовнішніх документів. Альтернативні методи діагностування: семінари, конференції та т.п. Складання плану основної діагностики.

Концептуальна база основного діагнозу. Визначення типу проблеми: виправлення становища, розвиток організації чи структурного підрозділу , вдосконалення діяльності. Основні характеристики проблеми: зміст, місцезнаходження, значення, часова перспектива; причини проблеми на рівні гіпотези; визначення інших суміжних проблем; ресурсні та організаційні можливості вирішення проблеми; орієнтовні шляхи вирішення.

Виявлення необхідних фактів для здійснення основного діагнозу на основі розробленої концептуальної бази. Джерела виявлення фактів. Методи вивчення фактів. Прийоми аналітичної обробки фактів. Остаточне з’ясування сутності проблеми.

Пошук та оцінка можливих рішень проблеми як фаза діагностичної діяльності. Оцінка альтернативних варіантів вирішення проблеми. Методи оцінки альтернатив. Планування роботи по втіленню в життя розроблених рішень.

Втілення в практику господарської діяльності підприємств розроблених рішень. Необхідність внесення коректив до розроблених пропозицій. Тактичні рішення щодо втілення в практику рекомендацій.

.

Тема 3. Експрес-діагностика, її особливості, порівнюючи з іншими видами діагностичного аналізу (12 год.)

Комплексна діагностика. Діагностика банкрутства.

Експрес-діагностика. Рішення для виходу з критичних ситуацій.

Зміст, завдання та методи аналізу фінансової звітності. Стейкхолдери фінансової звітності. Методи аналізу фінансової звітності. Економічне читання балансу. Аналіз Звіту про фінансові результати підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів.

Особливості фінансової діагностики. Необхідність виявлення загального поточного стану соціально - економічної діяльності підприємства. Визначення та загальна характеристика проблеми. Визначення системи індикаторів загального стану діяльності підприємства. Показники реалізації та їх значення для з’ясування тенденцій, ринкової діяльності підприємства, надійності надходження коштів. Методика вивчення привабливості певного ринку. Характеристика персоналу підприємства та використання фонду заробітної плати. Показники структури, руху та використання основного капіталу. Вимірювання ефективності діяльності підприємства. Система планових та фактичних показників діяльності.

Аналіз фінансового стану підприємства та стабільність його діяльності. Послідовність визначення фінансового стану. Методичні прийоми визначення фінансового стану на основі порівняння абсолютних та відносних показників. Загальна характеристика індикаторів фінансового стану. Система показників рентабельності діяльності. Система показників обігу коштів підприємства та їх значення для розуміння ефективності діяльності підприємства. Платоспроможність підприємства та основні способи її визначення. Визначення ризику неплатоспроможності. Показники фінансової стабільності як характеристика ступеню незалежності від зовнішніх джерел фінансування. «Піраміда показників» як методика визначення важелів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Модель аналізу беззбитковості діяльності підприємства. Можливості моделі для визначення зони беззбиткової діяльності підприємства. Припущення, що використовуються в моделі та обмеженість моделі. Аналітичні показники, що розраховуються на основі моделі беззбитковості (маржинальний прибуток, коефіцієнт виручки, точка беззбитковості, точка закриття ).

Аналіз матеріальних потоків та його місце в діагностичній діяльності. Методика застосування АВС-аналізу. )

Змістовий модуль ІІ. Діагностування окремих аспектів діяльності підприємства

Тема 4. Оцінка привабливості бізнес-середовища підприємства (8 год.)

Бізнес-середовище та його структура. Характеристика концепцій бізнес-середовища та її значення для визначення економічної привабливості середовища. Основні тенденції розвитку зовнішнього та внутрішнього національного ринку України, їх значення для прогнозування перспектив розвитку підприємств. Формування нової промислової доктрини України: додаткові можливості та загрози для підприємств. Методологічні та методичні підходи до оцінки зовнішнього середовища. Опитування в системі методів оцінки середовища. Експертні оцінки тенденцій розвитку ділового середовища.

Типи ринкових структур як основа визначення становища підприємства на ринку. Оцінка становища підприємства в умовах ринку досконалої конкуренції. Особливості визначення становища підприємства в умовах рику монополістичної конкуренції. Ринок олігополії та його значення для правильної орієнтації діяльності підприємства. Оцінка становища підприємства в умовах олігополії. Становище підприємств-монополістів в економіці України. Оцінка економічної політики підприємств-монополістів.

Концепція економічної свободи та її значення для оцінки привабливості бізнес-середовища. Поняття економічної свободи. Обмеження економічної свободи з боку держави. Недержавні обмеження свободи діяльності підприємств. Діяльність Всесвітньої асоціації прихильників економічної свободи. Економічна свобода та економічна безпека держави. Методологічні та методичні аспекти визначення індексу економічної свободи. Складові компоненти комплексного індексу економічної свободи.

