Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання 2. Тести. Оберіть одну правильну відповідь.1. Діяльність по глибокому дослідженню всіх сфер діяльності підприємства з використанням відповідних джерел інформації за певний період часу, визначення, вимірювання впливу факторів, причин на результати діяльності підприємств та організацій з метою розробки рекомендацій для подальшої роботи організації – наведене визначення найточніше визначає:

а) навчальну дисципліну “економічний аналіз господарської діяльності”;

б) навчальну дисципліну “основи аудиту”;

в) навчальну дисципліну “фінансовий менеджмент”;

г) навчальну дисципліну “економічне діагностування”.

 

2. Розпізнання, визначення та оцінка стану організації та економічних наслідків діяльності, пов’язаних з реалізацією управлінських рішень – наведене визначення найточніше визначає:

а) навчальну дисципліну “економічний аналіз господарської діяльності”;

б) навчальну дисципліну “основи аудиту”;

в) навчальну дисципліну “фінансовий менеджмент”;

г) навчальну дисципліну “економічне діагностування”.

 

3. Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інофмації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам - наведене визначення найточніше визначає:

а) навчальну дисципліну “економічний аналіз господарської діяльності”;

б) навчальну дисципліну “основи аудиту”;

в) навчальну дисципліну “фінансовий менеджмент”;

г) навчальну дисципліну “економічне діагностування”.

 

4. Принципово нова концепція інформації і управління, яку можна визначити як навчально-аналітичну систему, котра забезпечує як оперативне так і стратегічне управління процесом досягення цілей діяльності підприємства - наведене визначення найточніше визначає:

а) навчальну дисципліну “економічний аналіз господарської діяльності”;

б) навчальну дисципліну “основи аудиту”;

в) навчальну дисципліну “контролінг ”;

г) навчальну дисципліну “економічне діагностування”.

 

5. Питання діагностування підприємства, що розглядаються в таких літературних джерелах: Алдохин И.П., Бубенко И.В. Теория принятия решений – К., 1990. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. –М., 1992. означають:

а) процедурний підхід до розуміння діагностування;

б) глобальний підхід до розуміння діагностування;

в) операційно-аналітичний підхід до розуміння діагностування;

г) ще одне визначення навчальної дисципліни “контролінг”.

 

6. Питання діагностування підприємства, що розглядаються в наступниих літературних джерелах: Вартанов А.С. Экономическая диагностика предприятия: организация и методология. – М., 1991. Раппопорт В.И.Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. – М., 1968. означають:

а) процедурний підхід до розуміння діагностування;

б) глобальний підхід до розуміння діагностування;

в) операційно-аналітичний підхід до розуміння діагностування;

г) ще одне визначення навчальної дисципліни “контролінг”.

 

7. Питання діагностування підприємства, що розглядаються в наступниих літературних джерелах: Баканов М.И., Шеремт А.Д. Теория экономического анализа. – М., 1994. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К., 2000. означають:

а) процедурний підхід до розуміння діагностування;

б) глобальний підхід до розуміння діагностування;

в) операційно-аналітичний підхід до розуміння діагностування;

г) ще одне визначення навчальної дисципліни “контролінг”.

 

8. Резерви ефективності діяльності підприємства, що виявлені на робочих місцях, в цехах, в інших підрозділах підприємства відносяться до:

а) внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності;

б) зовнішніх резервів підвищення ефективності діяльності;

в) резервів управління підприємством;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Поліпшення структури кадрового складу підприємства, підвищення кваліфікації працівників, раціональне використання робочого часу, зниження працемістськості означає виявлення резервів

а) пов’язаних з діагностуванням трудових ресурсів підприємства;

б) пов’язаних з діагностуванням простих моментів праці;

в) пов’язаних з діагностуванням процесу використання предметів праці;

г) пов’язаних з діагностуванням процесу використання засобів праці.

 

10. Збільшення питомої ваги активної частини основних виробничих фондів, збільшення часу роботи станків та обладнання, скорочення невиробничих простоїв означає виявлення резервів:

а) пов’язаних з діагностуванням трудових ресурсів підприємства;

б) пов’язаних з діагностуванням простих моментів праці;

в) пов’язаних з діагностуванням процесу використання предметів праці;

г) пов’язаних з діагностуванням процесу використання засобів праці.

 

11. Виявлення резервів підвищення ефективності роботи підприємства шляхом співставлення з іншими підприємствами означає виявлення:

а) прихованих резервів;

б) явних резервів;

в) поточних резервів;

в) перспективних резервів.

 

12. За таким критерієм, як періодичність здійснення, діагностування визначається як:

а) одномоментне, оперативне, періодичне:

б) комплексне(охоплює декілька сфер діяльності підприємства), тематичне(охоплює одну сферу діяльності підприємства);

в) всі попередні відповіді вірні;

г) всі попередні відповіді невірні.

 

13. В діагностичній діяльності використовуються закони діалектичної логіки:

а) єдності та боротьби протилежностей; переходу кількісних змін в якісні; заперечення заперечення;

б) індукція і дедукція;

в) форма та зміст, явище та сутність;

г) аналіз та синтез.

 

14. Розкладання предметів і явищ на складові частини, властивості, ознаки з метою дослідження характеризує:

а) метод дослідження, який називають аналіз;

б) метод індукції;

в) метод дедукції;

г) дію закону заперечення заперечення.

 

Завдання 3.Задача.

Підприємство передбачає наступного року випустити чотири види продукції. Прогнозовані показники на наступний рік наведені у табл. 3.1

 

Таблиця 3.1. ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА

Вид продукції Обсяг реалізації Сукупні постійні витрати, грн. Сукупні змінні витрати, грн.
Кількість одиниць Ціна, грн. Сума, грн.
А     35 000
Б     42 000
В     39 000
Г     30 000
        96 000  

 

Весь обсяг продукції передбачається повністю реалізувати наступного року.

Сукупні постійні витрати розподіляються між видами продукції пропорційно обсягу її реалізації.

Завдання: Визначити критичний обсяг виробництва за кожним видом продукції і за продукцією в цілому. Обчислити прибутки (збитки) за кожним виробом та випуском в цілому.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.