Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА.

ТЕМА 1.ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК СУЧАСНА НАУКА

1. Предметна сфера сучасної економічної теорії та еволюція її формування. 2. Структура, основні функції та місце сучасної економічної теорії у системі економічних наук.

3. Філософія економічної науки. Сучасні напрями та течії економічної теорії.

4. Внесок українських вчених у формуванні сучасної світової економічної науки.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

 

Предметна сфера сучасної економічної теорії та еволюція її формування. Екологічна та гуманістична парадигми сучасної економічної науки. Макроекономічна та мікроекономічна структура економічної теорії. Позитивна і нормативна складові економічної науки.

Теоретико-пізнавальна, методологічна, практична та світоглядно-виховна функції економічної теорії:. Місце сучасної економічної теорії у системі економічних наук. Економічна теорія — наукова основа економічної політики держави. Основні економічні цілі суспільства. Сучасне економічне мислення та економічна культура.

Основні етапи становлення економічної теорії. Сучасні напрями та течії економічної теорії. Філософія економічної науки. “Мейнстрім” сучасної економічної науки. Бігевіористський підхід у сучасній економічній теорії.

Особливості становлення та розвитку української економічної науки. Економічна наука в Україні у XVIII-XIX ст. (М.Балудянський, І.Вернадський, М.Зібер). Еколого-економічне відкриття С.Подолинського. Економічні ідеї М.Туган-Барановського. Економіко-математичні дослідження Є.Слуцького.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2007. – С.6–46.

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – C.19–37.

Допоміжна:

1. Ватаманюк О.З. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії. // Економічна теорія. – 2006. – №1. – С. 40–51.

2. Воробйова А. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економіки // Економіка України. – 2008. – № 5. – С.66–76.

3. Гайдай Т. В. Парадигма інституціоналізму: метологічний аспект: [монографія] / Т. В. Гайдай. К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. 296 с.

4. Галушка З. Модель людини у сучасній економічній теорії. // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 49–55.

5. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія основної парадигми // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 4–17.

6. Єщенко П., Арсеєнко А. Пошук нової парадигми розвитку економіки – категоріальний імператив часу // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 5–18.

7. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта, 1997. – С.7–22.

8. Сидорович О.В. Економічна теорія – основа економічної стратегії держави // Економічна теорія. – 2010. – №1. – С. 5–17.

9. Туниця Ю.Ю., Семенюк Е.П., Туниця Т.Ю. екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект // Економічна теорія. – 2011. – №2. – С. 5–15.

10. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України. – 2008. – №6. – С. 4–13.

11. Чухно А. Предмет економічної теорії // Економічна теорія. – 2009. – №2. – С. 5–15.

12. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка України. – 2009. – №4. – С. 14–28.

Запитання для самоконтролю:

1. Що, на вашу думку, є предметом дослідження сучасної економічної теорії?

2. У чому полягає сутність екологічної парадигми сучасної аналітичної економії?

3. Розкрийте гуманістичний зміст сучасної економічної теорії.

4. Представте сучасну структуру аналітичної економії.

5. Який зміст основних функцій економічної теорії у реаліях сьогодення?

6. Охарактеризуйте базові економічні цілі сучасного суспільства.

7. Представте еволюцію основних напрямків та шкіл економічної теорії.

8. Опишіть “мейнстрім” сучасної аналітичної економії.

9. Яке значення бігевіористського підходу у формуванні сучасної економічної теорії?

10. Розкрийте внесок українських вчених у становленні світової економічної науки?

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

1. Предметна сфера сучасної економічної теорії.

2. Екологічна парадигма сучасної аналітичної економії.

3. Інституціоналізм в сучасній економічній теорії.

4. Бігевіористська економічна теорія.

5. Еколого-економічне відкриття С.Подолинського.

6. Є.Слуцький – видатний економіст світового масштабу.

7. Внесок М.Туган-Барановського у світову економічну науку.

 

ТЕМА 2.ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 

1. Економічні потреби та економічні ресурси. Ефективність використання факторів виробництва.

2. Національна економіка та економічна система.

3. Класифікації економічних систем.

4. Особливості побудови національної економічної системи.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

 

Безмежність потреб та рідкісність ресурсів як фундаментальні характеристики економічної організації суспільства. Еволюція категорії потреб та їх класифікація. Сучасні тенденції у формуванні потреб.