Визначення рівня сприятливості та рівня агресивності ділового середовища.

Тема 5. Діагностування ефективності стратегії підприємства (12 год.)

Стратегія підприємства та необхідність її аналізу. Оцінка ефективності стратегії. Стратегічна позиція підприємства в кожному напрямі діяльності. Виявлення та оцінка сильних та слабких сигналів, що надходять від зовнішнього та внутрішнього середовища.

Метод аналізу розриву між стратегічним планом та реальними можливостями підприємства. Визначення пріоритетного показника розвитку. З’ясування реальних можливостей підприємства з точки зору поточного стану середовища та майбутнього прогнозного стану. Визначення розриву. Схема аналізу розриву. Оцінка профілю стратегії підприємства. Розробка програм для ліквідації розриву.

Методи діагностики стратегічної позиції підприємства. SWOT-аналіз та його значення для з’ясування стратегічної позиції підприємства. Загальний алгоритм застосування SWOT-аналізу. Сильні та слабі сторони діяльності підприємства, можливості та загрози з боку зовнішнього середовища.

Матриця БКГ та її можливості для оцінки стратегічної позиції підприємства. Переваги та недоліки моделі.

Матриця Мак-Кінсі. Система показників привабливості ринку та методика їх розрахунку. Комплексний показник конкурентного статусу підприємства та методика його визначення. Переваги та недоліки матриці Мак-Кінсі.

Конкурентний аналіз становища підприємства по Портеру. Аналіз «поля конкурентних сил». Універсальні стратегії та їх вибір на основі аналізу «поля конкурентних сил». Переваги та недоліки моделі Портера.

Діагностика за слабкими сигналами та необхідність її застосування в умовах високої нестабільності зовнішнього середовища підприємства. Рівні нестабільності. Моніторинг як систематичне спостереження за параметрами внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Послідовність розробки рішень в умовах слабих сигналів.

Стратегічна довіра до підприємства.

 

Тема 6. Життєздатний стан підприємства та його індикатори (11 год.)

Циклічність розвитку підприємства. Порівняння циклічності розвитку підприємства та суспільства. Концепція життєвого циклу та її значення для визначення життєздатності підприємства. Стан рівноваги підприємства. Показники рівноваги підприємства. Розвиток підприємства.

Сутність та методологія визначення кризових явищ в діяльності підприємства. Економічна сутність кризи розвитку підприємства. Причини виникнення кризи підприємства. Види кризових явищ. Механізм розгортання кризи підприємства. Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства. Державне регулювання проблеми розвитку кризових явищ у діяльності підприємства.

Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства. Система оціночних показників - індикаторів кризового стану. Оцінка фінансового стану та загрози банкрутства на основі балансових моделей. Графічні методи діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства. Експертні методи діагностики кризового стану, проблеми їх практичного застосування. Методологічні підходи до побудови рейтингових систем оцінки кризового стану та загрози банкрутства. Концепція створення комп’ютерних систем інтегральної оцінки фінансового стану та загрози банкрутства підприємства.

Потенціал виживання підприємства., його сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови виживання підприємства та методологічні аспекти їх оцінювання.

Антикризова програма підприємства, її призначення, та особливості розробки. Загальна характеристика антикризового інструментарію підприємства. Методичне забезпечення антикризової програми підприємства. Контроль за виконанням антикризової програми підприємства: теоретичні основи та методика проведення.

Тема 7. Оцінка рівня організаційної структури підприємства та її оптимізація (6 год.)

Структура підприємства та структура управління підприємством. Структурні зміни та фактори внутрішнього та зовнішнього порядку, що їх обумовлюють. Позитивні наслідки процесу здійснення оптимізації структури. Побічні ефекти оптимізації структури. Зміни ефективності діяльності підприємства при оптимізації структури.

Способи визначення доцільності оптимізації структури. Оптимізація структури на основі порівняння з конкурентами. Методика визначення доцільності та напрямів оптимізації підприємства на основі внутрішньої інформації. Розробка рішень щодо зміни структури підприємства на основі зовнішньої незалежної оцінки.

Визначення предмету оптимізації. Загальна характеристика об’єктів оптимізації (збуту, асортименту, виробництва, персоналу, маркетингової діяльності, системи управління). Виявлення проблем об’єкту оптимізації. Розробка компенсаційних систем, що згладжують негативні моменти оптимізації.

