Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2Завдання 1. Дайте повну відповідь на теоретичне питання:

Характеристика методик оцінки впливу ділового середовища на діяльність підприємств.

Завдання 2. Дайте повну відповідь на теоретичне питання:

Матриця БКГ, її можливості та обмеження у використанні для діагностики стратегії.

Завдання 3. Тести. Оберіть одну правильну відповідь:

1. До показників для побудови матриці МcКіnsey/GE в стратегічному аналізі відносять:

1) частку ринку;

2) комплексний показник привабливості ринку;

3) становища на ринку стратегічної господарської одиниці;

4) наявність інноваційних стратегій.

2. Для визначення комплексний показник конкурентного статусу підприємства використовують:

1) фактичний, критичний (мінімально можливий), та оптимальний рівні інвестицій;

2) оцінки діючої та оптимальної стратегій підприємства;

3) фактичноий та максимально можливий потенціал підприємства;

4) відповіді 1,2,3;

3. Ознаками положення на галузевому ринку стратегічного господарського підрозділу “дійна корова” відповідно до матриці Бостонської консультативної групи є:

1) значна частка ринку, що збільшується швидкими темпами;

2) значна частка ринку, що збільшується повільними темпами;

3) незначна частка неперспективного ринку;

4) незначна частка перспективного ринку.

 

4. Стратегічний господарський підрозділ “собака” перебуває на такому етапі життєвого циклу товару:

1) зростання;

2) зрілість;

3) занепад;

4) виведення на ринок.

 

5. При проведенні SWOT-аналізу визначаються:

1) основні стратегічні групи конкурентів фірми;

2) частка ринку підприємства та темпи її зростання;

3)сильні та слабкі сторони фірм, загрози і можливості із зовнішнього середовища;

4) п’ять основних сил конкуренції.

 

6. Для розрахунку комплексного показника привабливості ринку використовують оцінки щодо становища підприємства:

1) конкурентні переваги, галузеве оточення;

2) перспективи зростання, рентабельність;

3) можливості, загрози;

4) відповіді 2,3.

 

7. Основними завданнями керівництва підприємства при реалізації стратегії є:

1) розробка нової місії організації;

2) приведення структури управління у відповідність до нової стратегії;

3) забезпечення зниження витрат на маркетинг, рекламу;

4) проведення SWOT-аналізу.

 

8. На етапі зростання життєвого циклу товару перебуває стратегічний господарський підрозділ:

1) “собака”;

2) “зірка”;

3) “дійна корова”;

4) “важка дитина”.

 

9. Згідно з матрицею БКГ стратегічні господарські підрозділи фірми класифікують так:

1) “важка дитина”, “зірка”, “дійна корова”, “кішка”;

2) “важка дитина”, “зірка”, “дійна корова”, собака”

3) “важка дитина”, “знак питання”, “дійна корова”, “кішка”;

4) “мала дитина”, “зірка”, “важка корова”, “собака”.

 

10. Відповідно до матриці І. Ансоффа підприємство може використати такі стратегічні альтернативи:

1) вдосконалення діяльності на існуючому ринку, розробка товару, розвиток ринку, диверсифікація;

2)скорочення ринку, диференціація, вертикальна інтеграція, диверсифікація;

3)низькі витрати, горизонтальна інтеграція, диверсифікація, розвиток ринку;

4) прогресивна інтеграція, розширення ринку, диверсифікація; ліквідація.

 

Завдання 4. Задача.

Компанія «Цедар» володіє господарським портфелем з чотирьох секторів бізнесу, що належать до різних галузей: Підрозділ «М» - машинобудування; підрозділ «Е» - електротехнічне обладнання; підрозділ «К» – комплектуючі до комп’ютерів; підрозділ «З» - послуги зв’язку.

Показники, що характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях і частки окремих підрозділів компанії, наведені в таблиці.

ТаблицяДіяльність компанії «Цедар» порівнюючи з конкурентами

Сектор бізнесу Обсяг продажу (тис. грн.) Річні темпи зростання ринку,% Найбільші конкуренти Обсяг продажу конкурентів(тис. грн..)
Підрозділ М 400,0 АТ Тяжмаш 800,0
Підрозділ Е 50,0 АТ Прилад 550,0
Підрозділ К 600,0 СП Інфотех 400,0
Підрозділ З 200,0 АТ МТФ 180,0

Завдання:

1. За допомогою матриці BKG провести стратегічний аналіз та визначити позиції секторів бізнесу компанії «Цедар».

2. Запропонувати оптимальну стратегію розвитку, враховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфеля.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М.. Економічна діагностика. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

2. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

3. Індекс прозорості компаній. – К.: Центр «Розвиток КСВ», 2012.

4. Костенко Т.Д., Підозра Є.О., Рижиков В.С. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. – К.:Центр навчальної літератури, 2005 р.

5. Костенко Т.Д., Гарсимов А.А., Рижиков В.С. та ін. Економічна діагностика. Практикум: К.: Центр учбової літератури, 2007.

6. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Х.:Фактор, 2008.

7. Корпоративна соціальна відповідальність. Підручник. За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко, доктора економічних наук, професора А.Я. Кузнєцової . – Київ.: УБС НБУ, 2009

8. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Купалова Г.І. - К.:
Знання, 2008.

9. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексик О.І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2008.

10. Управленческое консультирование. В 2-х т. – М.: Интерэксперт, 1992.

Додаткова:

11. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

12. Євдокимова Н.М., Кирієнко А.В. Економічна діагностика: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Диск. – К.: КНЕУ, 2003.

13. Кононенко В.М. Анализ финансовой отчетности. – Х., 2005.

14. Маркетинговый анализ, /Ковалев А.И., Войленко В.В. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

15. Приймак В. I. Математичні методи економічного аналізу: навчальний посібник / В I Приймак. — К.: Центр учбової літератури, 2009.

16. Раппопорт В.И. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. – М.: Экономика, 1988.

17. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экономическая диагностика и аудит. – К.: Аудит, 1993.

18. Шубіна С. В., Торяник Ж. I. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007.

19. Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.

20. В.И.Щелкунов. Деловые стратегии и менеджмент Украины ХХ1 века. – К.: Наукова думка, 2002.

21. Яшкіна Н.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. – К.:Алтера, 2010.

 

Джерела INTERNET:

22. (www.elitarium.ru) .Элитариум: Центр дистанционного образования

.

23. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент.

24. http://www.metaphor.ru/er/cases/rsl_test_index.xml - Диагноз вашей организации он-лайн: RSL-тест

25. http://kiev-security.org.ua - Безопасность бизнеса.

26. www.csr-ukraine.org - Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності».

27. http://www.bsc.com.ua/index.html. Перший український веб-сайт, присвячений Системі збалансованих показників (Balanced Scorecard).

 


 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.