Обмеженість виробничих ресурсів. Відтворювані таневідтворювані економічні ресурси. Ринкова класифікація ресурсів. Ресурсний потенціал України та перспективи його ефективного використання. Енергія, інформація, технологія та організація виробництва, виробнича, соціальна та фінансова інфраструктура – сучасні фактори виробництва. Інтелектуальний капітал як головна продуктивна сила сучасної економіки.

Ефективність використання економічних ресурсів. Розробка та впровадження у виробництво ресурсоощадних та безвідходних технологій. Модель оптимального вибору і крива виробничих можливостей суспільства. Вибір між сьогоденними та майбутніми благами і економічне зростання. Екологічна рівновага та концепція сталого розвитку.

Національна економіка та економічна система як спосіб її організації. Фундаментальні проблеми економічної організації суспільства. Власність та економічна система. Основні типи і форми власності в Україні. Новітні тенденції у розвитку відносин власності.

Класифікації економічних систем. Ринкова, командна та змішана економічні системи і модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів. Класифікація економічних систем Б. Гаврилишина. Національні моделі сучасної ринкової економіки. Характерні риси американської, японської, німецької та шведської моделей. Поняття еколого-економічної системи.

Перехідна (трансформаційна) економіка та її характерні риси. Концепція переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. Шлях “шокової терапії”. Еволюційний шлях переходу до ринку. Особливості ринкової трансформації економіки України. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку національної економіки.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2007. – С. 47–79, 107–140.

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С.38–52, 69–87, 379–380.

Допоміжна:

1. Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку. / Пер. з польськ. – Львів: Бібліотека журналу “Ї”, 2000. – 332 с.

2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К.: Наукова думка, 1992. – 237 с.

3. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. – № 3. – С.84–91.

4. Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С.57–73.

5. Москаленко О. Загальноцивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.16–31.

6. Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С.31–44.

7. Пинзеник В.М. Коні не винні, або Реформи чи їх імітація. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 1998. – 128 с.

8. Соскін О. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зсувів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С.16–27.

9. Усик В. Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.32–41.

10. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С.28–45.

11. Фісун А. Японська модель розвитку економіки // Економіка України. – 2009. – № 9. – С.79–87.

12. Хохлов М. Економічний зміст власності в аспекті соціально-економічних перетворень // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.5–15.

13. Хохлов М. Про економічний зміст категорії власності в транзитивній економіці // Економіка України. – 2002. – № 1. – С.36–43.

14. Чухно А. Науково-технічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.12–22.

15. Шніцер М. Порівняння економічних систем / Пер. з англ. – Київ: Основи, 1997. – 519 с.

Запитання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте основні види потреб, використовуючи різні класифікаційні критерії.

2. Які основні тенденції формування сучасних потреб?

3. Назвіть і охарактеризуйте сучасні фактори виробництва.

4. Які основні складові ефективної економіки? Що ілюструє крива виробничих можливостей?

5. Дайте коротку характеристику основних факторів та типів економічного зростання.

6. Проаналізуйте перспективи розвитку країни з допомогою графічної моделі економічного вибору.

7. Розкрийте сутність концепції сталого розвитку. Які, на вашу думку, перспективи сталого економічного зростання національної економіки?

8. Коротко охарактеризуйте сучасне розуміння еколого-економічної системи та її основних складових.

9. Розкрийте зміст фундаментальних проблем економічної організації суспільства.

10. Який економічний і юридичний зміст категорії “власності”? Дайте коротку характеристику основних типів власності в Україні.

11. Дайте порівняльну характеристику ринкової, командно-адміністративної та змішаної економічних систем на основі моделі кругопотоку.

12. Проаналізуйте основні типи економічних систем, використовуючи класифікаційний підхід Б.Гаврилишина.

13. Охарактеризуйте національні особливості економічних систем сучасних розвинутих країн.

14. Розкрийте сутність різних підходів до ринкової трансформації економіки командного типу.

15. Опишіть особливості переходу вітчизняної економіки до ринку.

 

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

 

1. Особливості сучасних потреб.

2. Інтелектуальний капітал як головна продуктивна сила сучасної економіки.

3. Ресурсний потенціал України та перспективи його ефективного використання.

4. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку національної економіки.

5. Україна у контексті концепції сталого розвитку.

