Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принципи семестрового контролю.До семестрового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, і бажають підвищити семестрову оцінку. До семестрового контролю допускаються також студенти, СМО яких становить 26–49 балів.

Заліковий контроль (ЗК) проводиться у письмовій формі. Білети складаються із тестових завдань і теоретичних питань. Максимальна кількість балів, які може отримати студент за заліковий контроль становить 60 балів.

Залікова оцінка (ЗО) виставляється студенту у 100-бальній шкалі з урахуванням результатів поточного та залікового контролю, тобто ЗО=ПК+ЗК.

Семестрова оцінка (СО) при складанні заліку визначається як залікова оцінка, тобто СО=ЗО.

Семестровий контроль, тобто залік, мають право не здавати студенти, які виконали усі види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, та за підсумками роботи упродовж семестру отримали 50 і більше балів. При цьому за їх згодою в залікову відомість їм може бути виставлена семестрова оцінка (СО), яка визначається як сумарна модульна оцінка, тобто СО=СМО. Присутність студента при оформленні результатів семестрового контролю є обов’язковою.

За активну участь у науково-дослідній роботі кафедри за її рішенням студент може підвищити свою семестрову оцінку:

- за наукову працю – на 6–10 балів;

- за доповідь на науковій конференції – на 6–10 балів;

- за призові місця на конкурсах студентських наукових робіт – на 5–10 балів;

- за призові місця на студентських олімпіадах – на 4–10 балів.

Студенти, які за семестр пропустили понад 50 % занять або отримали менше 26 балів, до відпрацювання занять і складання семестрового контролю не допускаються. За рекомендацією кафедри і рішенням деканату такі студенти відраховуються з університету або повторно вивчають курс.

Студенти, семестрові оцінки яних становлять 26–49 балів, мають право ліквідувати академзаборгованості перед комісією у термін, визначений наказом по університету. Комісія оцінює знання студента у національній шкалі оцінок та переводить її у 100-бальну шкалу і шкалу ECTS за нижнім значенням відповідного інтервалу.

Розподіл балів за вивчення дисципліни та шкала оцінювання рівня сформованості проектованих результатів вивчення дисципліни здійснюється згідно з “Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)”, схваленим Вченою радою НЛТУ України 26.06.2014 (додатки 1,2).

 

Додаток 1

Розподіл балів за вивчення дисципліни

Поточний та модульний контролі Семестрова оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сумарна модульна оцінка Залікова оцінка
Модульний контроль Поточний контроль Модульна оцінка Модульний контроль Поточний контроль Модульна оцінка Модульний контроль Поточний контроль Разом Заліковий контроль Разом
МК1   Т1-3 ПК1 МО1= ПК1 + МК1 МК2   Т4-6 ПК2 МО2= ПК2 + МК2 МК ПК СМО= МО1 + МО2 ЗК ЗО= ПК + ЗК

Додаток 2

Шкала оцінювання (національна та ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 А“відмінно” “зараховано”  
83-89 В “дуже добре”
75-82 С“добре”
68-74 D “посередньо”
50-67 Е “задовільно”
26-49 FX“незадовільно” – з можливістю повторного складання “не зараховано”
0-25 F“незадовільно” – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.