Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принципи поточного контролю.На семінарських заняттях відбувається усне обговорення усіх питань кожної теми дисципліни, контрольних запитань і тестових завдань, а також проводиться дискусійне обговорення наукових рефератів, підготовлених студентами. Оцінювання усіх видів завдань здійснюється за п’ятибальною шкалою чисел, із виведенням подальшої середньої арифметичної оцінки.

Оцінки “5” заслуговує студент, який виявив всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений з базовою і допоміжною літературою. Зазвичай, оцінка “5” ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та принципи сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними категоріями та інтерпретують графічні економічні моделі, усвідомлюють зв’язки між основними економічними явищами та процесами, творчо та коректно використовують їх для аналізу господарської діяльності.

Оцінки “3” або “4” заслуговує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка “3” або “4” виставляється студентам, які продемонстрували системні знання понять та принципів економічної теорії і здатні до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів (оцінка − “4”) та висновків (оцінка − “3”)

Оцінки “1” чи “2” заслуговує студент, який виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої базової літератури. Зазвичай, оцінка “1” чи “2” виставляється студентам, які допустили суттєві помилки у відповідях на контрольні запитання чи тестові завдання (оцінка − “2”), мали серйозні труднощі у спробах усунути ці помилки самостійно (оцінка − “1”).

Оцінка “0” виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не знайомий з базовою літературою. Як правило, оцінка “0” виставляється студентам, у яких відсутні знання основних положень сучасної економічної теорії або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійної діяльності.

Сумарна оцінка за кожне семінарське заняття обчислюється як середнє арифметичне значення балів, одержаних за усні виступи, відповіді на запитання чи доповнення, представлення або дискусійне обговорення наукової реферативної роботи.

Відвідування семінарських занять є обов’язковим. Студент, який пропустив семінарське заняття з незалежних від нього обставин, що засвідчено документально (медична довідка, довідка адміністрації університету чи інституту), повинен виконати належний обсяг робіт у погоджений з викладачем час з виставленням йому відповідної суми балів. Заборгованість з таких пропусків повинна бути ліквідована впродовж двох тижнів, що слідують після останнього дня, на який надано звільнення від відвідування занять.

Пропуски без поважних причин чи таких, що не можуть бути засвідчені документально, слід перездати впродовж двох тижнів, що слідують за днем, на який припало пропущене заняття. Невідпрацьовані вчасно роботи оцінюються як такі, що виконані на оцінку “0”.

Після кожного змістового модулю виводиться середній поточний бал, який домножується на коефіцієнт “4”. Максимально за поточний контроль по кожному змістовому модулю студент може отримати 20 балів (ПК1=ПК2=20балів).
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.