6. Структура власності та її вплив на ефективність національної економіки.

7. Національні особливості змішаних економічних систем (на прикладі США, Японії, Німеччини, Швеції, Китаю).

8. Особливості переходу вітчизняної економіки до ринку.

9. Сучасні проблеми становлення економічної системи України.

 

ТЕМА 3.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА

МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ

 

1. Основні макроекономічні характеристики національної економіки.

2. Макроекономічна рівновага та модель сукупного попиту–сукупної пропозиції.

3. Циклічні коливання вітчизняної економіки.

4. Безробіття та інфляція як прояви макроекономічної нестабільності в Україні.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

Макроекономічний аналіз функціонування національної економіки. Показники обсягу національного виробництва. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методи його обчислення. Номінальний і реальний ВВП. Аналіз динаміки реального ВВП України.

Встановлення рівноваги на макроекономічному рівні. Економічні коливання як порушення макроекономічної рівноваги. Класифікація економічних циклів та характеристика їх основних фаз. Трансформаційний спад в економіці України у 1990–1999 рр. Фактори економічного зростання в Україні у 2000–2008 рр. Економічна криза у 2008–2009 рр. як прояв циклічності розвитку економіки. Сучасна структурна криза вітчизняної економіки та шляхи її подолання.

Основні проблеми макроекономічної нестабільності. Безробіття: показники, основні види та соціально-економічні наслідки. Аналіз сфери зайнятості в Україні. Проблеми формування ефективного ринку праці в Україні. Трудова міграція населення.

Інфляція: її суть, показники, причини, види та соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика держави. Особливості інфляційного процесу в Україні у період трансформаційного спаду (1990–1999 рр.). Інфляція в Україні у 2000–2014 рр.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С. 215–229, 271–319.

Допоміжна:

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – С.5–53.

2. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації // Економіка України. – 2009. – № 12. – С.22–34.

3. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. – № 3. – С.84–91.

4. Олефір В.К. Економічні цикли: історія і сучасність // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С.23–35.

5. Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С.49–62, 65–69.

6. Тарасевич В.М. Про цивілізаційне вимірювання світової кризи // Економічна теорія. – 2009. – № 2. – С.16–22.

7. Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України. – 2006. – № 5. – С.38–46.

8. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи подолання // Економіка України. – 2010. – № 1. – С.4–18.

Запитання для самоконтролю:

1. На яких основних методологічних принципах побудована система національних рахунків?

2. З допомогою яких показників вимірюється валовий випуск продукції і чим вони відрізняються між собою? Охарактеризуйте методи їх обчислення та основні недоліки.

3. Дайте коротку характеристику макроекономічної моделі сукупного попиту–сукупної пропозиції.

4. З допомогою графічного інструментарію проаналізуйте зміну макроекономічної рівноваги унаслідок зміни нецінових чинників сукупного попиту і сукупної пропозиції.

5. Які основні причини виникнення циклічних коливань? Назвіть основні фази базових економічних циклів і дайте їх коротку характеристику.

6. Проаналізуйте циклічний розвиток вітчизняної економіки.

7. Охарактеризуйте основні категорії населення в Україні.

8. Які недоліки вимірювання рівня безробіття вітчизняною статистикою?

9. Проаналізуйте сферу зайнятості в Україні.

10. Які види інфляції розрізняють за темпами, причинами і формами прояву? Проаналізуйте особливості інфляційних процесів в Україні.

 

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

1. Особливості побудови СНР України.

2. Динаміка основних макроекономічних показників України за 1991–2015 рр.

3. Трансформаційний спад в економіці України у 1990–1999 рр.

4. Фактори економічного зростання в Україні у 2000–2008 рр.

5. Економічна криза у 2008–2009 рр. як прояв циклічності розвитку економіки.

6. Сучасна структурна криза вітчизняної економіки та шляхи її подолання.

7. Проблеми формування ефективного ринку праці в Україні.

8. Трудова міграція в Україні.

9. Особливості інфляційного процесу в Україні у період трансформаційного спаду (1990–1999 рр.).

10. Інфляція в Україні у 2000–2015 рр.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.

ТЕМА 4.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ

 

1. Економічні функції держави у сучасній ринковій економіці. Суть, методи та форми державного регулювання.

2. Державний сектор у національній економіці.