Оптимізація збуту як прилад структурних змін. Маркетингові канали розподілу продукції підприємства та їх загальна характеристика. Розрахунок оптимального каналу розподілу за методом прямих якісних суджень. Аналіз діяльності торговельних посередників. Можливі типові проблеми в діяльності посередників. Методи виявлення проблем в діяльності торгових агентів, продавців, дилерів. Розробка компенсаційних систем, що знімають негативні явища в діяльності торгових агентів, продавців, дилерів.

Тема 8. Аналіз та оцінка маркетингової діяльності підприємства (6 год.)

Необхідність аналізу маркетингової діяльності підприємств. Врахування основних факторів впливу на маркетингову діяльність підприємства. Функції маркетингу як критерій оцінки та оптимізації структури маркетингових підрозділів. Види організаційних структур, що забезпечують маркетингову діяльність підприємства. Оптимізація організаційних структур.

Типи маркетингового контролю та їх загальна характеристика. Відповідальні за проведення маркетингового контролю. Прийоми та методи контролю.

Аналіз маркетингових витрат як спосіб визначення вартісної ефективності різних маркетингових факторів. Процедура використання аналізу маркетингових витрат та її етапи. Вивчення витрат за звичайними статтями. Переведення звичайних статей в функціональні. Розподіл функціональних статей за маркетинговою класифікацією.

Контроль за здійсненням реалізації продукції. Важливість класифікації контрольних одиниць для аналізу збуту (товари, окремі продавці, групи споживачів, географічні регіони, розміри замовлень). Джерела інформації для аналізу контролю реалізації. Принципи аналізу збуту для виявлення сильних та слабих сторін маркетингової діяльності підприємства. Застосування принципу «80 - 20». Використання повідомлень про відхилення від плану реалізації. Використання аналізу збуту для виявлення та контролю структури товарів, що купують споживачі, часу та місця купівлі.

Маркетингова ревізія та аудит, необхідність їх проведення на підприємстві. Характеристика процедури проведення маркетингової ревізії. Складання плану ревізії маркетингової діяльності.

Методи контрою ефективності реклами. Опитування як метод визначення інформаційної ефективності реклами. Методи контролю за організацією реклами. Метод прямого відгуку та можливості його застосування. Контроль за засобами поширення реклами. Контроль за витратами на рекламу. Схема пошуку шляхів зниження витрат на рекламну діяльність.

Тема 9. Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства (8 год.)

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Поверхневі погляди на корпоративну соціальну відповідальність бізнесу. Дискусії, аргументи за і проти соціальної відповідальності.

Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності, їх особливості.

Нефінансова звітність як інструмент соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). Переваги застосування не фінансової світності сучасними компаніями. Ризики нефінансвової звітності.

Форми не фінансової звітності: Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору (СОР – Communication on Progress); звіт зі сталого розвитку, підготовленого за вимогами системи GRI (Глобальної ініціативи зі звітності); окремий соціальний звіт за показниками, які самостійно визначаються компанією. Основні елементи звітності за GRI : характеристика організації (опис компанії та її стратегії), інформація про підходи до управління, показники результативності за економічною, екологічною та соціальною діяльністю компанії.

Індекс прозорості та підзвітності компаній в Україні, методика розрахунку, практика використання в Україні.


 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Назва лекції Кількість годин
лекції семінари С/Р
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи діагностування
Тема 1. Економічна діагностика в системі управління підприємством
Тема 2. Технологія діагностики підприємства
3 Тема 3.Експрес-діагностика як метод вивчення тактичних аспектів діяльності підприємства
Модульна контрольна робота 1    
Змістовий модуль 2. Діагностування окремих аспектів діяльності підприємства
Тема 4.Оцінка привабливості бізнес-середовища
Тема 5.Діагностика ефективності стратегії підприємства
Тема 6.Життєздатний стан підприємства та його індикатори
Тема 7. Оцінка рівня організаційної структури підприємства та її оптимізація
Тема 8.Аналіз та оцінка маркетингової та рекламної діяльності підприємства
  Модульна контрольна робота 2    
Тема 9.Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства
  ВСЬОГО

Загальний обсяг 108 год. в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари34 год.

Самостійна робота– 40год.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи діагностування

Тема 1. Економічна діагностика в системі управління підприємством. Інформаційне забезпечення діагностичної роботи (12 год.)

Лекція 1. Економічна діагностика в системі управління підприємством. Інформаційне забезпечення діагностичної роботи (2 год.)

Сутність діагностики підприємства та її необхідність. Види діагностики. Загальні принципи діагностики.

Зв’язок діагностики підприємства з іншими навчальними дисциплінами та науками.

Методи діагностики.

Інформаційне забезпечення діагностичної діяльності.

Семінар 1. Економічна діагностика в системі управління підприємством. Інформаційне забезпечення діагностичної роботи(4 год).
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.