3. Державні фінанси і фіскальна політика як державний інструмент стабілізації вітчизняної економіки.

4. Монетарна політика макроекономічного регулювання економіки України.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

 

Економічні функції держави у сучасній ринковій економіці. Формування правового та інституційного середовища. Функції забезпечення ефективності та справедливості. Функція стабілізації національної економіки. Види макроекономічної політики: податково-бюджетна (фіскальна), грошово-кредитна (монетарна), зовнішньо-економічна, політика доходів.

Сутність державного регулювання економіки. Методи державного регу­лювання економіки: адміністративно-правові та економічні. Економічні інструменти збереження довкілля. Торгівля квотами на викиди парникових газів як приклад коригування негативних екстерналій.

Державний сектор у національній економіці. Типи державних підприємств в Україні.

Державні фінанси. Державний бюджет, його доходи і видатки. Аналіз державного бюджету України поточного року. Податкова система та основні засади її реформування в Україні. Дефіцитний бюджет та способи його збалансування. Крива Лафера. Державний борг. Дискреційна фіскальна політика як державний інструмент стабілізації економічних коливань. Особливості проведення фіскальної політики в Україні.

Грошово-кредитна політика держави: сутність, основні інструменти та види. Аналіз ефективності проведення монетарної політики в Україні.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2007. – С. 237–280.

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С. 132–153, 320–326, 332–356.

Допоміжна:

1. Артьомова Т. Фіскальна політика борг // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С.100–116.

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – С.170–201, 208–242.

3. Богдан Т.П. Бюджетний дефіцит і державний борг // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С.98–110.

4. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С.3–10.

5. Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2008. – № 10. – С.28–39.

6. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації // Економіка України. – 2009. – № 12. – С.22–34.

7. Кредісов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України. – 2002. – № 2. – С.50–57.

8. Кричевська Т. Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи борг // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.63–89.

9. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.42–52.

10. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – Львів: Українські технології, 1999. – 640 с.

11. Осадчая И. Постиндустриальная економика: меняется ли роль государства // Мировая економика и международние отношения. – 2009. – № 5. – С. 31–42.

12. Павленко Ю. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С.31–44.

13. Панасюк Б. Податковий кодекс – барометр становища у суспільстві // Економіка України. – 2002. – № 12. – С.12–20.

14. Скрипниченко М. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції борг // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.100–116.

15. Стельмах В. Грошово-кредитна політика. – К.: Знання, 2000. – 305 с.

16. Стігліц Дж. Економіка державного сектора. – К.: Основи, 1998. – 854 с.

17. Тищенко О. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49–60.

18. Чубанова О.Ю., Синенко О.І. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 79–88.

19. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи подолання // Економіка України. – 2010. – № 1. – С.4–18.

20. Яременко О., Саленков А. Соціальні гарантії та інституційна рівновага в економіці борг // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С.54–62.

 

Запитання для самоконтролю:

 

1. Перелічіть та коротко охарактеризуйте основні функції держави у сучасній ринковій економіці.

2. Дайте коротку характеристику основних типів державних підприємств в Україні.

3. Яка ефективність функціонування та перспективи розвитку державного сектору економіки в Україні?

4. Що таке державний бюджет? Назвіть основні джерела доходів державного бюджету в Україні.

5. Які особливості побудови податкової системи в Україні?

6. Коротко охарактеризуйте структуру видаткової частини державного бюджету України?

7. Проаналізуйте стан державного бюджету України за останні п’ять років.

8. Що таке фіскальна політика? Які її основні інструменти та види?

9. З допомогою моделі макроекономічної рівноваги проаналізуйте використання основних видів фіскальної політики.

10. Проаналізуйте концепції формування державного бюджету.

11. Назвіть основні джерела фінансування дефіциту державного бюджету. Які їх переваги і недоліки?

12. Графічно зобразіть криву Лафера і на її прикладі прокоментуйте погляди прихильників теорії економіки пропозиції.

13. Дайте коротку характеристику основних компонентів рівноважного механізму грошового ринку.

14. Які основні інструменти та види грошово-кредитної політики? Проаналізуйте графічно її передавальний механізм.

15. Яка ефективність застосування монетарної політики в України?

 

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

 

1. Торгівля квотами на викиди парникових газів як приклад коригування негативних екстерналій.

2. Особливості приватизації Криворіжсталі.

3. Особливості приватизації Укртелекому.

4. Проблеми ефективного використання державного майна на прикладі компанії Укрнафта.

5. Особливості фіскальної політики в Україні у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.

6. Аналіз державного бюджету України на поточний рік.

7. Реформування податкової системи України: виклики сучасності.

8. Формування соціальної сфери в Україні в сучасних умовах.

9. Особливості монетарної політики в Україні у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр.

10. Аналіз причин катастрофічного знецінення національної грошової одиниці у 2014–2015 рр.

 

ТЕМА 5.ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР

ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

1. Підприємництво у господарській системі України.

2. Фірма як суб’єкт сучасної ринкової економіки. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

3. Витрати виробництва і прибуток фірми

4. Менеджмент та маркетинг у сучасній підприємницькій діяльності.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

 

Підприємницька діяльність у ринковій економіці: суть, функції та види. Суб’єкти і об’єкти підприємницької діяльності. Підприємництво і бізнес. “Інтелектуалізація” сучасного капіталу. Перспективи розвитку підприємництва в Україні. Продуктивне і непродуктивне підприємництво вітчизняної економіки.

Основні організаційно-правові форми підприємств. Нові підходи підприємництва. Розвиток франчайзингу та лізингу в Україні. Перспективи створення технопарків в Україні. Основні фінансово-промислові групи в Україні.

Витрати виробництва фірми. Види витрат: економічні і бухгалтерські витрати; постійні і змінні витрати; короткострокові і довгострокові витрати виробництва. Прибуток фірми, його функції та види. Рентабельність підприємства і рентабельність продукції.

Екологічні аспекти функціонування сучасних підприємств.

Значення професійного менеджменту та маркетингу у сучасній підприємницькій діяльності.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2007. – С. 281–360.

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С. 154–177.

Допоміжна:

1. Бутенко А., Сараєва І. Державна підтримка пдприємницького сектору України: досвід і проблеми // Економіка України. – 2012. – № 5. – С.41–51.

2. Ватаманюк О., Сухарська І. Інститут підприємництва в господарській системі України // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 5–6. – С.14–17.

3. Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С.5–20.

4. Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 1. – С.4–11.

5. Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні // Економіка України. – 2010. – № 8. – С.30–39.

6. Мокряк В., Мокряк Е. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії // Економіка України. – 2009. – № 11. – С.15–25.

7. Онищенко В. Онтологія маркетингу // Економіка України. – 2010. – № 2. – С.87–97.

8. Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 9. – С.32–37.

9. Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження // Економіка України. – 2002. – № 9. – С.45–51.

10. Турило А., Карпух О. Теоретико-методологічні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С.168–178.

11. Федулова Л. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія. – 2005. – № 3. – С.45–59.

12. Ходзієвський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні // Економіка України. – 2003. – № 4. – С.61–67.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Які функції виконує підприємництво? Назвіть основні суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності?

2. Які особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні?

3. Що таке фірма і які її найважливіші ознаки? Дайте порівняльну характеристику підприємств різного розміру.

4. Як розвивається малий бізнес у вітчизняній економіці?

5. Які види підприємств за формою власності функціонують в Україні?

6. Проаналізуйте переваги і недоліки основних організаційно-правових форм підприємств. Які форми найчастіше використовуються в Україні?

7. Назвіть інноваційні форми підприємницької діяльності. Яка практика їх застосування в Україні?

8. Що таке економічні та бухгалтерські витрати і яка між ними відмінність? Які види витрат розрізняють у короткостроковому періоді?

9. Дайте характеристику основних видів прибутку. З допомогою таблиці зобразіть взаємозалежності між різними видами витрат та прибутку.

10. Які особливості розвитку менеджменту та маркетингу в Україні?

 

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

 

1. Особливості застосування франчайзингу в Україні.

2. Проблеми розвитку лізингу у вітчизняній економіці.

3. Технопарки: стан та перспективи створення в Україні.

4. Основні фінансово-промислові групи в Україні.

5. Основні організаційно-правові форми підприємств у деревообробній промисловості.

6. Екологічні аспекти функціонування сучасних підприємств.

7. “Інтелектуалізація” сучасного капіталу.

8. Роль маркетингу в сучасній підприємницькій діяльності.

9. Проблеми монополізму в сучасній економіці.

 

ТЕМА 6.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

1. Економічні основи світового господарства та форми зовнішньоекономічних зв’язків.

2. Економічна інтеграція національної економіки у світовий простір. Провідні міжнародні економічні об’єднання і Україна.

3. Глобальні проблеми сучасності та міжнародна співпраця у їх розв’язанні.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ

 

Суть та структура світового господарства. Інтернаціоналізація та глобалізація господарських відносин. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Міжнародний рух капіталу. Прямі і портфельні інвестиції. Міжнародна міграція робочої сили. Зовнішня трудова міграція України. Міжнародна науково-технічна співпраця. Міжнародні валютно-фінансові відносини.

Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні економічні організації та інститути. Світова організація торгівлі (СОТ). Аналіз наслідків вступу України у СОТ. Економічні підрозділи ООН. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. Європейські економічні інститути. Особливості взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Інтеграція України у світову економіку. Перспективи економічної співпраці України та ЄС.

Глобальні проблеми сучасності. Екологічна криза та форми її прояву. Сучасні підходи до вирішення екологічних проблем в Україні (на прикладі торгівлі квотами на викиди парникових газів).

Екологічна Конституція Землі. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем людства.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова:

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2007. – С.379–437.

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С. 192–212.

Допоміжна:

1. Білоус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. – 2001. – № 11. – С.4–13.

2. Богиня Д., Волинський Г. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформації // Економіка України. – 2003. – № 7. – С.19–28.

3. Вахненко Т. Товарний експорт України у системі світогосподарських зв’язків // Економіка України. – 2006. – № 6. – С.73–82.

4. Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України. – 2008. – № 9. – С.54–63.

5. Даміров Я. ТНК як фактор включення національних господарств до світової економіки // Економіка України. – 2007. – № 5. – С.67–74.

6. Зінченко В. Ідея відновлюваного світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С.17–24.

7. Клочко В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи // Економіка України. – 2011. – № 9. – С.27–37.

8. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. – № 4. – С.82–90.

9. Корнійчук Л., Шевчук В. Сталий розвиток і глобальна місія України // Економіка України. – 2009. – № 4. – С.4–13; № 5. – С.4–14.

10. Костюк Л., Бадрак О. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі // Економіка України. – 2009. – № 7. – С.38–48.

11. Кузьмін О., Князь С. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансфертні можливості й перспективи розвитку // Економіка України. – 2011. – № 10. – С.53–59.

12. Кулініч О. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів ХХІ століття // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С.25–31.

18. Панькив В. Глобализация економики // Мировая економика и международние отношения. – 2011. – № 1. – С.16–24.

14. Соскін О. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зсувів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С.16–27.

16. Федулова Л., Цибульська Л. Тенденції становлення новітнього технологічного циклу світової економіки: рольуправління інтелектуальною власністю // Економіка України. – 2011. – № 12. – С.23–35.

17. Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України. – 2010. – № 4. – С.22–29.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте суть та основні чинники міжнародного поділу праці.

2. Що розуміють під зовнішньоекономічними зв’язками і які їх основні форми?

3. Які основні види зовнішньоторговельної політики? Проаналізуйте особливості її проведення в Україні.

4. У чому полягає суть міжнародного руху капіталу? Які основні проблеми виникають в Україні?

5. Які основні причини трудової міграції в Україні?

6. Що таке міжнародна науково-технічна співпраця і у яких формах вона відбувається в Україні?

7. Які особливості співпраці України із міжнародними валютно-фінансовими організаціями?

8. Що таке міжнародна економічна інтеграція і як вона проявляється в Україні на мікро та макрорівнях?

9. Дайте коротку характеристику основних глобальних проблем сучасності.

10. Які підходи до вирішення екологічних проблем застосовуються в Україні?

 

Теми наукових рефератів для самостійної роботи:

1. Особливості взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, СБ).

2. Зовнішньоекономічна політика України: проблеми регіонального співробітництва.

3. Оцінка наслідків вступу України у Світову організацію торгівлі.

4. Зовнішня трудова міграція України.

5. Перспективи економічної співпраці України та ЄС.

6. Перспективи економічної співпраці України та Китаю.

7. Сучасні підходи до вирішення екологічних проблем в Україні (на прикладі торгівлі квотами на викиди парникових газів).

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ,

НАБУТИХ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.